bilgisayar destekli öğretim yasi̇n

of 28/28
Destekli Öğretim Temel kavramlar Öğeleri Kuramsal temelleri Uygulama yöntemleri

Post on 18-Dec-2014

85 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Temel kavramlar eleri Kuramsal temelleri Uygulama yntemleri

2. ETSELEKONOMKKLTRELETMTEKNOLOJETMTEKNOLOJSTEKNKETMGENELETM 3. Bireyde kendi yaants ve kastl kltrlenme yoluylaistenilen davran deiikliini meydana getirmeolgusudur.Eitim, bireyin doumundan lmne sregelen birolgu olduundanve politik, sosyal, kltrel ve bireysel boyutlar ayn andaiinde bulundurduundan, tanmnn yaplmas zor birkavramdr 4. "Eitim bireyin davrannda, kendi yaants yoluylave kastl olarak istendik deime meydana getirmesrecidir" (Ertrk, 1974) 5. Davranma ii veya biimi, tutum, davranm, muamele,hareket Dtan gzlemlenebilecek tepkilerin toplam. Organizmann uyaranlar karsndaki tepkilerininbtn. Kiinin zellikle ahlk bakmndan gsterdiidavranm. Bir kimse ya da bir olay karsnda alnan durum. 6. Olgularn ya da olaylarn, belli bir taslaa uygun vebelli bir sonuca varacak biimde dzenlenmesi, artarda sralanmas. Bir eyin yapl, retili biimini oluturan srekliilemler, eylemler dizisi. 7. Yaanlanlardan, grlenlerden, duyulanlardan,edinilenlerden sonra kiide kalan ey, hayat tecrbesi. Hayat tarz, iinde yaanlan artlarn tm, hayat. Bireyin alglayarak ve dorudan doruya etkinlikgstererek edindii bilgi, tutum ve becerilerin tm. 8. SosyalKltrelBiyolojik 9. Sosyal boyut: Organize gruplar halindeyaanmasndan kaynaklanrBiyolojik boyut: Canl organizmaoluundan kaynaklanrKltrel boyut: Sosyal yolla iletilendavran biimleri, sanat, inan, gelenek veinsan alma ve dncelerinin rnleridir 10. nsann bildiklerini bakalarna nasl reteceinekendi kendisine sormasyla ortaya kan ve kalc bilgiverme amacyla renme retme srecinde belirliyntemleri uygulayarak, yararland ara ve gerelerinen ekin bir biimde kullanlmasn amalayan bir bilimdaldr 11. Okuduklarnn%10unuinsanDuyduklarnn%20siniDuyduklarnnve grdklerinin%50siniSylediklerinin veyaptklarnn %90nHATIRLAR 12. Bilgisayar destekli retiminrencininmotivasyonunuarttrmakrencininbilimseldnmeyeteneinigelitirmekGrupalmalarndesteklemekretmeyntemlerinigeniletmekrencininileri dzeydnmebecerisiningelitirilmesinidesteklemekrencininkendi renmeyeteneinigelitirmekamalar 13. KURAMLARDAVRANICIKURAMTEPKSEL VEEDMSELKOULLANMAMODEL ALMABLSEL KURAMYAPLANDIRMACIKUIRAMHMANSTKKURAMYAAM BNOYURENMEYAAM KAPSAMLIRENMEYANSITICIRENMEMOTVASYONKAYGI,TUTUMDERN VE YZEYSELRENMEBilgisayar destekli retimin kuramsaltemelleri 14. Bilgisayar destekli retime ilikin ilk almalar1900l yllarn ortalarnda Sidney PRESLEY, B.F.SKNNERin almalar ile oraya kmtr. 1963 ylnsa Stanfort niversitesi rencileri iinretimsel amal bir matematik programgelitirilmitir. 1966 ylnda IBM firmas 1500 retim sistemi adnverdikleri retimsel amal bilgisayar sistemigelitirmilerdir. 1970li yllarda retmenler derslerde bilgisayarkullanmaya balamtr. 15. Bilgisayar destekli retime ilikin ilk almalar1900l yllarn ortalarnda Sidney PRESLEY, B.F.SKNNERin almalar ile ortaya kmtr. 1963 ylnsa Stanfort niversitesi rencileri iinretimsel amal bir matematik programgelitirilmitir. 1966 ylnda IBM firmas 1500 retim sistemi adnverdikleri retimsel amal bilgisayar sistemigelitirmilerdir. 1970li yllarda retmenler derslerde bilgisayarkullanmaya balamtr. 16. BLGSAYAR(Bilgi Teknikleri)RENCLER(renme-retme sreci,snf uygulamalarEtM PROGRAMI(halihazrda var olan program) 17. retimyazlmlarHipermetin vehiperortamSanalgereklikYapay zekaZekiretimsistemleriBilgisayar destekli retim uygulamalar 18. Birebir retim yazlmlar Tamamenretmeninroln stlenir retimsonundaperformansdeerlendirmesiyapar Gerekli olan hertrl geribildirimisunabilirBenzetim yazlmlar Yaamdakiolaylarnkontroll birbiimde temsiledilmesini salarretim amal oyun yazlmlar Oyunlarlarenciningdlemedzeyiniykseltir Elendirerekretim yaplr Yaparak veyaayarakrenmesalanrSorun zme yazlmlar Kullancnnkarlaabileceisorunlarla baakabilecekbeceriyikazanmasnhedefler 19. renme isteiniuyandrmaBilgiyi ksa srelibellekten uzun srelibellee aktarmaAnnda dntsalama 20. Metin,duraan veya haraketligrafik, film blmleri ,vidoe veses ieren bilgileringsterilmesi iin eitliformatlarn gsterilmesi.Bilgisayar temelli etkileimlihiper metin ve hiper ortamlarokluortam Metin duraan veya hareketligrafik film blmleri video veses gibi eitli formattakibilgiler arasnda etkileimliolarak balant yaplmasnsalayan bilgisayar temellisistemlerHiperortam Dorusal olmayan ekildeorganize edilmi ve eriilenmetin duraan grafik resim vetoblolarHipermetin 21. Bilgisayara dayal etkileimli bir oklu ortamprogramdr.Bu teknoloji ayn zamanda insan-makineetkileiminde sadece grsel ve iitseliletiimle yetinmeyip, hissetme yoluylaetkileimli artrma almalarnkapsamaktadr. 22. Sanal gerekliinkullanld alanlarElence ve sporVeri ve mimarigrntlemeModellemetasarm veplanlamaEitim vetecrbe artrmBirlikte alima 23. Zeki retim sistemleri neyi reteceini, kimereteceini ve nasl reteceini bilen, yapay zekauygulamalar ile desteklenmi bilgisayar azlmlardr 24. rencilerindnmekabileyetlerinigelitirirnirliklirenmeyi arttrrAnlailmayankonular iin tekrarolanai salarGeleneksel eitimegre daha okkaynak sunarBireysel renmeyietkin klar 25. retmen Rollerirencilerin kendi renmelerini ynetmelerini ve kendibalarna karar verme yeteneklerini cesaretlendir.Ham veriler ve birinci kaynaklarn yan sra manipleedilmi, etkileimli ve fiziksel materyaller kullanr.Dersi yrtmek, retimsel, stratejileri ve ieriideitirmek iin rencilerin tepkilerini hesaba katar.rencilerin ilk tepkilerini ayrntsn aratrr.renme halkas modelini sklkla kullanarakrencilerin doal meraklarn arttrr.