balkón ako záhradka (michala hrnčiarová)

Download Balkón ako záhradka (Michala Hrnčiarová)

Post on 15-Oct-2015

618 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

(c) Cpress

TRANSCRIPT

 • 21

  Mono budete aj vy prekvapen zo irokho spektra zeleniny, ovocia abyliniek, ktor viete pes-tova vndobch. Vskutonosti sa niektorm rastlinm, ako je naprklad bazalka i bobkov list, dar vndobch dokonca ete lepie ako vone vzhone, kde s vystaven vplyvu premenli-vho poasia. Vaka ahkej mobilite ndob ich mete jednoducho premiestova poda potre-by. Pri vch urite ocente kolieska alebo podloky skolieskami, ktor je mon dokpi pod ndoby. Tie vm zrove umonia variova zhradku poda aktulnej chuti i sezny.

  Vndobch meme vprincpe pestova to ist ako vzhone, ak poiadavkm rastln pri-spsobme vekos ndoby, ich umiestnenie, mnostvo vody atyp pdy. Myslite na to, e m viu ndobu rastline poskytnete, tm lepie sa jej bude dari, aoto via bude vaa rados zrody.

  Pri plnovan balknovej zhradky vezmite do vahy aj slnenos svojho balkna i terasy. Tie rastliny, ktor pestujeme pre kore i plody, potrebuj priame slnen svetlo. Aby sa vaim rajinm, paprikm i baklanom darilo, potrebuj aspo es hodn priameho slnenho svetla. Ani vprpade tienistho balkna vak nie je vetko straten. Na takomto mieste sa bude dobre dari listovej zelenine pentu, mangoldu, altom, rukole aj bylinkm. Do rohu me-te umiestni dovkov vermikompostr, oktorom sme hovorili vpredchdzajcej kapitole.

  Tie zvte materil, z akho s ndoby, ktor chcete poui na pestovanie, vyroben. Plastov mono nie s na prv pohad tak estetick ako terakotov, maj vak nepochybne meniu hmotnos. Preto, ak si nie ste ist, koko vhy v balkn i strecha unesie, uprednost-nite radej plastov ndoby. Snate sa ich umiestni rovnomerne po celej ploche balkna, tie najaie postavte kstene spolonej smiestnosou.

  Rovnako mete nahradi drennu vrstvu zo trku polystyrnom natrhanm na drobn ksky, ktor je ah ako drobn kamienky. Na trk alebo polystyrn polote netkan geotex-tliu, alebo papierov kvov fi lter, apotom na to nasypte zem. Zabrnite tak prepadvaniu zeme do drennej vrstvy. Pri plnovanom vekom vhovom zaaen je lepie da si vypracova

  o vetko mete

  pestova v ndobch?

  4 . k a p i t o l a

  skh035_blok.indd 21skh035_blok.indd 21 24.4.2014 7:10:4324.4.2014 7:10:43

 • 22

  K NN A K O Z H R A D K AB A L K

  statick projekt, vrmci ktorho statik presne vypota, koko kilogramov zae v balkn unesie.

  Pri zakladan mestskej zhradky potajte stm, e vobdob najvch horav je potrebn rastliny polieva aj dvakrt denne vdy skoro rno, km slnen le nezan zohrieva zem, aneskoro veer, ke slnko zapadne azem sa ochlad tak, aby ste rastlinkm nesplili korienky. Ak pestujete rastliny vo viacerch ndobch, me vs tto aktivita st niekoko mint vho asu denne. Porozmajte preto nad samozavlaovacmi ndobami, ktor maj zabudovan z-sobnk na vodu. Ten sta naplni raz za niekoko dn, vzvislosti od poasia anrokov rastliny.

  etrite miestomNa balkne i terase je obmedzen priestor, preto ho treba vyui o najrozumnejie. Praktick je pestova to, o vm chut ao bene pouvate vkuchyni. Ak vm chut rukola amte radi alty, vysejte si na jar jednu alebo dve ndoby semienkami rukoly a vypestujte si vlastn chrumkav altov zeleninu. Mlad rukola m lahodn oriekov chu, ktor hork chu ru-koly zo supermarketu pripomna len vemi vzdialene. Knej si mete vypestova rekovky,

  Samozavlaovacie ndoby s drahie ako ben kvetine alebo ndoby, o sa vm len tak povauj doma ana pestovanie rastln poslia rovnako dobre. Preto, ak si ich nemete do-voli, zvote nhradn rieenie. Jednoducho postavte kvam starm ndobm srastlinami vedro svodou. Odtrhnite kus sacej ltky alebo hrubho sa-cieho pagtu, jeden koniec na-mote do vedra svodou adruh zahrabte do ndoby srastlina-mi. Rovnako posli aj faa pln vody zapichnut hrdlom do ndoby veda rastlinky.

  skh035_blok.indd 22skh035_blok.indd 22 24.4.2014 7:10:4424.4.2014 7:10:44

 • 23

  Rainbow mangold.

  4. kapitola O VETKO METE PESTOVA V NDOOBOBCH?

  pent a mlad cibuu. Dozrievaj pri-bline vrovnakom ase, atak vm zabez-peia lahodn jarn alt pln vitamnov, ktor sa po zime urite zdu. Neplytvajte miestom na cviklu, ak vm nechut, alebo ju neradi pripravujete, alebo na korian-der, ak nie ste priaznivci zijskej kuchy-ne. Vysate si radej viac sadenc jahd, na ktorch si mete pochutnva po cel rok, naprklad na raajky vjogurte.

  ExperimentujteBalknov pestovanie dva priestor na ex-perimentovanie sodrodami aplodinami, ktor nie s vobchodoch bene dostup-n. Ak ste u spene dopestovali rajiny sbazalkou, priiel as vyska nieo nov.

  erstv artioky a olivy, mochya pe-runska, rainbow mangold alebo lt cukina bud ozdobou kadej zhradky a vaou zsobou vitamnov a svieej ne-poznanej chuti. Sadenice olv aj artiokov sa daj kpi v pecializovanch zhrad-nckych centrch. Ich pestovanie je me-nej nron akoby ste akali. Olivy, okrem vej ndoby, slnka a piesonatej pdy, potrebuj u iba obasn zlievku a na zimu ich treba presahova do chladnej miestnosti. ltej cukine zostrojte indin-sky vigvam zbambusovch ty avytvor-te si tak efektn balknov dekorciu.

  skh035_blok.indd 23skh035_blok.indd 23 24.4.2014 7:10:4624.4.2014 7:10:46

 • 24

  K NN A K O Z H R A D K AB A L K

  8 PLODN VHODNCH DO KADEJ BALKNOVEJ ZHRADKY

  1. RajinyNa kadom trhu sa njde aspo jeden stnok, vktorom kpite sadeniky rajn. Vbalkno-vej zhradke pekne uku nzke odrody kr-kovch cherry rajn . Obyajne maj vea kve-tov, o znamen vea plodov. Tm, e s mal, rchlo dozrievaj, atak sa me sta, e si pri priaznivom poas budete pochutnva na bal-knovch cherry rajinch ete aj voktbri.

  2. Chilli paprikyChilli papriky oivia kad mest-sk zhradku. Rast rchlo avo ve-kch mnostvch, vporovnan sprie-mernou spotrebou. Na trhu njdete niekoko druhov chilli jalapeos, habaneros, ember, dubai, tabasco, ka-jansk ain. Niektor s erven, in fi alov, oranov alebo biele, niektor tipav viac, in menej, sta si vybra zo irokej ponuky.

  Rajiny vndobe naokennom parapete.

  Chilli papriky.

  skh035_blok.indd 24skh035_blok.indd 24 24.4.2014 7:10:5024.4.2014 7:10:50

 • 25

  4. kapitola O VETKO METE PESTOVA V NDOOBOBCH?

  3. Mlad cibukaAk si kpite v zhradnch potre-bch vrecko sdzaky cibuky, u mte polovicu prce vyrieen. T druh spova v zaobstaran vhod-nej ndoby, ktor by nemala by ve-mi plytk, mete poui naprklad poriadne vyumvan tetrapakov katule od mlieka, na ich dno na-sypte drennu vrstvu trku, na u polote papierov kvov fi lter aten zasypte zemou. Jemne utlate apo-lejte. Do vlhkej zeme zatlate sade-niky vrozumnch, asi 3 cm vzdia-lenostiach, apolote ich na slnen miesto. Zo zelench stoniek mete odstrihva priebene, poda potreby, atak si zabezpei pravideln prsun vdy erstvej cibukovej vate.

  4. FazukyPestovanie ahavch fazuliek je aj vobme-dzench priestoroch pomerne jednoduch. Sta im poskytn priestor, kadia sa mu aha, napr. sie s vmi okami opret ostenu alebo bambusov palice spojen do tvaru vigvamu. Fazuky uku vemi pekne vase kvitnutia, ale aj neskr, vase nasa-dzovania plodov.

  Cibuka vypestovan zo sadeniky vkvetini nabalkne.

  Fazuka rastca vo vyvenom zhone, vkomunitnej zhrade vcentre mesta.

  skh035_blok.indd 25skh035_blok.indd 25 24.4.2014 7:10:5524.4.2014 7:10:55

 • 26

  K NN A K O Z H R A D K AB A L K

  5. RekovkyRekovky s jednoznane jednou znajlepch balknovch plodn. Dozrievaj asi 40 dn od vysiatia, vzvislosti od odrody. Sej sa plytko, priamo do zeme, asi vo vzdialenosti 4 cm, do okennch repnkov, drevench debniiek od vna alebo do ndob kinm rastlinm.

  6. altyalty sa daj pestova vakejkovek ndobe priamo zo semienka. Zbieraj sa postupne, po lis-toch, m sa zabezpe kontinulna roda. Zaa spestovanm mete hne skoro na jar alt patr medzi mrazuvzdorn rastliny, napriek tomu je vak dobr, aspo spoiatku, chrni ho pred zimou jednoduchm, doma zhotovenm, fliovnkom skontruovanm zpalc aigelitu.

  alty uren naesanie pestovan zo semienka vbalknovch ndobch.

  skh035_blok.indd 26skh035_blok.indd 26 24.4.2014 7:10:5724.4.2014 7:10:57

 • 27

  4. kapitola O VETKO METE PESTOVA V NDOOBOBCH?

  7. pentV iadnej mestskej zhradke by nemal chba mlad chrumkav pent, ktor nim nepripomna to, o pod pojmom pent oznaovali vkolskch jedlach.

  Nebojte sa vysia do kadej ndoby zo-pr semienok pent rastie vade, rch-lo astle od jari a do zimy, svnimkou najhorcejch tdov, ke m tenden-cie vybieha do kvetu ahorkn. Ak vm zakvitne, usute stonky a ulote si se-mienka. Ke horavy pomin, mete si ich op vysadi.

  8. BylinkyBylinky patria medzi najmenej nron rastliny, apreto by bolo urite chybou neposkytn im na balkne miesto. Vine byliniek vyhovuje viac polotie ako prudk slnko. Nie s vemi n-ron ani na vodu, sta im obasn polievanie, zato sa vak poteia vej ndobe, kde bud mc rs spolu salmi rastlinami.

  Mlad pent pestovan v debnike od vna vystlanej igelitovou fliou

  skh035_blok.indd 27skh035_blok.indd 27 24.4.2014 7:10:5824.4.2014 7:10:58

 • K NN A K O Z H R A D K AB A L K

  altov listy zo semienka v takmer akchkovek klimatickch a priestorovch monostiach.

  skh035_blok.indd 28skh035_blok.indd 28 24.4.2014 7:10:5824.4.2014 7:10:58