beleidsplan operatie mobilisatie

Download Beleidsplan Operatie Mobilisatie

If you can't read please download the document

Post on 23-Mar-2016

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Het beleidsplan van Operatie Mobilisatie heeft als titel 'Onderweg naar 2015'. In dit document wordt het beleid van OM voor de komende periode beschreven en toegelicht.

TRANSCRIPT

 • BeleidsplanOM-Nederland naar 2015

  01-2011

 • Pagina 2

 • Pagina 3

  Inhoudsopgave

  5 Voorwoord Interne en externe ontwikkelingen

  6 Inleiding Achtergrond en opbouw beleidsplan

  8 Missie OM-Nederland

  11 Visie OM-Nederland

  13 Huidige situatie Context en SWOT-analyse

  15 Interne reorganisatie Vier interne speerpunten

  16 Speerpunt 1 Ontwikkeling van medewerkers

  18 Speerpunt 2 Reorganisatie van werkprocessen

  20 Speerpunt 3 Aansprekend, herkenbaar en dichtbij

  22 Speerpunt 4 Internationale rol en samenwerking

  25 Impact Vier externe speerpunten

  26 Speerpunt 5 Stimuleren van zendingsvisie in Nederland

  28 Speerpunt 6 Bijdrage aan OM-velden wereldwijd

  30 Speerpunt 7 Focus op Europa en Nederland

  32 Speerpunt 8 Ontwikkelingssamenwerking

  34 Primaire processen en organigram

  36 Begrippenlijst

  De bijlage behorende tot dit beleidsplan is op aanvraag verkrijgbaar. De bijlage bevat een meerjarenbe-groting, een kostenraming van de maatregelen voortvloeiende uit het beleidsplan en een meerjaren-

  overzicht van alle doelstellingen.

 • Pagina 4

  We go where few are willing to go......and use all possible means to share the Gospel with those who have never heard.

  De fotos en de Engelse teksten in het beleidsplan hebben betrekking op de tien Key Focus Areas vanOM-Internationaal. Dit zijn de tien terreinen waarop OM internationaal werkzaam is en waarvoor OM-

  Nederland mensen mobiliseert, middelen werft en gebed stimuleert.

  PioneeringInitiativesHow, then, can they call on the one they have not believed in? And

  how can they believe in the one of whom they have not heard?

  Romans 10:14

  Ook zat ik een keer in een bus en er zaten tweemoslimjongens voor me die zich een beetje

  vreemd gedroegen.

  Ik werd er angstig van en ging voor die jongensbidden.

  Uiteindelijk waren zij degenen die mij de weggingen wijzen in Birmingham en had ik met

  hen een gesprek over het geloof!

  Ralf

 • Pagina 5

  Voorwoord

  De wereld om ons heen verandert continu, en steeds sneller. Wat niet is verandert

  en onverminderd actueel blijft is de Bijbel met daarin het verlossende evangelie van

  Jezus Christus. Operatie Mobilisatie zet zich in om met alle mogelijke middelen Jezus

  Christus wereldwijd bekend te maken. Dit doet Operatie Mobilisatie omdat zij gelooft

  dat wanneer mensen in Jezus Christus geloven, zij vrede in hun hart ontvangen en er

  een eeuwig leven met God voor hen zal zijn.

  In de wereld zien we dat er in verschillende opzichten een grote verschuiving

  plaatsvindt van het Noorden naar het Zuiden. In westerse landen wordt de kerk steeds

  kleiner, terwijl in landen zoals China, India en Brazili een enorme groei van de kerk

  valt waar te nemen. Uiteraard hebben al dit soort ontwikkelingen ook invloed op ons als

  zendingsorganisatie. De landen in het Zuidelijk halfrond waar OM vertegenwoordigd is

  kunnen nog altijd onze financile steun en kennis goed gebruiken, maar tegelijkertijd

  zijn er steeds meer zendelingen in het Zuiden die uitgezonden willen worden naar het

  seculariserende Europa en andere plekken in de wereld.

  Deze ontwikkelingen bieden grote mogelijkheden voor OM-Nederland om door te

  groeien. Potentile deelnemers, gevers en bidders worden echter wel steeds kritischer

  bij het maken van een keuze voor het steunen van een organisatie. De wereld om ons

  heen vraagt van ons dat wij efficint, duurzaam en professioneel te werk gaan. Dit

  betekent voor ons als OM-Nederland dat we de komende jaren ons zullen richten op de

  kwaliteit van onze diensten. Daarvoor zijn goede werkprocessen, een duidelijk

  personeelbeleid, transparante en aansprekende communicatie naar buiten toe

  onontbeerlijk. OM-Nederland wil daarnaast aansluiten bij lokale kerken, andere

  christelijke organisaties en OM-Internationaal. In voorliggend beleidsplan zijn al deze

  voornemens verwerkt.

  Boven alles streeft OM-Nederland ernaar; God groot te maken in alles wat zij doet

  en dienstbaar te zijn aan Zijn Kerk. Dit beleidsplan heeft als ultieme doel dat het

  verlossende evangelie van Jezus Christus wereldwijd bekend wordt gemaakt en God

  door Christus wordt verheerlijkt.

  Met vriendelijke groet,

  Thijs van Daalen Robert-Jan Sterk

  Voorzitter bestuur OM-Nederland Directeur OM-Nederland

 • Pagina 6

  Transforming lives andcommunities worldwide

  Mensen mobiliseren voor

  wereldzending

  Geloof van de volgende

  Generatie aanmoedigen

  Nieuwe werkers uit niet-westerse

  landen motiveren en toerusten

  Pioniersinitiatieven om het evangelie

  bekend te maken

  Kennis, hulp en hoop brengen

  via de OM-schepen

  Praktische hulp geven

  aan hen die lijden

  Vrede brengen aan

  andere religies

  Het evangelie brengen

  aan de moslimwereld

  Transformatie van binnenuit

  wereldwijd teweeg brengen

  Herstellen van hoop in Europa

  Inleiding

  Operatie Mobilisatie Nederland (OM-Nederland) is erg dankbaar hoe

  zij de afgelopen decennia heeft mogen bijdragen in het wereldwijde evan-

  gelisatiewerk vanuit Nederland. Ieder jaar opnieuw waren de getuigenis-

  sen van Gods werk door en in mensen een bemoediging.

  Vooral de afgelopen vijf jaren werden gekenmerkt door gestage groei.

  De jaren daarvoor waren de deelnemersaantallen teruggelopen. Nu zitten

  we weer op het oude niveau van zeven jaar geleden. De giftenstroom nam

  jaarlijks toe met een gemiddelde van 10%. De zendingsprojecten in Neder-

  land zijn de afgelopen jaren flink in aantal toegenomen.

  Met deze groei zijn ook de (resourcing-)werkzaamheden op kantoor in

  hoeveelheid en complexiteit toegenomen. Heel concreet kwam dit tot ui-

  ting in de plaatsing van een nieuwe kantoorunit. Meer medewerkers (meer

  fte) voeren in toenemende mate complexere werkzaamheden uit. Deze in-

  terne ontwikkeling vraagt om een professionele manier van organiseren.

  Niet alleen is professionalisering een antwoord op deze interne ont-

  wikkeling, professionalisering is tevens een antwoord op externe ontwikke-

  lingen. Christenen die de zending in willen gaan en (overheids)instellingen

  vragen ook om een professionele dienstverlening.

  Het voorliggend beleidsplan is geschreven als start voor een nieuwe

  beleidsperiode en als motor om een nieuwe fase als organisatie in te

  gaan. Het beleidsplan betreft de OM-Nederland* activiteiten en geeft ant-

  woord op de vraag hoe OM-Nederland kan professionaliseren. Deze pro-

  fessionalisering raakt alle aspecten van de organisatie, waaronder de ont-

  wikkeling van medewerkers, uitvoering van werkzaamheden en de manier

  waarop OM-Nederland zich extern profileert.

  Professionalisering betekent in de kern de dingen die je al doet op een

  betere, vakkundigere manier doen. Professioneel werken staat gelijk aan

  de functie uitvoeren overeenkomstig de waarden, normen en verwachtin-

  gen van de functie. Het proces van professionaliseren is een proces van

  cultuurverandering: het raakt aan de waarden en normen van waaruit me-

  dewerkers jarenlang hebben gewerkt. Onder meer elementen als vakkun-

  digheid, zicht voor kwaliteit, voortdurend zoeken naar verbetering en deel-

  nemergerichtheid zullen verankerd moeten worden in de waarden en nor-

  men van de organisatie.

  * Met OM-Nederland wordt OM-Nederland Resourcing bedoeld, tenzij anders vermeld.

 • Pagina 7

  Operation Mobilisation

  Operatie Mobilisatie Nederland

  (OM-Nederland) maakt deel uit

  van Operation Mobilisation (OM),

  een internationale en

  interkerkelijke

  zendingsorganisatie.

  Meer dan 5.500 OM-werkers van

  95 nationaliteiten zijn in meer dan

  100 landen vertegenwoordigd, om

  Jezus Christus op verschillende

  manieren bekend te maken.

  De voorstellen in dit beleidsplan zijn erop gericht deze cultuurverande-

  ring en professionalisering gestalte te doen krijgen. Personeelsinstrumen-

  ten, standaardisatie van werkprocessen en ontwikkeling van communica-

  tiebeleid zijn allemaal voorbeelden van maatregelen die cultuurverande-

  ring en een bewustwordingsproces van de noodzaak hiervan in gang

  zetten.

  Organisatieverandering en professionalisering zijn geen doelen in

  zichzelf. Wat beoogd wordt met een betere interne organisatie is meer

  impact op de samenleving. Dat is het uiteindelijke doel wat ook in de naam

  van de organisatie besloten ligt: de operatie is mensen mobiliseren, in

  beweging brengen. Mensen die gaan, bidden of geven, opdat Jezus

  Christus wereldwijd bekend wordt gemaakt.

  Het beleidsplan begint met de missie van OM-Nederland, die een

  antwoord geeft op de vraag waarom OM-Nederland bestaat. Daarna volgt

  de visie tot 2015, die een antwoord geeft op de vraag waar OM-Nederland

  in de komende vier jaar naartoe wil werken.

  Uit de visie vloeien vervolgens acht speerpunten voort, waarin de ma-

  nier waarop OM-Nederland haar visie wil verwezenlijken beschreven

  wordt. De vier interne speerpunten hebben betrekking op de interne

  reorganisatie. Deze vier speerpunten bevatten diverse veranderingen en

  maatregelen die gericht zijn op professionalisering. Daarnaast zijn er vier

  externe speerpunten. Hier worden vier terreinen weergegeven waarop

  OM-Nederland impact wil hebben.

 • Pagina 8

  OM-Nederland Missie

  In samenwerking met de kerk wil OM-Nederland Jezus Christus we-

  reldwijd bekendmaken, door mensen te