bài 7: luồng công việc – workflow

of 24/24
Bài 7: Luồng công việc – Workflow

Post on 26-May-2015

2.025 views

Category:

Documents

7 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Tìm hiểu khái niệm Workflow, các loại workflow trong SharePoint 2010 Tìm hiểu thuật ngữ của SharePoint 2010 Workflow Tìm hiểu các loại Form được sử dụng trong SharePoint 2010 Workflow Tìm hiểu các công cụ xây dựng giải pháp Workflow trên SharePoint 2010 Tìm hiểu khái niệm Workflow, các loại workflow trong SharePoint 2010 Tìm hiểu thuật ngữ của SharePoint 2010 Workflow Tìm hiểu các loại Form được sử dụng trong SharePoint 2010 Workflow Tìm hiểu các công cụ xây dựng giải pháp Workflow trên SharePoint 2010

TRANSCRIPT

  • 1. Bi 7: Lung cng vic Workflow

2. H thng bi c Tm hiu v Business Connectivity Services Tm hiu v External Content Types Tm hiu v cc cng c xy dng gii php BCS SharePoint Designer 2010: Khng code Visual Studio 2010: Cn code Lung cng vic - Workflow 2 3. Mc tiu bi hc Tm hiu khi nim Workflow, cc loi workflow trong SharePoint 2010 Tm hiu thut ng ca SharePoint 2010 Workflow Tm hiu cc loi Form c s dng trong SharePoint 2010 Workflow Tm hiu cc cng c xy dng gii php Workflow trn SharePoint 2010 Tm hiu khi nim Workflow, cc loi workflow trong SharePoint 2010 Tm hiu thut ng ca SharePoint 2010 Workflow Tm hiu cc loi Form c s dng trong SharePoint 2010 Workflow Tm hiu cc cng c xy dng gii php Workflow trn SharePoint 2010 Lung cng vic - Workflow 3 4. Workflow l g? Work: mt cng vic cn phi hon thnh Flow: mt qu trnh, mt lung x l Workflow: l mt qu trnh nh ngha v kim sot s hon thnh ca mt hoc nhiu cng vic theo th t t c mt mt ch no . Nhng cng vic ny thng thng i hi thc thi trong mt thi gian di c th hng ngy, hng tun, hng thng hoc hng nm. Work: mt cng vic cn phi hon thnh Flow: mt qu trnh, mt lung x l Workflow: l mt qu trnh nh ngha v kim sot s hon thnh ca mt hoc nhiu cng vic theo th t t c mt mt ch no . Nhng cng vic ny thng thng i hi thc thi trong mt thi gian di c th hng ngy, hng tun, hng thng hoc hng nm. Lung cng vic - Workflow 4 5. ng lc no thc y Workflow T ng ha cc quy trnh nghip v i hi Workflow Quy trnh x l n hng Quy trnh yu cu bi thng bo him Qun tr ni dung i hi Workflow Quy trnh thu thp kin phn hi (Feedback) Quy trnh duyt ti liu (Document Approval) Qun l vng i ca ti liu v h s cng vic T ng ha cc quy trnh nghip v i hi Workflow Quy trnh x l n hng Quy trnh yu cu bi thng bo him Qun tr ni dung i hi Workflow Quy trnh thu thp kin phn hi (Feedback) Quy trnh duyt ti liu (Document Approval) Qun l vng i ca ti liu v h s cng vic Lung cng vic - Workflow 5 6. Cc loi Workflow Lung cng vic - Workflow 6 7. Sequential: Workflow tun t Sequential Workflow: Tun t Th hin mt workflow theo cc bc c thc hin mt cch c th t cho n khi bc cui cng c hon thnh. Mi bc trong tun t c nh ngha r rng im n v im i Ph hp cho cc bi ton c cc bc trong quy trnh c bit r rng Sequential Workflow: Tun t Th hin mt workflow theo cc bc c thc hin mt cch c th t cho n khi bc cui cng c hon thnh. Mi bc trong tun t c nh ngha r rng im n v im i Ph hp cho cc bi ton c cc bc trong quy trnh c bit r rng Lung cng vic - Workflow 7 8. State Machine: Workflow trng thi State Machine Workflow: My trng thi Th hin di mt tp cc trng thi, s chuyn giao v cc hnh ng Khng gii hn s lng cc bc cn thc hin Ph hp vi cc bi ton phc tp khi m vic chuyn trng thi c kim sot bi cc s kin bn ngoi State Machine Workflow: My trng thi Th hin di mt tp cc trng thi, s chuyn giao v cc hnh ng Khng gii hn s lng cc bc cn thc hin Ph hp vi cc bi ton phc tp khi m vic chuyn trng thi c kim sot bi cc s kin bn ngoi Lung cng vic - Workflow 8 9. Khc nhau gia Event Receiver v Workflow Event Receiver Nh Thc thi trong thi gian ngn T ng kch hot Khng c giao din ngi dng Workflow Mnh Thc thi trong thi gian di T ng kch hot hoc thng qua ngi s dng C giao din ngi dng Nh Thc thi trong thi gian ngn T ng kch hot Khng c giao din ngi dng Mnh Thc thi trong thi gian di T ng kch hot hoc thng qua ngi s dng C giao din ngi dng Lung cng vic - Workflow 9 10. Cc la chn Workflow khng dng Code S dng cc mu Workflow c sn Disposition approval Three state Collect signatures Approval Collect feedback S dng cc mu Workflow c sn Disposition approval Three state Collect signatures Approval Collect feedback Lung cng vic - Workflow 10 11. Cc la chn Workflow khng dng Code Xy dng Workflow s dng SharePoint Designer D dng xy dng cc Workflow m khng phi dng n code Ch gii hn cho mt s Workflow vi b quy tc c nh ngha trc Khng c kh nng ti s dng Xy dng Workflow s dng SharePoint Designer D dng xy dng cc Workflow m khng phi dng n code Ch gii hn cho mt s Workflow vi b quy tc c nh ngha trc Khng c kh nng ti s dng Lung cng vic - Workflow 11 12. Thut ng lin quan Workflow List Content Type Workflow DLL: Th vin nh ngha Workflow nm trong Feature v Solution Workflow Association: Mt workflow s c gn cho mt item hoc document Feature Solution WorkflowWorkflow DLLDLL List Content Type WorkflowWorkflow TemplateTemplate ItemWorkflowWorkflow AssociationAssociation Tasks History WorkflowWorkflow InstanceInstance Lung cng vic - Workflow 12 Workflow Template: Mt mu Workflow c gn vi List v Content type Tasks v History l hai List lun gn gn vi mt Workflow Instance 13. Vng i xy dng v s dng Workflow Lp trnh vin vit workflow template Lp trnh vin trin khai Workflow template thng qua Feature v Solution Qun tr vin Farm trin khai Workflow Qun tr vin mc Site Collection cho php hot ng ca Workflow (Activate) Qun tr vin to mt workflow association cho mt list hoc content type Ngi dng khi ng workflow instance Qun tr vin mc Site Collection cho php hot ng ca Workflow (Activate) Qun tr vin to mt workflow association cho mt list hoc content type Ngi dng khi ng workflow instance Workflow thc thi cc hnh ng v c th sinh ra cc tasks v history items Qun tr c th sa i Workflow trong qu trnh thc thi Hon tt Workflow Lung cng vic - Workflow 13 14. DEMO Demo: Approval Workflow Demo: Collect Feedback Workflow Lung cng vic - Workflow 14 15. Workflow Forms C 4 loi form c th c s dng trong mt SharePoint Workflow Workflow form c th c biu din di mt trong hai loi form sau ASPX form InfoPath form C 4 loi form c th c s dng trong mt SharePoint Workflow Workflow form c th c biu din di mt trong hai loi form sau ASPX form InfoPath form Lung cng vic - Workflow 15 16. 4 Loi Workflow Forms Association: nh ngha hay khi to trc mt s gi tr v nguyn tc cho ton b Workflow khi thit lp cho mt List hay Content Type Instantiation: Khi to gi tr cho Workflow Instance trc khi bt u (Start) Association: nh ngha hay khi to trc mt s gi tr v nguyn tc cho ton b Workflow khi thit lp cho mt List hay Content Type Instantiation: Khi to gi tr cho Workflow Instance trc khi bt u (Start) Lung cng vic - Workflow 16 17. 4 Loi Workflow Forms Workflow Modification: Form ny xut hin khi qun tr mun thay i Workflow trong qu trnh n thc thi Workflow Status: Form ny nhm hin th trng thi ca Workflow trong qu trnh thc thi Workflow Modification: Form ny xut hin khi qun tr mun thay i Workflow trong qu trnh n thc thi Workflow Status: Form ny nhm hin th trng thi ca Workflow trong qu trnh thc thi Lung cng vic - Workflow 17 18. SharePoint Designer Workflows Cho php xy dng gii php Workflow khng cn Code Lung cng vic - Workflow 18 19. SharePoint Designer Workflows Lung cng vic - Workflow 19 20. SharePoint Designer Workflows C cng c thit k Task ring bit cho Workflow Lung cng vic - Workflow 20 21. Visual Studio 210 Workflows H tr ko th trc quan cc Activities CreateTask activity WhileActivity OnTaskChanged activity CompleteTask activity H tr ko th trc quan cc Activities CreateTask activity WhileActivity OnTaskChanged activity CompleteTask activity Lung cng vic - Workflow 21 22. Visual Studio 210 Workflows C kh nng ti s dng Workflow c thit k t SharePoint Designer thng qua c ch Impport/Export H tr vic to cc ASPX form template cho cc loi form sau trn Workflow Association Initiation C kh nng ti s dng Workflow c thit k t SharePoint Designer thng qua c ch Impport/Export H tr vic to cc ASPX form template cho cc loi form sau trn Workflow Association Initiation Lung cng vic - Workflow 22 23. Tng kt bi hc Cc bi ton yu cu t ng ha quy trnh i hi gii php Workflow C hai loi Workflow trong SharePoint 2010 Sequence: tun t State Machine: my trng thi Cc bi ton yu cu t ng ha quy trnh i hi gii php Workflow C hai loi Workflow trong SharePoint 2010 Sequence: tun t State Machine: my trng thi Lung cng vic - Workflow 23 24. Tng kt bi hc Bn cnh cc Workflow c sn, ngi dng c th xy dng Workflow khng dng code s dng SharePoint Designer 2010 hoc cc Workflow phc tp s dng Visual Studio 2010 C 4 loi form c s dng trong Workflow Association, Initiation, Modification, Workflow status Bn cnh cc Workflow c sn, ngi dng c th xy dng Workflow khng dng code s dng SharePoint Designer 2010 hoc cc Workflow phc tp s dng Visual Studio 2010 C 4 loi form c s dng trong Workflow Association, Initiation, Modification, Workflow status Lung cng vic - Workflow 24