barokni mramorni oltari u franjevaœ mramorni oltari -   odsjek za povijest umjetnosti

Download BAROKNI MRAMORNI OLTARI U FRANJEVAŒ mramorni oltari -   Odsjek za povijest umjetnosti

Post on 29-Aug-2019

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Sveuĉilište u Zagrebu

  FILOZOFSKI FAKULTET

  Nikolina Kordić

  BAROKNI MRAMORNI OLTARI U FRANJEVAČKIM

  CRKVAMA KONTINENTALNE HRVATSKE

  DIPLOMSKI RAD

  Mentor: dr. sc. Danko Šourek, viši asistent

  Zagreb, 2016.

 • 2

  Temeljna dokumentacijska kartica

  Sveuĉilište u Zagrebu

  Filozofski fakultet

  Odsjek za povijest umjetnosti

  Diplomski studij

  Diplomski rad

  BAROKNI MRAMORNI OLTARI U FRANJEVAĈKIM CRKVAMA KONTINENTALNE

  HRVATSKE

  Nikolina Kordić

  SAŢETAK

  Dolazak mramornih oltara u kontinentalni predio Hrvatske uvjetovan je modom proisteklom iz

  sjeverne Italije, napose Venecije i Gorice (tada u sastavu Habsburške Monarhije). Prvi mramorni oltar

  kontinentalnog dijela Hrvatske naruĉen je za franjevaĉku crkvu Presvetoga Trojstva u Karlovcu 1698.

  godine. Slijede ga mramorni oltari crkve Blaţene Djevice Marije u Jastrebarskom iz 1734. godine te

  oltar ţupne crkve Pohoda Blaţene Djevice Marije u Mariji Gorici iz 1757. godine. Oltar u Mariji

  Gorici kipara i klesara Francesca Bense pripada tipu tabernakul oltara prisutnih na prostoru

  sjeveroistoĉne Italije i Slovenije XVIII. stoljeća. Oltar Uznesenja Blaţene Djevice Marije iz

  franjevaĉke crkve u Jastrebarskom rad je Giovannija de Rossija te po tipu pripada tektonskim oltarima

  s boĉnim prohodima kakvi su prisutni na prostoru Gorice drugoga desetljeća XVIII. stoljeća. Glavni

  oltar franjevaĉke crkve Presvetoga Trojstva u Karlovcu djelo je Michaela Cusse, a nastavlja modu

  oltarā od crnoga mramora koji su se pojavili na prostoru Italije u XVII. stoljeću i proširili se srednjom

  Europom.

  Rad sadrţi: 91 stranicu, 55 reprodukcija. Izvornik je na hrvatskom jeziku.

  Kljuĉne rijeĉi: barok, altaristika, kontinentalna Hrvatska, Karlovac, Jastrebarsko, Marija Gorica,

  franjevaĉke crkve.

  Mentor: dr. sc. Danko Šourek, viši asist.

  Ocjenjivaĉi:

  Datum prijave rada:

  Datum predaje rada:

  Datum obrane rada:

  Ocjena: ___________________

 • 3

  Zahvale

  Zahvaljujem se mentoru Danku Šoureku na svesrdnoj pomoći u pisanju ovoga rada.

  Zahvale upućujem fra Velimiru Tomaškoviću iz Jastrebarskog, fra Krunoslavu Albertu i fra

  Igoru Andrijeviću iz Karlovca te vlĉ. Stjepanu Bariću iz Marije Gorice što su mi omogućili

  uvid u oltare franjevaĉkih crkava u Jastrebarskom i Karlovcu te ţupne crkve u Mariji Gorici.

  Zahvaljujem se prijateljima i obitelji koji su mi bili najveća podrška tijekom studija.

 • 4

  Sadržaj

  1. Uvod ................................................................................................................................... 6

  2. Povijest franjevaĉkih provincija Bosne Hrvatske i Hrvatsko-kranjske provincije svetog

  Kriţa ........................................................................................................................................... 7

  3. Franjevaĉka kiparska radionica i goriĉki umjetniĉki krug ................................................. 9

  4. Marija Gorica ................................................................................................................... 11

  4.1. Crkva i samostan ....................................................................................................... 11

  4.2. Glavni oltar ................................................................................................................ 15

  4.2.1. Oltari tipa tabernakul .......................................................................................... 16

  4.2.2. Naruĉitelji oltara i Francesco Bensa ................................................................... 18

  4.2.3. Pitanje autorstva skulptura glavnoga oltara ....................................................... 20

  4.2.4. Ĉudotvorni kip Madone selice ........................................................................... 27

  4.2.5. Slikani oltarni retabl ........................................................................................... 33

  4.3. Unutrašnjost crkve ..................................................................................................... 35

  5. Jastrebarsko ...................................................................................................................... 36

  5.1. Samostan i crkva ........................................................................................................ 36

  5.2. Glavni oltar ................................................................................................................ 40

  5.2.1. Kipar i klesar Giovanni de Rossi ........................................................................ 42

  5.2.2. Tektonski oltari jaskanskoga podruĉja ............................................................... 44

  5.2.3. Barbara Delišimunović Peranski i pitanje naruĉitelja jaskanskog oltara ........... 47

  5.2.4. Skulpturalna plastika jaskanskoga oltara ........................................................... 49

  5.2.5. Oltarna slika Valentina Metzingera .................................................................... 51

  5.2.6. Znaĉaj oltarā franjevaĉke crkve u Jastrebarskom............................................... 54

  5.3. Unutrašnjost crkve ..................................................................................................... 54

  6. Karlovac ........................................................................................................................... 56

  6.1. Samostan i crkva ........................................................................................................ 57

  6.2. Glavni oltar ................................................................................................................ 61

  6.2.1. Mihael Cussa i ljubljanska altaristika kraja XVII. stoljeća ................................ 63

 • 5

  6.2.2. Karlovaĉki oltar u odnosu na ostale Cussine oltare ........................................... 65

  6.2.3. Skulpturalna dekoracija karlovaĉkoga oltara ..................................................... 66

  6.2.4. Kasnije izmjene i briga oko oltara ...................................................................... 72

  6.2.5. Sliĉnosti triju oltara goriĉkoga porijekla (Karlovac, Jastrebarsko i Trsat)......... 73

  6.3. Unutrašnjost crkve ..................................................................................................... 75

  7. Zakljuĉak .......................................................................................................................... 76

  8. Prilozi ............................................................................................................................... 78

  9. Popis ilustracija ................................................................................................................ 80

  10. Literatura .......................................................................................................................... 84

 • 6

  1. Uvod

  U ovome radu pokušat će se detaljnije prikazati tri barokna oltara s kraja XVII. i iz XVIII.

  stoljeća iz franjevaĉkih crkava u kontinentalnom dijelu Hrvatske. Radi se o glavnim

  mramornim oltarima iz crkve Pohoda Blaţene Djevice Marije u Mariji Gorici, crkve Blaţene

  Djevice Marije u Jastrebarskom i crkve Presvetoga Trojstva u Karlovcu. Treba napomenuti da

  crkva Blaţene Djevice Marije u Mariji Gorici više ne pripada franjevaĉkom redu.

  Rad je podijeljen u pet poglavlja od kojih su tri nazvana prema mjestima u kojima se nalaze

  spomenute crkve odnosno njihovi glavni oltari. U svakome od tih poglavlja najprije se donosi

  uvod o vremenu izgradnje crkve i samostana, zatim slijedi potpoglavlje u kojemu se zasebno

  obraĊuje glavni oltar crkve te na kraju svakog od poglavlja donosimo kratak pregled

  najvaţnijeg crkvenog inventara.

  U sklopu obrade baroknih mramornih oltara franjevaĉkih crkava kontinentalne Hrvatske,

  iznijet će se podatci već spomenuti u relevantnoj literaturi te će se oni meĊusobno usporediti.

  Cilj je napraviti što detaljniji prikaz triju primjera, a potom iznijeti zakljuĉke i eventualna

  novija saznanja o kiparskom opusu prisutnom na tlu Hrvatske u to doba. Prilikom analize,

  osim ĉlanaka posvećenih navedenim franjevaĉkim svetištima, konzultirana je i komparativna

  literatura o baroknom kiparstvu i altaristici, osobito ona posvećena kiparstvu na prostoru

  kontinentalne Hrvatske, susjedne Slovenije te sjeveroistoĉne Italije. Svakako pri tome treba

  istaknuti doprinos Doris Bariĉević (Barokno kiparstvo sjeverne Hrvatske, 2008.), Sergeja

  Vrišera (Baroĉno kiparstvo v osrednji Sloveniji, 1976. i Baroĉno kiparstvo na Primorskem,

  1983.) i Massima De Grassija (La scultura a Gorizia nell'età dei Pacassi, 1998.).

  U sklopu obrade triju mramornih oltara iznose se i povijesne ĉinjenice o njihovu nastanku i

  naruĉiteljima, kratak osvrt na tipologiju pojedinoga oltara, usporednu analizu pojedinog oltara

  u odnosu na ostale oltare klesareva opusa te osvrt na oltarne skulpture. Skulpture će se

View more >