beleef het mee! - .beleef het mee! beleidsprogramma ... ontwikkelingen, maar het kan ook gaan om...

Download Beleef het mee! -  .Beleef het mee! Beleidsprogramma ... ontwikkelingen, maar het kan ook gaan om vernieuwing en een breuk met het verleden. ... Iedereen praat mee en denkt mee

Post on 05-Feb-2018

216 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020

  Beleef het mee!

 • Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020; Beleef het mee!

  Beleidsprogramma Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020

  Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020; Beleef het mee! 3

 • 4 Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020; Beleef het mee!

 • Inhoudsopgave

  Samenvatting 7

  Leeswijzer 9

  1 Herinnering en belofte 11

  2 Onze visie 15 2.1 Waargaanwevoor? 15 2.2 Maatschappelijkeopgaven 16 2.3 Provincialerol 18 2.4 Samenwerking 19

  3 Werken aan 23 3.1 Cultuurmakenenbeleven 23 3.1.1 Doelen 23 3.1.2 Financileverdeling2017:Geldersebasisenflexibele programmeerruimte 29 3.2 Erfgoedontwikkelenenbeleven 33 3.2.1 Doelen 33 3.2.2 Financileverdeling2017:Geldersebasisenflexibele programmeerruimte 38 3.3 HetverhaalvanGelderland 41 3.3.1 Doelen 41 3.3.2 Financileverdeling2017:Geldersebasisenflexibele programmeerruimte 44 3.4 Beleefhetzelf 47 3.4.1 Doelen 47 3.4.2 Financileverdeling2017:Geldersebasisenflexibele programmeerruimte 49

  4 Op weg naar uitvoering 53 4.1 Financin 53 4.2 Instrumenten 54 4.3 Samenverder 56

  Factsheet: Wettelijke taken en bestuurlijke afspraken 57Wettelijketaken 57Bestuurlijkeafspraken 57

  Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020; Beleef het mee! 5

 • 6 CultuurenErfgoed2017-2020;Beleefhetmee!

 • Samenvatting Gelderland.DaarvindjeNederlandinhetklein.Metbruisendestedenenkalmplatteland,weelderigenatuurenbreedstromenderivieren.IndatGelderlandwerkenwesamenaaneenschoneengezondeprovincie.Eenprovinciewaarwegrenzenverleggen,omruimtetemaken.VanuitdeinvalshoekCultuurenErfgoedwerkenwijhieraandoordeschoonheidvanlandschappen,monumentenenonzecultureleparelstekoesteren.Gelderlandisrijkaancultuurenerfgoed:onderanderemusea,theater,dans,festivals,monumenten,archeologieenhethistorischelandschapzijnonzeparels.WezijntrotsopdecultuurenerfgoedinGelderlandenwilleneenklimaatbiedenwaardooronzeparelsverdertotbloeikomen.Cultuurenerfgoedzijnvanmensen,doormensenenvoormensen.WijvindenhetbelangrijkdatcultuurenerfgoedtoegankelijkzijnvoordeinwonersvanGelderland.Zodatiedereenervankangenieten.Deuitvoeringvanhetbeleidsprogramma2017-2020CultuurenErfgoed;Beleefhetmee!versterktdit.

  Debelangrijksteaccenteninditprogramma: Wezoekendebalanstussendeeconomische,maatschappelijkeenintrinsieke

  waardevancultuurenerfgoed.Cultureelondernemerschapisbelangrijkenvindenweterugindeeconomischewaarde.

  Wegaanuitvandemaatschappelijkeopgavenenleggenbewustverbindingenmetanderesectorenenprovincialekerntaken.

  WekiezenvooreenstevigeGeldersebasisdiecontinuteitwaarborgt.Daarnaastiserruimtevoornieuweinitiatievenbinnendeflexibeleprogrammeerruimte.

  WefacilitereneendynamischnetwerkvancultureleinstellingenbinnenOost-Nederland.

  CultureeltalentkrijgtvolopdegelegenheidomzichinGelderlandteontplooien.

  Functioneelgebruikvanonserfgoedkrijgtaandacht:Erfgoeddatgoedgebruiktwordtkomtoptimaaltotzijnrecht.

  Wewerkenaannieuwemanierenvansamenwerkingwaardoordeuitvoeringskwaliteitvanrestauratiesenarcheologiewordtvergroot.

  Museumbeleidkrijgtaandachtenmeermiddelen.MuseazijnnietalleenbelangrijkvoordeidentiteitenleefbaarheidvandeGelderseregiosmaarookalseconomischeentoeristischefactor.

  Westimulerencultuureducatieenparticipatie,waarbijwebijzondereaandachtgevenaaneducatievanbasisschoolleerlingen.

  DestartnotitieCultuurenErfgoed1,hetCoalitieakkoord2,deOmgevingsvisieGelderland3enhetManifestOost-Nederland4zijnalsonderleggersvoorditprogrammagebruikt.

  Medeopbasisvandeinputeninspiratievandecultuur-enerfgoedsector,deskundigen,overhedenenanderebetrokkenenisditbeleidsprogrammageschreven.Inverschillendewerkateliersenophetonlinediscussieplatformiscreatiefenbetrokkenmeegedachtoveralleswatonsdekomendeperiodetedoenstaat.Dekomendejarenblijvenwemetelkaaroptrekken.

  1 ProvincieGelderland(2015).StartnotitieCultuurenErfgoed2017-2020.Zie:cultuurenerfgoed.gelderland.nl

  2 ProvincieGelderland(2015).RuimtevoorGelderland.Coalitieakkoord2015-2019.Zie:www.gelderland.nl/coalitieakkoord

  3 ProvincieGelderland(2015).OmgevingsvisieGelderland.Zie:www.gelderland.nl/omgevingsvisie

  4 ProvinciesGelderlandenOverijsselendegemeentenApeldoorn,Arnhem,Deventer,Ede,Enschede,Hengelo,NijmegenenZwolle(2015).CultuurmanifestOost-Nederland.Zie:cultuurenerfgoed.gelderland.nl

  Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020; Beleef het mee! 7

  http://www.gelderland.nl/coalitieakkoordhttp://www.gelderland.nl/coalitieakkoordhttp://www.gelderland.nl/omgevingsvisiehttp://www.gelderland.nl/omgevingsvisiehttp://www.gelderland.nl/omgevingsvisie

 • 8 CultuurenErfgoed2017-2020;Beleefhetmee!

 • LeeswijzerMetveelenthousiasmehebbeninstellingen,makers,professionals,eigenarenenoverhedentijdensverschillendewerkateliershunkennisenervaringingezetvoorditbeleidsprogramma.Wezijnergblijmetdedenkkrachteninspirerendeideendiezijnaangedragen.Dewerkateliershebbenwijervarenalsinnovatief,dynamischenverbindend.

  EenbeleidsprogrammaCultuurenErfgoed,wathoudtdateigenlijkin?OnderCultuurverstaanwijondermeerbeeldendekunstenvormgeving,bibliotheken,festivalsenpodiumkunsten.DezeverschillendesectorenvormensameneendynamischnetwerkvaninstellingeneninitiatievendievooreenbloeiendcultureelklimaatinGelderlandzorgen.Doorsamentewerken,versterkendesectorenelkaar.Erfgoedbestaatuithistorischebouwkunde,historischlandschapenarcheologie.Erfgoedmeteenpassendefunctie,wordtbeterbeleefd.Cultuurenerfgoedoverlappenelkaarook.Ditisbijvoorbeeldhetgevalbijmusea,cultuureducatieencultuurparticipatie.Dezeonderwerpenbevattencultuurnerfgoedenkomeninditbeleidsprogrammaookaanbod.

  Hoofdstuk1iseeninleidingopditbeleidsprogramma.Inhoofdstuk2sprekenweonzevisieuitenbenoemenwijdeuitgangspuntenvoordejaren2017-2020.Hoofdstuk3beschrijftwaarwedekomendejarenaanwillenwerken.Inhoofdstuk4gevenweaanwatwenodighebbenvoordeuitvoeringvanditbeleidsprogramma.

  Wenodigeniedereenuitomtijdensdeuitvoeringvanditprogrammametonsingesprekteblijven.Hetonlinediscussieplatformcultuurenerfgoed.gelderland.nlbiedthiervooreengoedeingang.Opditplatformkuntuookdeverslagenvandewerkateliers,delaatsteinformatierondomsubsidieregelingenenandereactualiteitenvinden.Eenverklarendewoordenlijst,behorendebijditbeleids-programma,kuntuookviahetplatformraadplegen.Hetdiscussieplatformblijftdegehelebeleidsperiodeoperationeel.

  Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020; Beleef het mee! 9

 • CultuurenErfgoed2017-2020;Beleefhetmee!10

 • 1 Herinnering en belofteGelderland,eenrijkevoedingsbodemvoorontmoeting,ontwikkelingendiversiteit.Voorcultuurdus.Ditisaleeuwenlangzo.DenkmaaraandegrensvanhetRomeinseRijkofdeNieuweHollandseWaterlinie.AllemaaldwarsdoorGelderland.Ditkenmerktonzeprovincie:grenzennontmoetingen.Hetzelfdegeldtvoordewisselwerkingtussenhetlandschapencultuur.DezewisselwerkingismisschienwelnergenszodiversenzorijkalsindeGelderseregios.Steenfabriekenlangsdegroterivieren,watermolensopdeflankenvandeVeluweentextiel-enijzerfabriekenindeAchterhoekenLiemers.VeelGelderlanderszijngenteresseerdinonsverleden.Datblijktweluitdevelehistorischeverenigingen.Erfgoedfestivalstrekkenaltijdveelbelangstelling.Hetzelfdegeldtvoortv-programmasoveronzegeschiedenis.DeRiddersvanGelrevanonzeeigenGelderseomroepzijninkortetijdeenbegripgeworden.Ditallesgetuigtvaneenondernemendeprovinciemeteenrijkehistorie.

  Hetverledeninspireertons.Somsbetekentditeenvoortzettingvanbestaandeontwikkelingen,maarhetkanookgaanomvernieuwingeneenbreukmethetverleden.CultuurinGelderlandisnooitaf.Ookhetheden,decultuurdiewesamenmaken,iseenbronvaninspiratie.Hedenenverledenalshouvastvoordetoekomst.

  Talentpaktderuimteomzichteontplooien.Eennieuwpubliekkandankzijbijzondereproductiesenfestivalsgenietenvanactueleontwikkelingenbinnendekunsten.HetGeldersOrkest,DansgezelschapIntrodans,ToneelgroepOostpoolenKwattatrekkensteedsmeerpubliek.Nietalleeninonzeprovincie,maarookverdaarbuiten.WijzijntrotsopdezecultureleambassadeursvanGelderland.VeelGelderlandersvoelenzichbetrokkenbijdecultuurenheterfgoedinhunregioofgemeente.DetallozevrijwilligersvormendedrijvendekrachtvancultureelGelderland.Iedereenpraatmeeendenktmee.Samenwerkenzeaanleefbaarheidenkwaliteitvanonzeprovincie.Mensendaardraaithetom!Zijmakencultuurengenietenervan.ZoisiedereeninGelderlandbetrokkenbijdecultuurenheterfgoedinonzeprovincie.

  Zonrijkbezit,zoveeltalentenzoveelambitielatengroeienenbloeien,gaatnietvanzelf.Hiervooriscreativiteit,geldenvooralheelveelaandachtnodig.HetprovinciaalbestuurvanGelderlandzetzichhiervoorin.DitdoenwenatuurlijkzoveelmogelijksamenmetandereenthousiasteGelderlanders,instellingen,organisatiesenoverheden.

  Indeperiode2017-2020bordurenwevoortophetcultuurbeleid2012-2016.Natuurlijkveranderterweliets.DatislogischwantdestaatvanGelderlandiseenanderedandievanvierjaargeleden.Onzesamenlevingisvolopinbeweging.DeeconomischecrisisinGelderlandmagdanvoorbijzijn,maardewerkloosheidblijftnoghoog.Degevolgenvanallerleiontwikkelingenzijnookfysiekwaarneembaar:dekernenvanonzestedenendorpendreigendoorleegstandteverrommelen.Ookinternationaleontwikkelingenleidentotveranderingen.Cultuurenerfgoedkunnenveelbetekenenintijdenvanveranderendeperspectieven.Kennisvanhetverledengeeftmeerinzichtinhethedenenkanleidentotmeerbegripvoordecomplexiteitvandehuidigesamenleving.Cultuurinspireertenstimuleertendraagtzobijaaneencreatieveeninnovatievesamenleving.

  Indekomendejarenleggenwehetaccentopdebelevingvanmensen.Ookzoekenwedebalanstussendemaatschappelijke,economischeenintrinsiekewaardevancultuurenerfgoed.Cultureelondernemerschapblijftonverminderdvanbelangenkomtterugindeeconomischewaardevancultuurenerfgoed.

  Cultuur en Erfgoed 2017 - 2020; Beleef het mee! 11

 • MetditbeleidsprogrammawerkenwedeuitgangspuntenvandeStartnotitieCultuurenErfgoed2017-2020uitengevenweuitvoeringaandeopgavenvanhetCoalitieakkoordendeOmgevingsvisie.Inditbeleidsprogrammastaatwaarwijonsprimairverantwoordelijkvoorvoelenenwijzenwijookopdeverant-woordelijkheidvanander

Recommended

View more >