base de dades. apunts

Download Base de dades. Apunts

Post on 16-Aug-2015

216 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Apunts sobre base de dades en Access.

TRANSCRIPT

23/11/20101INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL DEBARCELONACFGS:Administraci i FinancesCRDIT 11: Aplicacions Informtiques AvanadesAna M Fernndez Cobiellesanafernandez@correu.escoladeltreball.orgInformaci = Dades ?Dades:sn fets recollits en una organitzaci, que estanpendents de processar.Informaci:sobt una vegada aquests fets es processen, agregueni presenten de la forma ms adient per a que puguin sertils a alg dintre de lorganitzaci.Les dades quedan perfectament identificats per elementssimblics (lletres i nombres), que reflecteixen valors o resultatsde medicions.La informaci sn dades dotats de rellevncia i propsit, quepermeten reduir la incertesa de qui els rep.TRANSFORMACIAGREGACIPRESENTACIDADES INFORMACIFont: Sistemas de informacin. Gmez Veites, lvaro Ed. Ra-ma (2003)23/11/20102Caracterstiques de la informaciPer tant ha de ser:1. Exacta: Precisa i sense errors.2. Completa: contenir tots els fets que puguin ser importants.3. Econmica: el cost per obtenir-la ha de ser menor que el benefici queproporciona.4. De Confiana: sha de garantir la qualitat de les dades utilitzades i de lesfonts dinformaci.5. Rellevant: sha devitar recollir fets que no aportin cap valor.6. Nivell de detall: segons la decisi. Presentaci adient per a que resultisenzilla i fcil dutilitzar.7. Oportuna: sha de lliurar a la persona que la necessita en el momentoport per facilitar la pressa de decisions.8. Verificable: sha de poder contrastar i comprovar en qualsevol moment.INFORMACISer til si... DECIDIRFont: Sistemas de informacin. Gmez Veites, lvaro Ed. Ra-ma (2003)SISTEMA DINFORMACIPodemdir que s:Conjunt delements interrelacionats (mitjans tcnics, persones iprocediments) que te per objectiu capturar dades, emmagatzemar-los itransformar-los de forma adient i distribuir la informaci obtinguda enaquest procs.Font: Sistemas de informacin. Gmez Veites, lvaro Ed. Ra-ma (2003)Es tracta dun sistema que disposa duns inputs (dades) i uns outputs(informaci) i un procs de transformaci dels inputs en outputs, imecanismes de retroalimentaci.EntradaProcsSortidaRealimentaciLa informaci facilita lintegraci i coordinaci de les activitats que formen els diferents processos de lorganitzaci.23/11/20103La importncia de la informaci en la majoria deles organitzacions, i per tant el valor de lesbases de dades, ha suposat eldesenvolupament duna gran quantitat deconceptes i tcniques per la gesti eficient deles dades.La gesti de les dades implica la definicidestructures per lemmagatzematge de lainformaci com la provisi de mecanismes perla seva gesti.Fonaments pel disseny daplicacions i bases de dadesLes dades seran emmagatzemades de tal forma que: Siguin independents dels programes que els utilitzen. Presentin un enfocament com i controlat per afegirnoves dades, actualitzar-les o eliminar-les. La seva estructura serveixi de fonament peldesenvolupament de futures aplicacions.Fonaments pel disseny daplicacions i bases de dadesLes bases de dades permeten la definici iemmagatzematge de la informaci, i els sistemes degesti de bases de dades aporten els mecanismes perla seva gesti.23/11/20104La diferncia entre un conjunt de dades i una base dedades, s que en la base de dades, les dades estanorganitzades duna forma estructurada per a que siguifcil operar amb elles, per tant, afegir, actualitzar,eliminar dades, realitzar consultes, s a dir extreureinformaci que compleixi determinades condicions, icrear informes, resulta una tasca molt senzilla.Concepte de Base de DadesAventatges de les bases de dadesUna base de dades ens permet:Emmagatzemar les dades.Controlar la consistncia de les dades.Consultar el seu contingut, buscant dades concretes.Actualitzar, modificar o eliminar la informaci emmagatzemada en la base de dades.Realitzar clculs, basats en les dades emmagatzemades.Imprimir les dades existents.23/11/20105Conjunt dinformaci estructurada,que utilitza una organitzaci pergestionar els seus treballsadministratius, al que es pot accediramb una aplicaci informtica(programa) o mitjanant un sistemade consulta de base de dades(SGBD).Definici deBase de DadesDisseny duna base de dadesAbans de crear una base de dadessha de pensar molt b el seu disseny,ja que una vegada creada i amb lesdades introdudes, s ms difcilmodificar-la.Un bon disseny s la clau per la creaciduna bona base de dades. Una base dedades ben dissenyada condueix a un sms eficient de les taules, consultes,formularis i informes.23/11/20106Procs de disseny duna Base de Dades1. Saber la finalitat de la base de dades.Es tracta de saber que vol la persona que ha encarregat eldisseny de la base de dades, per tant el dissenyador hadajudar a lusuari a descobrir que vol exactament. Eina autilitzar:LLAPIS i PAPER2. Reunir tot tipus de informaci que hagi de contenirIdentificar les dades amb les quals sha de treballar.3. Definici dels processosDescobrir com es relacionen les dadesExisteixen diversos models dorganitzaci de la informaci emmagatzemada en una base de dades, model jerrquic, en xarxa...Models de bases de dadesEl model que nosaltres estudiarems el que sanomena model relacional idna lloc a les BASES DE DADES RELACIONALS BASES DE DADES RELACIONALSEn els anys setanta, es van establir les bases del model relacional isn molt importants les aportacions d Edward F. Codd, que treballavaen el departament dinvestigaci dIBM, i en 1970 va publicar el seutreball: Un model relacional de dades per grans bancs de dadescompartides"Tamb va ser aquest cientfic qui va definir les 3 formes normals ques'apliquen per la normalitzaci de sistemes de base de dades.23/11/20107Edward F. CoddNacidoenPortlandBill, Dorset (Reino Unido), de padrefabricante de cuero y madre profesora de escuela, estudimatemticasyqumicaenlaUniversidaddeOxford. Mstarde, durante la Segunda Guerra Mundial, fue pilotocapitn de la Royal Air Force entre 1942 y 1945.En 1948 se mud a Nueva York para trabajar comoprogramador matemtico para IBM, pero se mud a Ottawaen1953debidoadiscrepancias polticas conel senadoramericano Joseph McCarthy.Tras volver unadcada ms tardeaEstados Unidos sedoctor en ciencias de la computacin en la Universidad deMichigan, en Ann Arbor (1965).En 1967 se mud a California, donde trabaj en elLaboratorio IBM de Investigacin en San Jos del Cabo.En 1981 recibi el Premio Turing de ciencias de la computacin, el mayor galardn ensu campo.Muri de fallo cardaco en Williams Island, Filadelfia (Estados Unidos), el 23 de abril de2003.Font: WikipediaMicrosoft Access, s unSGBD, d estructurarelacional, dissenyat per utilitzar enordinadorspersonals tipus PC.Els sistemes que gestionen la informaci emmagatzemada en la base de dades, sanomenen SISTEMES GESTORS DE BASES DE DADESQuan les dades es troben en una nica taula, es tracta duna estructura plana.Si les dades estan repartides en diferentstaules, entre les que existeix una relaci,estarem davant duna estructura relacional.Base de Dades Relacionals23/11/20108EL SGBDACCESS: OBJECTESTAULESCONSULTESFORMULARISINFORMESMACROSContenen les dadesPer introduir dadesPresentaci de dadesPer fer preguntesConjunt daccionsMODULOS Procediments VBConceptes i elementsObjecte principal duna base de dades, cont lesdades sobre alg o alguna cosa per exemple: Clients,Alumnes, Treballadors, Comandes, Factures, Articles,Notes, etc.REGISTRE: Cada registre cont les dadesreferents a una persona u objecte.Registre = filaCAMP: cont un aspecte, tipus o categoriade informaci d una persona o objecte.Camp = columnaEn una taula tenim:T A U L E S23/11/20109Taula de: 18 registres5 campsREGISTRES = Files REGISTRES = Files REGISTRES = Files REGISTRES = FilesNom de la taulaTotal registresCAMPS: ColumnesConceptes i elementsT A U L E SLes dades es podrien emmagatzemar en nomsuna taula, (base de dades plana) com perexemple una agenda telefnica, per s pocfreqent i gaire eficient si sha de gestionar granquantitat de informaci.Per exemple si utilitzem noms una taula peremmagatzemar les dades dels nostres clients i lescomandes que ens realitzen, ens adonem que lataula cont gran quantitat de informaci repetida, jaque les dades dels clients es repeteixen tantesvegades com comandes hagin realitzat.Consideracions sobre les taulesT A U L E S23/11/201010Exemple:Si analitzem aquesta taula es pot veure que hi ha clients que apareixen msduna vegada, tantes com vendes li hagin fet, per tant estem repetint lesdades del client cada vegada que li fem una venda, aquest fet comporta...Consideracions sobre les taulesT A U L E SLa gesti de clients i les seves comandes la podrem dur a terme,per comportaria els problemes anteriors com a conseqncia de la repetici de dades. Com es solucionen aquests problemes?Definint ms duna taula. Redundncia de informaciGran volum demmagatzematgeDificultat per actualitzar una dada, per exemple si un client canviadadrea haurem de modificar la adrea en tots els registresdaquest client.Inconsistncia en la informaci, si al modificar una dada noho fem en tots els registres en els que figura, les dadesserien inconsistents, ja que un client podria aparixer ambdos adreces diferents.els segents problemes:Consideracions sobre les taulesT A U L E S23/11/201011Determinar les taules necessries s el procs mscomplicat a lhora de dissenyar la base de dades.Aspectes a tenir en compte:1. No ha de contenir informaci duplicada ino ha deduplicar-se informaci entre taules.2. Cada taula ha de contenir fets relatius a unassumpte. Per exemple les dades personals dunalumne, dun client3. El nom de la taula ha de fer referncia a l assumptei s convenient posar-li una t o tbl, davant del nom,per exemple:t_Clients o tblClients o tClientsQuantes taules hem de definir?T A U L E SCada taula cont informaci referent a un mateix assumpte icadacamp duna taula cont informaci de fets individuals sobrelassumpte de la taula.Aspectes a tenir en compte:1. Relacionar cada camp directament amb lassumpte de la taula.2. NO incloure dades derivades nicalculades, dades que sn elresultatduna expressi.3. Sha dincloure tota la informaci necessria.4. Emmagatzemar la informaci en l