bdw - editie 1375

Download BDW - editie 1375

Post on 15-Mar-2016

241 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 24 april 2013

TRANSCRIPT

 • N 1375 VAN 25 APRIL TOT 2 MEI 2013 WEEK 17: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, E-MAIL: INFO@BDW.BE, WWW.BDW.BE

  Zorgverzekering kalft af

  W aar eind 2007 nog 54.278 Brusselaars wa-ren aangesloten bij de Vlaamse zorgverzekering, daalt dat cijfer eind 2011 tot 48.843, een afname van 10 procent. Dat leren statistieken van het Vlaams Agent-schap Zorg en Gezondheid.De Vlaamse zorgverzekering draagt sinds 2001 bij aan de niet-medische kosten van zwaar zorgbehoeven-den. De aanvrager komt zo in aan-

  merking voor een maandelijkse uitkering van 130 euro voor mantel- en thuiszorg, of residentile zorg. Voorwaarde is dat hij aangeslo-ten is bij een van de zeven erkende zorgkassen en jaarlijks 25 euro bij-draagt.In Vlaanderen is de bijdrage ver-plicht, in Brussel vrijwillig. Een Brusselaar die op latere datum in-stapt, wacht een dubbele sanctie. Pas als hij tien jaar ononderbroken

  aangesloten is, kan hij een aanvraag tot tegemoetkoming indienen. Maar ook: wanneer hij op de vergoeding aanspraak maakt, wordt zijn recht met vier maanden opgeschort voor elk jaar dat hij niet aangesloten was.Die drempels maken het voor de Vlaamse Brusselaar die de boot heeft gemist weinig aantrekke-lijk om alsnog aan te sluiten. Maar daarmee is de daling van het aantal Brusselse zorgverzekerden nog niet verklaard. Waarom zijn op vijf jaar tijd 5.435 Brusselaars uit de Vlaam-se zorgverzekering verdwenen? Jo-ris Moonens, woordvoerder van het Agentschap Zorg en Gezondheid,

  ziet deels een verklaring in een aan-passing van de procedure: Brus-selaars die driemaal hun bijdrage niet hebben betaald, worden sinds enige tijd automatisch geschrapt. Tussen 2007 en 2008 daalde het aantal Brusselse aangeslotenen met bijna vierduizend. Er was in 2009 een kleine remonte, maar sindsdien daalt het cijfer gestaag met zon dui-zend per jaar.Een deel zijn overlijdens, maar daar staat tegenover dat de zorgkassen elk jaar een brief sturen naar wie 26 jaar wordt met de vraag om aan te sluiten. Dat zou voor nieuw bloed moeten zorgen. Volgens de zorg-

  BRUSSEL Het aantal Brusselaars dat bij de Vlaamse zorgverzekering is aangesloten, neemt fors af. Dat blijkt uit cijfers van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

  Gezondheidszorg > Duizenden Brusselaars minder in de Vlaamse zorgverzekering

  Junior Ngalula 20STE EDITIE LES NUITS OPENT IN STIJL MET VALERIE JUNEEn ook: Frank Boeijen, Brussels Short Film Festival en Bozar Night.

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  25 0413

  STEEDS MEER STADSMOESTUINENBRUSSEL Nu de winter achter de rug ligt, breken de hoogdagen voor stadstuinders aan. Afgelopen week werden er al tomaten, aubergines en paprikas geoogst in Neerpede en op het dak van de Koninklijke Bibliotheek staan de ajuintjes mooi in bloei. Ook in de collectieve tuin Carr Tillens in Ukkel slaan hoveniers de hand aan de ploeg. Lees meer op p. 4-6. KL

  kassen zetten die jongeren die stap niet altijd omdat ze niet zeker zijn dat ze ooit van de zorgverzekering gebruik zullen kunnen maken. De cijfers kunnen tot slot ook gelezen worden als een daling van het aantal Vlamingen in Brussel. De cijfers zijn belangwekkend om nog een andere reden. De Vlaamse Gemeenschap wil van de zorgver-zekering de basis maken van een eigen sociale zekerheid. Daartoe is vorig jaar het kaderdecreet Vlaamse sociale bescherming goedgekeurd. Daarin zitten naast de zorgverzeke-ring, ook de kindpremie en de maxi-mumfactuur in de thuiszorg. De uitbreiding is momenteel in de koel-kast gestopt omdat er geen budget-taire ruimte is, maar het lijdt geen twijfel dat er bij een verdere uitbouw van een Vlaamse sociale zekerheid op dit pad zal worden doorgegaan. Hoe de Vlaamse Brusselaars die niet bij de zorgverzekering zijn aan-gesloten alsnog aansluiting kunnen vinden, is een raadsel.

  Steven Van Garsse en Steven Vandenbergh

  B

  AR

  T DE

  WA

  ELE

  P.24-25

  over BX Brussels

 • BDW 1375 PAGINA 2 - DONDERDAG 25 APRIL 2013

  Het fietsparcours van Cyclovia leidde afgelopen zondag van het Lemmensplein in Kuregem tot aan de Louizalaan, waar animatie voorzien was in de zogenaamde Cyclo-Village.

  IVAN PUT

  DE WEEK IN BEELD DOOR IVAN PUT

  Politiek blok achter FlageyUitgelicht > Eerste co-communautaire beheersovereenkomst ondertekend

  Wat de vier overheden(Brussels Gewest,Vlaanderen,FranseGe-meenschap en de gemeente) metvzw Flagey zijn overeengekomen,staat voortaan zwart op wit. Deovereenkomst legt de opdrachtenendesubsidiesvasttoteind2016.MooiisdatFlageyeenonbeperktereserve kan aanleggen met eigeninkomstenensubsidiesbinnendietermijn; handig voor budgetver-schuivingen bij duurdere jaren.De subsidieverdeling is transpa-rant: de drie regios verdelen ietsmeer dan 7,2 miljoen euro onderhundrie.Alkunnenerlosvanditcontract projectsubsidies volgen,geeftFlageydirecteurGillesLeduremee. De Vlaamse en Franse Ge-meenschapgevenjaarlijks610.000euro. Het Brussels Gewest enga-geert zich voor 500.000 euro ennogeens100.000euroindevormvanprojectsubsidieenpersoneels-kosten, de zogenaamdeGescosta-

  tuten. Brussel moet het snelst deverplichtingen naleven,met al 80procentvoorschotbijhetbeginvanhet jaar.DegemeenteElsenegaatper jaar 200.000 euro ophoestenvolgensdehaargebruikelijkemo-daliteiten.Daarnaast geeft de Vlaamse Ge-meenschap een half miljoen euroextra aan Flagey voor 130 dagenhuisvestingvanhetBrusselsPhil-harmonic en het Vlaams RadioKoor. Daarmee is het voormaligeomroeporkest definitief veran-kerd in de hoofdstad. Naast on-derhandelaar Gilles Ledure komtde pluim toe aan CultuurministerJoke Schauvliege, die tot gisterentegenwindkreegdoordegrotevoetdieVlaandereninhuishad.Schau-vliege: Het project Flagey heefteen spannende voorgeschiedenis,zekervanuithetbesefdatVlaande-ren ietsmeerbetaaldedandean-dere overheden.Dat kwamomdatwehetBrusselsPhilharmonichier

  gehuisvest hadden en sommigenvreesden dat het orkest te veel dezaal zou bezetten. Bij de legisla-tuurstart bleken er ook financileproblemen(deschuldvanvzwFla-

  gey aan de nv, red.). Dat iedereenbereid was om zijn politieke en-gagementen verder te zetten alsermaar garanties tegenover ston-den wilden we in een overeen-

  komst bezegelen.Daarmee zijn ergeen dubieuze politieke afsprakenmeer. Trouwens, de heleVlaamseregering gaf haar zegen.Voor eeninstellingalsFlageydieookinter-nationaalietswilbetekenen,bleekdat transparant engagement es-sentieel.

  Werkbare stabiliteitMetde subsidiepot alleenkanhetambitieuze Flagey niet draaien.Hetverschil van2miljoen totde4,3 miljoen werkingsuitgaven perjaar moeten we zelf invullen, netals de artistieke uitgaven. Daar-voorsprekenwede (gestegen) tic-ketverkoopendeprivatesponsorsaan,zoalsdeNationaleLoterijenBNP Paribas, zegt Ledure. Wewerkenmetvijftienartistiekepart-ners,vanJeugd&MuziektotdeEli-sabethwedstrijd. We draaien 140concertenenduizendfilmvoorstel-lingen per jaar. Flagey ontvangtvijftien festivals. En onze jaarbe-zettingvandegroteStudio4isge-stegentot75procent.WatFlageyvoor de cheque moet doen, staatallemaal inhetcontract:de lokaledynamiek en interculturaliteit sti-muleren, scholen bereiken, inno-vatievefilmsenmuziekopdekaartzetten en minstens 280 activitei-

  ELSENE Met vzw Flagey is maandag de eerste co-communautaire beheers-overeenkomst ondertekend. Rondom Vlaams cultuurminister Joke Schauvliege schaarden zich minister-president Charles Picqu, Franstalige cultuurminister Fadila Laanan, Brussels minister Guy Vanhengel en burgemeester Willy Decourty. Ze engageren zich voor vier jaar om Flagey ruim 10 miljoen euro te gunnen. Een politieke primeur, met grote staatssymboliek.

  De hele Vlaamse regering gaf haar zegen. Dat is essentieel voor een instelling die ook internationaal iets wil betekenen

  ACHTERPOORTJES- POLITIEKBRUSSEL Gepensioneerde ge-meenteambtenaren vervangen door interims is een geliefd achterpoortje om de taalwet te omzeilen. Minister-president Charles Picqu (PS) is niet van plan om op te treden.Tot 2002was het eenvoudig.Werdeen vastbenoemd ambtenaar ziek,ofgingdieoppensioen,danmochthet gemeentebestuur hem voor zesmaanden vervangen door een inte-rim-ambtenaar.Defunctiewasver-lengbaar voor nog eens zes maan-den.DatstaatineenKBuit1962.Defederale overheid was gemachtigdomoptetredentegenmisbruiken.Maar in 2002 is de gemeentewetnaar de gewesten overgeheveld,zegtminister-presidentPicqu, ensindsdien is human resources eenvollebevoegdheidvandegemeente-raad.Ikkandusnietoptreden.De kwestie is van belang omdatgemeentebesturen de zogenaamdedienstdoende ambtenaren ge-bruiken om het taalevenwicht inde administatie naar believen aante passen. Lees: ze lappen de wet-telijk vastgelegde verhouding Ne-derlandstaligen-Franstaligen in hetambtenarencorpsaanhunlaars.BrusselsparlementslidWalterVan-denbossche (CD&V) is ziedendoverhetparlementairantwoordvanPic-qu. Volgens Vandenbossche raaktderedeneringvanPicqukantnochwal. Een federaal KB heeft krachtvan wet tot de deelstaat een wet-telijke initiatief neemt. Dat bleekonlangs nog uit een arrest van hetGrondwettelijkHofoverdeparkeer-retributies. Vandenbossche hadgehooptdatPicqueenomzendbriefzousturennaardegemeenten,maardatisdiedusnietvanplan,omdatergeenjuridischegrondvooris.Webevindenonsineenjuridischvacu-um,zegtPicqu.Die truc van het juridisch vacumwordtwelmeergebruikt inBrusselomdetaalwetteomzeilen.Zomoe-ten alle ambtenaren in de gemeen-tende tweede landstaalbeheersen.Ook die tweetaligheidseis wordtomzeild.Gemeentenwerven eenta-lige contractuelen aan. Die aanwer-vingenwordenweliswaargeschorstdoorde vice-gouverneur,maarnietgeannuleerd door de Brusselse re-gering.Daardoorkunnenzeoppostblijven.Ook voor het personeel van deOCMW-ziekenhuizen ontbreekt dewetgevingomde tweetaligheid vanhet personeel af te dwingen. Hetverklaartwaaromveelartsenenver-plegend personeel van de openbareziekenhuizen eentalig Frans zijn.Tegendeze(onwettige)ac