barokno slikarstvo Španjolske

of 22/22
-SLIKARSTVO BAROK

Post on 21-May-2015

2.501 views

Category:

Education

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Barokno slikarstvo Španjolske, barok, slikarstvo,

TRANSCRIPT

  • 1. -SLIKARSTVO BAROK

2. Barokno slikarstvo se razvilo najprije uItaliji, a za nagloirenje zidnog slikarstva najzasluniji su biliIsusovcikoji su,borei se za pobjedu protureformacije, osnivali brojnesamostane i gradili uz njih blistave i raskone crkve pocijeloj Europi. ak Vatikani katolika crkva su odredilistrogaikonografskapravila u slikarstvu i zahtijevali su da sena slikama izrazisnaan vjerski zanos.Barok kao i u ostalimumjetnostima,uvodi promjene i u slikarstvu.Ubaroknomslikarstvu su karakteristine jake boje, snanisvjetlosni kontrasti i iluzija dubokog prostora koja se dobivaprimjenom radikalnihperspektivnihrjeenja. Tematskiprevladavaju sakralne i mitoloke kompozicije u kojima seisprepliu religiozno patetini zanos i senzualnost putenihgolihaktova.Krajoliciimrtve prirodepostajusamostalneslikarske teme, a u nekim segrafikamapostiesavrenstvo likovnog izraza. 3. U baroku se osamostaljujubrojne slikarske teme, kao tosuportret,akt,krajolikilimrtvapriroda. ak se neki slikariopredjeljuju i specijaliziraju zasamo jednu od tih tema, iliunutar njih jo ue. Tako seFrancuz Georges de laTourbazirao na kontrastnu igrusvjetlosti i sjene u nonojrasvjeti, NizozemacFransHalsje hvatao ljudske emocijena lepravim portretima, aJanVermeer van Delftje opjevaoljepotu intimnosti ljudskogdoma. Ovo je primjer G. De la Toura-Sveti Josip kao stolar 4. U Baroku osobito postaje vaan subjektivni dojam,tako se osobni stilovi nekih umjetnika posverazlikuju i upravo je u tome bogatstvo barokneumjetnosti. To je najoitije u slikama dvojice slikarakoji su potekli iz istog podruja i slikali u gotovo istovrijeme, ali potpuno razliitim stilom. Tako jevelikiFlamanskislikar Peter Paul Rubensslikarbarokne pokrenutosti, neumjerena obilja i raskoi,materijalnih bogatstava, jarkih boja, usmjerenizvanjskom i povrnom u esto pretrpanimkompozicijama povijesnih, alegorijskih, mitolokih ilireligijskih tema. Dok Nizozemac Rembrandt van Rijn,najvei genij Nizozemskog slikarstva, istrauje unutranjeduhovno bogatstvo, vjeitu ljudsku dramu, podjednako uportretima i autoportretima, kao i u biblijskim prizorima, anjegovo glavno izraajno sredstvo su plemenite zlatno-smee boje i dramatian odnos proboja zrake svjetlosti upreteito mraan prostor slike Ovo je Rubensov primjer ulja na platnu-Podizanjekria. 5. Predstavnici panjolskog slikarstva su:DiegoVelazquez, Bartolom Esteban Murillo, Franciscode Zurbarn. 6. Diego Velzquezbiojepanjolskislikarkoji je bio vodeiumjetnik na dvorukraljaFilip IV.Bioje najvaniji portretistbarokai slikarscena od povijesnog i kulturnogznaaja. Slikao je portrete panjolskekraljevske obitelji, znaajne osobe izcijele Europe, ali i obinog puka ubrojnim genre scenama.Velzquezova djela su primjerzarealistikeiimpresionistikeslikare, osobito naManeta. Od tada svevie modernih umjetnika, kaopanjolciPablo PicassoiSalvadorDal, ali i irski slikarFrancis Bacon,odaju svoju poast slikajui premaVelzquezovim slavnim djelima. 7. Pored etrdesetakportreta kralja Filipa,Velzquez je naslikao iostale lanovekraljevske obitelji:Filipovu prvu enuIsabellu Bourbonsku,njihovu djecu, osobitonajstarijeg sina DonBaltasara Carlosa. ZaVelzqueza su pozirali iplemii, vojnici,sveenici, pa i popularnipjesnikFrancisco deQuevedo. 8. El Primo (Omiljeni), ijeinteligentno lice i velikabiljenica s tuem iperom koje stoje porednjega, prikazuju ga kaomudra i boljeobrazovana ovjeka odmnogih uglaenihdvorjana. 9. Velzquez je rijetkopotpisivao svoje slike ikraljevski arhiv daje datumesamo njegovih najvanijihdjela. Nutarnji dokazi iznjegovih portreta dajudetaljnije informacije.Velzquez je po povratku uMadrid iz Italije u kojoj jedugo ivio naslikao prvi odmnogih portreta mladogprinca prijestolonasljednika-Don Baltasara Carlosa napropetom konjuu maralskojodori, odiui plemenitouusprkos mladosti 10. Predaja brede jeinspiriranaVelzquezovim prvimputom u Italiju na kojemuga je pratio AmbrogioSpinola koji je osvojioNizozemski grad Bredunekoliko godina ranije.Ovo remek-djelo prikazujedarovanje kljueva gradapanjolskoj vojsci zavrijeme opsade Brede.Smatra se jednim odnajboljih Velzquezovihslika. 11. Gledajui brojne poglede uslici, nije nam jasno to jezapravo tema slike. To je jouvijek temom dvojbi, a jednaod interpretacija kae da jeslikar ubacivi blijedi portretkralja i kraljice na suprotnizid, Velzquez pronicljivoprognozirao padpanjolskogcarstvakoje e nastupitinakon njegove smrti. Drugainterpretacija kae da je toogledalo, te da je slika takoorganizirana da supromatrai slike na mjestukralja i kraljice, te se njihovodraz vidi u ogledalu nakraju sobe. 12. Murillo je roen u siromanojobitelji. Roditelji su mu umrli jakorano, kad je imao deset godina.Njegovi staraoci dali su ga na zanatkod lokalnog umjetnika Juan deCastilla. U njegovom ranomperiodu vidi se Castillov utjecaj nanjegovim djelima. Kod njega jenauio kako raditi slike sareligioznim motivima koje su seprodavale po lokalnim sajmovima.Pored religioznih slika, njegovidrugi poznati radovi prokazujudjecu koja prose, prodavaicevoa kao i obine ljude izSeville. Njegovi kasniji radovipredstavljaju religioznekompozicije napravljene savelikim tehnikom umijeem ito se oituje na slikama koje jenaslikao u nekoliko Sevillskihcrkava koristei iskustvaflamanskih majstora. Tijekomrada na slici Svete KatarineukapucinskojcrkviuCdizuspada sa skele i odposljedica tog pada umirenekoliko mjeseci poslije3.travnja1682. 13. Jedno od njegovihnajpoznatijihdjela.Prikazuje majkuIsusovu u molitvi ioko njeanele.Kransketeme donijele su munajveu slavu. 14. Nakon njegove smrtimnogo njegovihuenika i sljedbenikanastavili su nain kojimje radio i to je urodiloplodom.Njegova djelasu poznatija u svijetu odbilo kojih drugihpanjolskihdjela.Stoga,zaradio je isvoj kutak u muzeju uCadizu. 15. Slikao je portrete pobonih likova,redovnike i svece u meditaciji i molitvi,smjeteni u nejasan prostor pun sjenki,premda sami likovi posjeduju masivnuvrstou poput skulptura. Vrhunacpredstavlja Vienje sv. PetraNolasca (1629.). U poetku ihkarakteriziraju otri kontrastikjaroskura odavajuiutjecaje Caravaggia, a potom se naziremeki stilski izraz B. Murilla. Slikao je i mrtve prirode u kojimamajstorsku uporabu boje naglaavabriljantna intenzivnost svjetlosti.Njegove dramatine mistino-religioznekompozicije izivota svetaca i redovnika (ciklusi slikaiz ivota sv. Bonaventure u Sevilli,1629.) istodobno su idealizirani irealistini, a svakodnevni predmeti suproeti osjeajem svetosti.Uz DiegaVelazqueza najpoznatiji je panjolskibarokni slikar. 16. Kao i ostalima,slikekoje su prikazivalesvece najpoznatije su. Ovo je rodenje DjeviceMarije. 17. Uz Mariju,est lik unjegovim djelima jeSv.Franjo.Ovdje jeprikazan u meditaciji 18. Jo jedan primjerSv.Franje 19. Karavagisti je naziv za sljedbenike slikarstva Caravaggia u 17. stoljeu. Zbogkarakteristine uporabe kjaroskuraje(to je u irem smislu raspored svjetla i sjene naslici ili u uem - tehnika prikazivanja, ulikovnim umjetnostima, pri emu svjetlopostupno prelazi u sjenu u elji da se stvori iluzija trodimenzionalnih predmeta uprostoru ili atmosferi.) nazivaju ih i tenebristima(nain slikanja izrazito jakogkjaroskura, tj. velikihkontrastasvjetla i sjene. Prvitenebristi bili su inpiriranidjelimaCaravaggiakoji je bio poznat po svojim tzv. tamnom manirom slikanja ukojoj su se likovi rastapali u pozadinskoj dubinskoj sjeni. Jaki kontrasti su dovodiido dramatinih, skoro teatralnih djela u skladu sbaroknimpretjerivanjem.Tenebristi i njihovi sljedbenici su bili iznimno zainteresirani za karakteristikeosvjetljenja, prije svega na nain na koji svjetlost utjee na raspoloenje i odrazemocija.) 20. Diego Velazquez se sakaravagizmomupoznao dok je iviou Italiji. Na ovomprimjeru(PortretSebastiana de Morra)moemo uoitiprijelaz svijetla usjenu i stvara setrodimenzionalnipredmet( u ovomsluaju lik) . 21. BY:Ivo Mati