bdw - editie 1248

Download BDW - editie 1248

Post on 19-Mar-2016

235 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Brussel Deze Week van 30 september 2010

TRANSCRIPT

 • N 1248 VAN 30 SEPTEMBER TOT 7 OKTOBER 2010 WEEK 39: WEEKBLAD, EEN UITGAVE VAN VZW BRUSSEL DEZE WEEK, FLAGEYPLEIN 18, 1050 ELSENE, REDACTIE: 02-226.45.40, ABONNEMENTEN: 02-226.45.45, FAX: 02-226.45.69, E-MAIL: INFO@BDW.BE

  Nieuwe Heizel binnen acht jaar

  Het Rotterdamse KCAP isde laureaat van de steden-bouwkundigewedstrijd diede Stad Brussel organiseerde voorhet grootse Neo-project, de herte-keningvande67hectaregroteHei-zelvlakte.Eenwinnaariseral,maarplannenontbreken.Dat is doelbewust. In de loop van2011zaldeploegvandeNederland-searchitectKeesChristiaansecon-creteplannenvoorstellen.Nuiseraleenglobalestedenbouwkundigevi-

  sie,enhetteamkrijgtdenodigetijdomdieom tezetten ineenvisueleconstructie. Meer dan ooit wordtbenadrukt dat Neo een voorbeeld-project is. Het is immers voor heteerstsindshetExpojaar1958datdeStadBrusseleenmasterplanvoordeHeizel opstelt. Sindsdien is er luk-raak bijgebouwd. Stad en architectgeven zichzelf acht jaar, de volle-digeduurvanhetcontracttussendetwee spelers. Burgemeester FreddyThielemans (PS)druktdewensuit

  omin2014tekunnenbeginnenmetde bouw van een evenementenhal,congrescentrum,winkelcentrumengenoeg open ruimte en stadsgroentussenaldiebouwsels.TochisdeaanstellingvanKCAPnogmaareenprilbegin.Ermoetennogtallozeknopenwordendoorgehakt,endatgebeurten cours de route.Zowordt er pas in december beslistof er eennieuwvoetbalstadionbij-komt, infunctievanhetWK2018.En ook over de financiering moetnogeenenanderbeslistworden.

  ChristopheDegreef

  Lees Uitgelicht op p. 2-3: Een (h)eerlijk nieuwe aanpak?

  Stedenbouw > KCAP uit Rotterdam tekent de plannen

  Woestenij na dodelijke knal

  Zazie wil een beestje adopteren.

  Verslag uit het asiel

  SCHAARBEEKBijeenontploffingopdehoekvandeGaucheretstraatendeDestouvellesstraatzaterdag-nachtvielendriedodenenzeventiengewonden.DriedagennaderampindebuurtvanhetNoordstationliggennogtweegewondeninhetzieken-huis,maarzijzijnbuitenlevens-gevaar.Bijdeontploffingstorttendriehuizenin.Intussenzijnbinnendeingesteldeveiligheidszonevijftienwoningenontoegankelijkverklaard.Vijfhuizenzijnonbewoonbaarenwordenmoge-lijkgesloopt.Degemeentebrachtook27mensendiegetroffenzijndoorhetonheil,onderineenhotel.HetBrusselsparketonderzoektdeoorzaakvandeontploffing. SVdb

  SASKIA VANDERSTICHELE

  BART PEETERS vERSuS DE IDEALE MANEn ook: Jef Neve, Michal Borremans en John Ford

  AFGIFTEKANTOOR BRUSSEL X P303153

  30 0910

  BRUSSEL Binnen acht jaar moeten er een congrescen-trum en een groot winkelcentrum op de Heizel staan. Een voetbalstadion is optioneel. Het Nederlandse KCAP ontwikkelt tegen 2011 concrete plannen.

  AziAtisChE tijgER KAUwt wAfEL

  BRUSSELTweewerkliedentref-fen de laatste voorbereidingenvoordeASEM-top,deAsia-Euro-pe Meeting. Tijdens dit gewich-tige Aziatisch-Europese forumbesprekenmeer dan veertig lan-den politieke, economische enculturele themas. Deze achtsteASEM-topvindtplaatsop4en5oktoberenkadertinhetBelgischevoorzitterschap van de Raad vandeEuropeseUnie.Om de tientallen staatshoofdenen regeringsleiders en hun dele-

  gaties gepast te ontvangen, namdeRegiederGebouwenhetPaleisderAcademinindeHertogstraatstevig onder handen. De werk-zaamheden, die bijna een jaarduurden en ruwweg 3,6 miljoeneuro kostten, hadden betrekkingop de gevels, omheining, sani-taire ruimten en technische in-stallaties.Tegelijk fristedeRegieder Gebouwen de twee auditoriain het gebouw, eigendom van deBelgischestaat,op. SVdb

  Lees meer op 26-27

  B

  AR

  T D

  EW

  AE

  LE

 • BDW 1248 PAGINA 2 - DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2010

  In de plensende regen komt het No Border Camp zondagochtend uit zijn eerste nacht op Thurn & Taxis. De tentbewoners, die strijden tegen de grenzen die ons verdelen, staan er nog tot en met 3 oktober. De kater op het pleintje aan de Lakenveldstraat is er niet gerust op: indringers op zijn territorium!

  B

  AR

  T DE

  WA

  EL

  E

  DE WEEK IN BEELD DOOR BART DEWAELE

  Een (h)eerlijk nieuwe aanpak?

  Uitgelicht > Brussel heeft zijn lesje geleerd, maar het is een pril proces

  Dag dames en heren, het isvandaag een grijze week-dag, maar dat neemt nietwegdatdeHeizeleenuitzonderlijkeplaats blijft, zelfs vandaag. Al is desitedejongstevijftigjaarmaarmid-delmatigaangepakt:opznBelgisch,endatkanjezoeenbeetjevergelijkenmet hier een kot en wat verder eenanderkot.Endatvijftigjaarlang.Zo begon Kristiaan Borret, stads-bouwmeester van Antwerpen en voorzitter van de Neo-jury, zijn betoog, meteen na het politieke in-termezzo. Waar de PSers Charles Picqu en Freddy Thielemans, res-pectievelijk minister-president en burgemeester van het Gewest en

  de Stad Brussel, vooral de nadruk hadden gelegd op de goede samen-werking, herinnerde Borret eraan hoe er jarenlang naar de stad werd gekeken.In maart 2009 ondertekenden Stad en Gewest het engagement om op de Heizel iets groots te realiseren. Er werd een stedenbouwkundige wed-strijd uitgeschreven, compleet met een professionele jury. Op die ma-nier werd het dossier een beetje los-getrokken van de politiek, iets wat nodig was, gezien de voorgeschie-denis van het Heizel-project: in het najaar van 2008 was de Stad Brussel op eigen houtje en tot ieders verras-sing met een eigen plan een nieu-

  we Europese wijk voor de Heizel op de proppen gekomen. Gewest en stadsbewoners voelden zich koud gepakt, en het protest rees. Prompt maakten de bewindvoerders een bocht van honderdtachtig graden en werd het Gewest mee aan boord gehesen. Het Nieuwe Professiona-lisme was verbazingwekkend, maar het kreeg de argwaan niet weg.

  VlaanderenDat lijkt nu anders. Borret zegt hard-op dat het Neo-project alle krediet krijgt, en dat het echt wel een breuk is met vroeger. En toch: er is geen overleg met het wel erg nabijgele-gen Vlaanderen, en vragen daarover wimpelt burgemeester Thielemans af met: Wij staan open voor dia-loog. Een en ander heeft te maken met Uplace, een winkelcentrumpro-ject in Machelen dat al verder staat met vergunningen. Samenwerking is niet echt nodig, is de teneur.Een ander geluid is te horen bij sche-pen van Mobiliteit Christian Ceux

  (CDH). Die hamert op de noodzaak van een groot mobiliteitsplan, en re-kent op het architectenbureau KCAP

  om daarmee rekening te houden. Vroeg of laat komen we dan toch bij Vlaanderen uit, want de Ring is Vlaams grondgebied. Vlaanderen plant in de toekomst ook een uit-breiding van de Ring, dus er zal ze-ker overleg nodig zijn.KCAP-architect Kees Christiaanse weet dat hij in Belgi is. Ja, er zijn

  VERZET TEGEN NIEUWE TRAMLIJN GROEIT

  BRUSSEL De nieuwe tramlijn die de MIVB wil aanleggen tus-sen Koningsplein en Treuren-berg, aan het Centraal Station, zorgt voor ongenoegen. Bij fietsers en bij milieubewegin-gen, maar ook bij de Koninklij-ke Commissie voor Monumen-ten en Landschappen.

  Geen fietspad op de Kolo-ninstraat, hoge trottoirbanden aan de Ravensteinstraat, en de Treurenberg waar de fiets wordt gebannen. De Fietsersbond is niet te spreken over de plannen van de MIVB om een nieuwe tramlijn aan te leggen die het Centraal Station, via een omme-tje, moet verbinden met de hui-dige tram 92 en 94. Voetgangers krijgen dan weer te maken met versmalde voetpaden, bijvoor-beeld aan het PSK. Dit is geen STOP-project (volgens het prin-cipe stappen-trappen-openbaaren privvervoer, SVG), stellen de Fietsersbond en de Brusselse Raad voor het Leefmilieu (Bral), maar een STIB-project.De zachte weggebruikers krij-gen steun uit onverwachte hoek. De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) spreekt zich in een om-standig rapport vernietigend uit over de plannen. Vooral het ge-brek aan gedetailleerde plannen vindt de KCML onverantwoord. Geen historische studie over de (moeilijke) link tussen boven- en benedenstad, noch een urbanis-tische studie over de inrichting van een tramlijn in een wijk die bulkt van het historisch erfgoed: Old England, PSK, Shell tot en met het Aeroflot-gebouw. De tramlijn heeft een ongunstige impact op de historische buurt en is niet juist ingeschat. Bo-vendien stelt de MIVB de plan-nen mooier voor dan ze zijn, vindt de KCML: In de simula-tietekeningen worden de palen voor de bovenleidingen bijvoor-beeld netjes weggemoffeld. De KCML stelt zich ook vragen bij de haalbaarheid van de aan-leg van een tramlijn op de Ra-vensteinstraat en de Kardinaal Mercierstraat, waaronder zich viaducten bevinden. Tot slot be-treurt de KCML ook het verdwij-nen van de tramlijn langs het Warandepark, een historische as waar de tram goed gente-greerd is.Vandaag, woensdag, komt de overlegcommissie bijeen over de plannen. Fietsers, milieu-bewegingen en monumenten-watchers zullen er hun grieven uiten. SVG

  OPMERKELIJK

  BRUSSEL Na vijftig jaar krijgt de Heizel opnieuw een masterplan, en meer dan ooit wil zowel Stad als Ge-west het Neo-project tot voorbeeld stellen. We komen van ver, is zon beetje de teneur, eindelijk beweegt er wat. Maar van een leien dakje is het niet gelopen, dat Neo-project. En in de toekomst wachten er nog moge-lijke hindernissen.

  De Heizel is Belgisch: hier een kot, daar een kot, en zo vijftig jaar verder

  S

  AS

  KIA

  VAN

  DE

  RS

  TICH

  EL

  E

 • BDW 1248 PAGINA 3 - DONDERDAG 30 SEPTEMBER 2010 WEEKOVERZICHTWOENSDAG 22 SEPTEMBER UZ PENDELT ZELF. Het UZ Brussel legt, eenmalig, een pendel-dienst in van aan het station van Jette. Het ziekenhuis klaagt daar-mee de slechte bereikbaarheid aan. Brussels minister van Mobiliteit Grouwels (CD&V) wil wel een snelle buslijn financieren, maar roept de hulp in van Pascal Smet, Vlaams minister voor Brussel (SP.A). Die zegt dat hij niet bevoegd is.

  AQUIRIS RECYCLEERT SLIB. De waterzuiveringsmaatschappij Aquiris gaat het slib uit haar filters verwerken tot bioplastic. Dat is een wereldprimeur. Bioplastic is biologisch afbreekbaar en wordt onder meer gebruikt voor bumpers