Bases De Dades

Download Bases De Dades

Post on 22-Nov-2014

1.759 views

Category:

Technology

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

<ul><li> 1. TECNOLOGIADETERCERD'ESO BASES DE DADES profe.tecno3@gmail.com </li> <li> 2. BasesdeDades Sempre ha existit la informaci. A cada pas que fem utilitzemigenereminformaci. Aquesta informaci pot ser utilitzada tant de forma organitzadacomdeformadesorganitzada. Comhofastu? Comhofastu? Quinainformaciutilitzes? Quinainformaciutilitzes? Estorganitzada? Desorganizada Organizada </li> <li> 3. Basesdedades:definici Unabasededadessunconjuntdeinformaci emmagatzemadadeformaorganitzadaambunformat determinatenunordinador. </li> <li> 4. Basesdedades:utilitats Pensasihasvistoutilitzatmaialgunabasededades... Comestavaorganitzadalainformaci? Enquinsmbitscreusquesnd'usdiari? Peraqus'utilitzen? </li> <li> 5. Basesdedades:elements Aquesta informaci es guarda en taules, on les columnes equivalenelscampsilesfileresalsregistres.Exemple: Nombre Apellido Telfono Registro1 Alicia Angamarca 2567893 Registro 2 Juan Zrate 2578935 Registre: Conjunt de informaci relacionada amb una persona,esdeveniment,producte,etc. Camp: Caracterstica que defineixen la informaci que s'emmagatzema(noms,telfon,edat,preu,etc.) </li> <li> 6. Basesdedades Cadacamp,veidentificatpeltipusdeinformacique emmagatzema.Exemple: CAMPO Tipo Longitud Nombre Texto 60 Apellido Texto 60 Telfono Numrico 11 Cdula Numrico 11 Les dades es poden visualitzar de dues formes: Vista formulari Vista llistat </li> <li> 7. Basesdedades:Operacions Navegaci:Veurelainformacidecadaundelsregistres. Consultes(query):Obtenirdadesespecfiquesd'unataula, jasiguiunomsregistresquecompleixindeterminades condicions. Ordenaci:Llistarelsregistressegonsdeterminatcriteri d'rdre. Eliminaci:Eliminaralgunregistrequecompleixi determinadacondici. Actualitzaci:Actualitzaralgunregistre. Emisid'informes:Obtenirconsultesrelacionadesamb determinadainformacinecessriaperalapresade decisions. </li> <li> 8. Basesdedades:Objectes </li> <li> 9. Basesdedades:Consultes Pertalderealitzarconsultesaunabasededadesexisteix unllenguatgeuniversal:SQL(structuredquerylanguage) Sitenimlataula'jugadores': ID Cdula Nombres Edad Estatur Posicin Peso Equipo a 1 11045678 Vinicio 22 1,65 Volante 56 Barcelona 92 Angamarca 2 11056783 Juan Arias 21 1,64 Defensa 60 Emelec 37 Ivolem: Selleccionartotselsregistresdelataula,llavorselcomandament SQLseria: SELECT*FROMjugadores; El*indicaquesontodoslosregistros Selleccionarelnomylaposicidelsjugadorsquemedeixinmsde 1,64m SELECTnombres,posicionFROMjugadoresWHEREestatura&gt;1,64; </li> <li> 10. Basesdedadesrelacionals Una taula nica, pot contenir informaci sobre una sola entitat, per exemple noms sobre jugadors, o noms sobre estudiants, o noms sobre un producte, per sovint s necessari establir relacions entre aquestes taules per tal de poder fer determinades consultes, per exemple,sivolemsaberquinsjugadorshanjugat'acasa'. Quan apareix la necessitat de fer consultes relacionals s quan les basesdedadesrelacionalsentrenenacci. JUGADORES ESTADIO ID Cdula Nombres Edad Estatura Posicin Pes Cod_ Id Nombre Ciudad Capacida o Equipo d 1 11045678 Vinicio 22 1,65 Volante 56 E01E 1 Capwell Guayaquil 23000 92 2 Monument Buenos 76000 2 11056783 Juan 21 1,64 Defensa 60 E01A al Aires 37 EQUIPO Cod Nombre DT id_estadio Jugadores President Pas e E01E Emelec Polilla Gmez 1 23 Elias Ecuador Wated E01A River Plate Daniel Pasarela 2 22 Domingue Argentin z a </li> <li> 11. Basesdedadesrelacionals Observalesrelacionsentrelessegentstaules: Quinesconsultesenspermetfer? </li> <li> 12. Basesdedades:Formularis Els formularis sn els objectes que sencarreguen de mostrarelcontingutdelestaulesoelsresultatsdeles consultes de selecci per pantalla amb un format visualmentmscmodeiagradableperalusuari. </li> <li> 13. Basesdedades:Informes Els informes sn dissenys realitzats, igual que els formularis, a partir de taules o consultes, per en aquest cas tenint com a destinacilaimpressora. </li> <li> 14. Basesdedades:Programari Existeixendiferentsprogramesquepermetenlacreaci debasesdedadesilasevaadministraci: BorlandParadox MicrosoftFoxPro Filemaker Oracle IBMDB2 Sybase Ingres MySQL InterBase PostgreSQL MicrosoftSQLserver mSQL MicrosoftAccess SQLServer11 OpenOfficeBase SAPDB </li> <li> 15. Basesdedades:Programari Elsmspopularsarreudelmnsn: Access,quepertanyal paquetdeMicrosoftOffice. Base,queveambel programarilliured'Open Office. </li> <li> 16. Basesdedadesrelacionals Iaraselmomentdecomenaraferla tevaprpiabasededades. </li> </ul>