bgr catalogus 2006 def

Download BGR Catalogus 2006 Def

Post on 04-Jul-2015

324 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Projectbureau Basisregistraties voor Adressen en Gebouwen (BAG)

Postbus 20951

Catalogus Basis Gebouwen Registratie (2006)Versie 4.0 (februari 2006)

2500 EZ Den Haag Interne postcode 866 bag.vrom.nl

Voorwoord

In de zomer van 2004 zijn de grondslagen voor de basisregistraties adressen en gebouwen (versie 3.0) vastgesteld. De uitgangspunten voor de inhoud en werking van de Basis Gebouwen Registratie waren daarmee bekend voor zowel de toekomstige beheerder van de registratie (gemeenten) als voor de toekomstige gebruikers van de registratie (afnemers). In de discussies met onder meer gemeenten, andere basisregistraties en enkele potentile afnemers is gebleken dat de voorgestelde inhoud en werking van de basisregistratie door hen in grote lijnen worden onderschreven. In de periode tot begin 2006 hebben er echter een aantal ontwikkelingen plaatsgevonden die het noodzakelijk maakten de grondslagen op een aantal punten toch aan te passen. Het gaat daarbij niet om aanpassing van de eerder vastgestelde uitgangspunten, maar om het doorvoeren van enkele aanscherpingen en het aanbrengen van verduidelijking. In de eerste plaats zijn er vanuit met name het gemeentelijk werkveld een groot aantal detailopmerkingen op versie 3 van de grondslagen ontvangen. Het ging daarbij met name om kleine tekstuele omissies en enkele onduidelijkheden in onder meer toelichtingen. Ook heeft de verdere uitwerking van een aantal procedurele aspecten rondom het beheren van de registratie, geleid tot de wenselijkheid de grondslagen op een aantal punten aan te scherpen. In dezelfde periode is ook de ontwikkeling van een samenhangend stelsel van basisregistraties in een stroomversnelling gekomen. Daarbij is ondermeer een eerste versie ontwikkeld van een standaard voor een gegevenscatalogus (n van de twee onderdelen van de grondslagen). Omdat de bestaande grondslagen op een aantal punten afwijken van deze standaard, is het wenselijk de grondslagen hierop af te stemmen. In dat verband zijn enkele aanvullende technische beschrijvingen (zoals de wijze waarop zogenaamde XML tags worden gedefinieerd) en procedurele informatie (zoals de rol die gebeurtenissen spelen binnen de registratie) opgenomen. Tenslotte is in de loop van 2005 een ontwerp opgesteld voor de Landelijke Voorziening die op centraal niveau zorg moet dragen voor de ontsluiting van de gegevens in de basisregistraties voor adressen en gebouwen. Dit heeft geresulteerd in de wenselijkheid om in de grondslagen een aantal gegevenstechnische aanscherpingen door te voeren, die er op gericht zijn om de basisregistratie op een goede wijze te laten functioneren. Hiertoe zijn onder meer enkele ondersteunende gegevens voor een juiste opbouw van de historie toegevoegd.

Ministerie van VROM Catalogus BGR 2006

Pagina 2/75

Al de hiervoor genoemde aanscherpingen en verbeteringen zijn integraal verwerkt in deze versie (versie 4) van de grondslagen. Deze versie vormt de definitieve basis voor de invoering van de Basis Gebouwen Registratie in 2009. Alleen de in de bijlage beschreven gebeurtenissen worden in de eerste helft van 2006 nog enigszins aangescherpt en aangevuld met eventueel ontbrekende gebeurtenissen. Zowel vanuit het werkveld als in het besluitvormingstraject over deze versie van de grondslagen, is deze wens nadrukkelijk naar voren gebracht. De gebeurtenissen zullen dan ook pas in de zomer van 2006 definitief worden vastgesteld. Op dat moment vervalt de bijlage en komt hiervoor een definitief hoofdstuk 3 in de plaats. De in de bijlage beschreven gebeurtenissen kunnen nadrukkelijk wel als richtinggevend worden beschouwd. Voor actuele en gedetailleerde informatie over de toepassing van deze grondslagen wordt verwezen naar de website van het project (bag.vrom.nl). Daar is ook een overzicht te vinden van de wijzigingen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van versie 3 van de grondslagen.

Titel : Auteur :

Catalogus Basis Gebouwen Registratie (2006) versie 4.0 dr. ir. M. Rietdijk

Ministerie van VROM Catalogus BGR 2006

Pagina 3/75

1

1.1 1.2 1.3

Inleiding

Toelichting Versiehistorie Contactinformatie

5

5 7 7

2

2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.3 2.4 2.4.1 2.4.2 2.4.3 2.4.4

Afbakening

Plaats van de basisregistratie in het stelsel Beschrijving afbakening van de basisregistratie Objecttypen in de registratie De bijzondere plaats van adressen en geometrie in de registratie Onderhouden relaties met andere basisregistraties Levenscyclus De soorten van objecten van registratie Objecttype Ligplaats Objecttype Pand Objecttype Standplaats Objecttype Verblijfsobject

8 9 9 10 11 12 15 15 16 17 18

8

3 44.1 4.2 4.3 4.4

Gebeurtenissen Beschrijving van de attributenAttributen van objecttype ligplaats Attributen van objecttype pand Attributen van objecttype standplaats Attributen van objecttype verblijfsobject

19 2020 27 34 41

5 6 7

Semantisch gegevensmodel Domeinen Diensten

51 52 59

Bijlage 1

Gebeurtenissen

60

Ministerie van VROM Catalogus BGR 2006

Pagina 4/75

1

Inleiding

In deze versie 4.0 van de catalogus Basis Gebouwen Registratie wordt de inhoud van de registratie beschreven, zoals deze zal gelden bij de wettelijk geregelde invoering in 2009. Als zodanig vormt de catalogus de basis voor de ontwikkeling van de benodigde regelgeving omtrent de inhoud van de registratie. De catalogus fungeert ook als inhoudelijke basis voor de verdere ontwikkeling van (gemeentelijke en landelijke) systemen benodigd voor de invoering van de Basis Gebouwen Registratie. Tenslotte kan deze catalogus ook worden beschouwd als onderdeel van de Nationale Catalogus van het stelsel van basisregistraties, voor zover het betreft de gegevens die zijn opgenomen in de Basis Gebouwen Registratie. De Basis Gebouwen Registratie bestaat uit een registratie op gemeentelijk niveau (gemeenten zijn bronhouder van de gebouwgegevens van de betreffende gemeente) voor elke gemeente in Nederland en een Landelijke Voorziening. De bronhouders zijn verantwoordelijk voor de opname van gegevens in de registratie en voor de kwaliteit daarvan. De Landelijke Voorziening neemt deze gegevens af van de gemeente, die de wettelijke verplichting krijgt om de gegevens aan te leveren. De Landelijke Voorziening is het landelijke distributiepunt waar afnemers deze gebouwgegevens kunnen verkrijgen (zie figuur 1).

1.1

Toelichting

figuur 1

De samenhang van de Basis Gebouwen Registratie

Deze catalogus richt zich op de vraag welke gegevens de afnemers van de Landelijke Voorziening kunnen verkrijgen. Het gaat daarbij zowel om de semantiek (betekenis) als de syntax (wijze van weergave) van deze gegevens. De catalogus richt zich niet op de voor deze afname noodzakelijke technischeMinisterie van VROM Catalogus BGR 2006 Pagina 5/75

voorzieningen. Omdat de uit de Landelijke Voorziening te verstrekken gegevens door gemeenten worden aangeleverd, beschrijft de catalogus tevens de semantiek en syntax van de gegevens zoals die door gemeenten moeten worden geregistreerd. De catalogus is daarmee ook een beschrijving van de wijze waarop gemeenten gebeurtenissen die in de werkelijkheid plaatsvinden ten aanzien van de geregistreerde objecten, in de registratie op gemeentelijk niveau dienen op te nemen in de vorm van gegevens. Deze gebeurtenissen worden in de catalogus eveneens beschreven. De catalogus richt zich niet op de uitwisseling van gegevens tussen de decentrale registraties en de Landelijke Voorziening. De wijze waarop deze gegevensuitwisseling moet worden ingericht, is vastgelegd in het logisch ontwerp voor de gemeentelijke stekker. Deze beschrijving is slechts relevant voor het technisch aansluiten van de decentrale registraties op de Landelijke Voorziening en als zodanig niet van belang voor de afnemers van de registratie. De catalogus is niet bedoeld als grondslag voor een databasestructuur, maar als een omschrijving van de in de registratie op te nemen objecttypen (hier verder niet onderscheiden van entiteiten of gegevensgroepen), attributen en de tussen de objecttypen bestaande relaties. Tevens is omschreven welke domeinen ten aanzien van de verschillende attributen worden onderscheiden. Omdat er geen sprake is van een databasestructuur heeft geen volledige uitnormalisering plaatsgevonden. Dit betekent dat meervoudige relaties tussen objecttypen kunnen voorkomen. Ook meervoudig voorkomende gegevens zijn niet verder uitgenormaliseerd. Het ligt in de rede dat er ten behoeve van de opbouw van de database aanvullende (hulp)entiteiten (zoals relatie-entiteiten) worden gedefinieerd. De catalogus is gebaseerd op een in het kader van een stelsel van basisregistraties ontwikkeld model. Daarbij worden objecttypen, attributen en domeinen afzonderlijk van elkaar beschreven. Een aantal binnen meerdere basisregistraties opgenomen begrippen, zullen in een later stadium worden vastgelegd in een zogenaamde semantische kern. In deze catalogus wordt hier op verschillende plaatsen reeds naar verwezen. De in de catalogus gebruikte codering is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnen deze catalogus. Bij de attributen wordt de zogenaamde XML-tag genoemd. Deze is van belang voor het berichtenverkeer dat is gedefinieerd in het kader van het gebruik van de basisregistratie. De indicatie materile historie geeft aan of de basisregistratie op verzoek al of niet de materile historie (wanneer is een verandering opgetreden in de werkelijkheid) kan leveren. De indicatie formele historie geeft aan of de basisregistratie op verzoek al of niet de formele historie (wanneer is in de administratie een verandering bekend en verwerkt) kan leveren. Door middel van het begrip kardinaliteit wordt bij elk attribuut vastgelegd of het betreffende attribuut al dan niet verplicht een waarde di