bases reguladores de la convocatÒria ?· parcial) i per a la constituciÓ d’una borsa de...

Download BASES REGULADORES DE LA CONVOCATÒRIA ?· PARCIAL) I PER A LA CONSTITUCIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL…

Post on 28-Sep-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Exp. nm. 2015.331

  BASES REGULADORES DE LA CONVOCATRIA PER A LA SELECCI DUNA PLAA D'EDUCADOR/A SOCIAL EN RGIM DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL (A TEMPS PARCIAL) I PER A LA CONSTITUCI DUNA BORSA DE TREBALL D'EDUCADOR/A SOCIAL Base 1a. Objecte de la convocatria. L'objecte d'aquesta convocatria s la selecci, pel procediment de concurs oposici lliure, duna plaa deducador/a social (subgrup A2) de lorganisme autnom Residncia Josep Baulida de lAjuntament Llagostera, en rgim de personal laboral temporal a temps parcial (10 hores setmanals), i fins a la seva cobertura definitiva o fins a lamortitzaci daquesta, sotmesa al perode de prova indicat en aquestes bases. La retribuci bruta anual s de 5.462,24 euros. Tamb t per objecte la constituci duna borsa de treball per efectuar nomenaments amb carcter temporal per cobrir vacants o realitzar substitucions en aquesta categoria. Base 2a. Lloc de treball. Funcions. Les funcions generals de l'educador/a social sn:

  1. Atenci a la persona segons les capacitats, les habilitats, les destreses i els desitjos per fonamentar el seu benestar general i facilitar la seva relaci grupal.

  2. Lentorn immediat com a element potenciador de les relacions interpersonals i com a facilitador de ladaptaci de la persona gran a la instituci.

  3. Lactivaci social i comunitria. La promoci de la participaci de la persona dins de la poblaci per mantenir la seva socialitzaci i integraci.

  4. La participaci coordinada amb altres professionals de lequip interdisciplinari del centre. Les funcions en relaci amb les persones usuries del centre sn:

  1. Dissenyar, executar i avaluar el programa anual dactivitats socioculturals i educatives dacord amb els objectius generals del centre.

  2. Adequar el programa dactivitats dacord amb el Pla individual datenci interdisciplinari (PIAI) 3. Transmetre estratgies i eines que faciliten la relaci i la comunicaci interpersonal per a

  potenciar el desenvolupament i el manteniment de ls aptituds necessries per a les activitats de la vida diria i la seva qualitat de vida, en col.laboraci amb la resta de lequip.

  4. Definir, crear i adaptar, conjuntament amb el/la terapeuta ocupacional, les activitats i el material necessari per a dur a terme el programa socioeducatiu del centre, per col.laborar en el manteniment de les capacitats de la persona.

  Dins de les funcions tamb sinclouen altres tasques que es puguin despendre de les funcions dels serveis socials que contempla l'article 7 de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials i normativa concordant. Base 3a. Jornada de treball. La jornada de treball ordinria ser de 10 hores setmanals, distribudes de la segent manera:

  - Dilluns de 2/4 de 4 a les 7 de la tarda.

 • Exp. nm. 2015.331

  - Dimarts de la 1 a 2/4 de 3 de la tarda.

  - Dimecres de les 4 a les 6 de la tarda.

  - Divendres de les 4 a les 7 de la tarda. Base 4a. Titulaci exigida. Caldr acreditar la titulaci de Diplomatura en Educaci Social o Ttol de Grau en Educaci Social. Base 5a. Coneixement de les dues llenges oficials de Catalunya. 1.- Llengua catalana: conixer la llengua catalana amb un nivell de suficincia (nivell C1). Aquest coneixement sacredita documentalment o mitjanant la superaci d'una prova de coneixements corresponent al nivell exigit, que t carcter obligatori i eliminatori. 2.- Llengua castellana: conixer la llengua castellana amb un nivell superior. Les persones admeses al procs selectiu que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditar aquest coneixement documentalment o mitjanant la superaci d'una prova de coneixements corresponent al nivell exigit, que t carcter obligatori i eliminatori. Base 6a. Requisits de participaci a la convocatria. A ms de la titulaci exigida a la base 4a i del coneixement de les dues llenges oficials de Catalunya amb el nivell exigit a la base 5a, per prendre part en aquesta convocatria la persona aspirant ha de reunir els requisits segents:

  a) Tenir la nacionalitat espanyola, sense perjudici d'all disposat en l'article 57 de la Llei estatal 7/2007, de 12 d'abril, de l'EBEP, pel que fa a l'accs dels nacionals d'altres estats.

  b) Posseir la titulaci exigida a la base 4a estar en condicions de tenir l'acreditaci corresponent en la data en qu acaba el termini de presentaci de sollicituds. Si aquesta titulaci sha obtingut en un altre pas, caldr que estigui homologada pel Ministeri dEducaci.

  c) Tenir complerts 16 anys i no excedir, si escau, l'edat mxima de jubilaci forosa. d) No haver estat separat/da mitjanant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les

  administracions pbliques ni trobar-se en inhabilitaci absoluta o especial per a ocupacions o crrecs pblics per resoluci judicial.

  e) No estar incurs en cap dels motius dincompatibilitat previstos per la llei. f) Posseir la capacitat psquica i fsica per al desenvolupament de les tasques del lloc de

  treball a proveir. El compliment de les condicions i els requisits exigits per poder participar en el procs selectiu s'ha de produir en la data d'acabament del termini de presentaci de sollicituds i mantenir-se fins a la contractaci. Base 7a. Publicitat. Les bases que regeixen aquest procs selectiu es publicaran de forma ntegra a la web de lAjuntament: https://www.seu.cat/llagostera/seleccio-personal.

 • Exp. nm. 2015.331

  La convocatria es publicar al BOP de Girona. La data de publicaci de la convocatria al BOP servir de referncia per determinar el termini de presentaci de sollicituds per participar en el procs selectiu. Sexposaran al tauler d'anuncis de lorganisme autnom Residncia Josep Baulida de lAjuntament Llagostera i al web de l'Ajuntament referenciat les resolucions que aproven la convocatria i les bases del procs selectiu, la llista d'admissi i exclusi al procs selectiu, la composici del tribunal i la data d'inici de les proves, aix com tota la informaci relacionada amb el procs selectiu. La publicaci dels actes derivats del desenvolupament del procs selectiu a la web de lAjuntament: https://www.seu.cat/llagostera/seleccio-personal tenen tots els efectes de notificaci a les persones interessades, d'acord amb all que estableix l'article 59.6.b) de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com (LRJPAC). Base 8a. Presentaci de sollicituds. Les persones que desitgin prendre part en les proves selectives han de presentar una sollicitud en el Registre general de lorganisme autnom Residncia Josep Baulida (Carrer de l'Hospital, 12, 17240 Llagostera) o pels mitjans que estableix l'article 38.4 de la Llei estatal 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com (LRJPAC). La persona aspirant ha de fer constar a la sollicitud que reuneix tots i cadascun dels requisits que s'exigeixen per prendre part a la convocatria, signar-la i adrear-la a la Presidncia. La veracitat de les dades que es fan constar a la sollicitud s responsabilitat de qui ho signa. A la sollicitud caldr acompanyar-hi la documentaci segent:

  a) Currculum de la persona aspirant. b) Cpia compulsada del DNI o del passaport. c) Cpia compulsada de la titulaci exigida a la base quarta d'aquesta convocatria. d) Si escau, cpia compulsada del document que acrediti el coneixement de la llengua

  catalana o castellana que la persona aspirant allegui per a l'exempci de la realitzaci de la prova de nivell corresponent.

  e) Cpia compulsada dels documents que acrediten els mrits que la persona aspirant desitgi fer constar per ser valorats pel tribunal qualificador en la fase de concurs. Els mrits que no s'acreditin documentalment en el moment de presentar la sollicitud, o dins del termini que s'hagi fixat per fer-ho, no seran tinguts en compte pel tribunal i, per tant, no es valoraran. Termini d'admissi: El termini dadmissi de sollicituds per participar en aquest procs selectiu s de 10 dies hbils, comptats a partir de lendem de la data de publicaci del corresponent anunci de convocatria en el BOP de Girona. Tractament de les dades personals:

 • Exp. nm. 2015.331

  Amb la formalitzaci i presentaci de la sollicitud, la persona aspirant dna el seu consentiment al tractament de les dades de carcter personal que sn necessries per prendre part en la convocatria i per a la resta de la tramitaci del procs selectiu, d'acord amb la normativa vigent. Drets dexamen: No sestableixen drets dexamen per participar en aquest procs selectiu. Base 9a. Llista dadmissi i exclusi al procs selectiu. Un cop finalitzat el termini de presentaci de sollicituds s'exposar, en el termini mxim de 15 dies hbils, en la pgina web de lAjuntament: https://www.seu.cat/llagostera/seleccio-personal la resoluci per la qual es fa pblica la llista de persones admeses i excloses, amb indicaci de si la persona aspirant est exempta de fer la prova de llengua catalana i la prova de llengua castellana, aix com el dia, l'hora i el lloc de l'inici de les proves que s'hagin de realitzar. L'admissi al procs selectiu no implica el reconeixement a les persones interessades de la possessi dels requisits exigits a les bases. Es concedir a les persones interessades un termini de 10 dies hbils (de dilluns a dissabte), a comptar de l'endem de l'exposici pblica de la llista en la citada web municipal, per formular les reclamacions oportunes i esmenar els defectes que s'hagin produt, exclusivament respecte a la sollicitud, el document identificatiu i l'exempci de la prova de llenges. Les possibles reclamacions s'han de resoldre en els 10 dies hbils segents a la finalitzaci del termini per a la