bases 8116

Click here to load reader

Post on 02-Feb-2017

223 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • CRRECS I PERSONAL

  DEPARTAMENT D'INTERIOR

  RESOLUCI INT/307/2016, de 5 de febrer, de convocatria de procs selectiu per a l'accs a la categoria debomber/a de l'escala bsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat (nm. de registre de laconvocatria 81/16).

  Ats el que disposa la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulaci dels serveis de prevenci i extinci d'incendis i desalvaments de Catalunya, i d'acord amb el que estableixen el Decret legislatiu 1/1997, de 31 d'octubre, pel quals'aprova la refosa en un text nic dels preceptes de determinats textos legals vigents a Catalunya en matria defunci pblica; el Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refs de la Llei del'Estatut bsic de l'empleat pblic; el Decret 28/1986, de 30 de gener, del Reglament de selecci de personal del'Administraci de la Generalitat de Catalunya, i la resta de normativa d'aplicaci general;

  Atesos la relaci de llocs de treball vigent del personal funcionari de la Direcci General de Prevenci, Extincid'Incendis i Salvaments, i l'Acord del Govern GOV/114/2015, de 21 de juliol, pel qual s'aprova l'oferta d'ocupacipblica de 153 places de la categoria de bomber/a de l'escala bsica del cos de Bombers de la Generalitat per al'any 2015, publicat al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC nm. 6919, de 23.7.2015);

  Ats que s'ha donat compliment a les disposicions del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel quals'aprova el text refs de la Llei de l'Estatut bsic de l'empleat pblic, en relaci amb el dret a la negociacicollectiva, representaci i participaci institucional dels empleats pblics;

  En consonncia amb el que estableixen la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accs electrnic dels ciutadans alsserveis pblics, i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l's dels mitjans electrnics del sector pblic de Catalunya;

  De conformitat amb el que estableixen l'article 17.3 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulaci dels serveis deprevenci i extinci d'incendis i de salvaments de Catalunya; el Decret 320/2011, de 19 d'abril, de reestructuracidel Departament d'Interior; el Decret 243/2007, de 6 de novembre, d'estructura del Departament d'Interior,Relacions Institucionals i Participaci, i l'article 1.i) de la Resoluci INT/81/2011, de 18 de gener, de delegaci decompetncies del conseller d'Interior en el secretari general del Departament d'Interior,

  Resolc:

  Convocar el procs selectiu, pel sistema de concurs oposici, per a l'accs a la categoria de bomber/a de l'escalabsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat (nm. de registre de la convocatria 81/16),amb subjecci a les bases que figuren en els annexos 1 i segents d'aquesta Resoluci.

  Contra aquesta Resoluci, que exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar,potestativament, recurs de reposici davant el secretari general del Departament d'Interior en el termini d'un mesa comptar de l'endem de la seva publicaci al DOGC, de conformitat amb els articles 116 i 117 de la Llei30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiucom, o directament recurs contencis administratiu en el termini de dos mesos a comptar de l'endem de laseva publicaci al DOGC, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia deCatalunya, d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicci contenciosaadministrativa.

  Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a ladefensa dels seus interessos.

  Barcelona, 5 de febrer de 2016

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20161/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • P. d. (Resoluci INT/81/2011, de 18 de gener, DOGC de 24.1.2011)

  Csar Puig i Casaas

  Secretari general

  Annex 1

  Bases de la convocatria

  Base 1. Places convocades i contingut funcional

  S'obre la convocatria de procs selectiu per a l'ingrs a la categoria de bomber/a de l'escala bsica (grup C,subgrup C2) del cos de Bombers de la Generalitat, mitjanant el procediment de concurs oposici.

  Es convoquen 153 places de la categoria de bomber/a de l'escala bsica (grup C, subgrup C2) del cos de Bombersde la Generalitat, de les quals 14 corresponen al 10% addicional, d'acord amb l'oferta d'ocupaci pblica per al'any 2015.

  Les funcions que han d'exercir els membres de la categoria de bomber/a de l'escala bsica del cos de Bombers dela Generalitat sn les que estableixen els articles 16.1.d) i 16.2 de la Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulaci delsserveis de prevenci i extinci d'incendis i de salvaments de Catalunya.

  Base 2. Requisits de les persones participants

  2.1 Per ser admeses en aquest procs selectiu, les persones participants han de posseir els requisits segents:

  a) Nacionalitat.

  Tenir la nacionalitat espanyola o la d'un dels altres estats membres de la Uni Europea.

  Tamb hi poden ser admeses les persones incloses en l'mbit d'aplicaci dels tractats internacionals subscrits perla Uni Europea i ratificats per Espanya en els quals sigui aplicable la lliure circulaci de treballadors.

  Igualment, hi poden participar, sigui quina sigui la seva nacionalitat, el o la cnjuge d'espanyol o de nacionald'altres estats membres de la Uni Europea, sempre que no estigui separat de dret, i els seus descendents i elsdel cnjuge sempre que no estiguin separats de dret, siguin menors de 21 anys o ms grans d'aquesta edatdependents, d'acord amb el que disposa l'article 57 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel ques'aprova el text refs de la Llei de l'Estatut bsic de l'empleat pblic.

  En qualsevol cas, les persones participants que no tinguin la nacionalitat espanyola han d'acreditardocumentalment la seva nacionalitat.

  b) Edat.

  Haver complert 16 anys i no superar l'edat establerta per a la jubilaci forosa.

  c) Titulaci.

  Estar en possessi o en condicions d'obtenir el ttol de graduat/ada en educaci secundria obligatria,graduat/ada escolar, tcnic/a corresponent a cicles formatius de grau mitj, tcnic/a auxiliar corresponent aformaci professional de primer grau o un altre d'equivalent o superior.

  Si es tracta d'un ttol obtingut a l'estranger, cal disposar de l'homologaci corresponent de l'rgan competent.

  d) Perms de conducci.

  Estar en possessi del perms de conducci de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acordamb la normativa aplicable.

  e) Llengua catalana.

  Posseir els coneixements de nivell intermedi de catal (B2) o superior.

  f) Llengua castellana.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20162/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • Posseir els coneixements de llengua castellana corresponents al diploma d'espanyol (B2) o superior, en cas queles persones participants no tinguin la nacionalitat espanyola.

  g) Capacitat.

  Posseir la capacitat fsica i psquica necessries per exercir les funcions prpies de les places que cal cobrir.

  h) Habilitaci.

  No haver estat separat, mitjanant expedient disciplinari, del servei de qualsevol de les administracions pbliqueso dels rgans constitucionals o estatutaris de les comunitats autnomes, ni trobar-se en inhabilitaci absoluta oespecial per a ocupacions o crrecs pblics per resoluci judicial, per accedir al cos o escala, o per exercirfuncions similars a les que desenvolupava com a personal laboral. En el cas de ser nacional d'un altre Estat, notrobar-se inhabilitat o en una situaci equivalent ni haver estat sotms a sanci disciplinria o equivalent queimpedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupaci pblica.

  i) Taxa d'inscripci.

  Haver satisfet la taxa d'inscripci que correspongui, d'acord amb el que estableix la base 3.3 sempre que no estrobi incurs en el supsit d'exempci establert a la base esmentada.

  2.2 Per a l'admissi en aquest procs selectiu, les persones participants han de posseir en el dia de finalitzaci deltermini de presentaci de sollicituds i mantenir fins al moment de la presa de possessi com a funcionari decarrera els requisits esmentats anteriorment, llevat dels corresponents a llengua catalana i llengua castellana.

  Base 3. Sollicitud de participaci

  3.1 Obtenci, presentaci i termini de la sollicitud de participaci

  La sollicitud de participaci s'ha d'adrear al secretari general del Departament d'Interior en el termini de vintdies naturals a comptar de l'endem de la publicaci d'aquesta convocatria al DOGC, a travs d'un dels canalssegents:

  a) Telemtic: a travs de la plataforma Trmits Gencat, accedint a l'adrea segent:http://web.gencat.cat/ca/tramits, mitjanant el formulari habilitat a l'efecte i seguint les instruccions queproporciona la mateixa aplicaci. Les sollicituds tramitades per aquest portal queden registrades automticamenten el Registre general electrnic.

  b) Presencial: mitjanant el model de sollicitud d'admissi en suport paper, que es pot obtenir al web delDepartament d'Interior, mitjanant l'adreahttp://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/; i es poden presentar en elsregistres del Departament d'Interior, de la Direcci General de Prevenci, Extinci d'Incendis i Salvaments i delsserveis territorials del Departament d'Interior.

  Aix mateix, sn vlides les sollicituds presentades en els registres dels rgans o oficines que preveuen elsarticles 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracions pbliques i delprocediment administratiu com, i 25 de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de rgim jurdic i de procediment de lesadministracions pbliques de Catalunya.

  En el cas que s'opti per presentar la sollicitud en una oficina de Correus, s'ha de fer en sobre obert per tal que lasollicitud sigui datada i segellada pel funcionari de correus abans de ser certificada.

  s imprescindible que la sollicitud en suport paper estigui signada per la persona participant. La manca designatura comporta l'exclusi de la persona participant en la convocatria.

  3.2 Documentaci.

  A l'efecte d'admissi a aquesta convocatria es tindran en compte les dades que les persones participants hagindeclarat, com a certes, en la sollicitud de participaci. Per tant, qui incorri en inexactituds o falsedats podr serexcls de la convocatria en qualsevol moment.

  En aquest sentit, la persona participant noms haur d'aportar la documentaci que acrediti el compliment delsrequisits exigits en la convocatria i, si s'escau, la documentaci acreditativa dels mrits quan el TribunalQualificador acordi i faci pblica la data o dates de presentaci de la documentaci acreditativa dels requisits, delsmrits o de qualsevol altra documentaci, que la persona participant haur de presentar als llocs establerts a labase 3.1.b).

  3.3 Taxa d'inscripci.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20163/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

  http://web.gencat.cat/ca/tramitshttp://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/

 • a) Import de la taxa.

  L'import de la taxa s el corresponent al que estableix el Decret legislatiu 3/2008, de 25 de juny, pel quals'aprova el Text refs de la Llei de taxes i preus pblics de la Generalitat de Catalunya i altra normativa vigent, enl'import resultant de l'aplicaci corresponent a les previsions de les lleis de pressupostos de la Generalitat deCatalunya vigents en el moment de publicaci de la convocatria, i que es detalla a l'Ordre GRI/99/2015, de 15d'abril, per la qual es dna publicitat a les taxes vigents de l'any 2015 corresponents als procediments quegestiona el Departament de Governaci, Administracions Pbliques i Habitatge.

  - Ordinari: 28,70 euros.

  - Amb bonificaci per sollicitud i pagament telemtics: 23,00 euros.

  - Amb bonificaci per membre de famlia monoparental o de famlia nombrosa de categoria general: 20,10 euros.

  - Amb bonificaci per membre de famlia monoparental o de famlia nombrosa de categoria especial: 14,35 euros.

  - Amb bonificaci per membre de famlia monoparental o de famlia nombrosa de categoria general i per sollicitudi pagament telemtics: 14,35 euros.

  - Amb bonificaci per membre de famlia monoparental o de famlia nombrosa de categoria especial i persollicitud i pagament telemtics: 8,65 euros.

  Estan exemptes de fer el pagament de la taxa les persones que, dins el termini de presentaci de sollicituds departicipaci, es trobin en situaci d'atur i compleixin les dues condicions segents:

  - Estar inscrita a l'Oficina de Treball del Departament d'Empresa i Coneixement o, si s'escau, de l'INEM.

  - No percebre cap prestaci econmica.

  b) Exempcions i bonificacions.

  Les persones participants autoritzen l'rgan convocant a fer les comprovacions necessries per acreditar lessituacions d'exempci i de bonificaci de l'import de la taxa, llevat que desmarquin la casella corresponent de lasollicitud de participaci. En cas que no s'autoritzi l'rgan convocant, les persones participants han de presentarla documentaci acreditativa de les situacions allegades en els llocs de presentaci que consten a la base 3.1.b) isempre dins el termini de presentaci de sollicituds.

  c) Mitjans de pagament.

  El pagament de la taxa es pot fer pels mitjans que s'especifiquen a continuaci, segons si la sollicitud s'harealitzat per via telemtica o presencial:

  c.1) En cas de sollicitud telemtica:

  - En lnia amb targeta bancria, a travs de la plataforma Trmits Gencat, un cop tramesa la sollicitudtelemtica, emplenant directament l'apartat Mitjanant targeta de crdit/dbit.

  - Carta de pagament: es pot utilitzar aquest mitj quan la inscripci es fa a travs de la plataforma TrmitsGencat. La carta de pagament s'ha d'imprimir, i la taxa s'ha d'abonar a travs dels caixers automtics dequalsevol oficina de l'entitat collaboradora Caixabank, SA.

  c.2) En cas de sollicitud presencial:

  - Imprs de la sollicitud: en cas que la persona participant opti per presentar la sollicitud en suport paper, cal ferel pagament en qualsevol oficina de l'entitat collaboradora CatalunyaCaixa, abans que finalitzi el termini depresentaci de sollicituds.

  - Transferncia bancria, ingrs en compte o gir postal o telegrfic: si no es fa el pagament per algun dels mitjansesmentats en els apartats anteriors, es pot fer l'ingrs en el compte de CatalunyaCaixa nm. ES15 2013 05001102 0270 1044. S'hi haur de fer constar el nom i els cognoms de la persona participant, l'import de la taxa i elnmero de registre de la convocatria (81/16) i s'haur de presentar el resguard corresponent dins el termini depresentaci de sollicituds en els llocs de presentaci de sollicituds indicats a l'apartat 3.1.b).

  La manca de pagament, el pagament incomplet de la taxa o el fet de no acreditar, si s'escau, l'exempci o labonificaci de la taxa determinen l'exclusi de la persona participant del procs selectiu a les llistes definitives depersones participants admeses i excloses.

  El pagament de la taxa a l'entitat bancria no substitueix el trmit de presentaci de la sollicitud en el termini i laforma escaients.

  No s procedent la devoluci de la taxa en els supsits d'exclusi de les proves selectives per una causa

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20164/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • imputable a la persona interessada.

  3.4 Tractament de dades de carcter personal.

  Amb la formalitzaci i presentaci de la sollicitud les persones participants donen el consentiment al tractamentde les dades de carcter personal necessries per prendre part en la convocatria i per a la resta de tramitaci delprocs selectiu, d'acord amb la normativa vigent.

  De conformitat amb l'article 5 de la Llei orgnica 15/1999, de 13 de desembre, de protecci de dades de carcterpersonal, aquestes dades s'incorporaran en el fitxer de convocatries de selecci i provisi de personal del cos deBombers, del qual s responsable la Direcci General de Prevenci, Extinci d'Incendis i Salvaments.

  Totes les persones interessades podran exercir el seu dret d'accs, rectificaci, cancellaci i oposici davant elServei de Planificaci i Selecci de Recursos Humans de la Direcci General de Prevenci, Extinci d'Incendis iSalvaments, al carrer de la Diputaci, nm. 353-355, 08009 de Barcelona, o mitjanant l'adrea de correuelectrnic segent: [email protected]

  Les dades personals, domicili, telfon i adrea de correu electrnic declarades per la persona participant en lasollicitud de participaci es consideren com les niques vlides als efectes de notificacions, i s responsabilitatexclusiva de les persones participants la seva veracitat, aix com la corresponent comunicaci a l'rgan convocantde qualsevol canvi en aquestes dades.

  Base 4. Tribunal Qualificador

  4.1 Composici.

  El Tribunal Qualificador est integrat per les persones segents:

  President: Albert Vilanova Ferreras

  Presidenta suplent: Anna Martn Mayench

  Vocals titulars:

  1. Sebasti Massagu Mir

  2. Meritxell Claverol Guiu

  3. Eva Lloret Manero

  4. Miquel Vidal Domnguez

  5. Joaquim Non Cadenas

  6. M. Dolors Martn Leons

  7. Yolanda Parra Luque

  8. Joan Carles Casas Ruiz

  9. Pere Hervs Fernndez

  10. Carme Molina Moya, per l'Escola d'Administraci Pblica de Catalunya

  Vocals suplents:

  1. Antonio Ramos Medina

  2. Marta Vials Artigas

  3. Maria Llusa Prez Mrquez

  4. Jos Antonio Benavides Monje

  5. Ricard Sanz Ramrez

  6. Rosa Prez Vallverd

  7. Victria Faure Fernndez

  8. Joaquim Villanueva Munuera

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20165/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • 9. Carles Segura Montoro

  10. Jayune Segura Montiu, per l'Escola d'Administraci Pblica de Catalunya

  El Tribunal Qualificador pot acordar, si ho creu convenient, la incorporaci d'assessors i especialistes, amb veuper sense vot, perqu collaborin amb la seva especialitzaci tcnica en la realitzaci i valoraci de les proves oexercicis.

  Aix mateix, formaran part del Tribunal Qualificador, com a representants titular i suplent respectivament, lasenyora Maria Merc Batlle Casas i la senyora Olga Calatayud Aguilar, en qualitat d'assessores en matria denormalitzaci lingstica, amb veu per sense vot.

  4.2 Funcionament.

  El procediment d'actuaci del Tribunal Qualificador s'ha d'ajustar a la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgimjurdic de les administracions pbliques i del procediment administratiu com; a la Llei 26/2010, del 3 d'agost, dergim jurdic i de procediment de les administracions pbliques de Catalunya, i al Decret legislatiu 1/1997, de 31d'octubre, pel qual s'aprova la refosa en un text nic dels preceptes de determinats textos legals vigents aCatalunya en matria de funci pblica.

  De conformitat amb la normativa anterior, els membres del Tribunal Qualificador s'han d'abstenir, i notificar-ho al'rgan convocant, quan es trobin en alguna de les circumstncies previstes normativament, o quan hagin impartitcursos o treballs per a la preparaci de participants per a proves selectives els dos anys anteriors a la publicacide la convocatria. Igualment, les persones participants poden recusar els membres del Tribunal Qualificador quanconcorrin les circumstncies previstes.

  El Tribunal Qualificador no pot aprovar ni declarar que han superat el procs selectiu un nombre superior departicipants al de les places objecte de convocatria, i ser nulla de ple dret qualsevol proposta que hocontradigui.

  De cadascuna de les reunions del Tribunal Qualificador, se n'ha d'estendre l'acta corresponent.

  L'rgan convocant, per si mateix o a proposta del president o presidenta del Tribunal Qualificador, pot requerir,als efectes escaients, l'acreditaci dels aspectes necessaris quan cregui que les persones participants han pogutincrrer en inexactituds o falsedats, les quals poden ser excloses de la convocatria en qualsevol moment. En totcas, s'han de posar en coneixement de les autoritats competents les inexactituds o falsedats comprovades, al'efecte pertinent.

  El Tribunal Qualificador pot proposar a l'rgan convocant l'exclusi del procs selectiu de qualsevol participant querealitzi alguna conducta contrria a la bona fe o orientada a desvirtuar els principis d'igualtat i equitat o altrescomportaments que alterin el desenvolupament normal de qualsevol de les fases establertes en la convocatria.

  Aix mateix, en qualsevol moment el Tribunal Qualificador pot requerir a les persones participants l'acreditaci dela seva identitat personal mitjanant la presentaci de qualsevol document oficial identificatiu.

  4.3 Seu.

  Als efectes de comunicacions i altres incidncies, el Tribunal Qualificador t la seu a la Direcci General dePrevenci, Extinci d'Incendis i Salvaments (c. Diputaci, 355, 08009 Barcelona).

  La Direcci General de Prevenci, Extinci d'Incendis i Salvaments i la resta d'unitats del Departament d'Interiorhan de prestar el suport material i tcnic necessari per a l'actuaci del Tribunal Qualificador.

  4.4 Assistncies.

  Els membres del Tribunal Qualificador i el personal collaborador en la realitzaci de les proves tenen dret apercebre les assistncies previstes en el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d'indemnitzacions per ra del servei.

  Base 5. Desenvolupament del procs selectiu

  5.1 Admissi al procediment selectiu.

  A l'efecte d'admissi de les persones participants es tenen en compte les dades que facin constar a la sollicitud, is responsabilitat seva la veracitat d'aquestes dades, sens perjudici que, en qualsevol moment del procs selectiu,el Tribunal Qualificador de la convocatria requereixi a les persones participants l'acreditaci de les dades que hanfet constar a la sollicitud.

  Finalitzat el termini de presentaci de sollicituds de participaci, el secretari general del Departament d'Interiordictar resoluci en el termini mxim d'un mes i declarar aprovada la llista provisional de persones participants

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20166/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • admeses i excloses de la convocatria. A la resoluci esmentada, que es publicar al DOGC, s'indicaran els llocson s'exposaran les llistes de les persones participants admeses i excloses i els motius d'exclusi.

  L'endem de la publicaci al DOGC de la llista esmentada, les persones participants disposaran d'un termini dedeu dies hbils per presentar allegacions adreades a esmenar els defectes imputables a elles o acreditar ladocumentaci que se sollicita o esmenar els defectes de la seva sollicitud inicial.

  Les persones participants que no esmenin dins d'aquest termini el defecte imputable a elles que hagi motivat laseva exclusi, es considerar que desisteixen de la seva petici i s'arxivar la seva sollicitud sense cap altretrmit.

  En qualsevol cas, les persones participants han de comprovar fefaentment no noms que no figuren a la llistad'excloses, sin que els seus noms figuren a la llista de persones admeses.

  Una vegada transcorreguts quinze dies hbils des de l'expiraci del termini anterior es faran pbliques, mitjanantresoluci del secretari general del Departament d'Interior que es publicar al DOGC, les llistes definitives depersones participants admeses i excloses a la convocatria i dels motius d'exclusi, amb indicaci de la data,l'hora i el lloc de realitzaci de la primera prova i de l'ordre d'actuaci de les persones participants, i els llocs ons'exposaran les llistes esmentades.

  Els errors materials, de fet i aritmtics es poden esmenar en qualsevol moment.

  5.2 Publicacions i informaci.

  Les publicacions oficials relatives a la convocatria es realitzen a travs del Tauler d'anuncis de la Seu electrnicade la Generalitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat).

  Aquestes publicacions, aix com la resta d'actes que se'n derivin, els continguts informatius i els models dedocuments a qu fan referncia aquestes bases es poden consultar a la pgina web del Departament d'Interiorhttp://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/ i als taulers d'anuncis delDepartament d'Interior, de la Direcci General de Prevenci, Extinci d'Incendis i Salvaments i dels serveisterritorials del Departament d'Interior.

  D'acord amb el que disposa l'article 59.6.b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de lesadministracions pbliques i del procediment administratiu com, amb la publicaci de les resolucions al DOGC il'exposici de les llistes als taulers d'anuncis en els llocs que s'indiquin en aquestes, es considerar realitzada lanotificaci oportuna a les persones interessades i s'iniciaran els terminis als efectes de possibles reclamacions orecursos.

  5.3 Desenvolupament i realitzaci de les proves.

  La data, l'hora i el lloc de realitzaci de la primera prova s'especificaran en la resoluci per la qual es faci pblicala llista definitiva de persones participants admeses i excloses de la convocatria.

  La data, l'hora i el lloc de les proves segents els determinar el Tribunal Qualificador, i es publicaran juntamentamb els resultats de la prova anterior en el lloc en qu s'hagi realitzat aquesta, i tamb en els llocs establerts a labase 3.1.b) de la convocatria.

  L'ordre d'actuaci de les persones participants en les proves s'iniciar per la persona participant el primer cognomde la qual comenci per la lletra "s", de conformitat amb el sorteig pblic realitzat el dia 29 de gener de 2016(Resoluci GAH/258/2016, d'1 de febrer, per la qual es dna publicitat al resultat del sorteig pblic perdeterminar l'ordre d'actuaci de les persones aspirants en els processos selectius de l'any 2016, publicada alDOGC nm. 7054, de 8.2.2016).

  Per a cadascuna de les proves es far una nica crida; qui no comparegui a la crida del Tribunal Qualificador peral desenvolupament de les proves en el lloc, la data i l'hora assenyalats, llevat dels casos de fora major,apreciats pel Tribunal Qualificador, ser definitivament excls del procs selectiu per l'rgan convocant.

  Base 6. Procediment selectiu

  El procediment selectiu s el concurs oposici i consta de les fases segents:

  1. Fase d'oposici

  2. Fase de concurs

  3. Fase formativa (curs selectiu)

  4. Fase de prctiques

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20167/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

  http://tauler.gencat.cat/http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/

 • 6.1 Primera fase: fase d'oposici.

  La fase d'oposici est constituda per les proves segents:

  - Primera prova: prova aptitudinal i coneixements

  - Segona prova: prova fsica

  - Tercera prova: prova de conducci de vehicles pesants

  - Quarta prova: prova d'avaluaci psicolgica

  - Cinquena prova: proves mdiques

  - Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i de llengua castellana

  Les proves de la fase d'oposici es plantejaran en llengua catalana. En cas que les persones participants vulguinque se'ls plantegi per escrit alguna prova o exercici en llengua castellana, caldr que ho indiquin expressamentmitjanant un escrit adreat al Tribunal Qualificador. Aquest escrit s'ha de presentar en els llocs indicats a la base3.1.b) en el termini de deu dies hbils a comptar de l'endem de la publicaci de la llista provisional de personesadmeses i excloses.

  6.1.1 Primera prova: prova aptitudinal i coneixements.

  De carcter obligatori i eliminatori.

  a) Descripci de la prova.

  La prova aptitudinal i coneixements consta de dos exercicis, obligatoris i eliminatoris.

  a.1) Primer exercici: aptitudinal

  Consisteix en la realitzaci d'una bateria de tests psicotcnics adreats a avaluar les capacitats aptitudinals de lapersona participant: aptitud verbal, capacitat d'atenci, aptitud numrica, raonament abstracte i capacitatespacial.

  La valoraci d'aquest exercici s d'apte o no apte.

  a.2) Segon exercici: coneixements

  Consisteix a respondre un qestionari tipus test de 100 preguntes, incloses les preguntes de reserva, sobre elcontingut del temari que figura a l'annex 3 d'aquesta convocatria.

  El temps per fer aquest exercici no pot ser superior a 1 hora i 45 minuts. Correspon al Tribunal Qualificador fixarel temps de realitzaci d'aquest exercici.

  La qualificaci d'aquest exercici s de 0 a 10 punts. La puntuaci mnima per superar-lo s de 5 punts. El TribunalQualificador no haur de corregir el segon exercici de les persones participants amb la qualificaci de no apte en elprimer exercici.

  Cada resposta correcta t el mateix valor. Les preguntes que es deixin en blanc no puntuen i les resposteserrnies es valoren negativament. Per cada resposta errnia es descompta una quarta part del valor d'unaresposta encertada. Per efectuar la valoraci de la prova s'ha d'aplicar la frmula segent:

  (A E / 4) x 10

  Q =

  N

  Q= qualificaci resultant.

  A=nombre d'encerts.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20168/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • E=nombre d'errors.

  n=nombre de preguntes.

  En cas que el Tribunal Qualificador acordi l'anullaci d'alguna pregunta del qestionari s'inclour, als efectes delclcul de la qualificaci resultant, la primera de les preguntes de reserva, i aix successivament.

  6.1.2 Segona prova: prova fsica.

  De carcter obligatori i eliminatori.

  Les persones participants que hagin superat la primera prova, prova aptitudinal i coneixements, seran ordenadesde ms a menys puntuaci segons la nota obtinguda, i passaran a fer aquesta prova les 612 persones que haginobtingut la millor puntuaci.

  En cas d'empat en la posici 612, es resoldr a favor de la persona participant que hagi obtingut un nombre msbaix de respostes errnies en el segon exercici de la primera prova, coneixements. Si persisteix l'empat, passarana la segona prova, prova fsica, totes les persones que continun empatant.

  a) Descripci.

  La prova fsica consisteix en la realitzaci dels cinc exercicis fsics segents, obligatoris i eliminatoris:

  - Cursa de llanadora

  - Circuit d'agilitat

  - Exercici aqutic

  - Pressi sobre banc

  - Pujada de corda

  La descripci, les normes i la valoraci de cada exercici figuren a l'annex 4 d'aquesta Resoluci.

  b) Valoraci.

  s condici necessria per superar la prova fsica haver estat declarat apte en l'exercici aqutic i en la pujada decorda.

  La puntuaci total de la prova fsica s'obtindr dividint entre tres la suma total de punts aconseguits, d'acord ambl'annex 4, en els exercicis de cursa de llanadora, circuit d'agilitat i pressi sobre banc, sempre que s'hagiobtingut en cadascun d'aquests exercicis una puntuaci mnima de 5 punts.

  La qualificaci d'aquesta prova s de 0 a 10 punts. La puntuaci mnima per superar-la s de 5 punts.

  c) Organitzaci de la prova

  L'ordre de realitzaci dels diferents exercicis d'aquesta prova vindr determinat per l'organitzaci de les personesparticipants en els grups que determini el Tribunal Qualificador. No obstant aix, i per a tots els grups, el primerexercici (cursa de llanadora), descrit a l'annex 4, es realitzar en darrera posici, i abans de la realitzacid'aquest exercici es deixar un perode de 30 minuts, com a mnim, des de la finalitzaci de l'exercici anterior.

  Per fer la prova, les persones participants hauran de lliurar al Tribunal Qualificador, en el lloc i el mini ques'indicaran en la resoluci de publicaci de les llistes definitives de persones participants admeses i excloses queestableix la base 5.1, un certificat mdic amb el contingut segent: "El/la senyor/a (nom i cognoms del metge,nmero de collegiat i provncia de collegiaci) certifica que la persona participant (nom, cognoms i nmero deDNI) reuneix les condicions fsiques necessries per a la realitzaci dels exercicis fsics que es descriuen a l'annex4 de la resoluci de la convocatria de concurs oposici per a l'accs a la categoria de bomber/a de l'escala bsicadel cos de Bombers de la Generalitat (nm. de registre de la convocatria 81/16)". El fet que una personaparticipant no presenti aquest certificat comporta la seva exclusi automtica del procs selectiu.

  Es podran realitzar proves antidopatge en el transcurs dels exercicis fsics. Si escau, el Tribunal Qualificadordeterminar el sistema mitjanant el qual s'escolliran les persones a les quals s'han de fer les proves antidopatge.El fet de donar un resultat positiu en una de les substncies que especifica el Comit Mdic del Comit OlmpicInternacional o el fet de negar-se a sotmetre's a aquestes proves seran motiu d'exclusi del procs selectiu.

  s obligatori portar roba i calat esportius.

  En els exercicis en qu hi ha ms d'un intent, el resultat vlid ser el millor de tots dos.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.20169/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • No es podr provar cap element o material abans de la realitzaci dels exercicis d'aquesta prova.

  Qualsevol incompliment de les normes establertes per a cada exercici suposar la consideraci de nul de l'exercicicorresponent (nul = 0 punts).

  En aquesta prova el Tribunal Qualificador comptar amb l'assessorament de professionals especialitzats eneducaci fsica.

  Les dones que el dia de la prova fsica estiguin embarassades o no hagin complert les setze setmanes des delnaixement del fill poden sollicitar al Tribunal Qualificador l'ajornament de la realitzaci de la prova fsica fins a lasegent convocatria d'accs a la categoria de bomber/a de l'escala bsica (grup C, subgrup C2) del cos deBombers de la Generalitat.

  Aquesta sollicitud s'ha de presentar en qualsevol del llocs establerts a la base 3.1.b) abans de la data derealitzaci de la prova fsica i haur d'anar acompanyada, obligatriament, d'un certificat mdic que acrediti lasituaci allegada.

  En cas d'ajornament, les participants podran mantenir fins a la segent convocatria la nota de la primera prova.Aquesta reserva quedar condicionada al fet que la prova efectuada no s'hagi modificat de forma substancial enel segent procs de selecci.

  Les participants amb reserva de nota hauran de presentar una sollicitud de participaci en la properaconvocatria i hauran de fer la resta de proves que s'especifiquin a les bases de la nova convocatria.

  6.1.3 Tercera prova: prova de conducci de vehicles pesants.

  De carcter obligatori i eliminatori.

  Les persones participants que hagin superat la segona prova, prova fsica, seran ordenades de ms a menyspuntuaci d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova, prova aptitudinal iconeixements, i de la segona prova, prova fsica. Un cop ordenades, nicament passaran a la tercera prova,prova de conducci de vehicles pesants, les 459 persones amb millor puntuaci. En cas d'empat en aquestaposici, passaran a la tercera prova totes les persones empatades amb aquesta puntuaci.

  a) Descripci.

  Consistir en la realitzaci d'un exercici prctic de circulaci en un recinte tancat i d'altres exercicis prctics quepermetin avaluar de forma objectiva l'habilitat i els coneixements de les persones participants dintre de l'mbit dela conducci de vehicles pesants tot terreny.

  Les especificacions de la prova les determinar el Tribunal Qualificador i es faran pbliques juntament amb lesllistes dels resultats de la primera prova de l'oposici.

  b) Acreditaci del carnet C.

  Per poder fer la prova de conducci de vehicles pesants, i d'acord amb el que estableix la base 2.1.d), cal estaren possessi del perms de conducci de vehicles de la categoria C, en vigor, o permisos equivalents, d'acord ambla normativa aplicable.

  Totes les persones convocades a la prova de conducci de vehicles pesants hauran d'aportar necessriament eldia de realitzaci d'aquesta prova el document original, en vigor, del seu perms de conducci.

  La manca d'aquest requeriment per part de la persona participant suposar la seva exclusi del procs selectiu.

  c) Valoraci.

  La qualificaci d'aquesta prova s de 0 a 10 punts. La puntuaci mnima per superar-la s de 5 punts.

  6.1.4 Quarta prova: prova d'avaluaci psicolgica.

  De carcter obligatori i eliminatori.

  Les persones participants que hagin superat la tercera prova, prova de conducci de vehicles pesants, seranordenades de ms a menys puntuaci d'acord amb el sumatori resultant de les qualificacions de la primera prova,prova aptitudinal i coneixements; de la segona prova, prova fsica, i de la tercera prova, prova de conducci devehicles pesants. Un cop ordenades, nicament passaran a la quarta prova, prova d'avaluaci psicolgica, les 229persones amb millor puntuaci. En cas d'empat en aquesta posici, passaran a la quarta prova totes les personesempatades amb aquesta puntuaci.

  a) Descripci.

  Aquesta prova consistir en la realitzaci d'un test o uns testos psicotcnics i d'una entrevista personal, per

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201610/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • determinar l'adequaci de la persona participant als requeriments competencials en relaci amb l'exercici de lesfuncions prpies de la categoria de bomber/a de l'escala bsica del cos de Bombers de la Generalitat. Lescompetncies professionals valorades sn les segents:

  - Adaptabilitat i flexibilitat.

  - Acceptaci i compliment de les normes i subjecci a l'estructura jerrquica.

  - Autocontrol i tolerncia a l'estrs.

  - Treball en equip.

  - Vocaci de servei pblic i comproms amb l'organitzaci.

  b) Valoraci.

  La qualificaci d'aquesta prova s d'apte o no apte.

  6.1.5 Cinquena prova: proves mdiques.

  De carcter obligatori i eliminatori.

  Es convocaran a la realitzaci d'aquestes proves totes les persones participants declarades aptes a la quartaprova, prova d'avaluaci psicolgica.

  a) Descripci de la prova.

  Aquesta prova consisteix en un reconeixement mdic a les persones participants, realitzat per professionalsmdics collegiats designats pel Tribunal Qualificador, a fi d'acreditar que no pateixen cap malaltia ni defecte fsic,psquic o sensorial que els impedeixi exercir normalment les funcions de bomber de l'escala bsica del cos deBombers de la Generalitat, d'acord amb les causes d'exclusi mdiques establertes a l'annex 5 d'aquestaResoluci.

  Les proves mdiques, obligatries i eliminatries, es realitzaran en dies i llocs diferents, d'acord amb lainformaci segent:

  a.1) Reconeixement general. Es tindran en compte els aspectes segents: mesurament del pes en relaci ambl'ndex de massa corporal, valoraci de l'oda, la vista, l'equilibri, la coordinaci muscular, l'aparell cardiovascular,l'aparell respiratori i exploraci mdica general, a fi de valorar el funcionament, les possibles malformacions ialteracions en els diferents aparells que dificultin o impedeixin l'exercici de les funcions de bomber de l'escalabsica del cos de Bombers de la Generalitat.

  S'efectuaran, com a mnim, les exploracions segents: anlisi d'orina, anlisi de sang, electrocardiograma,audiometria i, segons els resultats d'aquestes proves i de la revisi dels parmetres anteriors, s'efectuaran lesexploracions complementries especfiques que siguin necessries per comprovar que la persona participant noest inclosa en cap de les causes d'exclusi mdiques establertes a l'annex 5 d'aquesta convocatria.

  A l'inici de la prova les persones participants hauran de formalitzar un qestionari mdic orientatiu amb ladeclaraci jurada de malalties i de tractaments mdics. El fet que una persona participant no formalitzi aquestqestionari, aix com l'omissi intencionada o la falsedat de les dades sollicitades, comportar la seva exclusiautomtica del procs selectiu.

  a.2) Vertigen i claustrofbia. S'efectuaran a les persones participants unes proves orientades al control delvertigen i la claustrofbia en unes installacions adequades a l'efecte. Les persones participants hauran de portarcalat i roba esportius.

  b) Valoraci.

  A fi de determinar la qualificaci de la cinquena prova, noms es tindran en compte els resultats de les provesdutes a terme en el moment de realitzaci de les proves pels serveis mdics o les persones especialistesdesignades pel Tribunal Qualificador i els seus resultats sempre s'hauran de referir al moment del reconeixementgeneral o proves de vertigen i claustrofbia.

  La realitzaci de les proves mdiques implica el consentiment de les persones participants perqu els resultatscorresponents es posin a disposici del Tribunal Qualificador perqu serveixin de fonament per a l'avaluaci de laprova.

  La qualificaci d'aquesta prova s d'apte o no apte.

  Per superar-la, cal obtenir la qualificaci d'apte en el reconeixement general perqu no s'incorre en cap de lescauses d'exclusi mdica de l'annex 5, i d'apte en les proves referents a la claustrofbia i vertigen.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201611/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • 6.1.6 Sisena prova: prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana.

  Es convocaran a la realitzaci d'aquesta prova les persones participants que hagin estat declarades aptes en lacinquena prova, proves mdiques, i no hagin acreditat el nivell de llengua catalana i llengua castellana requeritsper la convocatria.

  Aquesta prova consta de dos exercicis, un exercici d'avaluaci de coneixements de llengua catalana i un exercicid'avaluaci de coneixements de llengua castellana.

  a) Primer exercici: llengua catalana.

  Totes les persones participants han de posseir els coneixements de nivell intermedi de catal (B2) o superior, deconformitat amb la base 2.1.e) i el que estableixen el Decret 152/2001, de 29 de maig, sobre avaluaci icertificaci de coneixements de catal, modificat pel Decret 3/2014, de 7 de gener, i el Decret 161/2002, d'11 dejuny, sobre l'acreditaci del coneixement del catal i l'arans en els processos de selecci de personal i de proviside llocs de treball de les administracions pbliques de Catalunya.

  La realitzaci d'aquest exercici s de carcter obligatori i eliminatori per a les persones participants que non'estiguin exemptes.

  a.1) Exempci.

  Estan exempts de fer aquest exercici els qui acreditin que posseeixen algun dels documents que s'especifiquen acontinuaci:

  - Certificat de nivell intermedi de catal B2 o superior de la Direcci General de Poltica Lingstica o de qualsevoldels ttols, diplomes o certificats que estableix l'Ordre VCP/491/2009, de 12 de novembre, modificada per l'OrdreVCP/233/2010, de 12 d'abril, per la qual es refonen i s'actualitzen els ttols, diplomes i certificats equivalents alscertificats de coneixements de catal de la Secretaria de Poltica Lingstica. L'Ordre esmentada es pot consultar atravs de l'adrea d'internet segent:http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf

  - Documentaci que acrediti que la persona participant ha participat i obtingut plaa en processos anteriors deselecci de personal per accedir a l'Administraci de la Generalitat de Catalunya, en qu hi hagus establerta unaprova de catal del mateix nivell o superior, o que hagi superat la prova esmentada en altres processoscorresponents a l'oferta pblica d'ocupaci per a l'any 2015.

  Les persones participants que hagin participat i obtingut plaa en processos anteriors de selecci de personal peraccedir a la mateixa Administraci de la Generalitat en qu hi hagus establerta una prova de catal del mateixnivell o superior han d'aportar una certificaci del secretari general del departament corresponent, o de l'rgan enel qual delegui, on consti de manera clara i expressa el procs de selecci per accedir a l'Administraci de laGeneralitat de Catalunya en qu hagin participat, el nivell de coneixements de la llengua catalana requerit a laconvocatria i l'especificaci del fet que han obtingut plaa.

  Les persones participants que hagin superat la prova esmentada en altres processos de l'oferta pblica d'ocupacide l'any 2015 ho han d'acreditar mitjanant un certificat de l'rgan convocant o de l'rgan en el qual delegui, onconsti de manera clara i expressa el procs de selecci en qu han participat, l'any de l'oferta d'ocupaci de laconvocatria, el nivell de coneixements de llengua catalana requerit a la convocatria i l'especificaci del fet quehan superat la prova.

  Si es tracta d'algun dels processos selectius convocats i resolts pel Departament d'Interior, no ser necessrial'acreditaci documental esmentada.

  a.2) Descripci.

  L'exercici de llengua catalana consta de dues parts:

  - Primera part: s'hi avaluaran el domini de l'expressi escrita mitjanant la redacci d'una carta personal de 150paraules com a mnim i els coneixements prctics de llengua mitjanant sis blocs de preguntes sobreconeixements sintctics i de comprensi de llengua catalana relacionats en un grau adequat amb les funcions deles places objecte d'aquesta convocatria.

  - Segona part: s'hi avaluar l'expressi oral per mitj d'una exposici oral i una conversa sobre temes generalsd'actualitat.

  Aquest exercici tindr una durada mxima d'1 hora i 30 minuts per a la primera part i de 10 minuts per a lasegona.

  a.3) Valoraci.

  La qualificaci d'aquest exercici s d'apte o no apte.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201612/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

  http://llengua.gencat.cat/web/.content/documents/legislacio/recull_de_normativa/ensenyament/arxius/ens_equiv.pdf?

 • b) Segon exercici: llengua castellana.

  La realitzaci d'aquest exercici s de carcter obligatori i eliminatori per a les persones que no disposin de lanacionalitat espanyola i no n'estiguin exemptes.

  b.1) Exempci.

  Estan exemptes de fer aquest exercici les persones que, sense tenir la nacionalitat espanyola, acreditin lapossessi d'algun dels documents segents:

  - Certificat conforme han cursat la primria i la secundria a l'Estat espanyol.

  - Diploma d'espanyol (B2) d'acord amb el Reial decret 1137/2002, de 31 d'octubre, modificat pel Reial decret264/2008, de 22 de febrer, i per la disposici final primera del Reial decret 1004/2015, de 6 de novembre, oequivalent, o certificaci acadmica que acrediti haver superat totes les proves adreades a obtenir-lo.

  - Certificat d'aptitud en espanyol per a estrangers expedit per les escoles oficials d'idiomes.

  b.2) Descripci.

  L'exercici consistir a escriure una redacci de 200 paraules, com a mnim, i a mantenir una conversa ambmembres del Tribunal Qualificador i, si escau, amb els assessors especialistes que aquest designi.

  El temps per a la realitzaci d'aquesta prova no pot ser superior a 45 minuts per a la primera part i de 15 minutsper a la segona.

  b.3) Valoraci.

  La qualificaci d'aquest exercici s d'apte o no apte.

  c) Termini i forma de l'acreditaci documental del nivell de llengua catalana i llengua castellana.

  Per ser declarades exemptes de la realitzaci dels exercicis d'avaluaci de coneixements de llengua catalana i, sis'escau, llengua castellana, i al mateix temps donar compliment als requisits de participaci establerts a les bases2.1.e) i f), les persones participants han de presentar, en els llocs indicats a la base 3.1.b), la fotocpiacompulsada d'alguns dels documents detallats en el punt anterior.

  L'acreditaci d'aquesta documentaci s'ha de fer en el termini que s'indica a continuaci: amb la publicaci de lesqualificacions de la tercera prova, prova de conducci de vehicles pesants, s'obrir un termini de deu dies hbilsper presentar aquesta documentaci acreditativa. No obstant aix, les persones participants poden presentaraquesta documentaci el mateix dia de la prova.

  d) Llistes de persones participants convocades a la realitzaci de la prova de coneixements de llengua catalana illengua castellana.

  El Tribunal Qualificador publicar la llista provisional de persones participants que han de realitzar la prova dellengua catalana i llengua castellana juntament amb la publicaci de les qualificacions de la quarta prova, provad'avaluaci psicolgica.

  Les persones que consten en aquesta llista disposen d'un termini de deu dies hbils, a partir de l'endem de laseva publicaci, per esmenar els defectes o presentar la documentaci acreditativa corresponent.

  El Tribunal Qualificador publicar la llista definitiva de participants que han de fer la prova de llengua catalana illengua castellana al mateix temps que es facin pbliques les qualificacions de la cinquena prova, provesmdiques.

  6.1.7 Puntuaci total de la primera fase: fase d'oposici.

  La puntuaci final d'aquesta fase d'oposici queda determinada per la divisi entre tres de la puntuaci totalresultant de la suma de les qualificacions obtingudes en el segon exercici (coneixements) de la primera prova(prova aptitudinal i coneixements), la de la segona prova (prova fsica) i la de la tercera prova (prova deconducci de vehicles pesants).

  6.2 Segona fase: fase de concurs.

  6.2.1 Mrits valorables.

  En la fase de concurs, que no t carcter eliminatori, es valoraran exclusivament:

  a) El temps de serveis prestats a la Generalitat de Catalunya com a bomber o bombera, que es valora a ra de0,03 punts per mes treballat, fins a un mxim de 2,5 punts.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201613/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • El mrit establert en aquest apartat s'ha d'acreditar mitjanant un certificat, expedit d'ofici, de l'rgan competenten matria de personal del Departament d'Interior, on es faci constar de forma expressa el rgim jurdic, el vincle,el cos, la categoria i el perode concret de prestaci dels serveis.

  b) El temps de serveis prestats en qualsevol altra Administraci pblica com a bomber o bombera, d'acord ambels barems que s'especifiquen a continuaci:

  - Serveis prestats que el Tribunal Qualificador assimili totalment amb els corresponents del cos de Bombers de laGeneralitat, d'acord amb les funcions que s'estableixen a la Llei 5/1994, de 4 de maig, es valoren a ra de 0,03punts per mes treballat, fins a un mxim de 2,5 punts.

  - Serveis prestats que el Tribunal Qualificador assimili parcialment amb els corresponents del cos de Bombers dela Generalitat, d'acord amb les funcions que s'estableixen a la Llei 5/1994, de 4 de maig, es valoren a ra de 0,02punts per mes treballat, fins a un mxim d'1 punt.

  El mrit establert en aquest apartat s'ha d'acreditar mitjanant un certificat de l'rgan competent en matria depersonal, on s'ha de fer constar de manera clara i expressa el crrec de l'rgan que t la competncia per expedirel certificat, o el de l'rgan en el qual delegui, aix com la norma legal que els habilita, si escau, del diari o butlletoficial en qu s'hagi publicat. Aix mateix, ha de constar el rgim jurdic, el vincle, el cos, la categoria, el perodeconcret de prestaci dels serveis fins a la data de publicaci de la convocatria i les funcions concretesdesenvolupades com a bomber.

  c) El temps prestat com a bomber voluntari de la secci activa o especial de la Generalitat de Catalunya, excepteels tres primers anys de permanncia a les seccions esmentades del cos de bombers voluntaris, es valora a rade 0,01 punts per mes de permanncia al cos de bombers voluntaris, fins a un mxim d'1,5 punts. En el cmputdel temps de serveis prestats no es tindran en compte els perodes de suspensi temporal de funcions.

  s condici indispensable per valorar aquest mrit que s'acrediti que la persona participant compleix lesobligacions que estableix l'article 34, apartats b), c) i f), del Decret 8/2015, de 27 de gener, pel qual s'aprova elReglament del cos de bombers voluntaris de la Generalitat de Catalunya i del Consell de Bombers Voluntaris de laGeneralitat de Catalunya, mitjanant un certificat, expedit d'ofici, del director general de Prevenci, Extincid'Incendis i Salvaments del Departament d'Interior, en el qual ha de constar el temps prestat com a bombervoluntari fins a la data de publicaci de la convocatria.

  d) El temps de serveis prestats com a auxiliar forestal, auxiliar forestal conductor, oficial 1a equip de prevenciactiva forestal o tcnic especialista amb adscripci GRAF de la Direcci General de Prevenci, Extinci d'Incendis iSalvaments del Departament d'Interior es valora a ra de 0,03 punts per mes treballat, fins a un mxim d'1,5punts.

  El mrit establert en aquest apartat s'ha d'acreditar mitjanant un certificat, expedit d'ofici, de l'rgan competenten matria de personal del Departament o del director general de Prevenci, Extinci d'Incendis i Salvaments delDepartament d'Interior, on consti el temps prestat en aquestes categories fins a la data de publicaci de laconvocatria.

  e) El temps de serveis prestats en el dispositiu operatiu de la Direcci General de Prevenci, Extinci d'Incendis iSalvaments del Departament d'Interior, en alguna categoria laboral amb rellevncia operativa, es valora a ra de0,02 punts per mes treballat, fins a un mxim d'1 punt.

  El mrit establert en aquest apartat s'ha d'acreditar mitjanant un certificat, expedit d'ofici, de l'rgan competenten matria de personal del Departament o del director general de Prevenci, Extinci d'Incendis i Salvaments delDepartament d'Interior, en el qual ha de constar el temps prestat en aquestes categories fins a la data depublicaci de la convocatria.

  f) El perms de conducci de la classe C+E, en vigor, d'acord amb la normativa aplicable, es valorar amb 0,5punts com a mxim.

  g) El coneixement d'idiomes estrangers es valorar fins a 0,5 punts com a mxim, distributs de la manerasegent:

  - El nivell bsic (A2) es valora amb 0,1 punts cadascun.

  - El nivell intermedi (B1) es valora amb 0,2 punts cadascun.

  - El nivell avanat (B2) es valora amb 0,4 punts cadascun.

  Els nivells indicats corresponen als nivells comuns de referncia per a les llenges del Consell d'Europa.nicament es valoraran els certificats d'idiomes emesos per entitats reconegudes als efectes de l'ltimaconvocatria d'ajuts a la mobilitat internacional de l'estudiant (MOBINT) publicada per l'Agncia de Gesti d'AjutsUniversitaris i de Recerca (AGAUR). Tamb es tindran en compte, als efectes de valoraci, els certificats i ttolsacreditatius de la capacitat lingstica i comunicativa en llenges estrangeres que assenyala l'Acord de la Junta del

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201614/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • Consell Interuniversitari de Catalunya sobre el reconeixement de certificats i ttols acreditatius de la competnciaen llenges estrangeres al qual dna publicitat la Resoluci ECO/1134/2015, de 13 de maig.

  En el cas que es disposi de ms d'un certificat del mateix idioma, es valorar nicament el nivell ms alt assolit.

  6.2.2 Consideracions generals de la fase de concurs.

  La puntuaci mxima assolible en la fase de concurs es valorar en un 33% de la puntuaci global de tot elprocs selectiu.

  Tots els mrits que conformen aquesta fase es valoraran fins a la data de publicaci de la convocatria al DOGC.

  La documentaci acreditativa dels mrits continguts en aquesta fase s'ha de presentar, si escau, en els llocsindicats a la base 3.1.b), acompanyada d'un model normalitzat de sollicitud de declaraci de mrits que espublicar en els llocs indicats a la base 5.2, en el termini que s'indica a continuaci:

  Amb la publicaci de les qualificacions de la tercera prova, prova de conducci de vehicles pesants, s'obrir untermini de deu dies hbils per presentar la documentaci acreditativa per a la fase de concurs.

  S'entendran degudament allegats per la persona participant els mrits acreditats dins el termini escaientmitjanant la sollicitud d'emissi del certificat corresponent. No obstant aix, la valoraci dels mrits allegats esrealitzar d'acord amb les dades que constin al certificat presentat.

  En el cas que es disposi de mrits referents a serveis prestats al Departament d'Interior, noms caldr fer-hoconstar en el model normalitzat esmentat.

  Tota la documentaci que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducci juradacorresponent.

  Als efectes de cmput en la fase de concurs, es considerar un mes treballat un perode equivalent a trenta diesnaturals.

  El temps de serveis prestats que assenyalen les bases c) i d) o c) i e) de la fase de concurs no es podr acumularsi han estat prestats de manera simultnia, per la qual cosa es tindr en compte per efectuar la valoraci eltemps de servei que suposi una puntuaci superior per a la persona participant.

  6.2.3 Valoraci de la fase de concurs.

  El Tribunal Qualificador publicar la valoraci provisional de la fase de concurs juntament amb les qualificacions dela sisena prova, prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana, o, si s'escau, amb lesqualificacions de la cinquena prova, proves mdiques.

  Les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hbils, a comptar de la publicaci de la valoraciprovisional esmentada, per presentar-hi les allegacions que considerin pertinents.

  Un cop estimades o desestimades les allegacions presentades, el Tribunal Qualificador far pblica la valoracidefinitiva dels mrits que hagin acreditat les persones participants en la fase de concurs. Amb aquesta publicaci,tamb es far pblica:

  - La puntuaci total de la fase d'oposici, d'acord amb el que estableix la base 6.1.7.

  - La llista de persones participants ordenades de ms a menys puntuaci segons la suma de les puntuacionsobtingudes en les fases anteriors.

  - La llista de persones proposades per realitzar el curs selectiu a l'Institut de Seguretat Pblica de Catalunya.

  6.2.4 Criteris de resoluci d'empats.

  El nombre de persones participants proposades per a la realitzaci del curs selectiu no podr ultrapassar el de lesplaces objecte de la convocatria. En cas d'empat en la puntuaci global, s'aplicaran els criteris de desempatsegents:

  - En primer lloc, la persona que obtingui la puntuaci ms alta en la fase d'oposici.

  - En segon lloc, la persona que obtingui la puntuaci ms alta en les proves de la fase d'oposici segons l'ordreestablert en aquestes bases.

  - En tercer lloc, la persona que obtingui la puntuaci ms alta en els mrits de la fase de concurs, segons l'ordreestablert en aquestes bases.

  6.3 Tercera fase: fase formativa. Curs selectiu.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201615/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • a) Descripci.

  La tercera fase consisteix en la realitzaci d'un curs de formaci d'una durada de 700 hores lectives a l'Institut deSeguretat Pblica de Catalunya. El contingut d'aquest curs selectiu, de carcter obligatori i eliminatori, est dividiten els mduls segents:

  Mdul 1: Manteniment i comprovaci del funcionament dels mitjans materials emprats en la prevenci de risc.

  Mdul 2: Vigilncia i intervenci operativa en incendis forestals.

  Mdul 3: Intervenci operativa en extinci d'incendis urbans.

  Mdul 4: Intervenci operativa en esdeveniments d'origen natural, tecnolgic i antrpic.

  Mdul 5: Intervenci operativa en activitats de salvament i rescat.

  Mdul 6: Inspecci d'establiments, esdeveniments i installacions per a la prevenci d'incendis i emergncies.

  Mdul 7: Atenci sanitria inicial en situaci d'emergncia.

  Mdul 8: Suport psicolgic en situacions d'emergncia.

  Mdul 9: Coordinaci d'equips i unitats d'emergncies.

  Mdul 10: Cincies aplicades a l'mbit professional.

  Mdul 11: Formaci i orientaci laboral.

  b) Exempci del curs selectiu.

  Les persones participants que acreditin que han superat un curs de caracterstiques similars a l'Institut deSeguretat Pblica de Catalunya, mitjanant l'acreditaci del certificat corresponent, podran quedar exemptestotalment o parcialment de la realitzaci del curs.

  La presentaci d'aquesta acreditaci o, si s'escau, la sollicitud d'emissi del certificat corresponent, s'haur defer, en els llocs indicats a la base 3.1.b), en el termini que s'indica a continuaci:

  Amb la publicaci de les qualificacions de la tercera prova, prova de conducci de vehicles pesants, s'obrir untermini de deu dies hbils.

  La llista provisional de persones participants exemptes totalment o parcialment del curs selectiu es publicar almateix temps i al mateix lloc que les qualificacions corresponents a la sisena prova, prova de coneixements dellengua catalana i llengua castellana, o, si escau, corresponents a la cinquena prova, proves mdiques.

  Les persones participants disposaran d'un termini de deu dies hbils, a comptar de la publicaci de la llistaprovisional esmentada, per presentar-hi les allegacions que considerin pertinents.

  Un cop estimades o desestimades les allegacions presentades, el Tribunal Qualificador far pblica la llistadefinitiva de persones participants exemptes totalment o parcialment del curs selectiu conjuntament amb la llistadefinitiva de mrits.

  Quedaran excloses del procs selectiu les persones participants que durant aquesta fase del procs perdin lacondici d'alumne, d'acord amb el que estableix l'article 8 del Decret 95/2010, de 20 de juliol, pel qual s'aprova elReglament de rgim interior de l'Institut de Seguretat Pblica de Catalunya. La proposta d'exclusi del curs al'rgan convocant correspondr al Tribunal Qualificador del procs selectiu a proposta motivada de l'Institut deSeguretat Pblica de Catalunya.

  Les dones que acreditin que estan embarassades o que no hagin complert les setze setmanes des del naixementdel fill poden sollicitar l'ajornament de la realitzaci del curs selectiu fins a la realitzaci del proper curs deformaci de l'Institut de Seguretat Pblica de Catalunya.

  c) Valoraci.

  L'avaluaci del curs t per objectiu verificar l'assoliment de les competncies professionals i les capacitats clau,personals i socials, necessries per a l'exercici de les funcions de bomber de l'escala bsica.

  La qualificaci del curs selectiu s de 0 a 10 punts. Per superar-lo cal obtenir una puntuaci mnima de 5 punts.

  Durant aquesta fase de curs selectiu o quan finalitzi, les persones participants poden ser sotmeses a totes lesproves mdiques que siguin necessries per comprovar la seva adequaci al quadre d'exclusions mdiques del'annex 5 de la convocatria. Si de les proves practicades es dedueix l'existncia d'alguna causa d'exclusi,correspondr al Tribunal Qualificador proposar l'exclusi del procs selectiu de la persona participant a l'rgan

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201616/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • convocant.

  d) Retribucions.

  Durant aquesta fase, les persones participants percebran les retribucions bsiques corresponents al grup C,subgrup C2, i es trobaran en situaci d'alta en el rgim general de la Seguretat Social.

  En cas que la persona participant ja disposi de la condici d'empleada d'alguna Administraci pblica, podr optaren aquesta fase entre percebre les retribucions establertes al pargraf anterior o b les corresponents al seu llocde procedncia i a crrec de l'Administraci d'origen. Aquesta opci s'ha d'adoptar amb carcter previ a l'inici delcurs selectiu i s'ha de comunicar a l'rgan competent.

  6.4 Quarta fase: fase de prctiques.

  a) Descripci.

  Les persones participants que hagin superat el curs selectiu accediran a la quarta fase, fase de prctiques, decarcter obligatori i eliminatori.

  Aquesta fase consisteix en la realitzaci de 600 hores de prctiques de servei efectiu en parcs de bombers i altresinstallacions de la Direcci General de Prevenci, Extinci d'Incendis i Salvaments designades per la mateixaDirecci.

  b) Valoraci.

  Un cop finalitzat el perode de prctiques, les persones funcionries encarregades de les persones participants,juntament amb el cap o els caps de les unitats orgniques on la persona participant hagi realitzat el perode deprctiques, han d'emetre un informe d'avaluaci de les prctiques de cada persona participant, la qual podr fer-hi les allegacions que consideri oportunes.

  Aquest informe d'avaluaci i la documentaci adjunta, si s'escau, formaran l'expedient d'avaluaci de prctiquesde la persona participant, i s'ha de trametre al Tribunal Qualificador perqu estableixi la qualificaci d'apte o noapte, en funci dels criteris d'avaluaci prviament aprovats. La qualificaci de no apte ha d'anar acompanyadadel corresponent informe motivat, i comportar l'exclusi del procs selectiu.

  Durant aquesta fase de prctiques o quan finalitzi, les persones participants poden ser sotmeses a totes lesproves mdiques que siguin necessries per comprovar la seva adequaci al quadre d'exclusions mdiques del'annex 5 de la convocatria. Si de les proves practicades es dedueix l'existncia d'alguna causa d'exclusi,correspondr al Tribunal Qualificador proposar l'exclusi del procs selectiu de la persona participant a l'rganconvocant.

  Les persones participants que prestin serveis com a funcionries interines en el cos de Bombers de la Generalitatestan exemptes de realitzar aquest perode de prctiques.

  c) Retribucions.

  Durant la fase de prctiques les persones participants percebran les retribucions bsiques i les complementriesestablertes per als bombers d'accs a l'escala bsica (grup C, subgrup C2) de la DGPEIS, i estaran donades d'altaen el rgim general de la Seguretat Social.

  Base 7. Acreditaci de requisits per al nomenament com a funcionari en prctiques

  Durant la realitzaci del curs selectiu i el perode de prova, les persones participants tindran la consideraci defuncionries en prctiques. Per poder efectuar aquest nomenament, caldr que abans de l'inici del curs selectiu, idins el termini de vint dies naturals a comptar de la data de la proposta de persones convocades al curs, presentinla documentaci que acredita els requisits de participaci, d'acord amb la informaci segent:

  a) Fotocpia compulsada del document nacional d'identitat, en vigor, o del document oficial acreditatiu de lapersonalitat, en vigor, en el cas que no es tingui la nacionalitat espanyola.

  b) Fotocpia compulsada de la documentaci que acrediti la seva nacionalitat en el cas que les personesparticipants no tinguin la nacionalitat espanyola.

  Les persones participants que es trobin incloses en algun dels supsits que preveu el segon pargraf de la base2.1.a) han de presentar la documentaci corresponent expedida per les autoritats competents que acrediti,respecte del nacional espanyol o de l'estat membre de la Uni Europea, el seu vincle de parentiu, el fet de viure-hi a crrec pel que fa als descendents ms grans de vint-i-un anys, aix com, pel que fa al cnjuge i descendentsdel cnjuge, una declaraci jurada o promesa segons la qual no existeix separaci de dret.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201617/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • c) Fotocpia compulsada de la documentaci que acrediti estar en possessi de la titulaci d'acord amb el ques'estableix a la base 2.1.c).

  d) Declaraci de no estar inhabilitat per a l'exercici de les funcions pbliques ni separat, mitjanant expedientdisciplinari, del servei de cap Administraci pblica. Les persones participants que no tinguin la nacionalitatespanyola hauran d'acreditar, mitjanant documentaci expedida per les autoritats competents del seu pas, queno estan inhabilitades o en situaci equivalent ni han estat sotmeses a sanci disciplinria o equivalent queimpedeixi en el seu Estat, en els mateixos termes, accedir a l'ocupaci pblica.

  e) Declaraci de no estar incls en cap dels supsits d'incompatibilitat que preveu la legislaci vigent, o declaracique se sollicitar l'autoritzaci que estableix l'article 10 de la Llei 21/1987, de 26 de novembre,d'incompatibilitats del personal al servei de l'Administraci de la Generalitat de Catalunya.

  f) Dues fotografies mats (de mida passaport) actuals.

  g) Fotocpia compulsada de la documentaci que acrediti estar en possessi del perms de conducci de vehiclesde la categoria C, en vigor, o permisos equivalents d'acord amb la normativa aplicable.

  Tota la documentaci que es presenti en llengua estrangera ha d'anar acompanyada de la traducci juradacorresponent.

  Les persones participants proposades pel Tribunal Qualificador que no presentin la documentaci requerida dins eltermini dels vint dies naturals, llevat dels casos de fora major, que seran degudament comprovats per l'rganconvocant, i les que no compleixin els requisits necessaris, no podran ser nomenades funcionries en prctiques,seran declarades excloses del procs selectiu i les seves actuacions quedaran anullades, sens perjudici de laresponsabilitat en qu hagin pogut incrrer en el cas de falsedat.

  Si una de les persones proposades per a la realitzaci del curs selectiu s declarada exclosa del procs selectiu, elTribunal Qualificador podr proposar la persona participant segent segons l'ordre de puntuaci final obtingut enel concurs oposici.

  Base 8. Assignaci de llocs de treball i nomenament de funcionaris

  Un cop verificat que les persones participants han presentat la documentaci indicada i reuneixen els requisits iles condicions requerides, es procedir a l'adjudicaci provisional dels llocs de treball vacants, d'acord amb l'ordrede puntuaci obtingut en el procs selectiu (fase oposici, fase concurs i curs selectiu). En cas d'empat, l'ordredels aspirants s'establir atenent la puntuaci ms alta obtinguda en el curs selectiu.

  El Tribunal Qualificador elevar la proposta de persones participants per ser nomenades funcionries al secretarigeneral del Departament d'Interior per tal que emeti la resoluci corresponent i la posterior publicaci al DOGC.

  Base 9. Presa de possessi

  Les persones funcionries nomenades disposaran d'un mes, a partir de l'endem de la publicaci de la resolucide nomenament al DOGC, per efectuar el jurament o la promesa i prendre possessi davant l'rgan competent enmatria de personal del Departament d'Interior.

  La manca de jurament o promesa o de la presa de possessi comporta la prdua de tots els drets, llevat delscasos de fora major, que seran degudament comprovats i valorats per l'Administraci.

  Base 10. Rgim d'impugnacions i allegacions

  Contra les resolucions definitives i els actes de trmit del secretari general del Departament d'Interior, si aquestsltims decideixen directament o indirectament el fons de l'assumpte, determinen la impossibilitat de continuar elprocs selectiu o produeixen indefensi o perjudici irreparable a drets i interessos legtims, les personesinteressades podran interposar, d'acord amb l'article 116 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdicde les administracions pbliques i del procediment administratiu com, potestativament, recurs de reposici en eltermini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci o notificaci, davant el secretari general delDepartament d'Interior, o b recurs contencis administratiu d'acord amb l'article 46 de la Llei 29/1998, de 13 dejuliol, reguladora de la jurisdicci contenciosa administrativa, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemde la seva publicaci o notificaci, davant la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justcia deCatalunya.

  Contra les resolucions i actes de trmit del Tribunal Qualificador que decideixin directament o indirectament elfons de l'assumpte, determinin la impossibilitat de continuar el procs selectiu o produeixin indefensi o perjudici

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201618/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • irreparable a drets o interessos legtims, les persones interessades podran interposar recurs d'alada davant elsecretari general del Departament d'Interior, en el termini d'un mes a comptar de l'endem de la seva publicaci,d'acord amb l'article 107.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de rgim jurdic de les administracionspbliques i del procediment administratiu com.

  Contra els actes de trmit del Tribunal Qualificador no inclosos en el punt anterior, les persones participants, alllarg del procs selectiu, poden formular les allegacions que considerin pertinents.

  Igualment, les persones interessades poden interposar qualsevol altre recurs que considerin convenient per a ladefensa dels seus interessos.

  Annex 2

  Consulta d'informaci

  Es pot obtenir informaci sobre aquesta convocatria a travs del Tauler d'anuncis de la Seu electrnica de laGeneralitat de Catalunya e-Tauler (http://tauler.gencat.cat) i a travs dels telfons d'atenci ciutadana 012 per atrucades de Catalunya i 902400012 per a trucades de fora de Catalunya.

  Igualment, la persona participant pot consultar la seva situaci en el procs de selecci (llista d'admesos iexclosos, llista de resultats i convocatria de proves) a travs de l'adrea d'internet segent:http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/.

  Annex 3

  Programa de temes

  Temari general

  Tema 1

  Legislaci

  La Constituci espanyola: estructura i contingut general. L'Estatut d'autonomia de Catalunya: estructura icontingut general. Organitzaci de l'Administraci catalana. Institucions i organismes de la Generalitat.

  Tema 2

  Legislaci

  El personal al servei de les administracions pbliques. Regulaci de la funci pblica de l'Administraci de laGeneralitat de Catalunya. Drets i deures del personal funcionari. Situacions administratives. Mobilitat i sistemes deprovisi de llocs de treball. Incompatibilitats. Rgim disciplinari.

  Tema 3

  Legislaci

  Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenci de riscos laborals: objecte i mbit d'aplicaci. Drets i obligacions.Serveis de prevenci. Consulta i participaci dels treballadors.

  Temari especfic

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201619/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

  http://tauler.gencat.cat/http://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/bombers/convocatories/bombers/

 • Tema 4

  Legislaci

  Llei 5/1994, de 4 de maig, de regulaci dels serveis de prevenci i extinci d'incendis i de salvaments deCatalunya. Llei 4/1997, de 20 de maig, de protecci civil de Catalunya. Estructura i contingut general.

  Tema 5

  Fsica

  Sistema internacional de mesures. Velocitat i acceleraci. Fora i pes. Acci i reacci. Treball i potncia. Principide conservaci de l'energia.

  Tema 6

  Fsica del foc

  Temperatura i fonts de calor. Propagaci de la calor. Teoria del foc. Elements que componen el foc. Tipus decombusti. Classes de foc.

  Tema 7

  Agents extintors

  Agents extintors. Definici. Tipus d'agents extintors: caracterstiques i aplicacions.

  Tema 8

  Mecnica

  Mquines simples. Palanques i politges. Cargols i rosques. Mquines eina: tipus i caracterstiques, torns, plansinclinats.

  Tema 9

  Qumica

  Estats de la matria i canvis d'estat. Reaccions qumiques. Compressi i expansi de gasos. Gasos perfectes.Gasos comprimits, dissolts, liquats i criognics. cids i bases. Explosi, deflagraci, detonaci, BLEVE.

  Tema 10

  Risc qumic

  Classificaci de les matries perilloses segons ADR. Codi de perill. ADR. Etiquetes de perill segons ADR. CodiHazchem. Diamant de perill NFPA-704. Definici d'intoxicacions. DL50, TLV-TWA; TLV-STEL; TLV-C, IPVS.

  Tema 11

  Hidrulica

  Principis generals. Unitats de pressi. Pressi esttica i pressi dinmica. Cabal, prdues de crrega i efecteVenturi.

  Tema 12

  Mecnica vehicles

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201620/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • Motors disel. Motors de benzina. Carburaci i injecci. Sobrealimentaci, tipologies de motors. Principals partsd'un motor. Potncia i parell motor.

  Tema 13

  Prevenci i protecci contra incendis

  Protecci activa en els edificis: extintors, BIE (boca d'incendis equipada), hidrants, columnes seques, ruixadors,detectors automtics d'incendis i exutoris de fums. Protecci passiva en els edificis: compartimentaci i sectorsd'incendi. La ignifugaci: concepte i aplicacions bsiques. Comportament al foc dels elements estructurals i elsmaterials: diferncia entre reacci i resistncia al foc.

  Tema 14

  Atenci sanitria

  Valoraci del pacient. Signes i smptomes. Suport vital bsic i reanimaci cardiorespiratria. Hemorrgies i xoc.Mobilitzaci i immobilitzaci de pacients traumtics.

  Tema 15

  Construcci

  Materials de construcci cermics. El guix. El formig en massa i el formig armat. Aglomerants i mescles. El ferroi l'acer laminat. La fusta. Els plstics.

  Tema 16

  Construcci

  Accions i reaccions en una construcci. Tipus d'esforos. Fonaments: tipus i aplicacions. Estructures: tipus iaplicacions. Tancaments i faanes: tipus i aplicacions. Cobertes: tipus i aplicacions.

  Tema 17

  Electricitat

  Magnituds elctriques. Estacions de transformaci. Conductors i lnies elctriques. Installacions interiorsdomstiques. Quadres de comandament. Dispositius de protecci. Electricitat esttica.

  Tema 18

  Cartografia

  Lectura i interpretaci de mapes. s, funcionament i clcul de les escales. Simbologia i toponmia. Les corbes denivell. Projeccions i coordenades. Triangulaci i clcul de distncies. Sistemes GPS.

  Tema 19

  Geografia fsica

  Les serralades. Els rius. Les valls. Embassaments i llacs. Vegetaci i territori. Agricultura i territori. Els boscos al'arc mediterrani.

  Tema 20

  Coneixement del territori catal

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201621/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • Comarques i municipis. Els rius i les serralades. Principals eixos de comunicaci. Principals nuclis de producciindustrial. La producci agrcola. Nuclis de poblaci en zones forestals.

  Tema 21

  Meteorologia

  Rgims pluviomtrics a Catalunya. Rgim dels vents. Temperatures. Perodes de retorn dels aiguats. La pressiatmosfrica.

  Annex 4

  Prova fsica

  La prova fsica consistir en la realitzaci dels cinc exercicis fsics segents:

  Primer exercici: cursa de llanadora.

  Descripci:

  La persona participant se situar darrere d'una lnia per comenar una cursa fins a arribar a trepitjar la lniasituada a la banda contrria (a 20 m) i esperar a sentir un senyal sonor per continuar la cursa. Aquesta situacies repetir durant tot el test.

  El test finalitzar quan la persona participant no sigui capa d'arribar a trepitjar la lnia abans de sentir el senyalsonor. En aquest moment, s'haur de retirar pel seu carrer en direcci a la lnia des d'on hagi iniciat l'exercici illiurar la seva targeta al testador.

  Normes:

  a) S'hauran de trepitjar les lnies de cada tram (distanciades a 20 m).

  b) S'haur de trepitjar la lnia abans de sentir el senyal sonor i sortir desprs del senyal.

  c) En el canvi de sentit, no es poden fer girs circulars, s'ha de pivotar.

  Valoraci:

  Se'n far un nic intent.

  Es registrar el nmero de l'ltim minut (perode o palier) anunciat abans que la persona participant perdi elritme del senyal sonor.

  Si per causes organitzatives o tcniques s'interromp la realitzaci de l'exercici de cursa de llanadora, no es podrrepetir fins que no hagin transcorregut 24 hores des del moment en qu es produeixi la interrupci.

  Taula 1

  Perodes H=perodes homes; Perodes D=perodes dones.

  Puntuaci Perodes H Perodes D

  0 10 8

  5 10,5 8,5

  5,5 11 9

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201622/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • 6 11,5 9,5

  6,5 12 10

  7 12,5 10,5

  7,5 13 11

  8 13,5 11,5

  8,5 14 12

  9 14,5 12,5

  9,5 15 13

  10 15,5 13,5

  Segon exercici: circuit d'agilitat.

  Descripci:

  a) La persona participant es collocar dempeus davant la lnia de sortida, situada a 3 m del trampol. Al senyaldel testador, es posar en marxa el cronmetre i la persona participant iniciar l'exercici.

  b) Sortir corrent cap al trampol i haur de saltar sobre el trampol des d'on amb un salt pujar a la barrad'equilibri. Si ho considera necessari, en lloc de pujar amb un salt sobre el trampol pot optar per pujar des dellateral de la barra d'equilibri; en aquest cas, haur de passar tamb per sobre del trampol i pujar a la barrad'equilibri en l'espai (assenyalat amb una lnia) d'un metre mesurat des de l'extrem prxim al de la lnia desortida.

  Tot seguit haur de fer un gir del cos de 180 sobre la barra d'equilibri abans de sobrepassar la lnia esmentada.Els peus han de quedar dins de la zona de la primera lnia abans de comenar a caminar cap endarrere.Seguidament, caminar dempeus cap endarrere fins a la meitat de la barra d'equilibri, que estar assenyaladaamb una altra lnia. Quan trepitgi o traspassi la lnia amb qualsevol dels peus, el testador dir en veu alta: "dreta"o "esquerra" (corresponent als costats de la prpia persona participant). La persona participant s'asseurlateralment pel costat indicat pel testador (les dues cames penjant pel mateix lateral de la barra) i aixecarambdues mans i picar de mans per tal d'assegurar que aquestes perdin el contacte amb la barra d'equilibri.

  En la segent acci, s'haur d'aixecar i caminar fins a l'altre extrem (respecte a la sortida) de la barra d'equilibri.Quan arribi a traspassar la lnia situada a un metre del final de la barra d'equilibri, haur de saltar per cauredempeus sobre un matals situat a continuaci de la barra d'equilibri. En la caiguda del salt des de la barrad'equilibri, no es podr recolzar cap part del cos fora del matals.

  c) Seguidament, continuar fins a situar-se entre dos cons collocats davant d'un altre matals i far unatombarella agrupada frontal amb recolzament de les dues mans sobre el matals. A continuaci es dirigir cap ala primera tanca, que passar pel davant fins a ultrapassar-la, girar cap a l'esquerra i passar per sota la tanca.Correr desprs cap al plint, que haur de passar amb tot el cos (amb recolzament o sense) per sobre i entredues barres verticals situades als extrems del plint. Tot seguit es dirigir cap a la segona tanca, que passardirectament per darrere, girar cap a la dreta i passar per sota la tanca. Anir ara frontalment cap a la primeratanca, que haur de saltar sobrepassant-la amb els dos peus. El cronmetre s'aturar en el moment que lapersona participant toqui amb un peu a terra desprs del salt de l'ltima tanca i s'enregistrar el temps emprat.

  Normes:

  a) Qualsevol incompliment d'algun dels elements de l'exercici descrits en el desenvolupament d'aquest protocol esconsiderar nul.

  b) No es podr trepitjar la lnia de sortida abans de comenar l'exercici.

  c) En el transcurs de l'exercici no es pot desplaar ni tombar cap obstacle.

  d) La tombarella s'haur de realitzar sobre l'eix transversal del tronc.

  e) Si la persona participant cau de la barra d'equilibri, podr tornar a comenar de nou l'exercici sense que s'aturiel cronmetre. Si cau una segona vegada en el mateix intent, l'exercici ser nul.

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201623/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • f) Les alades del plint i de les tanques seran diferents per a homes i dones. En el cas del plint, a les dones se'lsretirar un calaix. Les tanques hauran d'estar a una alada de 90 cm per als homes i de 80 cm per a les dones.

  Valoraci:

  La persona participant disposa de dos intents, no consecutius, i ser vlid el millor temps (en segons i centsimesde segon) d'ambds. Si aquests dos intents no consecutius sn nuls, no hi haur possibilitat d'un tercer intent il'exercici tamb ser nul.

  Taula 2

  Temps H=temps homes (en segons i centsimes de segon); Temps D=temps dones (en segons i centsimes desegon)

  Puntuaci Temps H Temps D

  0 23,14 27,07

  5 23,13-22,29 27,06-26,08

  5,5 22,28-21,44 26,07-25,08

  6 21,43-20,61 25,07-24,11

  6,5 20,60-19,78 24,10-23,14

  7 19,77-18,94 23,13-22,16

  7,5 18,93-18,11 22,15-21,19

  8 18,10-17,27 21,18-20,21

  8,5 17,26-16,44 20,20-19,23

  9 16,43-15,69 19,22-18,36

  9,5 15,68-14,82 18,35-17,34

  10 14,81 17,33

  Tercer exercici: exercici aqutic.

  Descripci:

  S'haur de superar un recorregut aqutic de 25 m dividit en quatre zones marcat en una piscina.

  a) La persona participant es collocar dempeus en un dels extrems de la piscina. Al senyal del testador, esposar en marxa el cronmetre i la persona participant iniciar l'exercici.

  Tot el recorregut es desenvolupar en un mateix carrer de la piscina, sense que es puguin tocar les parets osureres o repenjar-s'hi, tret dels llocs i moments assenyalats en aquestes instruccions.

  b) Zona A: la persona participant comena saltant a l'aigua en posici vertical (dempeus) sense tocar la paret,surt a la superfcie (se n'ha de veure totalment el cap) i torna a submergir-se per dirigir-se a la zona B.

  c) Zona B: ha d'anar cap al fons passant per sota d'una barra, sense desplaar-la, situada a 1 m de fondria desde la superfcie de l'aigua. Una vegada s'ha passat per sota la barra submergida, cal pujar a la superfcie i anar atocar una boia situada a la surera corresponent (zona C).

  d) Zona C: desprs, s'ha de nedar en posici supina (mirant cap al sostre) en qualsevol estil, fins a arribar a tocaruna boia situada a la surera corresponent (zona D).

  DL B 38014-2007ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc

  Nm. 7058 - 15.2.201624/33 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya

  CVE-DOGC-A-16041046-2016

 • e) Zona D: tot seguit, s'ha de girar i nedar en posici horitzontal prono (mirant cap al fons de la piscina) enqualsevol estil, fins a arribar a tocar la paret oposada a la de sortida de la piscina, moment en qu s'atura elcronmetre.

  Normes:

  a) Es penalitzaran amb 5 segons els segents incompliments:

  Tocar les parets (repenjar-s'hi) o les sureres (excepte les indicades a l'exercici). No treure completament el capfora de l'aigua. Desplaar la barra submergida. No tocar la boia.

  b) Es considerar nul l'exercici quan la persona participant no completi correctament l'exercici aqutic.

  c) El vestit i la gorra de bany sn obligatoris per fer l'exercici i noms es permet la utilitzaci d'ulleres de nataci.

  Valoraci:

  La persona participant noms tindr la possibilitat de realitzar l'exercici una sola vegada i s'anotar el temps (ensegons i centsimes de segon).

  La puntuaci s d'apte o no apte. Es considerar apte sempre que el temps aconseguit sigui inferior a 30" enhomes i 33" en dones.

  Quart exercici: pressi sobre banc.

  Descripci de l'exercici:

  Posici inicial

  a) La persona participant es posar en decbit sup sobre el banc de pressi amb els peus recolzats a terra.

  b) Al senyal del testador, es posar en marxa el cronmetre i la persona participant iniciar l'exercici, des de laposici de braos estirats.

  c) Haur d'aixecar el pes el fent totes les repeticions possibles, amb un mxim de 15 repeticions en un temps nosuperior a 45 segons.

  d) L'aixecament s'efectuar amb les dues mans, amb una separaci lleugerament superior que la de les espatllesen una acci de flexi-extensi dels colzes en la seva projecci vertical.

  e) L'exercici finalitzar quan hagi transcorregut el temps mxim de realitzaci, 45 segons, quan s'hagi arribat ales 15 repeticions o per voluntat de la persona