beaz - ... dove, strah. nade, namaz. post, إ¾rtve . kurban, za_vjet, 1 drugi vidovi ibadeta kroz...

Download BEAZ - ... dove, strah. nade, namaz. post, إ¾rtve . kurban, za_vjet, 1 drugi vidovi ibadeta kroz koje

Post on 22-Feb-2020

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • I

 • ~tfici:fa '1\]J.ća cfarežijirJosti'

  13r. 2

  'lliso/(p. l99.l.g

  orr\ •w __..su _m·\ .~A1\ .)p _~}JI 13056 ;L.i..oJt o oM : "':' .f AEV1VAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY

  P.O. Box. 5585 Safa1- 13056 Kuwait· Tel· 533906819 - Fax: 5339067

 • Naziv originala:

  EL-AKIDETIJ ES-SA.HLHATIJ VE MAJUDADIDt' HA

  Autor.

  ABDULAZIZ B. ABDULLAH IBN BAZ

  Sa arapskog prevf'o:

  Prof. Nusret ef. Abdibe~;~wić

  Obrada i pripr>'ma djelu:

  Udruženje UJem;, u Hi H 'El-Hidaje..

  Djelo štampano od priloga:

  Organiucija prt>po~fodo islamske misli Kuvajt

  Odbor ~a E~•·opu i Ameriku

  ·' ;::.tampu: PGD ' ISKP..A .. Visoko

  KompJuterska. grafička obrada i design:

  De.o1gne studio 'A-print" Vtsoko

  ISPRAVNO VJEROVANJE

  l ONO ŠTO GA NARUŠAVA

  Zahvala pripada jednom Allahu, sala'l

 • u Boga, Meleke. Knjige, Poslanike, Sudnji dan kao i odredba dobra 1 zla. Sest naprijed navedenih osnova akaida sačinjavaju ispravno vjerovanje.

  Na ovim osnovama je poslan Kur'an i odabran Po­ slanik. U cjelovitost ovog vjerovanja se ubraja i sve što je skriveno (gajib) a spomenuto je u izvorima VJere, o ćemu nas je ooovijestio Alah dt.š i njegov Poslanik. U Kur'anu nalazimo veliki broj ajeta koj1 govore o ovih 6 osnova:

  J_r.ll J:i ~~J t}"; ~t~\ ~,

  ~')L.I.I.J ,r>\ll rH'J J,~ .;,--i .;..-- .;.ts..,s=JJ ~_,.A.l.IJ

  ~~~J ~l:SJI.J ''nije dobroč instvo u tome da okrećete svoje lice

  prema istoku ili zapadu. dobročinstvo čini tko vjeruje u Boga, Sudnji dan, Meleke. Knjige i Poslanike.'' (El-be­ kar 177)

  ~) .;..-- ~1 J ;t ~ J"....,J, j'r, ~ - ' .~\~ .;:,...: "'i ..J-.;) 4-fSJ 0-:,~J ·~ ~' JS' ~_,:...,;.. t,~

  ~4\....,.) ~..bot "Poslanik je vjerovao u ono što mu je objavio Nje­

  gov ·Gospodar, a i pravovjerni, svi su vjerovali Boga, Meleke, Knjige, Poslanike.

  Mi ~e pravimo razliku izmedu ni jednog od Njegovih Poslamka (El bekara 175)

  ~,...jJ JJ~ l~i ~_,.:..oi ~.Ut l,:f \:,. ~ .y J_;:f -.j.lJl ~-J t.:.s::J1J .J.,-; Js- J ji !,.S.Ul "'7'!.=.SJI.J

  -6­

  "O vjernici! Vjerujte Boga, Nj~goya ~,oslanl~a Knli­1 ~u koju je objavio svome PosJanlku 1 KnJigU koJU Je ob­ Javio prite. a onaj ko ne vjeruje B~?· njegove Melek~. Knjige, Poslanike i SudnJI dan, ta, )e daleko zalutao . (En-nlsa 136).

  ,J~I J ~ ~~~ ~~ ~ tJ, ~.~!-"'! Jal J" .!U.) ~!~.;"kS J ..!lJ.) ~! ~;'J lJ

  ·zar ti ne znaš da Allah ?~a Ste;> je na n~be~ima i na zemlji? Zista je sve to u KnjiZI zap1sano, za1sta Je to sve Bogu lahko.". {EI-had.ž 70).

  Takođe imamo veliki broj hadisa koji govore o te­ meljima vjere, akidi.

  Ovdje ćemo navesti vjerodostojan. hadis od Ome.~ bin El Hataba a prenosi ga Ebu HureJre, u kome stOJI da je Džibril pitao poslanika: "Sta je to iman?" a on mu ·e Odgovorio:

  r':ll l r.",S'J 41-;J ~J o::')l." ~~ ~,;a 0t 0\ct~' · uf.J •.r.,:i- .)J...il~ .;..--j.'J

  "Iman se sastoji u tome, da vleruješ Boga, Meleke, Knlige, Poslanike, .~udnji dan i efa VJeruješ u odredbu dobra i zla".(BuhanJa)

  PRVO: Vjerovanje u Boga uzvi~enog

  Vjerovanje u Boga se temelji na ~or:ne da je .AII~h dž.š. istinski Bog, dostojal"! obo~vanJa •..rqbovar:'Ja lju­ di. On je njihov plemenit• Stvontelj kOJI tm daJe op­

  -7­

 • skrbu, zna njihove tajne i javne poslove,moćan je da nagradi pokorne a kazni griješna. Glavni razlog zbog ćega je Allah d2.š. stvorio ljUde i d21ne, je vjerovanje u leđnog Boga.

  ~l ~'/lJ ~~ ..:. il.,o. I..Jt ~~ ~~ ~"~h! ~t~) \..J Jj.~ ;r rr-- ~) ~ ~J.W

  ~~~ i_,A}I J~ J I.J}I y. • D2ine i ljude sam stveno -10 .o da me vOolavaJU

  Ja ne 2elim Od njih opskrbu 1zdrtavanje i ne želim da me hrane." (Ez zarijet 57) .

  ~ iJ.i.l l ~J IJ~I V"'\::J I 4:1 4~ ~;~ l ~ r. ~.i.ll ~;;_;.;;; ~~ .:.r ~.U lJ .:.r ~ ~.ru .~... ..Ir-J, .:r J _:,..;1J ·~ ..~,J wt;

  ~~"...Mi r:'tJ l; l..\if ..t ~~ ')ij ~ ijj J ..::,.,l_,.!ll ·· O ljudi, obožavajte Allaha. ko\·; je stvorio vas l one

  prije vas da biste biH bogoboiazn • koji vam ie zemlju učmio posteljom. da bi na njoj mirno obitavali, a neoo svodom. l spustio vam je s neba kiSu i njom je dao da izrastaju plOdovi kao vaša hrana Pa nemol!.e Allahu pripisivati drugove. a vi znate da ih On nema.(t:l-bekare 21 , 22)

  Uspostavljanje stalnog robovanja Allahu bio je glav­ ni razlog zbog kojeg je Allah d2.š. dostavljao knJige, .slao poslanikA rl1t poz1vaju istini. ukazujuć i ljudima na zabludu. JS J t··~ ..ulj~

  l •

  ~..;...~u..JI I_,: ·~IJ ..A, t 'J..Y:.I ,Jl 'J."_..J ~~

  -8­

  ..r; ~1J."....J .:.r l.!ll;-i ;r \:.L...) \...Jt ~~J~Ii t;l ~~ .Jl ~ ~l ~~

  "Mi smo slali svakom naro ju po jednog po::;lanlka 1 oni su govorili "Obožavajte Allaha, a klonite se Sejtaha'' (En-!"'etil 36). "Mi ni~mo prijE! t~t?e poslali niLednog P_o· slan1ka, a da mu n1smo ob1av1h da nema Boga os1m Men~> oa obo2avajte PJe • ''l ''lbija 25' .. - . ~.u .:.r ~ J ,.;. ~ "'~' ..: ~t "':"\;$'~ ~~J _r..ii ~~~~ J,t 'S! lJ~ ~ ~f ~~ "Obo~'3 •ajte samo tU 1ha, a sarr v m .Jd r jega

  opominjać i glasnik sa radosni"' vijestima· (Huuc1 2) Stvarnost ovog ibadeta se ~st~ji u ~ome d~ Allah

  d2.š. jed1no obožavamo sa sv1m sto Njemu pnpiida~ dove, strah. nade, namaz. post, žrtve. kurban, za_vjet, 1 drugi vidovi ibadeta kroz koje se On poštuje. Rad1t1 sve pomzno i skrušeno težeći Njemu i strahujući od Njega uz potpunu mu predan,ost., V~) i k1 broj ~ur'~ns~jh ajf3ta te objavljen po ovom p1tan1u M1 smo t1 objavili K~J IQU koja sadrži Istinu Obožavanje Boga iskreno i bez lkal

 • • •

  • •

  ,l=..- -~ ~ ~~A ~J •J..l.~ \Jt .,~, J- ~~ ~· "Allahu pripada kod stvorenJa da Mu robuJU , da mu

  sudruga ne prip1suju' (Buharija 1 Mu:,lun)

  l VjerovanJe u Boga podrdzurn,,eva VJerovanJe, izvršavanje svega što Je nared10 ' prop•sao svoj1m ro­ bovima, a što je sadržano u Islamskim sart1ma

  Prvo: Svjedočenje da nema drugog boga os1m Alla­ ha i da je Muhammed čovjek Njegov resul poslanik

  Drugo: Obavljanje namaza, Trece: Dijeljenje zekja­ ta, Cetvrto: Post mjeseca Ramazana, Peto: Obav~anje hadža za onog ko je to u stanju izvrsiti, zatim sve sto Je u izvorima šeriata naznačeno. Najvažniji sart u ovoj skupini ieste svjedočenje (šehadet} da nema drugog boga os1m Allaha i da je Muhammad resu!. Ovaj temefj zantijeva ispravnost, iskrenost u robovanju {'ednom Al· lahu, negirajući Mu bilo kakvu sličnost sa s vorenjima Ove rijec• znaće da nema istinskog bo2anstva os1m Al­ laha i sve drugo što se obožava osim Njega kao ljudi meleci, džini i drugo,- sve je (jasno) zabluaa koja vod urropast Dostojan obožavanJa 1 ibadeta je samo Allah d .š.

  Jy~ \.. .JiJ ~~ ". ~~ 0~ ..!.lb )

  "To je zato što Je /t.llah, On •~tina. a da je sve ono što oni mimo Njega mole neistina". ( El-hađd 62).

  Naprijed smo istakli da je Allah Stvoritelj ljudi, i džina 1 da im je naredio da mu iskreno robuju. Zbog to­ ga je slao poslanike 1objavljivao Knjtge (objavu)

  U ovom osnovu se mora vise razmišljati kako bi nam se pojasnilo stanJe velikog broja musl1mana. koji su zapah u neznanje u (džel-JI) pripis1vati Bogu sudruga

  - 10­

  1 ono što NJemu pripada podijelili na lažmm drug1m bozanstvuna

  VJerovanje u Boga podra.zum11eva vjerovanJe da je Allah stvontelj kosmosa. da nj1me upravlja odreduJe

  oslovP svo;1rn znanJem i moć1 kako On zeli Vlada >v 'n 1 btlljuCJm svil'etom On Je Gospodar SVJetova, ne­

  r 1a drugog stvonte Ja oc;1rn Njega On nema sud ruga P osi ..lo 1e resule dostav o obja­

  ve •ad ozd~aviJenla sta'lJa SvOJih robovd n,1h0v1~ sredi­ na 1 oc:.f-:!' n C'OZIV na ~pds Or . e uz ·~e'l 1 reMa partne e ,

  ~J.SJ .,_;. jS' ~ ~J .,_;. JS _;}t.,;. ..Mit 'Bog 11:: ::;L'/Vt.::::'; S-t:!Yd 1 ..,pri'\·:!Ja s. m. svakom stva­

  r ~E.., ,l"" ,.G:

  ~;"i iJ ~1~1 ~ ~.:U1 J.l ~) 01t •:.Ih! ;Y-I, J:-01 '.$· ~ ..;~· ~ ~.f-'~ ~ r4t ~ J JliL-1 J ~i •)"'~ ..;..lJ'.._. ~~~J ",..-.AJ IJ ";·•·.':JIJ l~~~

  ~~Wl '-:"J ~~ .:.1;~ _,.'r iJ " Zaista vaš gospod< A 1h Je orq, 1 i J" stvorio

  nebesa i zemlJU za šest dana a za:1m se uzdigao iznad Arša On zaogrće dan. ta'T1om naci a noe slijedi brzo da 'l A st':orio je i sunce mJesec, lVtJezae da se poko­ ravaJu NJegovoj zapov1jed1 Eto On sr,ara i zapovijeda. Neka je uzvišen Allah. Gospodar svjetova". (EI-earaf 53)

  Vjerovanje u Boga takođe podrazumijeva vjerovan­ je u Njegova lijepa •mena t atribute. onako kako su na­ veden• u Kur'anu i sahi hadisu Ovaj vid vjerovanja obuhvata napuštanje i izbjegavanJe svake promJene u t..JmaćenJU 1 ilšavanJu Allaha NJegovih at•ibuta bez poi­

  - 11 ­

 • stovjectvanJa 1 zapitkivanJd ~a_ko 1 'Hi ~OJ noc1n ~otvrtll ti sve hako J€ spome"lulc, u Ku• 1r>u 111 c;atlt hadtS'-;1 be7 zaplti--tvanja, sa vjerom Ll .-elika lrtdCl'~"Je kOJima te Al !ah di ~ ~:b~ opisao N šta od NJt'IJO\.th st ore'lJa ne sliči NJel 1

  ~....: •:'l ~~ .J"J ·~ d: . .s ~, r''Njer.,.., ",1.., ru;:,•a s. teno 0"1 C.ve CUJ€ 1 ~. _

  ŠI

  ~~".JN ~~J ~ Jt ~l JL!.-~ 1 J. l,y,_,..&; ~· ~ a .. a t..iSporedL..jte r "'' '"' n sc.. Ćin': :a s. B~ g

  zna a vi ne .lnate" {EI-na.,l 74) Na os'1ova'11a učenJa koje smo istak!i izgrađuje se vjerovanje (akide) ehli sunneta ve el-džemae, ashaba i tabliina Imam Hasan El-ešari ovakav vid \jercwanja u svom djelu "El mekala­ tu an ashabi El-had1s w ehli e