bhc in nieuwe

Download BHC in nieuwe

Post on 11-Jan-2017

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  BHC in de nieuwe wereld

  Vanuit de kracht van BHC naar een nieuwe rol en positie in

  een nieuw speelveld

  van en voor de horecasector

  Bedrijfschap Horeca & Catering

  W. Spaink, directeur Bedrijfschap Horeca & Catering

  Zoetermeer, 10 november 2011

 • 2

 • 3

  1. Inleiding en management samenvatting

  Inleiding

  Op 5 oktober jl. heeft het kabinet de nota Het PBO-stelsel: naar een nieuwe kern uitgebracht. Deze

  nota vormt de concrete aanleiding voor het schrijven van deze notitie. Er gaat een nieuwe (juridische)

  werkelijkheid ontstaan, waarop BHC wenst te reageren. Een juridische werkelijkheid waarin BHC

  ofwel haar wettelijke taken behoudt, ofwel een beperkt takenpakket behoudt ofwel in het geheel geen

  wettelijke taken meer uitvoert. Welk scenario het ook wordt, BHC heeft zich al ver voordat het kabinet

  met de nota kwam geherorinteerd op haar rol, positie en toegevoegde waarde voor de horecasector.

  Vijf jaar geleden is door het bestuur van BHC een krachtige lijn uitgezet naar de toekomst. Een lijn

  waarin de horecaonderneming centraal staat. Het bedrijfschap is omgeturnd van een op

  wetenschappelijk onderzoek gericht instituut naar een moderne dienstverlener. Een dienstverlener die

  begrijpt dat we in de nieuwe wereld anders leren en communiceren, die begrijpt dat ondernemingen te

  maken hebben met een overload aan informatie en niets met informatie kunnen als die behalve wordt

  verzameld, niet ook wordt verrijkt en gedeeld. Een dienstverlener die van en voor de horecasector is.

  Een dienstverlener die onpartijdig en onafhankelijk is. Een dienstverlener die door de horecasector

  vertrouwd wordt.

  Dit heeft geresulteerd in een bedrijfschap dat in verbinding staat met de horecasector, dat voor

  horecaondernemingen informatie verrijkt en deelt zodat zij bijvoorbeeld kunnen zien hoe zij presteren

  ten opzichte van hun concurrenten, een bedrijfschap dat op weg is naar taxonomiegedreven

  gegevensverzamelingen zodat de uitwisseling van informatie voor horecaondernemingen met hun

  stakeholders efficinter wordt en daarmee goedkoper, dat horecaondernemingen zich aan hun gasten

  op een vriendelijke en efficinte wijze op marktplaatsen kunnen presenteren, dat zij kosten kunnen

  besparen ook om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen - en een betere werkgever

  voor hun werknemers kunnen zijn. Kortom, BHC heeft de voorbereidingen tijdig getroffen om nu een

  speler van betekenis te kunnen zijn voor de horecasector, een speler die toegevoegde waarde biedt in

  onzekere economische tijden waarin veel gevraagd wordt van horecaondernemingen, een speler die

  voor horecaondernemingen het verschil kan maken tussen leven en overleven.

  In deze notitie wordt op verzoek van het bestuur van BHC het kabinetsstandpunt geanalyseerd,

  evenals de positie van BHC en de omgeving waarin BHC opereert. Hierna volgt een standpunt- en

  koersbepaling van BHC en wordt een toekomstvisie op hoofdlijnen geschetst.

  Bij deze notitie is een bijlage gevoegd waarin de positie van BHC wordt geanalyseerd aan de hand van

  de uitgangspunten van de kabinetsnota en de twee onderliggende stukken (rapport Beoordelingskader

  product- en bedrijfschappen en het onderzoek van EIM/IOO De PBO in 2010, Een inventarisatie

  van cijfers, feiten en visies). Deze analyse is vervolgens doorgetrokken naar de gevolgen voor de

  BHC-organisatie met daarbij de vergelijking met de door het kabinet voorgestane afslanking en

  modernisering. Dit hebben wij gedaan omdat het beoordelingskader en het onderzoek van EIM/IOO

  de basis hebben gevormd voor het kabinetsstandpunt, deze dus medebepalend zullen zijn voor de

  uitleg van het kabinetsstandpunt en BHC ook langs deze meetlat zal worden gelegd.

 • 4

  BHC en het kabinetsstandpunt

  Het kabinet snijdt flink in de taken en activiteiten van de product- en bedrijfschappen, zo blijkt uit het

  standpunt over de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (PBO). Het kabinet maakt de PBO kleiner,

  slagvaardiger en toegankelijker.1 In de toekomstvisie op de toekomst van het PBO-stelsel staat het

  begrip legitimiteit centraal.2 Legitimiteit in de zin van bestaansrecht: democratisch legitiem en passend

  bij de behoeften van de samenleving en economie in deze tijd. BHC moet nu de vraag beantwoorden

  hoe het invulling kan geven aan de opdracht om taken uit te voeren met een publiek belang die

  dienend zijn aan de gezonde ontwikkeling van de samenleving en economie. Het kabinet maakt

  overigens een onderscheid tussen medebewindstaken, autonome taken met een publiek belang en

  autonome taken zonder een publiek belang. Ook voor het uitvoeren van autonome taken zonder een

  publiek belang blijft er ruimte. Daarvoor is echter wel vooraf toestemming nodig van de minister van

  EL&I en moet aantoonbaar zijn voldaan aan vooraf gestelde criteria.

  Het kabinetsstandpunt past in veel opzichten bij de ontwikkeling die BHC door heeft gemaakt of

  doormaakt. BHC heeft reeds belangrijke innovatieslagen gemaakt en of in gang gezet. Ook is het

  secretariaat van BHC al behoorlijk gereorganiseerd en is sterk gesneden in aard en omvang van de

  werkzaamheden. Men kan echt spreken van een organisatie die lean en mean is (geworden) en

  optimaal in dienst staat van de horecasector. Wat dat betreft vervult BHC ten opzichte van de andere

  schappen een echte voortrekkersrol en is zij in zekere zin al op de kabinetsplannen vooruit gelopen.

  Vandaar ook dat voorkomen moet worden dat BHC last krijgt van de wet van de remmende

  voorsprong en dat zij ook vooral haar eigen koers moet volgen en zich niet afhankelijk moet maken

  van het tempo en de ambitie van de andere schappen. BHC gelooft in legitimiteit als toetssteen voor

  het bepalen van de toekomst van de schappen. BHC gelooft in de toegevoegde waarde die de bedrijf-

  en productschappen nieuwe stijl kunnen bieden, mits de individuele schappen voldoende ruimte

  geboden wordt om hun eigen organisatie en dienstverlening zodanig in te richten dat deze het beste bij

  hun sector past en mits de individuele schappen voldoende ruimte krijgen om te innoveren en hun

  verbindende rol in de sector voldoende kunnen blijven vervullen. Dit laatste is vanwege de macro-

  economische en sociale aspecten van grote betekenis. Als neutrale vertegenwoordiging van

  werkgevers en werknemers heeft BHC een meerwaarde die het sectorbelang overstijgt. Bovendien

  levert BHC diensten die beslist passen bij de behoeften van de samenleving en economie van deze

  tijd.3 BHC levert een aanzienlijke bijdrage aan de economie van Nederland door bij te dragen aan

  stabiliteit en innovatie in de horecasector.

  BHC heeft zoals gezegd in de afgelopen jaren behoorlijke afslankingsoperaties doorgevoerd, waardoor

  ze een slagvaardige, toegankelijke en moderne organisatie is geworden. Ook heeft ze belangrijke

  innovatieslagen genitieerd, zoals het kenniscentrum horeca, MijnHoreca en het te ontwikkelen

  ondernemingsdossier+4, die prima passen bij de behoefte van de samenleving en economie van deze

  tijd.5 Daarmee heeft het tevens voorgesorteerd op de ontwikkelingen die bij het ministerie van EL&I

  1 En sluit daarbij aan bij de visie van de drie bestuurders (mevr. Jorritsma en de heren Van de Donk en Van Eijck) aan wie de minister van SZW heeft gevraagd hem te ondersteunen bij de beoordeling van de taken van de

  product- en bedrijfsschappen. 2 Deze visie staat beschreven in het eerder genoemde rapport Beoordelingskader product- en bedrijfsschappen. 3 Zie p. 2 Kabinetsstandpunt.

  4 Hierna spreken we steeds van Ondernemingsdossier. Daartoe is dan begrepen het Ondernemingsdossier waarvan de ontwikkeling een aantal jaren geleden is ingezet en het Ondernemingsdossier + dat we eerder ook

  wel de digitale kluis of de digitale kluis met BHC als Trusted Third Party noemden. Waar nodig, zullen we in de

  tekst tussen deze verschillen tot uitdrukking brengen. 5 Nee, dit komt niet uit de Troonrede, maar uit het kabinetsstandpunt zelf.

 • 5

  zijn genitieerd, zoals de pilot horecasector en vertrouwen, pilot ondernemingsdossier, centraliseren

  van de KvK-activiteiten, en verminderen van regeldruk. Het zou een kostbare vergissing zijn als BHC

  zich zou moeten aanpassen aan het tempo van die schappen die deze slagen nog niet hebben

  doorgevoerd. Gebruik maken van n gezamenlijke backoffice zoals het kabinet voorstaat is een optie

  als het gaat om zaken als inning van heffing, personeels- en salarisadministratie en bezwaar- en

  beroepszaken. Voorwaarde is wel dat dit niet kostenverhogend werkt voor ondernemingen. Zodra die

  gezamenlijke backoffice ook ondersteunend moet zijn aan primaire bedrijfsprocessen van BHC, dan

  zal dat de flexibiliteit en daadkracht van BHC te niet doen en neemt het draagvlak van

  horecaondernemingen voor BHC met rasse schreden af. Een gezamenlijke backoffice voor primaire

  bedrijfsprocessen is dan ook geen optie.

  BHC staat een gentegreerde visie op de horecasector voor waarbij taken die alleen door het schap

  kunnen worden vervuld, overeind moeten blijven. Sectorgewijze standaardisering is een belangrijk

  voorbeeld daarvan. Activiteiten van de centrale overheid zoals het Ondernemingsdossier kunnen

  daaraan aanvullend zijn.

  BHC kiest ervoor om bij de uitwerking van het nieuwe stelsel zijn neutrale verbind