baأ¸i giaأ»ng thieأ،t bأ² siemens s7-300 - ¸i giaأ»ng s7-300 1 baأ¸i giaأ»ng...

Download Baأ¸i giaأ»ng Thieأ،t bأ² Siemens S7-300 - ¸i giaأ»ng S7-300 1 Baأ¸i giaأ»ng Thieأ،t bأ² Siemens S7-300

Post on 02-Sep-2019

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Baøi giaûng S7-300

  1

  Baøi giaûng Thieát bò Siemens S7-300

  Noäi dung baøi giaûng: Giôùi thieäu sô löôïc veà doøng saûn phaåm cuûa Siemens: Logo: Doøng saûn phaåm sô caáp ,ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng nhoû,coù taùc duïng thay theá cho nhöõng öùng duïng söû duïng nhieàu rôle trung gian,timer….,nhaèm giaûm khoâng gian laép ñaët tuû ñieän. Do logo chæ laø nhöõng Logic Modul do vaäy chæ ñöôïc söû duïng cho vieäc thay theá nhöõng maïch soá ñôn giaûn vôùi soá löôïng I/O nhoû 24In,16Out Öu ñieåm cuûa Logo laø deã daøng söû duïng,deã daøng laäp trình vaø thay ñoåi döõ lieäu .Coù theå laäp trình tröïc tieáp treân Logo baèng caùch söû duïng Logo coù maøn hình.Giaù thaønh töông ñoái hôïp lí. ÖÙng duïng : Chuû yeáu trong heä thoáng chieáu saùng coâng coäng,heä thoáng chieáu saùng trong toaø nhaø,söû duïng trong caùc maùy xaø goà,vaø moät soá maùy ñôn giaûn…… S7_200: Doøng saûn phaåm trung caáp,ñöôïc söû duïng trong nhöõng öùng duïng trung bình vôùi soá löôïng I/O vöøa phaûi (khoaûng 128 ),ñoái vôùi doøng saûn phaåm S7_200 naøy ñaõ ñöôïc tích hôïp ñaày ñuû nhöõng haøm toaùn cho taát caû nhöõng öùng duïng caàn thieát cho moïi heä thoáng töï ñoäng,ngoân ngöõ cuõng nhö giao dieän laäp trình deã hieåu ,thaân thieän,giuùp cho moïi ngöôøi ñeàu coù theå deã daøng tieáp caän.Tuy nhieân,thoâng thöôøng S7-200 vaãn ñöôïc söû duïng cho nhöõng öùng duïng rieâng leû,coøn tröôøng hôïp muoán môû roäng maïng thì vaãn neân söû duïng S7_300 ÖÙng duïng : Trong caùc nghaønh ñaù,Beâ toâng ,Goám söù,Ximaêng,saét theùp……..Coù theå söû duïng cho heä thoáng SCADA nhoû ( keát noái S7_200 vôùi maùy tính thoâng qua PC Access,ñeå coù theå truy caäp vaø quaûn lí döõ lieäu : Traïm troän Beâ Toâng….) S7_300,400: Doøng saûn phaåm cao caáp ,ñöôïc duøng cho nhöõng öùng duïng lôùn vôùi nhöõng yeâu caàu I/O nhieàu vaø thôøi gian ñaùp öùng nhanh,yeâu caàu keát noái maïng,vaø coù khaû naêng môû roäng cho sau naøy. Ngoân ngöõ laäp trình ña daïng cho pheùp ngöôøi söû duïng coù quyeàn choïn löïa.Ñaëc ñieåm noåi baät cuûa S7_300 ñoù laø ngoân ngöõ laäp trình cung caáp nhöõng haøm toaùn ña daïng cho nhöõng yeâu caàu chuyeân bieät nhö : Haøm SCALE….. Hoaëc ta coù theå söû duïng ngoân ngöõ chuyeân bieät ñeå xaây döïng haøm rieâng cho öùng duïng maø ta caàn. Ngoaøi ra S7-300 coøn xaây döïng phaàn cöùng theo caáu truùc Modul,nghóa laø ñoái vôùi S7-300 seõ coù nhöõng Modul tích hôïp cho nhöõng öùng duïng ñaëc bieät nhö Modul PID,Modul Ñoïc xung toác ñoä cao…. Maøn Hình : Siemens coøn cung caáp taát caû caùc loaïi maøn hình öùng duïng trong coâng nghieäp nhö maøn hình maøu,maøn hình ñen traéng,maøn hình maùy tính coâng nghieäp….. Caùc maøn hình naøy coù theå keát noái vôùi caùc loaïi PLC ñeå coù theå deã daøng thay ñoåi döõ lieäu ,hoaëc coù theå keát noái thaønh maïng ProfiBus. Doøng C7: Doøng C7 veà nguyeân taéc noù ñöôïc xem nhö laø söï keát hôïp giöõa PLC vaø maøn hình,töùc laø ta coù theå hieåu C7 laø maøn hình coù theå keát hôïp vôùi I/O cho nhöõng öùng duïng trong coâng nghieäp,ñöôïc keát noái theo maïng Profibus.

  I/Ñaïi soá Boolean: 1/ Bieán vaø haøm soá 2 trò:

  Website: http://www.nhathao.com.vn Email:info@nhathao.com.vn

 • Baøi giaûng S7-300

  2

  Khi moâ taû ñoái töôïng baèng moâ hình toaùn hoïc ta phaûi bieåu dieãn caùc ñaïi löôïng vaøo ra cuûa ñoái töôïng,caùc ñaïi löôïng naøy laø caùc haøm phuï thuoäc theo thôøi gian. Bieán hai trò hay coøn goïi laø bieán Boolean laø loaïi haøm soá maø mieàn giaù trò cuûa noù chæ coù 2 phaàn töû,hai phaàn töû ñoù laø 0 vaø 1 Vd: Coâng taéc laø moät bieán ngoõ vaøo 2 trò : ñoùng (kí hieäu laø 1) vaø môû (kí hieäu laø 0) Ñeøn hieäu laø moät bieán ngoõ ra 2 trò : saùng (kí hieäu laø 1) vaø taét (kí hieäu laø 0) Hai bieán ñöôïc goïi laø ñoäc laäp nhau neáu söï thay ñoåi cuûa bieán naøy khoâng aûnh höôûng ñeán bieán kia. 2/Caùc pheùp toaùn treân haøm 2 trò: a/Pheùp Not: x = not(y)

  y X 0 1 1 0

  b/Pheùp hôïp (pheùp coäng): x= y+z y z X 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1

  c/Pheùp giao : x=y^z y z X 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1

  - Chuyeån ñoåi töø maïch rôle nuùt nhaán ,ñeøn sang vieát chöông trình PLC II/Bieåu dieãn soá nguyeân döông: 1/Trong heä cô soá 10 (heä thaäp phaân): Moät soá nguyeân döông Un baát kì,trong heä cô soá 10 bao giôø cuõng ñöôïc bieåu dieãn ñaày ñuû baèng daõy con soá nguyeân töø 0 ñeán 9 Vd: Un = 349 ñöôïc bieåu dieãn trong heä cô soá 10: 349 = 3*102 + 4*101 + 9*100. 2/Trong heä cô soá 2 (heä nhò phaân): Caùch bieåu dieãn Un trong heä cô soá 10 chöa phuø hôïp vôùi nguyeân taéc maïch ñieän ( hay nguyeân taéc haøm 2 trò).Ñeå söû duïng nguyeân taéc haøm 2 trò ( soá 0 hoaëc 1) ta ñöa ra 1 khaùi nieäm Bit 1 Bit bao goàm 2 trò 0 hoaëc 1,do vaäy 1 soá coù theå bieåu dieãn trong heä nhò phaân döôùi daïng Bit vd: Un = 205 coù theå ñöôïc bieåu dieãn döôùi daïng 8 Bit: 1 1 0 0 1 1 0 1 205 = 1*27 + 1*26 + 0*25 + 0*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20

  3 / Trong heä cô soá 16 ( heä Hexadecimal):

  Website: http://www.nhathao.com.vn Email:info@nhathao.com.vn

 • Baøi giaûng S7-300

  3

  Cuõng gioáng nhö heä cô soá 10,1 nguyeân döông baát kì cuõng coù theå bieåu dieãn trong heä cô soá 16 nhö sau: Vd: 7723 = 1E2B = 1* 163 + 14* 162 + 2* 161 + 11*160

  E B 4/ Maõ BCD cuûa soá nguyeân döông:

  Vd: soá 259 döôùi daïng maõ BCD: 0010 0101 1001 2 5 9

  III/ Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình: 1/ PLC ( Progranable Logic Control) : Thieát bò ñieàu khieån Logic khaû trình PLC Laø loaïi thieát bò cho pheùp thöïc hieän linh hoaït caùc thuaät toaùn ñieàu khieån soá thoâng qua moät

  ngoân ngöõ laäp trình ,thay cho vieäc phaûi theå hieän thuaät toaùn ñoù baèng maïch soá .Nhö vaäy vôùi chöông trình ñieàu khieån trong mình ,PLC trôû thaønh boä ñieàu khieån nhoû goïn ,deã thay ñoåi thuaät toaùn vaø ñaëc bieät deã trao ñoåi thoâng tin vôùi moâi tröôøng xung quanh ( vôùi caùc PLC khaùc hoaëc vôùi maùy tính).Toaøn boä chöông trình ñöôïc löu trong boä nhôù.döôùi daïng caùc khoái chöông trình (OB,FC,FB..) vaø ñöôïc thöïc hieän vôùi chu kì queùt.

  Ñeå coù theå thöïc hieän moät chöông trình ñieàu khieån.Taát nhieân PLC phaûi coù tính naêng nhö moät maùy tính .Nghóa laø phaûi coù moät boä vi xöû lí trung taâm ( CPU),moät heä ñieàu haønh,moät boä nhôù chöông trình ñeå löu chöông trình cuõng nhö döõ lieäu vaø taát nhieân phaûi coù caùc coång vaøo rañeå giao tieáp vôùi caùc thieát bò beân ngoaøi..Beân caïnh ñoù ,nhaèm phuïc vuï baøi toaùn ñieàu khieån soá ,PLC phaûi coù caùc khoái haøm chöùc naêng nhö Timer,Counter,vaø caùc haøm chöùc naêng ñaëc bieät khaùc.

  Website: http://www.nhathao.com.vn Email:info@nhathao.com.vn

 • Baøi giaûng S7-300

  4

  2/ Caùc Tín hieäu keát noái vôùi PLC: a/Tín hieäu soá : Laø caùc tín hieäu thuoäc daïng haøm Boolean, daïng tín hieäu chæ coù 2 trò 0 hoaëc

  1. Ñoái vôùi PLC Siemens : Möùc 0 : töông öùng vôùi 0V hoaëc hôû maïch Möùc 1 : Töông öùng vôùi 24V Vd: Caùc tín hieäu töø nuùt nhaán ,töø caùc coâng taéc haønh trình….. ñeàu laø nhöõng tín hieäu soá b/ Tín hieäu töông töï : Laø tín hieäu lieân tuïc, töø 0-10V hay töø 4-20mA…. Vd: Tín hieäu ñoïc töø Loadcell,töø caûm bieán löu löôïng… c/ Tín hieäu khaùc : Bao goàm caùc tín hieäu giao tieáp vôùi maùy tính ,vôùi caùc thieát bò ngoaïi vi

  khaùc baèng caùc giao thöùc khaùc nhau nhö giao thöùc RS232,RS485,Modbus…. 3/ Caùc Modul cuûa PLC S7_300: Thoâng thöôøng ñeå taêng tính meàm deûo trong öùng duïng thöïc teá maø ôû ñoù phaàn lôùn caùc ñoái töôïng ñieàu khieån coù soá tín hieäu ñaàu vaøo ñaàu ra cuõng nhö chuûng loaïi tín hieäu vaøo ra khaùc nhau maø caùc boä ñieàu khieån PLC ñöôïc thieát keá khoâng bò cöùng hoaù veà caáu hình .Chuùng ñöôïc chia nhoû thaønh caùc Modul.soá caùc Modul ñöôïc söû duïng nhieàu hay ít tuyø theo töøng baøi toaùn ,song toái thieåu bao giôø cuõng coù Modul chính laø Modul CPU. Caùc Modul coøn laïi laø nhöõng Modul nhaän truyeàn tín hieäu vôùi ñoái töôïng ñieàu khieån ,caùc Modul chöùc naêng chuyeân duïng nhö PID,ñieàu khieån ñoäng cô….. Chuùng ñöôïc goïi chung laø Modul môû roäng.Taát caû caùc Modul ñöôïc gaén treân nhöõng thanh r

Recommended

View more >