bdw - editie 1498

Download BDW - editie 1498

Post on 24-Jul-2016

219 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 11 november 2015

TRANSCRIPT

 • N 1498 VAN 12 TOT 19 NOVEMBER 2015 WEEK 46: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VLAAMS-BRUSSELSE MEDIA VZW, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-650.10.96, ABONNEMENTEN: 02-650.10.80, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  HORTAGALERIJ KWIJNT

  michal bijnens & willy thomas: de bende van de bende van nijvelen ook: Kamasi washington, Pink screens en Kunstendag voor kinderen.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  12 1115

  BEA MEULEMANS (SP.A) OVER FEMINISME EN BODY SHAMING:

  LEES P. 2-3

  EEN NIEUWE MISSIE VOOR DE MAROKKAANSE RADIO ARABEL

  LEES P. 16-17

  LEES P. 10-11

  'Begeerte wordt door vrouwen te vaak als een aanval gezien

  We willen meer en meer een Brusselse

  stadsradio zijn

  BRUSSEL In de kathedraal van de Grieks-Orthodoxe kerk op de Stalingradlaan werd zondag een nieuwe hulpbisschop gewijd. Het gaat om Archimandriet Petros Bozinis (in het groene gewaad op de foto), die tot voor kort werkzaam was in Duitsland. Bozinis voor-ouders komen uit Klein-Azi. Hij studeerde Natuurkunde, Theologie en Byzantijnse Filosofie en werd in augustus aangeduid als nieuwe kerkvader door de Heilige Synode van het oecumenische patriarchaat in Istanbul. Dergelijke vieringen zijn kleurrijk en impres-sionant. Er zijn zon vijfduizend Grieks-Ortho-doxe gelovigen in Brussel. SVG

  GRIEKSE BISSCHOPWIJDING

  FOTO: IVAN PUT

 • BDW 1498 PAGINA 2 - DONDERDAG 12 NOVEMBER 2015

  VAN DE REDACTIE

  Oscar WildeDe faculteit Letteren en Wijs-begeerte van de VUB moet de komende vijf jaar 800.000 euro besparen. Dat is een pak geld. Dat staat te lezen in het jongste nummer van het studentenblad De Moeial en daar maken de studenten zich (terecht) zorgen over. De verklaring voor de be-sparingen is de eenvoud zelve:

  Letteren en Wijsbegeerte is een van die faculteiten die tot de rode faculteiten behoort. Rode faculteiten zijn faculteiten die meer kosten dan ze opbrengen. En dat is vloeken in de neoliberale kerk die Europa in haar greep heeft. Dat marktdenken heeft vorige zomer al een slachtoffer geist: decaan Georges Declercq van de faculteit wou niet meestappen in het besparingsplan. Hij vond dat het rectoraat hem de besparingen door de strot duwde. Maar tegelijk beseft ook hij wel dat de besparingsdrift geen uitvinding van de VUB is: Die besparingen op zachte wetenschappen zijn een internationaal feno-meen. Wij zitten in de hoek waar de klappen vallen omdat wij weinig middelen kunnen genereren. Hoe zei Oscar Wilde het ook al weer? Mensen kennen te-genwoordig overal de prijs en nergens de waarde van. Een paar jaar geleden zijn de Communicatieweten-schappen weggehaald uit Letteren en Wijsbegeerte en

  verhuisd naar Sociale en Economische Wetenschap-pen. De Communicatiewetenschappen brachten wel geld in het laatje. Vreemd.Universiteiten zijn instellingen met een grote mate van autonomie en zo hoort het ook, maar ze worden ook gesubsidieerd. En dat is al even terecht. Daarom moet een discussie over besparingen zowel in de samenleving gevoerd worden en niet alleen in het parlement als aan de universiteit. De universiteiten moeten zich gezamenlijk schrap zetten om van de overheid ook in de toekomst voldoende middelen te krijgen.Natuurlijk moet een universiteit artsen en ingenieurs afleveren. Maar in een wereld die razendsnel evolueert hebben we vaste waarden als Wijsbegeerte evenzeer nodig. Misschien wordt Moraalfilosofie wel de dis-cipline van de toekomst. Vlaanderen behoort samen met Nederland tot de meest ontkerstende delen van de Westerse wereld, tegelijk is er een grote instroom van migranten mt een godsdienst. Godsdiensten die bovendien hun plaats opeisen in de publieke ruimte. We hebben meer dan ooit moraalfilosofen van ver-schillende universiteiten nodig die zich mengen in het publieke debat. Besparen op Wijsbegeerte mag ook daarom geen optie zijn. Wijsbegeerte moet de studie-richting par excellence zijn, aan iedere universiteit. En aan de VUB als enige vrijzinnige universiteit in Vlaan-deren zo mogelijk nog meer.

  WAUTERMANNAERT

  S

  AS

  KIA

  VA

  ND

  ER

  STI

  CH

  EL

  E

  door Danny Vileyn

  BRUSSEL De opening van trendy cafs in volkse buurten zorgt hele-maal niet voor meer sociale mix. Dat stellen sociologen verbonden aan de ULB. Uit onderzoek blijkt dat de bars vooral hoogopgeleide mid-denklassers aantrekken van buiten de wijk. Van uitwisseling met het clinteel van nabije volkscafs is geen sprake.

  In het dominante discours over stadsvernieuwing is een centrale plaats weggelegd voor cafs van het hippe soort. Ze zouden buurten

  (opnieuw) op de kaart zetten en het vermijdbare aantrekkelijk maken. Ook zouden ze de vaak geroemde sociale mix bevorderen. Dat dit

  Schepen Bea Meulemans (SP.A): De vrouw wordt herleid tot prooi.

  B

  AR

  T DE

  WA

  EL

  E

 • BDW 1498 PAGINA 3 - DONDERDAG 12 NOVEMBER 2015

  APARTHEID RUKT OPVrouwen > schepen Bea meulemans (sp.a) ZIeT GeVaarlIJKe eVoluTIe

  SINT-JOOST-TEN-NODE Schepen Bea Meulemans ziet met lede ogen aan hoe het gescheiden zwem-men voor vrouwen zich bestendigt en hoe er ook in haar eigenste Sint-Joost yoga exclusief voor vrouwen georganiseerd wordt. Een nieuwe vorm van apartheid, noemt Meulemans het fenomeen dat door het feminisme anno 2015 bepleit wordt.

  Mocht er yoga exclusief voor man-nen worden georganiseerd, ik zou moord en brand schreeuwen, steekt Meulemans van wal. Wat heden-daagse feministen doen is even erg, ze bepleiten apartheid voor mannen en vrouwen, een systeem dat op ter-mijn niemand ten goede komt, zeker de vrouwen niet. Meulemans is er 65 en weet hoe vrouwen hebben moeten vechten voor gelijke rech-ten: Eerst moesten we vechten voor wettelijke gelijkheid, dan voor gelijk loon voor gelijk werk, daarna volgde de strijd om functies te krijgen die traditioneel door mannen ingeno-men waren. Men pakt graag uit met

  de eerste vrouwelijke CEO van Belga-com, maar de VRT (waar Meulemans hoofdproducer was, DV) was het eer-ste grote bedrijf met een vrouwelijke ceo.Maar nu, vreest Meulemans, lijdt het feminisme aan regressie: Simone de Beauvoir heeft het lang geleden al geschreven: de grootste gevangenis van de vrouw is haar lichaam. Ofwel moet het helemaal bedekt worden, ofwel kan er niet genoeg bloot zijn. De ontpersoonlijking van de vrouw is het gevolg. Ik hoorde onlangs een verhaal over body-shaming: vrouwen die een pyjama moeten aantrekken om te bevallen met een gat om de baby te laten passeren.Meulemans herinnert er aan dat de legendarische socialist Guy Cudell, meer dan 45 jaar burgemeester van Sint-Joost, een van de eersten was om gemengd onderwijs in te voeren. Cudell was ook de eerste burgemees-ter die vrouwelijke politieagenten in dienst heeft genomen. Meulemans: En niet om braafjes het verkeer te regelen, maar als motard. Vijftien jaar geleden kon Meulemans

  HIPPE CAFS ZORGEN NIET VOOR MIX

  horeca > socIoloGen doorprIKKen myThe Van FrdrIc nIcolay

  Onderzoek wijst uit dat hippe cafs niet voor meer contact tussen sociale groepen zorgen.

  Sociale mobilisatie en solidariteit ontstaan niet spontaan. Laten we dus stoppen met doen alsof die cafs voor meer mixit zorgen. Dat dis-cours maskeert de groeiende onge-lijkheid.

  Ongelijkheid verminderenVolgens Zamora hoeft sociale mix echter ook geen doel te zijn. We gaan er vaak verkeerdelijk vanuit dat we meer middenklasse nodig heb-ben om creativiteit en dynamiek te creren. Onderzoek toont echter aan dat sociale mix zelden werkt. In Pa-rijs heeft men sociale woningen ge-bouwd in rijke districten, maar de bewoners voelden zich er niet thuis en konden geen solidariteit uitbou-wen. Ze trokken weg. Sociale mix werkt alleen in het onderwijs omdat kinderen en jongeren daar langdurig met elkaar interageren. De doelstel-ling moet zijn: ongelijkheid vermin-deren en wijken verbeteren, zonder externe bewoners te importeren.

  Laurent Vermeersch

  denken ook gangbaar is bij lokale be-leidsmakers bleek bijvoorbeeld heel nadruk bij de opening van Flamingo, midden in de prostitutiebuurt aan IJzer.Het caf moet nieuwe mensen aan-trekken, waardoor de sociale contro-le in de wijk verhoogt en er een po-sitieve dynamiek komt in de buurt, klonk het destijds onomwonden bij

  de Stad. De architect van de bekende cafbedenker Frdric Nicolay, ook de man achter Flamingo, wil naar eigen zeggen ontmoetingsplaatsen creren die de mix in de stad bevor-deren.Die sociale mix is echter een mythe, zo concluderen sociologen Daniel Za-mora en Mathieu Van Criekingen uit eigen onderzoek en wetenschappe-

  lijke literatuur. Hun artikel Dans les cafs branchs de Bruxelles: mixit social ou nouvel entre-soi? verscheen onlangs in Bruxelles, ville mosaque, een sociologisch en antropologisch verzamelwerk van de Universit Li-bre de Bruxelles (ULB).De komst van bepaalde cafs zorgt er misschien voor dat verschillende sociale groepen in elkaars buurt ko-men, maar dat wil nog niet zeggen dat er contact is, laat staan uitwisse-ling. Integendeel, uit interviews met klanten van de hippere zaken in de buurt van het Flageyplein blijkt bij-voorbeeld dat veel van hen niets te maken willen hebben de vulgairen, de daklozen uit de buurt, de men-sen die van voetbal houden, die oude varkens die hun sigaret roken enzovoort.Ondanks het imago van openheid en diversiteit van de trendy zaken zetten veel klanten zich dus af tegen de na-burige volkscafs en hun bezoekers. Twee cafs mogen naast elkaar lig-gen, afhankelijk van hun concept en publiek kunnen ze tot een ander uni-

  versum behoren. Micro-segregatie, als het ware. Eerder dan de sociale mix bevorderen, bevestigen de hippe bars de sociale verschillen, en kun-nen ze gentrificatie in de hand wer-ken.Als het erop aankomt, gaan mensen naar plaatsen die bij hun imago pas-sen en waar ze gelijkaardige mensen tegenkomen, zegt Daniel Zamora.

  wordt als een