bilten 8 - helvetas swiss intercooperationhelvetas-ks.org/eye/file/repository/eye_bilten_ver_1.pdf...

Download BILTEN 8 - HELVETAS Swiss Intercooperationhelvetas-ks.org/eye/file/repository/EYE_BILTEN_ver_1.pdf VET

Post on 05-Feb-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Projekat Unapređenja zapošljavanja mladih (EYE) sarađuje i radi sa školama za stručno obrazovanje i obuku (VET) i privatnim kompanijama kako bi započeo učenje na radnom mestu u vidu stažiranja. U januaru su započete pilot faze u opštinama Kačanik, Uroševac, Đakovica i Vučitrn, sa fokusom na sektor proizvodnje i trgovine. Učenici su radili kao deo svog stažiranja (praktičnog rada) od 15. januara pa sve do kraja svoje školske godine 15. maja, dva puta nedeljno. Ukupno 35 učenika je upisano u pilot fazi, tokom koje su radili u 6 kompanija. Do završetka svog pripravničkog rada, 22 učenika uspešno je završilo stažiranje, a njih petoro je dobilo stalno zaposlenje sa punim radnim vremenom.

  1

  2

  P i l o t f a z a uč e n j a n a r a d n o m m e s t u j e u s p e š n o z a v r š e n a

  BILTEN 8

  Tokom sledeće godine EYE će se proširiti u tri opštine Priština, Vitina i Prizren, a nastaviće i sa radom u pilot opštinama krenuvši sa 11. i 12. razredom.

  Avgust 2018

  V E T M eđ u n a r o d n i k o n g r e s Kako bi svojim partnerima omogućili detaljnije upoznavanje sa Švajcarskim sistemom dualnog obrazovanja i „Učenja na radnom mestu“, EYE je pozvao Jonuz Saljihaja – direktora odeljenja za obrazovanje u Prištini i predstavnike 3 partnerskih kompanija (Ariel Shaban -KIVO, Yllka Metaj Shaqiri – Aztech, Leke Zherka - BoneVET) da učestvuju na trećem Međunarodnom kongresu o stručnom obrazovanju, osposobljavanju i obuci, koji se održao od 6. do 8. juna u Vinterturu u Švajcarskoj. Ovaj kongres je bio velika šansa za EYE projektne partnere kako bi im predstavili Švajcarski model implementacije dualnog obrazovanja, i kako bi

  izbliza videli jako partnerstvo između kompanija i VET škola. Tokom trodnevnog događaja, Kongres je organizovao nekoliko terenskih poseta, gde su učesnici mogli posmatrati i komunicirati sa pripravnicima i instruktorima u kompaniji o realizaciji dualnog obrazovanja. Izloženost švajcarskom iskustvu je bila veoma cenjena od strane partnera.

 • Pokretanje VET medijske kampanje „KO JE TO VIDEO KORISTI OD ŠKOLE?!“

  Dana 21. juna na glavnom trgu „Zahir Pajaziti“ u Prištini pop zvezda Yll Limani je nastupao pred mladom publikom. Iza ove zabave ostaje važna poruka za učenike 9. razreda osnovne škole, roditelje i kreatore politike, uključujući i opštu publiku. Za kampanju „Ko je to video koristi od škole?!“ se očekuje da započne veliku medijsku kampanju koja bi pružila bolju informaciju o izboru karijere u stručnom obrazovanju i na tržištu rada. Dalje ima za cilj podsticanje veće javne rasprave o stručnom obrazovanju i osposobljavanju na Kosovu. Na osnovu nedavne EYE ankete o percepciji VET-a ustanovljeno je da „iako roditelji (kao najuticajniji

  savetnici učenika u vezi sa njihovom karijerom) prepoznaju vrednost zapošljavanja kao rezultata stručnog obrazovanja, oni bi ipak želeli da njihova deca nastave sa „prestižnim“ profesijama kao što su pravo, medicina, ili profesije orijentisane ka nauci“, ostavljajući tehničko orijentisane profesije kao sekundarni ili treći izbor. Stoga, kroz ovu kampanju koja će trajati od maja do kraja godine, brojne teme će obuhvatiti mogućnosti na tržištu profila VET-a, a koje obrazovanje donosi najbrže prelazak sa škole na zaposlenje u skladu sa stvarnom potražnjom na tržištu.

  3

  4 Usaglašavanjem sa ciljevima Ministarstva za obrazovanje, nauku i tehnologiju (MONT) kako bi se podstakao razvoj veština upravljanja karijerom među učenicima VET-a kako bi se sprečilo rano napuštanje škole i premošćivanje sistema obrazovanja sa tržištem rada (zapošljivost), EYE i MONT su posvećeni razvoju modela „Karijernog centra na bazi škole“ za VET škole u opštinama srednje veličine. Od 26. februara do 1. marta održana je dvodnevna radionica u Prištini koja je imala za cilj da predstavi relevantnim institucijama i zainteresovanim stranama ključne karakteristike

  Razvoj modela „Karijernog centra na bazi škole“ za VET škole na Kosovu

 • EYE je formirao strateško partnerstvo sa SPK (savet poslovnih konsultanata) kako bi kreirao onlajn platformu za konsultantske kompanije i konsultante koji nisu pod stalnim ugovorom, Konsulenca.org, kako bi se povećala transparentnost i podstakle veće performanse na tržištu za konsultantske usluge. Do sada je na platformi registrovano više od 160 konsultanata i više od 16 kompletiranih ocenjivana. U mesecu junu, SKP je potpisao Protokol o saradnji sa devet poslovnih udruženja za korišćenje platforme kao izvora za pronalaženje stručnih savetodavnih usluga. Pored toga, pripremljeni su video zapisi o važnosti platforme i preko socijalnih medija su obuhvatili do 60.000 ljudi.

  Cilj ove platforme je izgradnja transparentnosti iskustava i referenci konsultanata na tržištu biznis servis provajdera (BSP) koji podstiču poverenje među potencijalnim klijentima. Konsulenca.org predstavlja platformu za ocenjivanje i evaluaciju konsultanata kako bi se podstaklo takmičenje za poboljšanje kvaliteta i dostupnosti konsultantskih usluga na Kosovu. Ova platforma je planirana da postane odgovarajuća alatka za spajanje konsultanata i biznisa. Glavna promena koju ova platforma predviđa je donošenje odluka zasnovano na informacijama koje se odnose na kvalitet i reference konsultanata. Za više informacija u vezi sa konsulenca.org pogledajte video: https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=v4jU4a7qDfE

  Tokom radionice potpisan je koncept dokument za razvoj „Karijernog centra na bazi škole“, kojeg su potpisale četiri VET škole u kojima će biti uspostavljeni novi Karijerni centri. To su VET škole „Zenel Hajdini“ u Uroševcu, „Nexhmedin Nixha“ u Đakovici, „Feriz Guri i Vëllëzërit Çaka“ u Kačaniku i „Shaban Spahija“ u Peći. Projekat EYE će nastaviti da gradi kapacitete ovih novih Karijernih centara kako bi započeli pružanje usluga karijernog vođenja učenicima VET-a počevši od nove školske godine 2018-2019.

  modela „Karijernog centra na bazi škole“, koji je koncipiran po najboljim praksama i naučenim lekcijama iz dva pilot karijerna centra u opštinama Vučitrn i Priština. Dodatnu ekspertizu donela je organizacija Business Foundation for Education, koja je priznati lider u oblasti celoživotnog učenja i karijernog vođenja u Bugarskoj.

  BILTEN 8

  5 K o n s u l e n c a . o r g O n l a j n p l a t f o r m a z a o c e n j i v a n j e k o n s u l t a n a t a

 • Projekat: Sprovodi:

  Projekat Unapređenja zapošljavanja mladih (EYE) Ul. Nazim Gafurri, br. 33, Poštanski broj 2 10000 Priština, Kosovo www.facebook.com/eyekosovo/

  KONTAKTI

  U junu 2018. u planinama Rugovske klisure, 10 socijalnih preduzeća je učestvovalo na prvom od četiri trodnevna kampa za obuku koji će biti održani ove godine. Ova aktivnost je deo EYE finansiranog projekta, „Strateška podrška socijalnim preduzećima na Kosovu“, koju vodi LENS, lokalna NVO, u partnerstvu sa Indirom Kartallozi, ekspertom za socijalno preduzetništvo. Preduzetnici su imali priliku da uče o temama koje pokrivaju globalne trendove, značenje socijalnog uticaja i redefinisanje njihove misije, vizije i vrednosti.

  Štaviše, socijalni preduzetnici su koristili vikend da se povezuju i izlažu se onima koji rade na promenama na Kosovu i učili su jedni od drugih na osnovu njihovih „propusta“. Učesnici će nastaviti njihovo putovanje sa još tri kampa za obuku u ovoj godini koja će pokriti teme finansiranja, poslovnih modela i prezentiranja u septembru, oktobru i novembru. Ovo iskustvo će otvoriti nekoliko vrata za socijalne preduzetnike da rastu, postanu održiviji i imaju veći uticaj u društvu.

  6 K a m p z a o b u k u s o c i j a l n i h p r e d u z eć a

Recommended

View more >