bakan sunuşu

Click here to load reader

Post on 21-Jan-2022

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Salkta dönüüm program ile birlikte çok önemli bir dönüümü baardk. Bu dönüümle birlikte; salk hizmeti sunumunda dünyann gelimi ülkelerinin yakalad hizmet sunumunu büyük oranda yakalam bir ülke olduk.
Sosyal güvencenin yaygnlatrlmas, acil salk hizmetlerine ulaabilme konularnda ve nitelikli yatak oranlarnda önemli mesafeler aldk. Salk turizmi alannda bölgenin merkezi ve güçlü bir ülkesi konumuna geldik. 2002 ylnda Türkiye’den vatandalarmz her yl yurt dna tedavi amaçl giderken bugün geldiimiz noktada yüzbinleri aan rakamlarla salk turizmi kapsamnda yabanc ülke vatandalarna salk hizmeti sunar hale geldik. Her geçen gün de bu sayy artrmaya devam edeceiz.
Ayrca salkl yaam kültürünü desteklemeye ve bu kapsamda salkl bireylerin yetimesi için çalmalar yapmaya devam ediyoruz. Fiziki mekân çalmalar iyiletirmelerine yönelik kamu-özel ibirlii ile ehir hastanesi inaatlarna da hzla devam ediyoruz. Vatandalarmzn salk hizmeti ihtiyaçlar açsndan sosyal güvence altna alnd ve salk hizmetlerinden memnuniyetin büyük ölçüde artt bu dönemde hem bu uygulamalarn sürdürülebilirliini salamak hem de kaliteyi düürmeden eksiklerimizi tamamlayarak yola devam etmek en önemli hedeflerimiz arasndadr.
Salk Bakanl 2016 Yl Performans Program Stratejik Yönetim Modelinin dördüncü uygulamasdr. Söz konusu Programda, 2013-2017 yllarn kapsayan Stratejik Planmzda belirtilen hedeflere ulamak için program döneminde gerçekletireceimiz 23 adet performans hedefi, ihtiyaç duyulan kaynaklar, hedeflerin hangi faaliyetlerle gerçekletirilecei ve hedeflere ulalp ulalamadnn ölçülebilmesi için 49 adet performans göstergesi yer almaktadr.
çerdii performans göstergeleri ile kamu kaynaklarnn etkili ve verimli kullanlp kullanlmadnn ölçümüne imkân veren, her aamadaki yöneticilere kamuoyuna hesap verme sorumluluu getiren Bakanlmz 2016 yl Performans Programnn kamuoyuna ve uygulayclara faydal olmasn diliyorum.
Bu vesileyle Bakanlmz faaliyetlerinin gerçekletirilmesine katk salayan, ülkemizi salk alannda 2023 hedeflerine tamak için youn ve özverili biçimde çalan tüm mesai arkadalarma teekkür ediyor, baarlar diliyorum.
Dr. Mehmet MÜEZZNOLU T.C. Salk Bakan
BAKAN SUNUU
Ülkemizde yeni kamu yönetimi anlay ile stratejik yönetim ve performans yönetimi sistemine geçilmi, 5018 sayl Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile sistem yeniden düzenlenmitir. Bu düzenlemenin ana amac, daha etkin bir kamu mali yönetim ve kontrol sistemi oluturmak, kamu mali yönetiminde saydaml ve hesap verilebilirlii salamak, kamu mali yönetiminin ileyiini effaf, ilkeli, düzenli, etkin bir yapya kavuturmaktr. Bu amaçla kamu idarelerinde mali yönetim ve kontrolde standart uygulamalarn yerlemesi için stratejik planlama ve performans programlar uygulamasna geçilmitir.
Bu uygulama ile kamu idareleri, stratejik plan ve performans programlar ile kaynaklarn kullanmn kurumsal amaç ve hedefler dorultusunda performans odakl olarak planlamakta ve bu dorultuda yürüttükleri faaliyet ve projelerin sonuçlarn kamuoyunun bilgisine sunmaktadr.
Performans Programlar, Stratejik Planlarda yer alan kurumsal amaç ve hedeflere ulamada, sunulan hizmetlerde ve kurumsal gelimede, performans esasl bütçeleme ilkelerinin ve uygulamann yerlemesinde büyük öneme sahiptir. Uygulanan performans programlar ile öncelikli hedeflerimiz ve bunlara ilikin performans ölçütleri belirlenmekte, belirlenen performans ölçütleri yl içerisinde izlenerek deerlendirilmekte ve gerçekleme sonuçlar faaliyet raporlar ile kamuoyuyla paylalmaktadr.
Bakanlmz 2016 yl Performans Program, 2013-2017 Stratejik Planmzn amaç ve hedeflerinin gerçekletirilmesine yönelik olarak Bakanlmzn program ylnda yapaca faaliyetlerin Bakanlk bütçesi ile ilikisini ortaya koyarak mali saydamln ve hesap verme sorumluluunun yerine getirilmesini, ayrca kaynaklarmzn verimli ve rasyonel kullanlmasn amaçlamaktadr.
Bütçe hazrlama ve uygulama sürecinde mali disiplini gerçekletirmek, kaynaklar stratejik önceliklere göre datmak, bu kaynaklarn etkin kullanlmasn salamak ve hesap verme sorumluluunu gelitirmeye yönelik olarak hazrlanan Bakanlmz 2016 Yl dare Performans Programnn baarl olmasn diler, hazrlanmasna katk veren tüm çalma arkadalarma teekkür ederim.
Prof. Dr. Eyüp GÜMÜ Müstear
ÜST YÖNETC SUNUU
B. Tekilat Yaps
C. Fiziksel Kaynaklar
D. nsan Kaynaklar
64. Hükümet Program
C. Performans Hedef ve Göstergeleri ile Faaliyetler
Bö lü
m 2
DSÖ Dünya Salk Örgütü
ECDC Avrupa Hastalklar Önleme ve Kontrol Merkezi
HSBS Halk Sal Bilgi Sistemi
KYS nsan Kaynaklar Yönetim Sistemi
KBRN-E Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer ve Endüstriyel
MHRS Merkezi Hekim Randevu Sistemi
MKYS Malzeme Kaynaklar Yönetim Sistemi
SABM Salk Bakanl letiim Merkezi
SAKOM Salk Afet Koordinasyon Merkezi
SGK Sosyal Güvenlik Kurumu
SKYS Özel Salk Kurulular Bilgi Yönetim Sistemi
TDMS Tek Düzen Muhasebe Sistemi
TSM Temel Salk statistikleri Modülü
TÜRKÖK Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi
UMKE Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi
USVS Ulusal Salk Veri Sözlüü
USES Uzaktan Salk Eitim Sistemi
YTS Yatrm Takip Sistemi
*Türkiye Cumhuriyeti Anayasas Madde 56:
‘Herkes, salkl ve dengeli bir çevrede yaama hakkna sahiptir. Çevreyi gelitirmek, çevre saln korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandalarn ödevidir. Devlet, herkesin hayatn, beden ve ruh sal içinde sürdürmesini salamak; insan ve madde gücünde tasarruf ve verimi artrarak, ibirliini gerçekletirmek amacyla salk kurulularn tek elden planlayp hizmet vermesini düzenler. Devlet, bu görevini kamu ve özel kesimlerdeki salk ve sosyal kurumlarndan yararlanarak, onlar denetleyerek yerine getirir. Salk hizmetlerinin yaygn bir ekilde yerine getirilmesi için kanunla genel salk sigortas kurulabilir.’
*663 Sayl Salk Bakanl ve Bal Kurulularnn Tekilat ve Görevleri Hakknda Kanun Hükmünde Kararname:
Amaç ve Kapsam
MADDE 1- (1) Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amac; Salk Bakanl ve bal kurulularnn tekilat, görev, yetki ve sorumluluklarn düzenlemektir.
Görevler
MADDE 2- (1) Bakanln görevi; herkesin bedenî, zihnî ve sosyal bakmdan tam bir iyilik hâli içinde hayatn sürdürmesini salamaktr.
(2) Bu kapsamda Bakanlk;
c) Uluslararas önemi haiz halk sal risklerinin ülkeye girmesinin önlenmesi,
ç) Salk eitimi ve aratrma faaliyetlerinin gelitirilmesi,
d) Salk hizmetlerinde kullanlan ilaçlar, özel ürünler, ulusal ve uluslararas kontrole tâbi maddeler, ilaç üretiminde kullanlan etken ve yardmc maddeler, kozmetikler ve tbbî cihazlarn güvenli ve kaliteli bir ekilde piyasada bulunmas, halka ulatrlmas ve fiyatlarnn belirlenmesi,
e) nsan gücünde ve maddî kaynaklarda tasarruf salamak ve verimi artrmak, salk insan gücünün ülke sathnda dengeli dalmn salamak ve bütün paydalar arasnda ibirliini gerçekletirmek suretiyle yurt sathnda eit, kaliteli ve verimli hizmet sunumunun salanmas,
A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
1110
f ) Kamu ve özel hukuk tüzel kiileri ile gerçek kiiler tarafndan açlacak salk kurulularnn ülke sathnda planlanmas ve yaygnlatrlmas, ile ilgili olarak salk sistemini yönetir ve politikalar belirler.
(3) Bakanlk bu amaçla;
a) Strateji ve hedefleri belirler, planlama, düzenleme ve koordinasyon yapar.
b) Uluslararas ve sektörler aras ibirlii yapar.
c) Rehberlik, izleme, deerlendirme, tevik, yönlendirme ve denetleme yapar, müeyyide
uygular.
ç) Acil durum ve afet hallerinde salk hizmetlerini planlar ve yürütür.
d) Bölgesel farkllklar gidermeye ve herkesin salk hizmetine eriimini salamaya yönelik
tedbirler alr.
e) lgili kurum ve kurulularn insan saln dorudan ve dolayl olarak etkileyen faktörler
ve sosyal belirleyicilerle ilgili uygulamalarna ve düzenlemelerine yön verir, bunu teminen
gerekli bildirimleri yapar, görü bildirir ve müeyyide uygular.
f ) Görevin ve hizmetin gerektirdii her türlü tedbiri alr.
(4) laç fiyatlarnn belirlenmesine ilikin usûl ve esaslar Bakanln teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca belirlenir.
*Salk Bakanl Görev Alanlarna likin Dier Mevzuatlar :
• 209 Sayl Salk Bakanlna Bal Salk Kurumlar ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakknda Kanun
• 224 Sayl Salk Hizmetlerinin Sosyalletirilmesi Hakknda Kanun
• 1219 Sayl Tababet ve uabat San´Atlarnn Tarz crasna Dair Kanun
• 1593 Sayl Umumi Hfzsshha Kanunu
• 2238 Sayl Organ ve Doku Alnmas, Saklanmas, Alanmas ve Nakli Hakknda Kanun
• 3224 Sayl Türk Di Hekimleri Birlii Kanunu
• 3294 Sayl Sosyal Yardmlama ve Dayanmay Tevik Kanunu
GENEL BLGLER
• 4207 Sayl Tütün Ürünlerinin Zararlarnn Önlenmesi ve Kontrolü Hakknda Kanun
• 4734 Sayl Kamu hale Kanunu
• 5193 Sayl Optisyenlik Hakknda Kanun
• 5258 Sayl Aile Hekimlii Kanunu
• 5324 Sayl Kozmetik Kanunu
• 5510 Sayl Sosyal Sigortalar ve Genel Salk Sigortas Kanunu
• 5624 Sayl Kan ve Kan Ürünleri Kanunu
• 6023 Sayl Türk Tabipler Birlii Kanunu
• 6197 Sayl Eczaclar ve Eczaneler Hakknda Kanun
• 6283 Sayl Hemirelik Kanunu
1312
BAKAN
Hukuk Müavirlii
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüü
Türkiye Halk Sal Kurumu
Türkiye Hudut ve Sahiller Salk Genel Müdürlüü
Türkiye Salk Enstitüleri Bakanl
Kamu Yatakl Salk Hizmetleri ube Müdürlüü Salk Bilgi Sistemleri ube Müdürlüü
Özel Tan Tedavi Merkezleri ube Müdürlüü Halk Sal Hizmetleri ube Müdürlüü
nsan Kaynaklar ube Müdürlüü
Tahakkuk ve Mali ler ube MüdürlüüAfetlerde Salk Hizmetleri ube Müdürlüü
Özel Yatakl Salk Hizmetleri ube Müdürlüü
Az ve Di Sal ube Müdürlüü
Salk Aratrmalar ube Müdürlüü
Tara Tekilat emas
GENEL BLGLER
Salk Bakanl’nda 31/12/2015 tarihi itibariyle mevcut olan büro makineleri ve saylar aadaki tabloda yer almaktadr:
Bakanln biliim sistemi donanm envanteri aadaki gibidir:
*Sanal sunucularn çalt fiziksel donanmlar dâhildir.
BÜRO MAKNELER GENEL BÜTÇE DÖNER SERMAYE TOPLAM (Adet)
Fax 303 378 681
Yazc ve Okuyucu 3.637 6.600 10.237
Tarayc 538 1.424 1.962
ENVANTER ADET
Switch 80
Modem 18
Firewall 24
Bakanlmz Biliim Sistemi ve Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar ile ilgili bilgiler aada açklanmtr:
1. Standart Gelitirme Çalmalar
1.1. Ulusal Salk Veri Sözlüü (USVS)
USVS Türkiye’deki salk kurumlarnda toplanmakta olan verilerin, çeitli ulusal ve uluslararas standartlara uygun olarak tanmland, tüm salk bilgi sistemlerinin referans olarak kulland, ilgili paydalar arasnda terminoloji birlii salayan bir sözlüktür. Salk Kodlama Referans Sunucusu (SKRS) bünyesinde yer alacak ve yine ülke çapnda referans olarak kullanlacak olan kodlama ve snflandrma sistemlerinin tanmlarn barndrmaktadr.
1.2. Salk Kodlama Referans Sunucusu (SKRS)
Salk Kodlama Referans Sunucusu(SKRS) salk bilgi sistemi standartlarn ve kodlama sistemlerini bir araya getiren, bunlar açk teknolojilerle (XML web servisleriyle) paylaan ve gerektiinde kolay güncelleme imkân salayan bir referans ve paylam sistemidir. SKRS’ye 2014 yl sonunda LOINC ve ICD-O kodlar da eklenmitir.
1.3. ICD-O: (International Classification of Diseases for Oncology,-Uluslararas Hastalk Snflandrmas: Onkoloji)
Kanser hastalklar verilerinin standart bir biçimde toplanmas için kullanlan bir snflandrma sistemidir. Dünya Salk Örgütünce (WHO) yaymlanr. Kanser izleme merkezleri tarafndan yaygn olarak kullanlr. Snflandrma, tümörün morfolojisi ve vücutta bulunduu yere göre yaplr. Ülkemizde 2014 Kasm aynda ICD-O snflandrma sistemi versiyon 3’ün kanser verilerinde kullanlmas için tercüme çalmalarna balanm ve Patoloji Kayt Paketi oluturulmutur. Böylece patoloji, sitoloji ve hematoloji laboratuvarlarnda oluturulan kaytlar için 2015 yl Austos ay itibariyle ICD-O V.3 kullanlarak kanser verileri sistemlerimize iletilmeye balanmtr. Kanser verilerinin ICD-O snflandrma sistemi kullanlarak Salk.Net Online sistemi üzerinden toplanmas amacyla, Patoloji Kayt Paketi i ak algoritmas oluturulmu, ICD-O kodlar Dünya Salk Örgütü ile yaplan görümeler neticesinde güncellenmitir.
1716
1.4. LOINC: (Logical Observation Identifiers Names and Codes: Mantksal Gözlem Tanmlayclar Adlar ve Kodlar)
LOINC, laboratuvar verilerinde klinik bakm sonuçlarnn yönetimi ve aratrmalarda kan hemoglobini, serum potasyumu veya yaam iaretleri gibi sonuçlarn karlkl kullanlmasna imkân tanmaktadr. Tüm tbbi bilgi üreticileri bu standart yapy kullanarak laboratuvar verilerini kaydedebilmekte ve böylece veri iletiminde her bir test için tekil bir kod yaps kullanm olmaktadrlar.
LOINC snflandrma sistemi içerisinde bulunan Radyoloji ve nükleer tp kodlarnn da yer ald toplam 4921 kodun Türkçe çevirisi yaptrlm ve SUT ile ilikilendirme çalmalar tamamlanmtr. LOINC standardnn laboratuvar verileri için Salk.Net Online sisteminde tetkik gönderim sonuç paketinde kullanmnn yaygnlatrmas amacyla entegrasyon sürecinde yaanan problemlerin çözümü için LOINC çalma grubu oluturulmutur. Salk kurulularnn kendi laboratuvarlarnda kullandklar testleri LOINC ile ilikilendirebilmelerini kolaylatrmak amacyla bir web sitesi gelitirilmitir. lgili siteye http://loinc.saglik.gov.tr/Default.aspx adresinden eriim salanabilmektedir.
2016 yl itibariyle tbbi laboratuvar testleri ve radyoloji testleri için LOINC snflandrma sistemi kullanlmaya balanacaktr.
1.5. Veri Modeli (VEM):
Salk Bilgi Yönetim Sistemi (SBYS) firmalarna veri aktarm süreçlerinde destek olmak, SBYS’ler arasndaki veri aktarm/teslimi sürecinde oluabilecek veri kayplarn mümkün olabildiince önlemek, veri aktarmn kolaylatrmak, bu süreci en hzl ekilde sonuçlandrmak ve özellikle SBYS veri taban tasarmlarnda standart bir yap (model) oluturmak amaçlaryla SBYS Minimum Veri Modeli (VEM) gelitirilmi ve Salk Bakanl Salk Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüü web sayfasnda yaymlanmtr. VEM görüntüleri ile ilgili güncel sürüme ve detayl bilgiye http://vem.saglik.gov.tr/ web sitesinden ulalabilmektedir.
1.6. PACS Minimum Veri Modeli (PVEM):
PACS sistemleri arasndaki veri aktarm ileminde oluabilecek veri kayplarn mümkün olabildiince önlemek, veri aktarmn kolaylatrmak, bu süreci en hzl ekilde sonuçlandrmak, vatandalarn hastanelerdeki geçmi görüntülerinin kaybolmas ile oluabilecek maduriyetin engellenmesi ve özellikle PACS veri aktarm/tesliminde standart bir yap (model) oluturmak amaçlaryla kullanlan veri modelidir. PVEM ile ilgili güncel sürüme ve detayl bilgiye http://vem.saglik.gov.tr/ web sitesinden ulalabilmektedir.
1.7. SAMLOG (Salkta Minimum Loglama Standartlar):
SBYS’lerde kullanlmak üzere loglarda tutulmas gereken bilgiler ve alanlar (eriim bilgileri, sorgulama bilgileri, silme ve düzenleme bilgileri vb.), loglama süresi, loglarn izlenmesi, loglarn ait olduu gerçek kaytlar gibi bilgilerin veri tabanlarnda kayt edilmesi için 2016 yl içerisinde oluturulmas planlanan standarttr.
Bakanlmz Biliim Sistemine ilikin hizmetler ise öyle sralanmaktadr:
1. Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS)
Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemi (ÇKYS) Bakanlmzn tüm personeli, tanrlar, kurumlar ile dier salk kurumlarnn izlenmesi için gelitirilmi bir sistemdir ve aadaki alt modüllerden olumaktadr:
• nsan Kaynaklar Yönetim Sistemi (KYS)
• Malzeme Kaynaklar Yönetim Sistemi (MKYS)
• Özel Salk Kurulular Yönetim Sistemi (SKYS)
• Yatrm Takip Sistemi (YTS)
• Karar Destek Sistemi
2. Merkezi Hekim Randevu Sistemi (Alo 182)
Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS); toplamda yaklak 3409 çalanyla Salk Bakanl’na bal kamu hastanelerine, az ve di sal merkezleri ile hastanelerine ve aile sal birimlerine randevu hizmeti veren merkezi bir uygulamadr.
MHRS, vatandalarn salk hizmetlerine eriimini kolaylatrmak ve salk hizmetleri sunumunda verimi arttrmak amacyla 7/24 esasna göre Alo 182 hattndan, mobil cihaz uygulamalarndan,hastanelerden, aile hekimlerinden ve web (www.hastanerandevu.gov.tr, www.ailehekimligirandevu.gov.tr, mhrs.gov.tr, e-nabiz.gov.tr) üzerinden vatandalarn istedikleri hastane ve hekime diledikleri zaman muayene randevusu almalarn salamaktadr.
3. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)
Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS), Salk Bakanl merkez tekilat, bal kurulular ile tara tekilatmzn faaliyetlerini sürdürürken oluturduklar her türlü dokümantasyonu kayt altna alarak bu bilgileri elektronik ortamda paylamas ve kullancs olan tüm personelin, her zaman, her yerden elektronik ortamda kolaylkla ulaabilecei sistemdir.
1918
ISO 27001 Bilgi Güvenlii Standard 2013 versiyonu belgelendirme çalmas 2015 yl itibariyle tamamlamtr. ISO 27001 Bilgi Güvenlii Yönetim Sistemleri Standardna uyum süreci dorultusunda 2014 ve 2015 yllarnda toplamda 10 il merkezli olmak üzere Bakanlmz Merkez ve 81 l Tara Tekilatlarna yönelik “Bilgi Güvenlii Politikalar Semineri” düzenlenerek 670 personele eitim verilmitir. Bu faaliyetlerimizin bir uzants olarak 2015 yl içerisinde 36.400 personele Bilgi Güvenlii Farkndalk Eitimleri verilmitir.
5. Salk.Net Online
Toplanan veriler ile hazrlanan Karar Destek Sistemi (KDS) raporlar, Bakanlmz salk politikalarnn oluturulmasnda önemli bir rol oynamakla birlikte, hastane, hekim ve hizmet bazl deerlendirmeler yaplabilmektedir. Ayrca e-Nabz uygulamasnn alt yapsn oluturan sistem sayesinde vatandaa kendi salk verilerine ulaabilme imkân salanmtr.
6. e-Nabz, Kiisel Salk Sistemi
e-Nabz, vatandan muayene, tetkik ve tedavilerin nerede yapldna baklmakszn, tüm salk bilgilerini yönetebildii, tbbi özgeçmiine tek bir yerden ulaabildii bir kiisel salk kayd sistemidir. Vatanda, kendisinin süresini ve snrn belirledii yetki çerçevesinde, salk kaytlarn hekimlerle paylaabilmektedir. Kiiye özgü salk geçmiinin biliniyor olmasyla, tedavi süreç kalitesinin artmas konusunda kamusal fayda salamas amaçlanmtr. 112 acil yardm butonu mobil uygulamas ile acil durumlarda konum ve acil durum bilgileri (acil durum notlar, tanlar, alerjiler, reçeteler ) 112 acil servisine ulatrlarak hzl ve etkin yardm alnmasn salamaktadr.
7. Sporcu Sal Mobil Uygulamas
Sporcu Sal, sporcularn daha bilinçli ilaç kullanmn tevik etmek ve onlara bu konuda gerekli bilgileri tedarik etmek, kullanclarn e-Nabz portalnda kaytl reçetelerinde bulunan ilaçlarn etken maddelerinin Dünya Anti-Doping Ajans (WADA) yaynlarna göre doping etkisine sahip olup olmad içerik bilgisini görebilecekleri mobil uygulamadr. Verilen bilgiler ve uyarlarla ilaç kullanmnda sporcularn, doping etkisi yaratacak ilaçlardan uzak durmasnn salanmas hedeflenmitir.
GENEL BLGLER
8. Halk Sal Bilgi Sistemi (HSBS) Gelitirme Çalmalar
Türkiye Halk Sal Kurumu ve tara tekilatnn i ve süreçlerini yerine getirmek için ihtiyaç duyduu ve duyaca tüm bilgi sistemlerinin tek bir çat altnda toplanmas amaçlanmtr.
Proje kapsamnda Kullanc Yönetimi Modülü, Baklama Modülü, Kanser Tarama Modülü, Evde Salk Modülü, Misafir Anne Modülü, MHRS Modülü, Kuduz Riskli Temas Modülü, Dönemsel Menenjit Alama modülü, Riskli Gebelikler Modülü, Kronik Hastalklar Modülü, Lojistik Modülü ve Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) Modülü olmak üzere toplam 12 adet modül sahada kullanma alnmtr.
9. Salk Biliim A (VPN) (SBA)
Bakanlk merkez birimleri, bal kurulular, il müdürlükleri, genel sekreterlikler, ilçe müdürlükleri, hastaneler, toplum sal merkezleri ve acil salk komuta merkezleri arasnda çok noktadan çok noktaya eriim teknolojileri kullanlarak tesis edilecek data devrelerinin temini, tesisi, bakm, destek hizmetleri ve dokümantasyonu Bakanlmz ile Türk Telekomünikasyon A.. arasnda 2014 ylnn ikinci yarsnda imzalanan “letiim Alt Yaps ve Katma Deerli Hizmetler Protokolü” çerçevesinde yürütülmeye balanmtr.
SBA kapsamnda Ankara ve stanbul veri merkezleri tesisleri tamamlanm ve hizmet vermeye balamtr.
UNVAN ÇALIAN UzmanTabip 40 Tabip 2.880 Di Tabibi 77 Eczac 212 Hemire 1.120 Ebe 485 Salk Memuru 18.718 Salk Teknikeri 6.496 Dier Salk Personeli 214 dari ve Teknik Personel 13.516 Genel Toplam 43.758
31/12/2015 tarihi itibariyle Salk Bakanl personel saylar aadaki tabloda yer almaktadr:
Unvanlarna Göre Personel Durumu
Bakanlmz ve Bal Kurulularna 2016 yl içinde 21.000 Yardmc Salk Hizmetleri Personeli alm planlamaktayz.
2120
Teknik Hizmetler Snf 1.297
Avukatlk Hizmetleri Snf 167
Yardmc Hizmetler Snf 4.116
GENEL BLGLER
ERKEK KADIN
26-30 Ya 31-35 Ya 36-40 Ya 41-50 Ya 51+ Ya
Fiili Çalan Personelin Örenim Durumuna Göre Dalm (%), (2015)
Fiili Çalan Personelin Hizmet Süreleri (%), (2015)
ERKEK KADIN
ERKEK KADIN
4-6 Yl 7-10 Yl 11-15 Yl 16-20 Yl 21+Yl
23222. Bölüm
Performans Bilgileri
10. Kalknma Plan (2014 – 2018)
• Bireylerin bedenen ve ruhen tam bir iyilik halinde olmas için koruyucu salk hizmetleri, gerek bireye gerekse sosyal, biyolojik ve fiziki çevreye yönelik çok sektörlü bir yaklamla gelitirilecektir.
• Salkl hayat tarz tevik edilecek ve daha eriilebilir, uygun, etkili ve etkin bir salk hizmeti sunulacaktr.
• Salk hizmet sunumunda klinik müdahalelerin etkililiini, hasta ve salk çalanlarnn güvenlii ve memnuniyetini dikkate alan yaklamlar gelitirilecektir.
• Salk hizmetlerinin sürdürülebilirliini destekleyecek, ikinci ve üçüncü basamak tedavi hizmetlerinin etkinliini artracak bir hasta sevk zinciri uygulamas gelitirilecektir.
• Aklc ilaç kullanm için salk personelinin ve halkn bilinçlendirilmesi salanacak, ilaç ve tbbi cihazlarn kalitesi, kullanm ve bunlara yönelik harcamalarn etkinlii kontrol edilecektir.
• Salkta insan gücü, demografik gelimeler ile uzun vadede ihtiyaç duyulacak yeni meslekler de dikkate alnarak nicelik ve nitelik olarak gelitirilecektir.
• Tamamlayc tp kapsamndaki tedavi, bitkisel ürün ve hizmet sunucularyla ilgili kalite ve güvenliin salanmas amacyla standartlar belirlenecek ve bu alan denetim altna alnacaktr. Tamamlayc tbbn, tp eitimine ve salk uygulamalarna entegrasyonu salanacak, bu alanda yaplacak bilimsel aratrmalar desteklenecektir.
• Veri ve kanta dayal salk politikalarn gelitirmek amacyla uluslararas karlatrmalara imkân verecek standart ve kalitede verilerin üretilmesi salanacaktr.
64. Hükümet Program: Salkl Nesiller
• Salk alannda hizmet standardnn sürdürülebilirliini salamak, yeni reformlarla hizmet kalitesini artrmak, bata yoksul kesimler olmak üzere hizmeti vatandalarmzn ayana götürmek temel amacmzdr. Bu amaç dorultusunda, salk alanndaki insan kaynamzn ve hizmetlerin kalitesini sürekli artrmay hedefliyoruz.
• Temel salk hizmetlerini gelitirirken, koruyucu salk hizmetlerine daha fazla önem vereceiz. Bunun yannda, salkta küresel bir marka haline gelen ülkemizin, önümüzdeki dönemde salk turizmi alannda dünyann önde gelen ülkeleri arasna girmesini hedefliyoruz.
• Tbbi teknolojide, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ve salk turizminde kapasitemizi artrmak, yeni projelerin temel motivasyonunu oluturacaktr. Hedefimiz, ülkemizi salk alannda bölgemizin öncü ülkesi yapmaktr.
A. Temel Politika ve Öncelikler
2524
• Aile Sal Merkezlerinde yeniden yaplanmaya gidilerek, koruyucu salk hizmetleri yannda, aile hekimlii, tedavi hizmetleri, evde salk ve 112 acil salk hizmetleri bütüncül bir anlay ile ele alnarak yeni bir yap kurulacaktr. Birinci basamak ile ikinci ve üçüncü basamak salk hizmetlerinin entegrasyonu salanacaktr.
• Uluslararas deneyimler de dikkate alnarak, ehir hastanelerinin yönetim dinamiklerinin ilevsel bir ekilde tesis edilmesini salayacaz.
• Önümüzdeki dönemde hastanelerimizdeki nitelikli yatak orann daha da artracaz.
• Koruyucu hekimlii yaygnlatracaz ve salkl yaam kültürünü tevik edeceiz.
• Bilgi ve iletiim teknolojileri destekli entegre uzaktan salk ve bakm uygulamalarn yaygnlatracaz.
• Evde salk hizmetlerini gelitireceiz.
• Biyoteknolojik ürünlerde yerli üretimi artracaz.
• Yerli plazma ürünleri üreteceiz. Ülkemizi bu teknolojiyi üretebilen ve kullanabilen sayl ülkelerden biri haline getireceiz.
• Kiiye özel kanser tedavisini öngören ONCOGEN projemizi hayata geçireceiz.
• Milli a projemiz ile kendi amz üreteceiz.
• Kamu-Özel Ortakl (KÖO) modeli ile balatm olduumuz ehir hastaneleri projelerini tamamlayacaz.
• Türkiye Biyoteknoloji Enstitüsü ile ülkemizde salk alannda biyoedeer ilaçlarn gelitirilmesini salayacaz.
• Salk Bilimleri Üniversitesi projemiz kapsamnda; salk sisteminde rol model uygulamalar hedefleyen bir ülke olarak çalmalarmzn bir üniversite çats altnda yaplanmasna önem vermekteyiz.
• ‘Salkl Yaam ve Hareketlilik Öncelikli Dönüüm Program’mzla tütün kullanm, alkol ve uyuturucu bamll ile etkin mücadeleyi; salkl beslenme, hareketli yaam, gda güvenilirliinin ve ruh salnn gelitirilmesini hedeflemekteyiz.
• Salk politikalarmzn en temel önceliklerinden biri de, ‘Salkl Yaam Kültürü’nün oluturulmasdr. Salk okuryazarlnn gelitirilmesine yönelik uygulamalarmz, bu amacn hayata geçirilmesinde en etkili ve kapsayc politika aracmz olacaktr.
PERFORMANS BLGLER
• Aklc ilaç kullanmn yaygnlatracaz, koruyucu ve önleyici salk hizmetlerini gelitireceiz.
• Salk Endüstrilerinde Yapsal Dönüüm Programyla, ilaç ve tbbi cihazda yüksek katma deerli ürün üretebilen, küresel pazarlara ürün ve hizmet sunabilen ve yurtiçi ilaç ve tbbi cihaz ihtiyacnn daha büyük bir ksmn karlayabilen bir üretim yapsna geçeceiz.
Orta Vadeli Program (2016-2018)
• Salk hizmet sunucularnn geçmi davranlarn dikkate alan denetim modelleri gelitirilecek, risk analizi ve veri madencilii alanlarnda yazlm, donanm ve eitim altyaps güçlendirilecektir.
• Salk turizmindeki kurumlarn yetkilendirilmesi ve akreditasyonu için altyap oluturulacaktr.
• Türkiye’nin dünyada yükselen pazar konumunda olduu salk turizmi alanndaki altyaps gelitirilerek hizmet kalitesi ve rekabet gücü artrlacaktr.
64. Hükümet Eylem Plan
• Salk…