baocao vbl

Download Baocao vbl

Post on 10-Nov-2014

7.376 views

Category:

Technology

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. Nh my bia VBL Nng Trang 1 Quy trnh sn xut bia MC LCLi m u................................................................................................................Chng 1. Gii thiu v nh my VBL Nng.................................................. 1.1. Lch s thnh lp nh my........................................................................ 1.2. S hnh chnh...................................................................................... 1.3. Mt bng tng th..................................................................................... 1.4. Cc tiu chun v ISO............................................................................... 1.5. Cc ni quy trong nh my.......................................................................Chng 2. Nguyn liu sn xut bia...................................................................... 2.1. Malt i mch........................................................................................... 2.2. Hoa houblon.............................................................................................. 2.3. Nc......................................................................................................... 2.4. Nm men................................................................................................... 2.5. Nguyn liu thay th v cc nguyn liu ph khc...................................Chng 3. Cng ngh sn xut bia........................................................................ 3.1. Qu trnh sn xut dch ng.................................................................. 3.1.1. S cng ngh.................................................................................. 3.1.2. Nghin malt, go................................................................................. 3.1.3. Qu trnh ng ha ( nu).................................................................. 3.1.4. Qu trnh lc dch ng..................................................................... 3.1.5. Qu trnh houblon ha......................................................................... 3.1.6. Qu trnh lng trong............................................................................. 3.1.7. Lm lnh dch ng........................................................................... 3.2. Qu trnh ln men bia................................................................................ 3.2.1. Mc ch.............................................................................................. 3.2.2. S cng ngh.................................................................................. 3.2.3. Ln men chnh..................................................................................... 3.2.4. Ln men ph v tng tr bia non......................................................... 3.3. Lc trong v bo ha CO2.........................................................................SVTH: Nguyn Th Giang Lp 05H2A
  • 2. Nh my bia VBL Nng Trang 2 Quy trnh sn xut bia 3.3.1. Lc trong............................................................................................. 3.3.2. Bo ha CO2........................................................................................ 3.4. Qu trnh chit bia v hon thin sn phm.............................................. 3.4.1. S cng ngh.................................................................................. 3.4.2. Ra chai............................................................................................... 3.4.3. My chit bia....................................................................................... 3.4.4. Dp nt chai........................................................................................ 3.4.5. Thanh trng......................................................................................... 3.4.6. Dn nhn, in code vo chai..................................................................Kt lun..................................................................................................................... LI M USVTH: Nguyn Th Giang Lp 05H2A
  • 3. Nh my bia VBL Nng Trang 3 Quy trnh sn xut bia Bia l loi nc gii kht c truyn thng lu i, l thc ung c cn thp,giu dinh dng. Ngoi vic cung cp mt lng calori kh ln, trong bia cn chamt h enzym kh phong ph, c bit l nhm enzym kch thch tiu ha amylaza. c sn xut t cc loi nguyn liu chnh l malt i mch, hoa houblon,nc v men to cho bia c mt hng v c bit khc hon ton vi cc loinc gii kht c gas khc. Bia c mt hng thm c trng, v ng du, lp bttrng mn, vi hm lng CO2 kh cao gip c th gii kht mt cch trit . Ungmt lng bia thch hp s rt c li cho sc khe, n cm ngon, d tiu ha vgim c s mt mi sau ngy lm vic vt v. Chnh v vy m cch y 6000 nm con ngi tm ra cch lm bia v ncui th k 19, nh khoa hc ngi Php, Pasteur khch l cc nh nu bia dngmen thun chng ln men bia. Cho n ngy nay ngnh sn xut bia trn th gii c mt din mo mi, lng bia sn xut ngy cng tng theo nhu cu ca conngi. Ngnh bia Vit Nam cng pht trin khng ngng v to c mt v thmi. Trong t thc tp cng nhn ny em c tham quan v tm hiu nh mybia VBL Nng. Qua gip em hiu su hn nhng kin thc hc trn nhtrng ng thi bit thm nhng iu mi ngoi thc t sn xut. Bi bo cony l tng hp li quy trnh sn xut bia nh my VBL Nng vi hai loi snphm l bia Larue v Larue export. Sinh vin thc hin Nguyn Th Giang Chng 1 GII THIU V NH MY VBL NNGSVTH: Nguyn Th Giang Lp 05H2A
  • 4. Nh my bia VBL Nng Trang 4 Quy trnh sn xut bia1.1. Lch s thnh lp nh my VBL c thnh lp nm 1991, vi cng sut l 50 triu lt/ nm, n nay cngsut c tng ln hn 150 triu lt/ nm, tng s vn u t trn 100 triu USD.VBL vinh d tr thnh nh my bia u tin ti Vit Nam c nhn chng chH thng Qun l cht lng ISO 9002: 1994 v l nh my bia u tin trn thgii c cng nhn t tiu chun Qun l Cht lng ISO 9001: 2000. Gn ynht, VBL vinh d n nhn chng ch ISO 22000:2005 v An ton thc phmv ISO 14001:2004 v qun l mi trng. Nhng thng hiu bia ni ting uc sn xut ti y nh Heineken, Tiger, Bivina, Amber v mi y l bia CoorsLight, sn xut theo cng ngh ca Hoa K. Tt c cc thng hiu trn u cngi tiu dng th gii v Vit Nam a chung. Thng 4/2007, cng ty lin doanh nh my bia Vit Nam VBL k kt mua li2 nh my bia Fosters Nng v Fosters Tin Giang t tp on Asia PacificBreweries (APB, tr s ti Singapo) t hnh thnh nn cng ty bia VBL Nng.VBL Nng l mt trong bn nh my VBL Vit Nam, hin nay hotng vi cng sut 45 triu lt/ nm v chun b tng cng sut ln 80 triu lt/ nm. VBL Nng l ngun cung cp bia cho thnh ph Nng v cc vng ln cnvi sn phm kh ni ting l bia larue, ngoi ra nh my cn sn xut loi bia larueexport xut khu.1.2. S hnh chnhSVTH: Nguyn Th Giang Lp 05H2A
  • 5. Nh my bia VBL Nng Trang 5 Quy trnh sn xut bia General Manager Larry lee HR Executive Production Manager Chief Account Purchasing Executive Luu Thi Hong Trang Ha Ngoc Khoi Nguyen Thanh Phuc Vo Thi Ngoc Van PRTL - Brewing Phan Duy Hanh Technological - TL Ng Thi Minh Loan Engineering - TL Ton That Thuan Packaging - TL Truong Son Phu1.3. Mt bng tng th ( nh km):1.4. Cc tiu chun v ISO ISO l ch vit tt ca International Stander Orgaization, l mt t chc quct a ra mt chun mc cho tt c mi lnh vc, cho cc nc mun giao luthng mi phi tun theo, t chc ny ra i Thy S. VBL Nng cc h thng ISO v qun l cht lng, v mi trng v anton thc phm.1.4.1. ISO 9001:2008 L h thng tiu chun v cht lng sn phm. Nh trnh by trn VBL vinh d tr thnh nh my bia u tin ti Vit Nam c nhn chng ch Hthng Qun l cht lng ISO 9002: 1994 v l nh my bia u tin trn th giic cng nhn t tiu chun Qun l Cht lng ISO 9001: 2000. V hin naynh my ang thc hin h thng qun l cht lng ISO 9001-2008.1.4.2. ISO 14001:2004SVTH: Nguyn Th Giang Lp 05H2A
  • 6. Nh my bia VBL Nng Trang 6 Quy trnh sn xut bia L h thng qun l v bo v mi trng. Gn y VBL vinh d nnhn chng ch ISO 14001:2004 v qun l mi trng. Khng ch ch trng u tvo vic sn xut sn phm, VBL lun t cng tc bo v mi trng ln hngu. VBL u t trn 3 triu USD cho h thng x l nc thi t tiu chunquc t u tin ti Vit Nam, vi cng sut x l 1,5 triu HL nc mi nm, x lton b nc thi ca nh my, t nc thi cng nghip n nc thi sinh hotbng cc phng php x l ym kh (anaerobic) v hiu kh (aerobic). Trong qutrnh x l, cc loi cht thi rn nh mnh thy tinh, giy, rc... c tch ring x l. Giy v thy tinh c ti ch nhm gim thiu ti a vic gy nhi