bab iii khilafah menurut pemikiran hasan al-banna .80 bab iii khilafah menurut pemikiran hasan...

Download BAB III KHILAFAH MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA .80 BAB III KHILAFAH MENURUT PEMIKIRAN HASAN AL-BANNA

Post on 27-Aug-2019

215 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 80

  BAB III

  KHILAFAH MENURUT PEMIKIRAN

  HASAN AL-BANNA

  Era setelah wafatnya Muhammad SAW, khilafah menjadi isu krusial dan

  tema sentral dalam perpolitikan Islam. Sedemikian krusialnya isu tersebut

  membuat para sabahat menunda pemakaman Muhammad SAW untuk berkumpul

  di bani Tsaqifah. Mereka bermusyawarah untuk memilih khalifah (pengganti)

  Muhammad SAW. Hingga era sekarang setelah runtuhnya Khilafah Turki

  Utsmani tahun 1918 M, khilafah masih menjadi tema sentral bagi kalangan tokoh

  Islam. Salah satu tokoh tersebut adalah Hasan Al-Banna yang berusaha

  membangkitkan kembali Islam dengan berupaya menegakkan Khilafah

  Islamiyyah melalui gerakannya Ikhwanul Muslimin.

  Maka dalam bab ini, akan dibahas mengenai konsep-konsep khilafah

  secara umum, kemudian khilafah menurut pemikiran Hasan Al-Banna dan strategi

  yang digunakannya dalam upaya memperjuangkan eksistensi Khilafah

  Islamiyyah. Sebelum dijelaskan mengenai konsep khilafah secara umum, akan

  dijelaskan sedikit mengenai dasar politik Islam atau dasar pembentukan negara

  Islam.

  Harun Nasution mengemukakan pendapat bahwa Al-Qur‟an sebagai

  pedoman Islam tidak mengandung segala-galanya. Yang tidak dijelaskan dalam

  Al-Qur‟an menurutnya adalah sistem pemerintahan atau bentuk negara. Begitu

  pula dengan Hugson mengatakan hal yang senada ia mengatakan bahwa Al-

  Qur‟an tidak menetapkan sistem sosial tertentu. Hal ini diserahkan kepada

  Muhammad SAW tersendiri untuk mengambil kebijakan. Meskipun Al-Qur‟an

  tidak menyebutkan dengan tegas tentang pembentukan pemerintahan, tetapi

 • 81

  dikehidupan nyata Muhammad SAW mempunyai pemerintahan dan sekaligus

  menjadi Kepala Negara di samping menjadi seorang Nabi dan Rasul (Sukardja,

  1995: 102).

  Pemerintahan Muhammad SAW dimulai dengan adanya Piagam Madinah.

  Piagam atau perjanjian itu disebut oleh Nabi dengan istilah shahi>fat (lembaran

  tertulis) dan kita>b (Pulungan, 1994: 87). Piagam Madinah dapat disebut undang-

  undang atau konstitusi karena menurut Marmaduke Pickhtal, naskah itu

  mencerminkan perhatian Muhammad sebagai seorang pemimpin untuk

  menetapkan dan mengatur kepentingan umum sebagai the constitution of the state

  (undang-undang negara). Di dalamnya terdapat ketetapan mengenai dasar-dasar

  negara Islam yang bekerja untuk mengatur satu umat dan membentuk suatu

  masyarakat serta menegakkan suatu pemerintahan (1994: 110).

  Menurut Hugson Konstitusi Madinah yang menentukan posisi berbagai

  elemen di Madinah ketika Muhammad berada di sana, adalah karya Nabi

  Muhammad SAW, bukan bagian dari Al-Qur‟an (Sukardja,1995: 103). Senada

  dengan Hugson, kata Gibb, undang-undang legislatif Islam yang pertama itu telah

  meletakkan dasar-dasar sosio-politik untuk mempersatukan penduduk Madinah,

  dan ia merupakan hasil dari inisiatif Nabi, bukan dari wahyu (Pulungan, 1994:

  110). Sehingga dapat dikatakan bahwa Piagam Madinah merupakan Hadits Nabi

  Muhammad karena segala perkataan, perbuatan, dan persetujuan Muhammad

  SAW adalah hadits darinya. Hadits Rasul merupakan dasar pedoman umat Islam

  setelah Al-Qur‟an. Maka jika dilihat dari sifat isinya mengenai tatanan kehidupan

  politik, Piagam Madinah adalah hadits siya>sah (politik) yang menjadi dasar bagi

  umat Islam untuk mendirikan negara Islam (Sukardja,1995: 175).

 • 82

  Pada dasarnya, Harun Nasution dan Hugson memberikan pernyatan bahwa

  Al-Qur‟an tidak memberikan dasar hukum negara Islam karena mereka hanya

  mengkaji secara eksplisit. Akan tetapi secara implisit dalam Al-Qur‟an terdapat

  pembahasan mengenai dasar negara Islam seperti yang disebutkan pada surat A‟n-

  Nisa‟ ayat 59, Al-Anbiya‟ ayat 92, Al-Mu‟minun ayat 52, Al-Imran ayat 28, 103

  dan 105. Sehingga Piagam Madinah dijadikan dasar hukum yang realistis dalam

  mendirikan negara Islam.

  A. Khilafah Secara Umum

  Pengertian khilafah secara bahasa berarti mengganti atau suksesi, yang

  berasal dari bahasa arab khalafa-yakhlufu-khalafan wa

  khilafah (Munawwir, 1997: 361). Kata khilafah dalam struktur gramatika bahasa

  Arab merupakan bentuk gramatika verbal yang mensyaratkan adanya subjek atau

  pelaku aktif yang disebut khalifah. Kata khali>fah merupakan ism fa>’il

  (subjek) dari kata kerja yang sama yaitu khalafa yang bermakna orang yang

  menggantikan atau orang yang menepati posisi sebagai pengganti. Oleh karena itu

  tidak ada suatu khilafah tanpa adanya seorang khalifah.

  Menurut Ganai secara literal, khilafah berarti penggantian terhadap

  pendahulu, baik bersifat individual maupun kelompok. Sedangkan secara teknis,

  khilafah adalah lembaga pemerintahan Islam yang berdasarkan pada Al-Qur‟an

  dan Sunnah. Khilafah merupakan medium untuk menegakkan din (agama) dan

  memajukan syariah (Sudrajat, 2009: 3).

  Pengertian khilafah dalam semboyan politik Islam Sunni, merujuk pada

  wewenang seseorang yang berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam kapasitasnya

 • 83

  sebagai pemimpin masyarakat, namun bukan dalam fungsi kenabiannya. Kata

  imam juga pernah digunakan dengan arti yang serupa kecuali Syiah. Kata imamah

  dalam prespektif Sunni merujuk pada negara Islam dalam arti yang umum dan

  dianggap mencerminkan masa pemerintahan Nabi yang sesudahnya (Jidan, 1994:

  9).

  Ibnu Khaldun (2012: 336) dalam karyanya Mukaddimah memberikan

  penjelasan tentang pengertian khilafah. Ia menjelaskan bahwa karakter kekuasaan

  cenderung memerintah masyarakatnya berdasarkan tujuan dan berdasarkan

  keinginan naluriah mereka. Adapun kekuasaan politik cenderung memerintah

  masyarakatnya berdasarkan akalnya. Sedangkan kekuasaan dari suatu

  kekhilafahan memerintah masyarakatnya berdasarkan syariat Islam, baik dalam

  urusan akhirat maupun kepentingan agama. Karena menurutnya apa yang

  datangnya dari Allah SWT jauh lebih baik dari pada jangkauan akal manusia.

  Kekhalifahan ini pada hakikatnya merupakan pengganti atau wakil Allah yang

  menjaga agama dan kehidupan dunia.

  Al-Mawardi (2000: 14) juga menjelaskan bahwa Allah SWT telah

  menggariskan dalam umat manusia harus ada pemimpin yang menjadi pengganti

  dan pelanjut fungsi kenabian menjaga terselengaranya ajaran agama, kendali

  politik, membuat kebijakan yang dilandasi syariat Islam, dan menyatukan umat

  dalam kepemimpinan tunggal. Ia telah mendefinisikan bahwa khilafah adalah

  dasar bagi terselenggaranya dengan baik ajaran-ajaran agama dan pangkal dari

  terwujudnya kemaslahatan umat sehingga kehidupan masyarakat menjadi aman

  sejahtera.

 • 84

  Khilafah dalam pandangan ahli fiqih adalah kepemimpinan umum dalam

  urusan agama dan dunia sebagai pengganti Muhammmad SAW. Khilafah juga

  diartikan sebagai pengganti Rasulullah dalam menegakkan agama dan menjaga

  eksistensi agama (Hawwa, 2002: 64). Pada dasarnya khilafah tidak hanya terfokus

  pada kekuasaan saja, tetapi memang harus memeperhatikan syariat Islam di

  dalamnya.

  Menurut ijma‟ para ulama, umat Islam tidak dibenarkan wujud tanpa

  Imam. Kemudian Imamah yang disepakati umat Islam ini disebut khilafah. Sistem

  khilafah bersifat unik berbeda dengan sistem pemerintahan manapun. Yang

  menjadikan berbeda pada sistem khilafah ini adalah karena berasal dari Allah

  untuk para Rasul (2002:47).

  Sa‟id Hawwa (2002: 48) menjelaskah bahwa imamah yang dimaksud

  merupakan khilafah nubuwwah. Artinya hakikat sistem khilafah ialah mewakili

  kenabian, sedangkan Rasul sendiri merupakan Khalifatullah. Karena khalifah

  berfungsi sebagai pewaris kenabian dan menegakkan hukum-hukumnya. Dengan

  demikian tugas Rasulullah adalah menunjukkan manusia kepada kekuasaan Allah.

  Sedangkan tugas para khalifah-nya adalah melanjutkan gerak Rasulullah dalam

  mengajarkan manusia tentang dua warisan Rasul; Al-Qur‟an dan Sunnah.

  Ringkasnya khilafah sebagai sistem pemerintah yang mewakili Rasulullah SAW

  dalam menegakkan syariat Allah. Pengertian imamah menurut Sa‟id Hawwa ini

  merupakan prespeksif golongan Sunni.

  Berdasarkan penjelasan di atas, secara umum khilafah merupakan

  pengganti Nabi Muhammad setelah ia wafat dalam beberapa hal, pertama;

  sebagai penerus kepemimpinan umat Islam baik dalam hal dunia maupun agama

 • 85

  sehingga harus dibentuk sebuah pemerintahan. Kedua; untuk menjaga eksistensi

  hukum Islam sebagai pedoman hidup. Ketiga; menjaga persatuan dan

  kemaslahatan umat manusia. Seorang pengganti itu hanya meneruskan tugas Nabi

  Muhammad bukan meneruskan kenabian atau kerasulannya, karena Muhammad

  SAW merupakan nabi dan rasul terakhir.

  Terdapat beberapa unsur yang menyertai kekhilafahan seseorang. Unsur-

  unsur tersebut adalah orang yang diberi kekuasaan atau mandat, wilayah

  kekuasaan, dan hubungan antara khalifah dengan wilayah beserta hubungan

  khalifah dengan pemberi kekuasaan yakni Allah. Kekhalifahan seseorang dengan

  demikian dapat dinilai dari sejauhmana seorang khalifah memperhatikan

  hubungan-hubungan tersebut. Ketika seorang khalifah memprakti