bab3 ekonomi asas tingkatan 4

Download BAB3 ekonomi asas tingkatan 4

Post on 14-Apr-2018

290 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/27/2019 BAB3 ekonomi asas tingkatan 4

  1/21

  HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

  BAB 3 : HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

  3.1 PERDAGANGAN ANTARABANGSA(PAB)

  MAKSUD

  - perdagangan yang melibatkan pertukaran barangan antara satu negara dengan negara lain.- berlakunya aktiviti import dan eksport- import ialah aktiviti membeli barangan dari luar- eksport ialah aktiviti menjual barangan ke luar negara

  SEBAB WUJUDNYA PERDAGANGAN ANTARABANGSA

  SE

  B

  A

  B

  W

  UJ

  U

  D

  P

  A

  B

  Perbezaan sumbersemulajadisumber semulajadi yang

  berbeza antara negaracontoh :

  Arab Saudi - minyakAfrika Selatan - berlian

  Perbezaan iklim danjenis tanahpengeluaran hasil pertanian

  dan ternakan yang berbezaContoh :

  Kanada - gandumMalaysia - k/sawit

  Perbezaan budayamasyarakat

  mempengaruhikecenderungan masyarakatdalam pengeluaran sesuatu

  barangContoh :

  Perancis - pusat fesyenpakaianIndonesia - ubatanherba tradisional

  Perbezaan tingkatkecekapanpengeluaran

  pengeluaran sesuatu barangdengan kos yang rendah/amal

  pemgkhususanContoh :

  Jepun - keretaHong Kong - tekstil

  Harga faktor rendahupah, sewa dan modal yangmurah maka boleh keluarkan

  barang dengan harga murahcontoh :

  Malaysia - minyakk/sawitA.Syarikat - minyaksoya

  Cita rasa penggunapelbagaikehendak yang pelbagaiContoh :

  Kehendak terhadapkereta mewahsebabkan barangdiimport

 • 7/27/2019 BAB3 ekonomi asas tingkatan 4

  2/21

  HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

  PERSAMAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DENGAN PAB

  1. Mendapat keuntungan- kedua-duanya mempunyai tujuan yang sama iaitu memperolehi keuntungan

  2. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna- kedua-duanya bertujuan untuk memenuhi keperluan dan kehendak pengguna bergantung kepada

  permintaan pengguna terhadap sesuatu barangan

  3. Keperluan terhadap perkhidmatan sokongan yang sama- kedua-duanya memerlukan perkhidmatan sokongan yang sama untuk melancarkan proses

  perdagangan

  4. Penggunaan dokumen- kedua-duanya melibatkan transaksi dalam urusan perdagangan yang perlu direkod dan

  didokumentasikan

  5. Meningkatkan taraf hidup

  - kedua-duanya menawarkan pelbagai jenis barangan dan ini dapat meningkatkan taraf hiduprakyat

  6. Mengamalkan pengkhususan- kedua-duanya mengamalkan pengkhususan dalam pengeluaran

 • 7/27/2019 BAB3 ekonomi asas tingkatan 4

  3/21

  HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

  PERBEZAAN PERDAGANGAN DALAM NEGERI DENGAN PABPERDAGANGAN DALAM

  NEGERI

  ASPEK

  PERBEZAAN

  PERNIAGAAN

  ANTARABANGSA

  Terhad untuk penduduk tempatan Contoh : Pasaran dalam

  Malaysia lebih kecil berbandingdengan pasaran luar negara

  Pasaran

  Pasaran lebih luas Contoh : Televisyen keluaran

  Jepun dieksport ke Malaysia,Arab Saudi, Indonesia

  Tidak melepasi sempadansesebuah negara

  Contoh : Aktiviti jual beli antaraKelantan dan Melaka masih dlmlingkungan sempadan Malaysia

  Sempadan

  Perdagangan

  Melepasi sempadan sesebuahnegara

  Contoh : Pengeksportan buah-buahan dari Malaysia ke ArabSaudi, Jepun, Singapura

  Tidak tertakluk kepada sebarangsekatan perdagangan

  Contoh : Peniaga dari Melakadan Pahang tidak akan dikenakansekatan spt tarif atau kuota

  Sekatan

  Perdagangan

  Tertakluk kepada sekatanperdagangan antarabangsa

  Contoh : Perdagangan antaraMalaysia dan Thailanddikenakan duti import, kuota

  Menggunakan mata wang yang

  sama Contoh : Malaysia guna RM

  Mata wang

  Menggunakan mata wang yang

  berbeza Contoh : Thailand - Bath

  Jepun - Yen

  Jarak dekat maka kosnya lebihmurah

  Kos pengangkutan, caj insuransdan perkhidmatan pos lebihrendah

  Jarak dan Kos

  Jarak jauh dan kos lebih tinggi Libatkan kos pengangkutan, caj

  insurans dan perkhidmatan poslebih tinggi

  Dokumen perdagangansedikit/terhad seperti invois, notakiriman, nota kredit

  Dokumen

  Dokumen perdagangan lebihbanyak/pelbagai spt bil muatan,resit nakhoda, waranlimbungan, borang kastam

  Faktor pengeluaran bebasbergerak tanpa sekatan

  Contoh : buruh daripada Kedahbebas mencari kerja di Johor

  Mobiliti Faktor

  Pengeluaran

  Pergerakan faktor pengeluarantertakluk kepada kebenaran drpsesebuah negara

  Contoh : buruh dari Indonesiaperlu ada permit utk bekerja diMalaysia

  Penggunaan bahasa yang samadan ini memudahkan urusan

  Contoh : Malaysia guna bahasaMelayu Bahasa

  Penggunaan bahasa yangberbeza menyukarkan prosesurus niaga

  Contoh : Peniaga dari Malaysiadan Perancis perlu guna bahasa

  yang boleh difahamibersama/guna juru bahasa

  Barang yang dikeluarkan dalamnegeri bergantung kepadakebudayaan dan cara hidupmasyarakatnya

  Contoh : cara pemakanan orangIndia lebih kepada rempah ratus

  Kebudayaan

  Melibatkan pelbagai kebudayaanyang berbeza antara negara

  Contoh : cara pemakanan diAmerika Syarikat berbezadengan cara pemakanan di India

  Menggunakan sistem sukatan dantimbangan yang seragam/sama

  Contoh : Malaysia - Sis. Metrik

  Sukatan dan

  Timbangan

  Menggunakan sistem sukatandan timbangan yang berbeza

  Contoh : Britain - Sis. Imperial

  KEBAIKAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

 • 7/27/2019 BAB3 ekonomi asas tingkatan 4

  4/21

  HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

  (i) Menikmati barangan yang tidak dihasilkan di dalam negara- perbezaan sumber semula jadi, iklim dan tanih

  (ii) Memperoleh barang dengan lebih murah- pengkhususan dalam pengeluaran menyebabkan kos per unit pengeluaran lebih rendah

  (iii) Memperluaskan pilihan pengguna- pengguna dapat menikmati pelbagai pilihan barangan tempatan dan import/ memenuhi cita rasa/

  meningkatkan taraf hidup

  (iv) Menggalakkan penggunaan teknologi baru- meningkatkan daya pengeluaran/industri tempatan berkembang

  (v) Memperluaskan pasaran- eksport meningkat/keuntungan pengeluar meningkat

  (vi) Meningkatkan kecekapan pengeluaran melalui persaingan- industri tempatan akan tingkatkan pengetahuan dalam teknologi tinggi agar dapat bersaing

  dengan pengeluar luar negara

  (vii) Mewujudkan hubungan baik dengan rakan dagang- kerjasama dalam aspek ekonomi/politik/sosial/ekonomi

  (viii) Menambahkan peluang pekerjaan- mengurangkan pengangguran/meningkatkan taraf hidup

  (ix) Menggalakkan pelaburan- kemasukan pelaburan langsung asing(FDI)/perkongsian ekuiti

  KEBURUKAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA

 • 7/27/2019 BAB3 ekonomi asas tingkatan 4

  5/21

  HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

  (i) Terlalu bergantung kepada eksport dan import- menimbulkan kesan negatif apabila berlaku kejatuhan harga eksport- kenaikan harga import/perubahan politik

  (ii) Mengamalkan pengkhususan yang berlebihan- kewujudan barang pengganti lebih mudah/kompetitif- terdedah kepada risiko lejatuhan harga barangan pengkhususan

  (iii) Menyebarkan budaya yang tidak sihat- penyebaran nilai/budaya yang bertentangan dengan nilai budaya tempatan- tanggapan barang import lebih baik daripada barang tempatan- mengancam keselamatan negara seperti senjata api. dadah, video lucah

  (iv) Menimbulkan masalah lambakan- menjejaskan perkembangan industri tempatan- barang import dijkual dengan harga yang lebih rendah

  (v) Merugikan negara membangun- nilai/jumlah eksport yang banyak hanya dapat ditukar dengan nilai/jumlah barang importyang sedikit

  (vi) Kurang mobiliti sumber- disebabkan mobiliti buruh/ mobiliti geografi- faktor intensif buruh/intensif modal- mobiliti pekerjaan kerana pengalaman/kemahiran

  (vii) Mengamalkan dasar perlindungan- industri tempatan kurang cekap/ harga barang import lebih tinggi- sekatan perdagangan antarabangsa mendapat tindakbalas rakan dagang

  KOMPOSISI EKSPORT DAN IMPORT

  EKSPORT IMPORT

  Barangan yang dikeluarkan oleh sesebuah

  negara dan dijual ke luar negara

  Contoh : petroleum, tekstil, pendidikan

  Barangan yang dibeli oleh sesebuah negara dari

  luar negara

  Contoh : kapal terbang, buah-buahan

  Eksport nampak(barang nyata)

  Barang yang dikeluarkan dalam negara dandijual ke luar negara seperti komoditi utamadan barang perkilangan -

  Import nampak(barang nyata)

  Barang yang dibeli dari luar negara sepertibarang modal dan barang penggunaan

  Eksport tak nampak(barang tak nyata/perkhidmatan)

  Perkhidmatan atau kepakaran rakyat tempatan

  yang digunakan oleh negara luar

  Contoh :

  Pelancong asing menginap di hotel dinegara kita

  Import tak nampak(barang tak nyata/perkhidamtan)

  Penggunaan perkhidmatan rakyat asing oleh

  sesebuah negara

  Contoh :

  Syarikat insurans asing yang beroperasidi Malaysia

  KOMPOSISI EKSPORT

 • 7/27/2019 BAB3 ekonomi asas tingkatan 4

  6/21

  HUBUNGAN EKONOMI ANTARABANGSA

  KOMPOSISI IMPORT

  EKSPORT BARANGNAMPAK

  BARANGPERKILANGAN

  KOMODITIUTAMA

  barang yang dikeluarkan oleh sektorutama seperti barang pertanian dan

  perlombongan spt getah, kelapa sawit,petroleum, gas asli cecair, kayu gergaji,koko, nanas

  barang siap dan separuh siap yangdihasilkan oleh sektor perkilangan seperti

  barang elektrik dan elektronik, pakaian,kasut, tekstil

  EKSPORT

  BARANG

  TIDAK

  NAMPAK

  Pengangkutan dan Insuranspenggunaan perkhidmatan pengangkutan tempatan olehwarga asing sama ada pengangkutan udara, laut, darat

  Contoh : Pengeksport Jepun hantar barang ke Malaysiadengan kapal terbang MASRakyat asing menginsuranskan barangannyadengan syarikat insurans tempatan

  Perjalananperbelanjaan warga negara asing untuk pelancongan danperkhidmatan pendidikan di MalaysiaContoh : Penginapan hotel