BAHAN LOGAM DAN BAHAN BUKAN LOGAM

Download BAHAN LOGAM DAN BAHAN BUKAN LOGAM

Post on 23-Jun-2015

3.136 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

hak cipta tidak terpelihara.anda dibenarkan untuk mengedit,memaparkan kepada umum hasil kerja saya ini.diharap ada pihak mendapat manfaat dari tugasan yang saya lakukan ini.

TRANSCRIPT

<p>1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 1 | a a e kANuuNCAN 1a[ukMuka surat enaharaaan2 ker[a Loaam O Loaam besl O 8esl [onakona O 8esl Luana O 8esl Lempa O 8esl lembuL 4 3 6 7 10 13 Loaam 8ukan 8esl O 1embaaa O lumlnlum O lnk O anasa O uasa14 14 17 18 19 21 emblnaan LrukLur kelull22 Lanakah keselamaLan30 8ahan 8ukan Loaam O kaca O lasLlk O 8lLumen dan asfalL O CaL 31 31 33 38 39 keslmpulan40 8u[ukan41 Lamplran 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 2 | a a e 9NCnAkCAAN ukur kehadraL llahl kerana Lelah ber[aa menlapkan Luaasan ana dlberlkan oleh Lnclk bdul 8asld hmad ul dalam Luaasan kall lnl saa akan memperlnclkan dan menaulas apa ana dlkaLakan LenLana ker[a loaam ul dalam ker[a loaam seorana [uruLera harus menaeLahulna kerana loaam merupakan suaLu bahan asas dalam pemblnaan ul samplna lLu seLelah menlapkan Luaasan lnl saa [uaa Lelah menaeLahul campuran loaam manakah ana akan membenLuk loaam ana laln elaln lLu saa [uaa Lelah dapaL memahaml denaan [elas caracara pemblnaan sLrukLur kelull benLuk keraLan ranaka dan cara penambunaan Walaubaaalmanapun dl akhlr Loplk lnl saa dapaL mempela[arl sesuaLu bahawa keselamaLan perlulah dlLlLlkberaLkan dl dalam ker[a loaam elaln lLu [uaa saa dapaL menaeLahul LenLana bahan bukan loaam seperLl kaca plasLlk blLumen dan asfalL dan caL serLa keaunaan bahanbahan lnl dalam pemblnaan ebelum menaakhlrl penaharaaan lnl saa lnaln menaucapkan rlbuan Lerlma kaslh kepada Lnclk bdul 8asld hmad ana Lelah member banak panduan LenLana caracara menlapkan Luaasan lnl dan [uaa kepada lbu bapa ana Lelah banak memberlkan sokonaan Lldak lupa [uaa kepada rakanrakan ana Lelah memberlkan ldea dan sumbanaan fakLa LenLana menlapkan Luaasan lnl 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 3 | a a e kLkIA LCGAM 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 4 | a a e ker[a Logam ualam pemblnaan banaunan dan perabuL baranabarana loaam banak memalnkan peranan ana penLlna 8aranabarana loaam dlaunakan unLuk Lu[uan ana LerLenLu seperLl menalkaL bahaalanbahaalan blnaan conLohna O ,en[adlkan sebaaal LeLulana dl dalam rasuk unLuk menaukuhkan laal kekuaLan konkrlL O ebaaal paku lalLu sebahal bahan penalkaL ana kuaL unLuk menambunakan dua bahan elaln lLu loaam [uaa dlhasllkan dalam skala ana banak murah dan senana dlperolehl Cleh lLu loaam men[adl plllhan [uruLera dan konLrakLor blnaan unLuk dlaunakan bersama kau ul dalam pemblnaan [uaa loaam merupakan suaLu bahan ana mempunal kekuaLan ana Llnaal Lahan lasak dan mudah unLuk dlker[akan Loaam boleh dlkelaskan dalam berbaaal [enls lalLu O Loaam 8esl O 8esl !onakona O 8esl 1uana O 8esl 1empa O 8esl LembuL 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 5 | a a e looom 8esl (Metol ltoo) Loaamloaam besl lnl Lerdlrl darlpada besl Lempa besl Luana dan besl wa[a (kelull) adalah dl anLara bahanbahan ke[uruLeraan ana pallna banak dlaunakan Cara menaeluarkan besl darlpada bl[lhna lalah denaan membakar dl dalam apl rana baLu Lelah dlLemul secara Lldak senaa[a pada Lahun 1400 sebelum maslhl kebok 9embokotoo ootok meooelootkoo besl Jotl bljlbovo 8l[lh blasana kaa denaan okslda besl dan bervarlasl dalam warna darl abuabu aelap kunlna cerah dalam unau dan merah berkaraL 8esl lLu sendlrl blasana dl[umpal dalam benLuk maaneLlL (le3C4) hemaLlL (le2C3) aoeLlL (feo (CP)) llmonlL (feo (CP) n (P2C)) aLau slderlL (leCC3) PemaLlL [uaa dlkenall sebaaal bl[lh alam nama lLu meru[uk pada LahunLahun awal perlombonaan keLlka bl[lh besl hemaLlL LerLenLu menaandunal 66 dan boleh dlleLakkan Lerus ke dalam blasL furnace" bl[lh besl merupakan bahan menLah ana dlaunakan unLuk membuaL besl [onakona ana merupakan salah saLu bahan baku uLama unLuk membuaL kelull 98 darlpada bl[lh besl dlLambana dlaunakan unLuk membuaL kelull </p> <p> ootob besl 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 6 | a a e 8esl Ioookooo (9lo ltoo) menaandunal 93 besl Lulen 33 karbon bahan Lambahan laln seperLl slllka belerana (sulfur) fosforus dan manaan la Lldak boleh dlaunakan unLuk Lu[uan ke[uruLeraan kerana la sebenarna bahan uLama unLuk membuaL besl Luana besl Lempa dan kelull ootob besl joookooo la calr pada suhu 2333C dan mendldlh pada suhu 2730C 8esl Lulen dlperolehl darlpada bl[lh besl seperLl lodesLone (mananellLe) humallLe llmollLe slderlLe meLeorlLe besl [onakona dan serplha besl dlperlukan unLuk O 8ahan asas unLuk membuaL besl Lempa besl Luana dan kelull O Cxlde of lron (veneLlan red) sebaaal plamen caL anLlkaraL bahan kosmeLlk unLuk penaallap lensa O eruslan blue unLuk men[adlkan nlla dan bahan ceLak blru O lron cores unLuk elecLromaaneL dalam ssLem Lelefon dan slsLem moLor emasa proses pencalran fosforus dan sulfur dlkeluarkan darlpada besl [onakona kerana [lka adana fosforus dan sulfur besl akan men[adl lemah pablla besl calr Lelah se[uk la akan men[adl besl ana sanaaL kuaL dan boleh dlaunakan unLuk memblna pencakar lanalL 8esl joookooo Jlpoooskoo Jl Jolom teloo 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 7 | a a e 8esl 1oooo (ost ltoo) 8es| tuang alol besl menaandunal206 hlnaaa 43 karbon O besl [onakona dlpanaskan semula dalam relau kupola unLuk menulenkan besl/menauranakan kandunaan karbon O 20 loaam besl 80 besl [onakona O DnLuk mendapaLkan 8esl Luana ana leblh Lulen (kurana kandunaan karbon) relau beraema harus dlaunakan O laa ana Llmbul aLas besl calr menuLup permukaan dan menaelakkan berlaku penaoksldan semula 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 8 | a a e Ieols 8esl 1oooo 8esi tuono putih besl Luana ana keras dan rapuh blasana menaandunal perallLe dan cemenLlLe O 8esl Luana puLlh blasana dllakukan denaan cara pene[ukan dan dl permukaan cor ceLakan roses pene[ukan menaelakkan pembenLukan araflL semasa solldlflkasl besl Luana O keoooooo besl toooo potlb pendakap brek muncuna penembak pam lmpelers dan lalnlaln bahan Lahan abrasl peoJokop btek Joo pom lmpellets 8esi tuono ke/obu kekuaLan leblh rendah LeLapl leblh mulur dlhasllkan pada pene[ukan ana sanaaL perlahandan menaandunal ferlLe araflL serplh dan LersebarO 8esl Luana kelabu mempunal kekuaLan mampaLan ana Llnaal oleh sebab lLulah lana Lahan reLak kehadlran araflL dalam besl Luana memberlkan kesan aeLaran dumplna kapaslLl ana balk O keoooooo besl toooo kelobo aear roda aaa palp alr en[ln slllnder dan dlsk brek koJo oovo Joo polp olt 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 9 | a a e kecocotoo 8esl 1oooo 8esl lnl blasana wu[ud kecacaLan apablla O elembunaaelembuna udara Lerperanakap keLlka proses pene[ukan O ,enaalaml rekahan O 8erlaku kemasukan benda aslna ana munakln akan melemahkan dan merapuhkan besl O LrukLur lra ana kasar besl leblh lemah saLah berkenaan 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 10 | a a e 8esl 1empo (wtooob ltoo) elaln darlpada besl Lempa ana dlhasllkan LerdapaL [uaa [enls besl Lulln ana dapaL dlkllanakan unLuk keaunaan LerLenLu 8esl Lempa boleh dlkenall dan dapaL dlbezakan kerana padana maslh LerdapaL sanaaa LeruLamana ferus slllkaL Lldak dl buana keluar semuana enaaulunaan besl Lempa akan memberlkan slfaLslfaL arah kerana seraLseraL halusna akan selarl denaan arah penaaulunaan Cperasl lnl [uaa banak dlaunakan unLuk hlasan besl palp plaL dandana Llub keplnaan loaam dan bahaalan Lahan karaL besl pallna Lulen dlhasllkan denaan kandunaan karbon kurana darlpada 012 dalam relau besl [onakona leblh Lulen dlaunakan dan karbon ana Lerbakar men[adl karbon monoksldabendaslna ana Lerbakar dlelakkan Lerperanakap denaan menaaunakan enukar 8essemer le besl calr dlse[ukkan denaan menuana men[adl bebola besl kecll ootob peookot 8essemet 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 11 | a a e lfot 8esl 1empo kemuluran sanaaL Llnaal peman[anaan 23 30 pan[ana asal sebelum aaaal kekuaLan Leaanaan makslmum 333 n/mm2 ,encapal 413 n/mm2 apablla dlcampurkan sedlklL nlkel keLumpaLan 7690 ka/m3</p> <p> senana dlker[akan mudah klmpal 1ahan henLaman dan Lahan kaklsan 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 12 | a a e keoooooo 8esl 1empo 8esl Lempa mudah dlklmpal kerana slfaL kesenanaan ker[ana ana Llnaal Cleh lLu besl lnl banak dlaunankan unLuk hlasan besl la [uaa dlaunakan unLuk membuaL palp plaL dandana Llub keplnaan loaam dan bahaalan kereLa serLa aerabak kerana slfaLna Lahan karaL 9olp olt Joo keploooo looom 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 13 | a a e 8esl lembot 8esl lembuL lalah bahan ana lazlm dlaunakan unLuk blnaan ker[a kelull la dlkeluarkan menalkuL ared kekuaLan asas seperLl ared 43 30 dan 33 kekuaLan ared 43 30 dan 33 menun[ukkan kekuaLan Leaanaan mulLamad mlnlmum lalLu 430n/mm 300n/mm dan 330n/mm lfaL besl lembuL penLlna dlkeLahul lalah kekuaLan Leaasan Leaanaan kean[alan kemuluran rlnLanaan haklsan Lahan kebakaran dan penaecuacaan 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 14 | a a e LCGAM 8UkAN 8L5I !lka dlbandlnakan denaan loaam besl loaam bukan besl leblh murah berLukar slfaL ke[uruLeraanna pablla dlkenakan penaer[aan mekanlk LeLapl Lldak bealLu Lerpenaaruh oleh Llndakan haba dan Lldak mudah berkaraL Loaam [enls lnl dlaunakan dalam blnaan sLrukLur unLuk membuaL bahanbahan ana berslfaL rlnaan mudah menaallrkan elekLrlk Lahan karaL serLa bahanbahan ana LakaL daa Lahan modulus kean[alanna boleh dlLerlma 1embooo (coppet) 1embaaa boleh wu[ud dalam keadaan bebas (dlkenall sebaaal Lembaaa asll) aLu benLuk okslda aLau sulflde ul anLara bl[lh Lembaaa ana penLlna ana dlaunakan unLuk penaeluaran loaam Lembaaa lalah kuprlk (Cu2C) kuprum aans (Cu2) dan kuprum plrlL (Cule2) roses penahasllan Lembaaa Lerbahaal kepada O embasuhan dan penalsaran bl[lh O anaaanaan O enurunan O pemberslhan ootob tembooo (Jolom beotok boto) 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 15 | a a e 8eotok 1embooo uolom 9osotoo 1embaaa elekLrollLlk Lembaaa lnl mempunal slfaL penaallran haba dan elekLrlk ana balk dan senana dlker[akan 1embooo elekttolltlk Jolom keoJooo elekttollsls 1embaaa fosfor Lembaaa lnl menaandunal 0006 hlnaaa 003 fosforus lfaL penaallranna kurana balk LeLapl Lembaaa lnl leblh kuaL 1embaaa fosfor pula Lerbahaal kepada dualalLu O 13 losforus 1embaaa dlakul sanaaL berpresLasl Llnaal dalam menaoksldakan alol O 8 fosfor Lembaaa dlaunakan secara meluas dalam pembuaLan alol alumlnlum 390 unLuk menlnakaLkan kekuaLan ootob tembooo fosfot 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 16 | a a e 1embaaa areanLum Lembaaa lnl menaandunal sedlklL slfaL araenLum dan sesual dlaunakan unLuk membuaL alaLalaL elekLrlk ootob tembooo otoeotoms 1embaaa arsenlk Lembaaa ana mempunal 43 arsenlk ootob tembooo otseolk 1embaaa banak dlaunakan unLuk membuaL alaL elekLrlk dan dawal unLuk penaallrah elekLrlk ker[aker[a Lahan karaL Lolok sprlna dan alaLalaL laln ana boleh menerlma beban berulanaulana ptloo Joo wovot tembooo 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 17 | a a e Alomlolom Loaam lnl mempunal leblh kurana 783 paLl Lanah Lapl bl[lh perdaaanaanna hana baukslL sebanak 60 alumlna lfaL uLama loaam alumlnlum lalah O 8enaaanaan kuaL O 1ahan karaL O enaallr elekLrlk ana balk O 1ahan Lerhadap asld nlLrlL kuaL lol memalnkan peranan penLlna dalam pemblnaan kapal Lerbana badan lorl aerabak dan banaunan Alomlolom ketlko Jolom oolooooo Joo olomlolom sesoJob JljoJlkoo bobooloo boJoo kopol tetbooo 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 18 | a a e lNk 8l[lh zlnk pallna musLahak lalah sfalerlL lalLu se[enls sulflde zlnk lnk [uaa boleh wu[ud sebaaal zlnk karbonaL dan zlnk okslda ada suhu blasa (suhu blllk) zlnk adalah rapuh LeLapl pada suhu 100C dan 130C loaam lnl cukup mudah dlLempa unLuk dlauluna men[adl keplnaan dawal kekuaLan Leaanaan zlnk berubahubah darlpada 273 n/mm hlnaaa 33 n/mm Loaam zlnk banak dlaunakan unLuk menaaalvanl dl anLara pellnduna baLerl unLuk penahasllan alol zlnk lolalol zlnk ana blasa lalah O Loana se[enls alol LembaaazlnkO ,anaan aanasa ana menaandunal 38 zlnk 1 Llmah dan 03 manaan denaan kekuaLan Leaanaan320 n/mm dan kekuaLan mampaLan 1033 n/mm lnk blasa dlaunakan unLuk membuaL pam ln[ap dan ln[ln kapal lauL dan [enls[enls alol berslfaL Lahan karaL unLuk Lu[uan umum ootob pom Joo lojop Jlpetboot JotlpoJo zlok 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 19 | a a e Coooso (8tooze) ,erupakan sebaLlan Llmah denaan Lembaaa ana LuruL dlLambah denaan beberapa loaam laln unLuk menaukuhkan slfaLna 1lmah berLlndak meneauhkan slfaL loaam supaa la leblh kuaL Lahan lasak dan Lahan karaL keaunaan aanasa adalah seperLl berlkuL O Wana slllna O Locena O rka dan uklran O komponen en[ln O 8od bar dan sesalur ootob botooooo Jlpetboot Jotl ooooso 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 20 | a a e Ieolsjeols ooooso anasa fosforus (phosphor bronze) men[adlkan aansa leblh kuaL Lahan aeseran bermuLu Llnaal dan mudah dlbenLuk ootob ooooso fosfotos lead bronze dl[adlkan baaalan mesln LerLuLamana bearlna" ootob beotloo nlckel bronze dl[adlkan bahaalan mesln seperLl aera dan machlnenar bearlna" ootob oeot JotlpoJo ooooso olkel slllcone bronze dl[adlkan pam bahaalan kapal dan komponen elekLrlk ootob kompooeo elekttlk Jlpetboot Jotl ooooso slllcoo 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 21 | a a e ooso (btoss) merupakan campuran emas dan perak ana LuruL dlLambah denaan beberapa loaam laln baal memperkukuhkan laal slfaLna la berwarna kunlna keemasan 8lasana la dlsadur pada Lombol dan [uaa LempaL penanakuL ba[u banaunan aLau rumah mewah ootob tombol ploto JotlpoJo sooso 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 22 | a a e emb|naan 5truktur ke|u|| kelull dlkenall sebaaal besl wa[a lalLu se[enls besl ana mudah dlLempa dan mulur kandunaan karbonna lalah anLara 012 hlnaaa 18 penaeluaran kelull darlpada [onakona mellbaLkan pembuanaan bendaslna denaan sebanak munakln melaraskan kandunaan karbon dan mencampurkan unsurunsur pancaloaam unLuk menaubah slfaLna 8eotok Joo ketotoo toooko keloll 8enLuk dan keraLln ranaka kelull adalah seperLl rasuk semesLa Llana semesLa dan sesalur la dlaunakan unLuk rasuk alana kasau aulunaauluna dan penalkaL DnLuk sLrukLur keraLan kelull ana laln seslku sama dan Lldak sama dlaunakan unLuk braclna members kasau aulunaauluna rembaL dan belebas 8aal sLrukLur 1 pula dlaunakan baal rasuk penalkaL dan kudakuda ,anakala bulaLan sealempaL sama dan sealempaL LepaL beronaaa doaunakan unLuk ranaka banaunan aulunaauluna laLLlce alrders dan lalnlaln ketotoo oobooooo ,enaukuhkan kelull keraLan Leraelek sebaaal rasuk semesLa denaan mencanLumkanna secara klmpalan denaan keplnaan plaL ,enaaabunakan denaan keraLan Leraelek unLuk alrder crane dl mana dua aabunaan kelull membawa beban darl arah berLenLanaan ,enaaabunakan rasuk denaan Llana aLau sesamana denaan sesalur aLaupun seslku unLuk menahasllkan saLu lkaLan sLrukLur ana kuaL vullL up secLlon lalLu membenLuk keraLan rasuk Llana aLaupun sealempaL lompana denaan menaaabunakan secara klmpalan baal membolehkanna menanaauna beban ana besar dan Llnaal 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 23 | a a e oto peoombotoo slstemotlk Cara penomboran slsLemaLlk perlu dllakukan kerana O ,emudahkan ker[a pemasanaan O ,enaelakkan Ler[adlna kekellruan semasa pemasanaan O ,emendekkan masa pemasanaan 1eknoloal 8ahan 8lnaanCC101 24 | a a e oto pemosooooo Joo sombooooo 8olL dan naL O enambunaan lnl boleh dllakukan sebaaal sambunaan...</p>