bctntlvn (73).pdf

Download bctntlvn (73).pdf

Post on 18-Jun-2015

972 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. Trng Khoa..BO CO TT NGHIP TI: Hch ton tiu th v tnh gi thnh sn phm trongsn xut kinh doanh</li></ul><p> 2. M u Vi tnh hnh t nc ta hin nay, mt t nc ang trn pht trin, angng trc ngng ca hi nhp kinh t Quc t. M nn cng nghip nng, khoa hck thut ca ta cn hn ch, khng th cnh tranh vi cc nc khc. Tuy nhin timnng ca nc ta nng nghip v tiu th cng nghip bao gm: Nng nghip, dtmay... thu sn l nhng mt hng t nhiu cng to mt ch ng trn th trngth gii. c c kt qu trn v quan trng hn ht l n lun c tn ti ngi tiu dng trong nc cng nh nc ngoi thi i hi ngi qun l phi cngn lc, cng phn u nhiu hn na, lm sao sn phm ca mnh c th cnh tranhmt cch lnh mnh v mu m, cht lng v c bit l v gi c. Chnh v th cngt chc t chc hch ton chi ph lun l vn t ra: l lm th no c c 1 githnh ph hp n vi ngi tiu dng, m cht lng sn phm lun t ra yu cuhng u. Cng v l do , trong thi gian thc tp ti Cng ty C phn Thu Sn Nng em mnh dn chn ti "Hch ton tiu th v tnh gi thnh sn phmtrong sn xut kinh doanh". Vi ni dung c gi gn trong 3 phn nh sau: Phn I. c im, c cu t chc ca cng ty C phn Thu Sn Nng. Phn II. T chc cng tc k ton v tnh hnh hch ton chi ph tnh gi thnhsn xut v tnh gi thnh ti Cng ty C phn Thu Sn Nng. Phn III. Nhn xt v mt s kin xut v tnh hnh hch ton tp hp chiph sn xut v tnh gi thnh ti Cng ty C phn Thu Sn Nng. Do thi gian thc tp c hn cng nh kin thc cn l l thuyt nn vic chnvn , nhn nhn v nh gi s vic khng trnh khi thiu xt. Mong qu c quan,cc c ch anh ch trong phng K ton Ti v Cng ty C phn Thu Sn Nng,qu thy c v cc bn thng cm cho em. Em mong nhn c nhng kin ch bo ca cc anh, ch, c, ch trongphng, thy c v cc bn em c th hiu nhiu hn na, nhm phc v cho cngvic ca em sau ny. Em xin chn thnh cm n.Phn I: C IM, C CU T CHC CA CNG TY C PHN THU SN NNG. * KHI QUT TNH HNH T CHC QUN L V SN XUT CNGTY C PHN THU SN NNG: Trang 1 3. I. QU TRNH HNH THNH V PHT TRIN: 1. Qu trnh hnh thnh v pht trin: Cng ty C phn Thu sn Nng l doanh nghip c phn ho t Cng tyC phn khai thc v dch v thu sn Nng c thnh lp theo quyt nh s5011/Q-UB ngy 17/12/1997 ca UBND thnh ph Nng v hon thin vic cphn vo cui nm 2000. Tin thn ca Cng ty C phn khai thc v dch v Thu sn Nng l xnghip khai thc Hi sn Qung nam - Nng c thnh lp v i vo hot ng tthng 11/1998 vi chc nng chnh l t chc nh bt hi sn bng cc phng tinc gii. Ngy t khi thnh lp x nghip c: - Tng s vn kinh doanh (theo gi c nh nm 1992) : 870.759.000 ng. - Phng tin khai thc: 25 tu nh c - Tng s lao ng : 172 ngi Vi phng tin khai thc bng c gii, cng sut tu thuyn ch t 33CV n110CV trn mt chuyn, hot ng trong mt ngh ph thuc rt nhiu vo thi tit,v ma, ng trng, c nhiu bin c v ngi v ti sn. Bn cnh x nghip c Nh nc cung cp y vt t tin vn, bao tiu ton b sn phm nn xnghip lm bc u c mt kt qu tht khch l. L mt x nghip quc doanhc nhiu ting tm trong thi bao cp, tuy nhin nhn trn gc hch ton kinh t thhot ng kinh doanh ca x nghip quc doanh khai thc hi sn Qung Nam Nng trong thi k ny l l. T khi chuyn sang hot ng theo c th th trng, khng cn s bao cp caNh nc, x nghip gp nhiu kh khn, lm n sa st, u t km hiu qu, dnn tnh trng sp ph sn theo quyt nh 315/HBT nhng n nm 1997 cngnghip c thnh ph Nng ra quyt nh s 5011/Q-UB chuyn x nghipQuc doanh khai thc hi sn Qung Nam - Nng thnh Cng ty C phn khai thcv dch v thu sn Nng. Sau mt thi gian duy tr hot ng sn xut kinh doanh theo quy trnh sn c,ng thi tch cc chun b t chc li kinh doanh theo quy trnh mi. n u nm1998 cng ty C phn khai thc v dch v thu sn Nng chnh thc i vohot ng. nh gi khi qut v kt qu kinh doanh ca cng ty: Trong 3 nm i vo hot ng (1998 - 2000), cng ty C phn khai thc v dchv thu sn Nng t c nhng kt qu nh sau: Tng doanh thu: 80.014.000 ng Kim ngch xut khu : 80.014.000 ng Li nhun :938.000.000 ng Cc khon phi np cho ngn sch:495.000.000 ng Thu nhp bnh qun ngi lao ng :83.330 ng ng gp cho x hi : 1.361.920.000 ng C tc c chia cho c ng: 18,55% trn 3 nm Cui nm 2000, u nm 2001 Cng ty C phn khai thc v dch v thu sn Nng i tn thnh Cng ty C phn Thu sn Nng. Trang 2 4. Hin nay, Cng ty C phn Thu sn Nng c 2 x nghip sn xut trcthuc: - X nghip sn xut s 1: X nghip Thu sn Ho Cng ti 71 Trng ChCng, Qun Hi Chu - thnh ph Nng. - X nghip sn xut s 2: X nghip Thu sn Ni Hng ti phng Ni Hinng, Qun Sn Tr - thnh ph Nng. - Vn phng chnh ca cng ty t ti 71 Trng Ch Cng, qun Hi Chuthnh ph Nng. Vi s vn hot ng: + Tng s vn hot ng: 7.102.293.000 ng Trong : - Gi tr cn li ca TSC : 5.467.761.000 ng- Gi tr TSL: 1.634.532.000 ng + Vn iu l: 3.892.500.000 ng + Vn kinh doanh : 4.118.645.000 ng - Lao ng ton cng ty: + Lao ng trong danh sch : 305 ngi. + Lao ng thi v : 100 ngi Vi trnh chuyn mn: + i hc: 30 ngi + Trung hc: 13 ngi + S cp : 31 ngi + Cng nhn: 273 ngi (c 50 th bc 3 tr ln) V k thut cng ngh sn phm ca cng ty: gm c Hai nh my ch bin thu sn ng lnh vi cng sut ch bin l 6 tn snphm trn mt ngy (mi nh my 3 tn). Trnh thit b cng ngh trung bnh. Mt phn xng nc phc v cho nhu cu sn xut ch bin ca cng ty vphc v cho ngh nh bt c ca nhn dn. Tng cng sut ca xng l 2000 cytrn ngy, trnh cng ngh sn xut trung bnh. Mt phn xng sa cha tu thuyn c kh nng ng mi tu thuyn nhbt c vi cng sut t 45CV - 255CV. II. TNH HNH T CHC SN XUT V T CHC QUN L TICNG TY: 1. c im sn xut kinh doanh ca cng ty: 1.1. Nguyn tc hot ng: Cng ty thc hin theo nguyn tc tp trung dn ch, ch mt th trngtrong qun l, iu hnh hot ng cng ty trn c s tham mu gip vic ca cc bphn, thc hin quyn lm ch ca cn b cng nhn vin trong n v, khng ngngnng cao hiu qu sn xut kinh doanh theo nh hng pht trin kinh t x hi cang v Nh nc. Cng ty hch ton c lp v t chu trch nhim v kt qu sn xut kinhdoanh trc php lut, m bo c li ti sn xut m rng, ng thi gii quyttho ng, hi ho li ch c ng, c nhn ngi lao ng ca cng ty trong khunkh php lut.Trang 3 5. 1.2. Chc nng v nhim v ca cng ty:a. Chc nng:Cng ty C phn Thu sn Nng l n v sn xut kinh doanh, phc vcho ngnh ch bin ni chung, c y t cch php nhn, hch ton c lp, m tikhon ti ngn hng v c quyn s dng con du ring theo mu quy nh.b. Nhim v ch yu ca cng ty :Hin nay nhim v chnh ca cng ty l sn xut v ch bin hng thu snng lnh xut khu v tiu dng ni a.Sn xut phc v hu cn cho ngh c.Nhp khu vt t, thit b v hng ho tiu dng. ng mi v sa cha ccloi tu thuyn phc v ngh c. T chc thu mua cc loi thu hi sn (ch yu l hisn) phc v ch bin, tiu dng ni a v xut khu.2. c im quy trnh cng ngh ch bin sn phm ng lnh ti xnghip:Thu hi sn ng lnh l nhng sn phm khng i hi cao v k thut chbin m ch yu cu cao trong khu bo qun lnh. Do , quy trnh ch bin thu sntng i n gin v s dng lao ng ch yu l th cng. Nguyn liu cX l ban u (Lt da loi b ni tng)Lc Fittet (nu c)Ra sch Tm gia v Bo qun lnhBao gi 3. C cu sn xut v qun l ca cng ty: 3.1. C cu sn xut v qun l: thnh phm Bo qun B my ca Cng ty C phn Thu sn Nng c t chc theo m hnhtrc tuyn chc nng. C cu t chc b my qun l theo m hnh ny va m bocho ngi lnh o ton quyn quyt nh v qun l iu hnh hot ng ca toncng ty, ng thi pht huy c kh nng chuyn mn, s sng to ca cc phng Trang 4 6. ban chc nng, cng nh ton b cn b cng nhn vin thng qua s tham mu, gipvic ca ca cc phng cho th trng. Cng ty hot ng theo b my sau:Trang 5 7. S T CHC B MY QUN L CNG TYHi ng qun trPh gim c thit b kGim cPh gim c thit b k thut thutPhng k tonPhng k hoch Phng t chc hnhti v kinh doanhchnh XNTSSNTS Ho CngNi HngTrm PXCBTS PSXB PX snTrm PX KDTSGhi ch: ng lnh Quan h TS tuyn xuttrc KDTS SC vc bitQuan hng nng nc chcc bit ng tu 3.2. Chc nng v nhim v ca cc phng ban: Hi ng qun tr: l t chc thnh lp ra cng ty, l ngi ra phng hngsn xut kinh doanh v iu hnh cng ty trong qu trnh t chc kinh doanh. Gim c cng ty: do hi ng qun tr ca ra, v c trch nhim qun l hotng sn xut kinh doanh ca cng ty. c thi gian v nhng vn ln, gim ccng ty giao quyn cho ch huy sn xut, k thut cho nhng ph gim c. Ph gim c ni chnh: l ngi tham mu v tr gip gim c trong qutrnh qun l iu hnh hot ng ca cng ty. Ph gim c k thut: l ngi tham mu tr gip gim c trong qu trnhqun l v iu hnh hot ng ca cng ty. c s u quyn ph trch mng kthut ch bin, sa cha thit b v ng tu. Ph gim c k thut tham mu k kthp ng lin minh n thit b k thut. Phng k ton ti v: Chu trch nhim trc gim c cng ty v h thngthng km k ton ti chnh v ngn sch ca cng ty, v tham mu cho gim c tchc hch ton kinh t ni b v sn xut kinh doanh c hiu qu. Nhn vin phng k ton ti v phn nh kp thi, chnh xc tnh hnh sn xutkinh doanh ca cng ty hng ngy, hng thng, hng qu, hng nm. Hch ton ni bcho phn xng v cng ty. T chc qun l ti sn thc hin ch k ton nh ginh k nhm x l kp thi nhng ti sn hng, t chc lu tr h thng sez v tinmt ca cng ty. Pht hin kp thi nhng vi phm thng k, hch ton ti chnh bo co cho gim c, gp phn duyt hoc khng duyt nhng khon chi cn thithoc khng cn thit. Trang 6 8. Phng hch ton kinh doanh: lm tham mu cho qun c trong cng vic xydng nhng chnh sch, ch , chng trnh cng tc. Lp k hoch sn xut kinhdoanh ca cng ty, t chc iu hnh thu mua nguyn liu, k kt cc hp ng tiuth sn phm ng thi thc hin cc cuc tip xc vi khch hng trong v ngoinc. C nhim v kim tra n c cc thnh vin trong lnh vc c phn cng,Nghin cu xy dng ti chnh v iu phi qu ti chnh chung cho ton cng ty mtcch hp l v c hiu qu, phn tch hot ng kinh t thng k nhm phc v mtyu tm bin php v lp k hoch s dng ngun vn u t trang thit b cho cngty. Phng t chc hnh chnh: Hng dn nghip v lao ng, tin lng, t chcqun l i sng cn b cng nhn vin, t chc bo v tun tra canh gc. ng thilp k hoch hng nm cho cng ty theo yu cu qun l lao ng phi hp vi cc bphn lin quan thc hin ch xp lng nng cao bc lng, t chc o to tayngh cho cng nhn.Trang 7 9. Phn II: T CHC CNG TC K TON V TNH HNH HCH TON CHI PH TNH GI THNH SN PHM THU SN TICNG TY C PHN THU SN NNG.A. T CHC B MY K TON TI CNG TY: 1. T chc b my k ton: 1.1. T chc hnh thc k ton: H thng k ton ca cng ty c t chc theo m hnh t chc k ton phntn. B phn k ton c hnh thnh cc x nghip. Mi nghip v kinh t pht sinhti tng x nghip t chi tit n hch ton tng hp, do b phn k ton ca x nghip t hch ton v ghi s. nh k b phn k ton ti tng x nghip lp bo co vcng tc hch ton cng nh kt qu sn xut kinh doanh n v mnh v np lnphng k ton ti v ca cng ty. Ti phng K ton - Ti v ca cng ty ch hch toncc nghip v thu chi ni b, ngoi ra, phng k ton - ti v ca cng ty cn mnhn chc nng xut nhp khu, u thc cho cc x nghip, c s ca mnh, hngthng, k ton tng hp ton cng ty (ng thi l k ton trng), tin hnh hch tontng hp v np bo co cho vn phng cng ty theo nh k (thng l qu), k tontrng cn c vo cc bo co k ton do cc x nghip np ln, cng vi bo co tivn phng cng ty lp bo co cho ton cng ty theo ch quy nh. 1.2. Hnh thc k ton cng ty p dng: Do quy m ca cng ty ln, cc n v trc thuc c c th ngnh ngh mckhc cc n v trc thuc li b tr a im cch xa nhau, cho nn vic p dng kton phn tn l ph hp. Cng vic thu thp v x l thng tin c tin hnh nhanhchng v kp thi, iu ny gip cho cp lnh o ra quyt nh ng lc v hp l,gp phn nng cao hiu qu hot ng ca cng ty. Tuy nhin, vic p dng m hnh ny gp nhiu hn ch nh: khng m boc s ch o tp trung, thng nht cho nn d sai lch trong vic nh hng mctiu ca doanh nghip, b my k ton cng knh. 1.3. Chc nng, nhim v ca cc phn hnh k ton trong cng ty: K ton trng: l ngi chu trch nhim v t chc cng tc k ton ca cngty, kim tra ton b tnh hnh thu, chi , x l chng t, hch ton cc nghip v kinh tpht sinh, kim sot tnh hnh ti chnh ca cng ty, tham gia k kt cc hp ngkinh t, kim tra bo co quyt ton, t vn cho gim c v phng hng v s vnng linh hot cc ch qun l kinh t ti chnh ca doanh nghip. Th qu: c trch nhim thu, chi tin mt rt tin gi, tin vay ngn hng thc hin cc nghip v thu, chi c kp thi , cc khon ca cn b cng nhn vinnh: lng, thng... cc khon tin hng dch v mua ngoi. Lp v ghi chp cc squ phc v cho cng tc qun l, kim tra, i chiu cc loi tin, hng c chtch, thun li. Vic thu, chi phi da trn cc quy nh ca cc ch do Nh ncban hnh, v thc t ti Cng ty C phn Thu sn Nng cc nghip v kinh t xyra c theo di theo hnh thc Nht k chng t, ph hp yu cu x l.Trang 8 10. K ton thanh ton tiu th, tin lng, BHXH... Theo di tnh hnh thanh tonvi khch hng, ngi bn, vi cn b cng nhn vin, thanh ton ni b trong cng tyv cc x nghip, cp, pht, thu hi vn. ng thi, k ton thanh ton tiu th, tinlng, BHXH... theo di qu tin mt, tin vay, tin gi ngn hng. Lp cc chng tthu, chi tin mt. Bn cnh , k ton thanh ton tiu th, tin lng, BHXH... cn cnhim v theo di tnh hnh tiu th sn phm, hng ho sn xut v thu mua ca cngty. Theo di cc khon khch hng cn thiu n v tm cch thu hi sm, nhm tngnhanh vng quay ca vn, gp phn thc y vic kinh doanh ca cng ty. K ton trng x nghip: l ngi ph trch chung v cng tc k ton ti ccx nghip v thc hin nhng nhim v sau: Thc hin cng tc chi tit v tp hp cc chi ph sn xut v tnh gi thnh snphm. Theo di tnh hnh tiu th sn phm v doanh thu bn hng, xc nh kt qukinh doanh ca x nghip. Tp hp cc chng t k ton, nh khon cc nghip vkinh t pht sinh, tng hp v ghi s k ton, lp bo co quyt ton, bo co ti chnhtheo nh k. Theo di tnh hnh lao ng v tnh tin lng phi tr cho cn b qun l, nhnvin phn xng, cng nhn trc tip sn xut v tnh cc khon trch np theo lngnh BHXH, BHYT, KPC. Ch o cng tc hch ton ca cc nhn vin k ton trong phng. K ton vt t: c nhim v theo di tnh hnh nhp, xut, tn kho v s binng ca vt t trong kho cung cp cc s liu kp thi cho vic d tr vt t, mbo cho hot ng sn xut c tin hnh lin tc. K ton vt t ng thi l th quca x nghip. K ton tin mt, tin gi ngn hng: thc hin cng tc k ton thu chi thanhton thu chi thanh ton bng tin mt. Hng ngy vo s chi tit theo di i chiu.Thc hin cc nghip v k ton thng qua ngn hng cc khon tin gi, vic nptin vo ti khon ti ngn hng, rt tin gi ngn hng v nhp qu. 2. Hnh thc ghi s cng ty: Hin nay cng ty cng nh cc x nghip a k ton my vo trong khuqun l: hng ngy khi cc nghip v kinh t pht sinh k ton nhp vo my theo hnhthc Nht k chung ng thi cng s dng h thng s sch, khi cn k ton c thi chiu, v s in ra ng thnh tp np ln cho cp trn khi cp trn yu cu. 2.1. S nht k chung ti Cng ty C phn Thu sn Nng: chng t gc S QuNht kNht k chung S, th k ton chi titchuyn dngs ci Bng tng hp chi titBng cn i s pht sinh Trang 9 11. Hng ngy, cn c vo chng t gc k ton lp nh khon phn nh cc s chitit lin quan. Ring cc nghip v thu chi tin mt c ghi vo s nht k tin mt,cc nghip v lin quan n thu chi tin gi vo rt ra tin gi ngn hng th c ghivo s nht k TGNH, cc nghip v cn theo di chi tit th c ghi vo cc s thk ton chi tit.Cc nghip v cn li c ghi vo s nht k chung, sau k ton tin hnhghi vo cc s ci lin quan.Cui thng, k ton t chc kt s k ton, tin hnh lp cc bng chi tit, kt squ, cng s ci ca thng v ghi vo s lu k. Sau k ton tin hnh i chiugia s ci vi s tng hp chi tit v s qu, sau i chiu v iu chnh (nu c)cho khp ng, k tip k ton lp bng cn i s pht sinh trong tng thng.n cui qu cn c vo 3 bng cn i s pht sinh ca ba thng trong qu lp bng cn i s pht sinh qu. T bng cn i s pht sinh qu, bng tng hp chitit tng qu v bo co ti chnh ca tng np ln, k ton lp bng bo co cho toncng ty theo cc bng biu quy nh.B. HCH TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH:I. KHI NIM HCH TON CHI PH SN XUT V TNH GITHNH SN PHM:1. Khi nim chi ph sn xut:1.1. Chi ph sn xut: l biu hin bng tin ca ton b hao ph v lao ngsng v lao ng vt ho, trong qu trnh sn xut sn phm trong mt thi k sn xutnht nh..1.2. Phn loi chi ph sn xut: nng cao hiu qu kinh doanh, i hi ccdoanh nghip phi qun l v kim sot cht ch chi ph, tnh ng, , chi ph phtsinh, cng nh c quyt nh ch tiu hp l. Phn loi chi ph sn xut s gip doanhnghip qun l tt chi ph, kim tra phn tch chi ph trn c s ra quyt nhng n, nhm h thp chi ph, gim gi thnh sn phm. C cc loi chi ph sau:a. Phn theo yu t chi ph: c 5 yu t:Chi ph vt liu: bao gm tt c gi tr nguyn vt liu, ph tng thay th xutdng cho sn xut kinh doanh trong k.Chi ph nhn c...</p>