bardon franz - frabato

Download BARDON Franz - Frabato

Post on 06-Apr-2018

293 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/2/2019 BARDON Franz - Frabato

  1/82

 • 8/2/2019 BARDON Franz - Frabato

  2/82

  FRABATOON lprnerz l Rpo Ny

 • 8/2/2019 BARDON Franz - Frabato

  3/82

  ODietcr RuggebergPf . 130844. 42035Wuppertal. ermanyADtri Zsuzsinna. 1999

  Ford i tot taDr. Csky Istvan

  Minden og fennlar tva,bc l c r tvc z dcgen ye lvre or t nc ieforditst,a forotechnik ais c lcktronikus lc; l l tst 'a kivonatosutnnyomsl. alaminra vidco' tv s i lmkeszi t sts.

  Fele l s kiadoa Tabula . Kiado kcpviselojeKotette v' zove6gondozsSchneider Liszloh| ezoBeatril'

  rstsN 63 38490Nyomtatta skcitcitteaz AI,TO Nyomda Kft.Felels vezet6: Vass Tibor

  T,rnr,tlonll . r ' u l r zu r ' . . . . . . 72 . F t : . l r ' . 2 t . 1 . . . . . . l 43 . ' r J r zn . . . . 254.rapz,v:r ' . . . . 325 . r ' n1 r . z r t . . . . 396 . upz r . r . . . . . 507.F t ; . ] r k .7- t1 ' . . . . 68S . r ' r yuz r . r . . . . 739. 't'1t.zl;'r ... . 87l0.r ' r1r.zrr ' . . . 95l l . ru lu z r - ' t . . . . 109Eptcrcus . .. Il 5I ruMr .von r ,u ' r. . . . . . . . . . . . . l l 7U l c - r s zo . . . . . l 2 lFucculrr (Tonlolr)Ar roLcs l ss rc .{R lNyKoNyv l . . . . . . . . . 124

 • 8/2/2019 BARDON Franz - Frabato

  4/82

  l. rE;EzErAz e6yes i l e tzekhznakezcjkkelel i el adotermebenezsgcttaz |et. mt sor lso r szcbenaPasztaltakatzgalot anrgyaltakozons g.,K i ez 'a Frabato?',,Ve6re 8yszer nyecr is ltunk!,',,Mindez sak rukk es csals!', aion hihct-eme6 aZembet z rz -ke inek? le lkesed ss ketseg l lentetesrzelmci ra l rak ked -lyeket.Gon5 ie lezte szt jnet c6et. yorsan mc3tel teka sz ksorok 'e l ha l kul t a k besz l g c r c sek 'smikozben assan e lemclkedet ta friggny' lsot redert1e em.Hatalmas r lstlycsi l lriI3itotta e6a sz npadot 'o z pengyna3y, otctkek rokattcr i toveleter i tett ' crek aszta l l l t ' mogot.rc ' obbra gy otel' balra elkorben iz sz ' kllt. szinpad cre dc-z s c cmolyanhatst eltert'mintha tt c8y varzslo karnmc6.kezdeni zcloadst. cmmi c le 'u8ynevczett gusok loadsairolismerrseg dcszkzem volt lthato.Frabatobelepett szinpadra sme6hailssal dvozolte ozons -get.Szmokingiaes meg1elen seomolysgotPa ancsolt'e bart-sgosmosolya c lszabaditoalst ett mindazokra,kikct a m6iagondolatas ltalban orzon6ssalo l tottel .Elcsendescdettz udvozlcj aps' s rabatome6kezdte l adst.- Holgveim s raim!N4iurn pfo8ram l so s z b enc6ma-gyarztam, s kiserletekkel s bemutat am szuggeszcio s az on-szuggeszcio lapfogalmait, ost e8y msik t mara zeretn kter-ni. Az animlisma6nerizmusagy hatssal an az cmbere l et r e.e z I t zc encm mesismetetni onoket ezze|az 'e civc|.- Viligunk mindcn a 8yt cktromoses magnelikus rc k ral'1k. z anya6ok lektromoserc kevezetcj a6y trolo k pess g cazonban a8yon ulonbozo. z a tuds alizmnok lc;ll rshozsrendkivul ontos'de ezze| erm szetescnost nem foglalkozunk.Itt es mosl a magnet izmustz er e n n kegmagyarzni 's k i s r l e-tekkel og1uk izonyitani te z s t .- z animlismagnctizmus tokeletes letelem. z' az ' leteroes eletanyag cpeziminden tezclc t alapit Foldon' de ugyaneza magnctizmus oti ossze oldgolyonkat a Fold gy r z'onival,

 • 8/2/2019 BARDON Franz - Frabato

  5/82

  amit rulvilgnak s ncvcznek. zen kivul osszekottet stercmtazcmberckko,ort. Az embcrnek z a kisu8rzsa' s kisu8rzsnakereje z embcrakaratnakreietcil s isztasgtol'ellcmbcli tulajdonsigaitol ' szc l lemi r et ts 6 t c lug6.Ugyanezekbc Irc d azemberegcszseges-- E,imagnetikus kisugrzs tilonoscn rosazoknl' ki k tuda.tosan pcz i iszellcmuker s clkukct' rcndclkcznck nuralommal'.s kep.s.k irny taniorsukat. zek az ' mberck letcrc iukegi ts .6 vc ersebbudiak cnnigondolaraikat s karatukat.zltal cnd-fivuli dolgokatk pesek egtenni. z animlisma6ne1izmusehtlerezo,valosgosrcj, m ibc lorv nyszcrucnz s kivetkezik.hogy PPugyclhasznlhatoozi t v 'mint negat v lokhoz. e u6ye, s-. 'i . kozmondst: i mint vet'ugyarat? zc k a szavak ozvetle-ntil a karrna s z igazs go venye i etalnak' z e t valodimguskizrolagpozitiv c lokatog kovctni.Az letma3nel12muse6tlse-g.u.l .g y ;o l k Pzet tm6usgyogy tani ulonoscn ikeresen ud 'Jo ^.3.. is ppenz r t rdekldomobban jclcns grnt.- N.haoy . i ,. , l. t s cgi t s g vc lz c rc l n m emutatni 'mi lycntitokzatos ulaidons3okkal s rcjkkel ll kapcsolatbanz animlisma8netizmus. egkcrck hrom n zot , ogy le5ycnscg tsegcmreit r a sz npadon.Halk mora1 utott t a tcfmcn,mikozbenFrabato rakozott.Majd' ho6y lr l zoket gy kiss elbtor tsa' osolyogvagy szolt:-Nemke l l scmmi tc i l r a r tan iuk,senk ive l semfog tor tcnn isem-mi rossz.Most k rem,o1icnek el hozzma sz npadra!E6 y csinos zcikcholgy {ell lr sbtortalancptckkel ndulta szrnpadele.- Li , ,uk csak r r flkozot t rabato mindigaz t mondik'hogya nk a gyeng hbcm 'de cz a holgy az 'el lenkezoj tizonyit.ja a clenlcvc raknak.A tcremben evet s allatszott. sazonnal 6y fiatalember ie -tett a sz npad cle'maid egy dc scbbolgy kovcttc.- K o s z o n tm ase g t s g e t - f o r d ul t F r a b a t o a k is c r l e t i s z cm .lyck fclc -' most k rem, ogy cgy rovid-idcjrcocssskendelke.z scmre8y-e8y,e ts z szer int i zcmelyesargyukal ' s tegyekazokat de az asztaha.

  Elsc kent szoke holgy helyeze|t z asz'talra8y ezustkarort. f iata lembcr 'k i c6y k i ss onnye lmu mberbcnyomstetteezze| zemberekre'rcir e|yezte karoramell . {iutn rabatobtor toanmosoly6ott' z dc'scbb olgy levcttea nyaklnct' saz asz'taltaelyeztc' msik ket rr3ymelle.- Bevezct skent fordult Frabato sm t kTzons gcl e - e6ypszichometrikus iserletct ogok bemutatni' mi bizonyiria'ho6ymindenemberva lami f l cenyomatot agy azokona trgyakon,amclyckkcl r intkezesbeerul.A tr5yakkora ebbcn emmiszerc-Pe l ncm 1atsz'1k.les szememelort tobb ezer ves r6y eset nsfeltrulnaminden t sz|et.zt fogom bebizonyitani rendelkcz -semrebocsto trom r6yseg tsegevc l .Odalepett z aszta|hoz,ezebc etleaz ezust arort s assuep .tekkel 'gondolataiban elycnelmerulve hnyszorel-ala erlt.Egyszer sakmeglIt' omlokrahclyezre z'orr s 3yparpillana-li g mcreven l lt tvolba czc ekintette l .zutn'mintha gvlom.bol brcdncel' a szcike ol6vhoz ordult.- Us y litszik' hogy on komolyan k tclkcdik epcsse5cimbcn,kulonbcnnem ainlott olna el a kis rlcthez gy olyan orr,amita nc v retc jlet rkolcson.Me3llapitottam' o6y on gyakran iseli anc vcrc udta clkul' mikor a nc v r ccr l inbe t^ tozkodik. z azor aeg yna6yncni rmlsiindeka'ki egv halescr ovetkezt bcnhaltmeg. nagyneni alla ol t az oka,hogy a nove c maf nemhasznl1a? ' t z o . iz t osanbosszankodna'a tudn'hogy onviszonr gen. holgy arcn avarodottsg s z gYenukrozc'dott s z nyil-vnvalovette ' o6 y Frabatomindent elyesentott. iatalemberirrclenmegproblta lvenniaz asz|alro| rc1t.F.rabatozonban cgclc zte'ezebcnm rcgetvetrct s gy szolt:- Usy ltszik'ho6ynem iszta elkiismercte' edves ram' z r tazonnal tnan zek'i reitcizik rt .Nehiny p i l lanar i3 t carasszPontosl tott 'a|d o lytatta.- on mc6 na8yon iata l ' c mrismindent ulzsba isz 'mertket lnyt s becsaport. rrcjbancvc epen thato ny csaka z r tanusi tottn irntvonzaImal ' cr t c6vrakat P tcr t zm-ra .Ezenkivu l atokegv szerelmcscvelet ' mi te6 ymsik nynak

 • 8/2/2019 BARDON Franz - Frabato

  6/82

  irt, akit nem 6 cnsmcrtmeg cgy rcndezv nyen'saki kac r isel-k cd s vele l tcttc el a f igyc lm t . z on szemclyes igveine mtartoznak m' de biztosit hatom' og y e6yik holggyel em eszboldo6.A fiatalember avarbaozta'ho6y ennyire tlttak aita s issb izonyta lanuIlaszolt._ Ncm szeretn kz on kozcl bcn lni ' mert m g lcatitkosabb6ondolataimatcm r ez n miztons6ban.Frabato isszatclte trct z asz|a|ra,s nyaklancot ette e z .bc .- Az on kszcr rlg s zc3 nytehctne rni mondta nyak-lnc tulaidonosnak. Ez a nyaklnc ok io cs rossz dot is telt.Elsc ulaidonosai a3yongazdagrancia emcscmbcrekoltak. ki-kct gui l lot innaI gezteki a orradalomorn. z a nyaklnc' inda mai napi6,minden ulaidonosnakizonyosm r t k tzercncs t.lensegct ozott .Onnck soki6 csekelyosszegu adi nyugdij1alkelIettmegel 5cdnie'iutna f r ie lesett z elso vilghboruban'K tszer ttama nyaklncot zLoghzban'e mindkctalkalommalvisszakerltulajdonosahoz.Frabatohallgatott.mivel a holgy konnyckben ort ki. A kozon-s 5 scndbcn s mozdulat'lanuI.lt. rabato isszatete a nyaklncotaz' sz'talra s sm r ktzons ghczordult.- Holgyeim suraim! Vinden rgymagban rz i eg szo rt -nel t . sek l ybepillantstaprak multba s jovc bets okol-dalu ehetcis geibe.A hangos apssal eloldodott a n zc jk eszults ge,samikor ls-met cscnd ctt, Frabato 6y folytatta:- Most arfaszcrc tn m r nimindhrom cg t c m cr 'ogy ketscmlcgesmcgfi3yelci ' s c tebenagyikel a termet.Egy szemiivcgcs r s gy fckete uhba ltozott holgyhailandonakmutatkozott e ' s kis r let i zem lyekkelgyiittelha6ytka c fmct.- Most a hrom rsyat Pontosanmcghatrozottulaidons6ok-kal fogom clto l ten i . o6y bebrzonyitsamnoknek ma6nct izmusakarattal apcsolatos atsait' melyckazonnal atni o6nak, mi

  kor valakimegerinti trgyakat. zt azonban nok mondikmeg'hogy mi lyenek egyenek zeka hatsok. r cm 'nevezzenek eghatsokat, melyeket z asz'|alrzelyezett 16yaknak cll kivltan iuk azokban szem lyekben'kik megcrintik zokat.E6y,a tcrem ozep bcn |o ] l ta avaslarotette' o8y d7' 7'ist-o ra han6os e ve t s t lrson i ' amive lF rabato s e6yeter te t r . msodik avaslatta ls mindenki e l 6edet t o l t ' ho6y a trcakonnvekkcl is r t ohait l tson i .Most mr csaka nyaklncra onatkozoiavaslat inyzott. 6yholgy kapon szot.aki az elso orban ilt.- Mive ez'a nyaklncmr sok emberne k ozotr szerencs tlcn.s get ,zt avaslom' o3y aki eloszormc5erinti, iedtendobiael . hosszasaps eleslegcssett ovbbi avaslatokat.rabatomostclhelyezte trgyakat z aszla lon 'maid nehny i l lanar igmind-c6yik tar6y lcitt. rcjs sszpontositsban'1obb ez vel hny oz .dulatot e t t 8yakolorr.ma id sm t kozonse6hczordult.- Ho lgye im s raim' munkmat lvegeztcm! ogy senkinetudjaaz tllitani olam'ho6v hipnozissal olgozom'a buf bevo-zok. K rem' ogv ket ugget lenzcm l y iser jen l cn3cmonTkkozul .H ivi ik be a kiser let i zem lyeket 's r i k e goket '