bab 1,2,3 final proposal (autosaved)

Upload: oppa-ca

Post on 07-Aug-2018

236 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  1/48

  BAB 1

  PENDAHULUAN

  1.1 PENGENALAN

  Marcapada ini, Malaysia yang merupakan sebahagian daripada negara Asean

  membangun dengan pesatnya ke arah status negara maju justeru menggarap matlamat ke arah

  Wawasan 2020. Dalam istilah negara maju ini, Malaysia telah melakukan pelbagai cara

  melalui pilihan alternatif yang telah disediakan oleh kerajaan. Antaranya adalah dalam

  mencapai sebuah negara yang berpendapatan tinggi khususnya dalam pasaran organisasi

  seiring dengan pembebasan daripada ketidakadilan organisasi. etidakadilan organisasi ini

  merangkumi pelbagai jenis ketidakadilan di mana antaranya adalah diskriminasi di tempat

  kerja. !elinga kita sudah lali dihidangkan dengan isu diskriminasi di tempat kerja ini dimana

  ia juga telah tersedia menular di seluruh pelusuk dunia. Diskriminasi secara umumnya

  merujuk kepada layanan yang diberi secara tidak adil kepada indi"idu yang mewakili

  sesebuah kelompok tertentu dimana situasi ini sebenarnya sudah menjadi kebiasaan dan

   boleh dijumpai dalam mana#mana masyarakat manusia. Diskriminasi ini boleh dilihat dalam

   beberapa konteks seperti diskriminasi oleh orang perseorangan, institusi, firma malah

  kerajaan. Malah, diskriminasi di tempat kerja pula merujuk kepada tingkahlaku menerima

  atau menolak seseorang semata#mata berdasarkan keahliannya dalam sesebuah kelompok 

  $%ears, &reedman ' (eplau, )***+. su diskriminasi dalam organisasi ini kebiasaannya

  melibatkan majikan dengan orang bawahan mahupun sesama rakan sekerja di mana mangsa

  diskriminasi menerima layanan yang berbe-a yang lebih cenderung ke arah negatif tanpa

  sebab#sebab yang kukuh. %ebagai contoh, layanan yang diberikan terhadap sesama

  kakitangan organisasi mahupun antara majikan#kakitangan organisasi merangkumi beberapa

   jenis diskriminasi di tempat kerja seperti diskriminasi jantina, diskriminasi bangsa,

  diskriminasi pengalaman $berdasarkan tahun bekerja+, diskriminasi dari segi tahap

   pendidikan, diskriminasi dari segi tahap pendapatan serta diskriminasi jawatan. !ambahan

  lagi, situasi ini juga turut memberi impak sampingan di mana ia menyebabkan prestasi kerja

   pekerja terjejas. (restasi kerja secara amnya dapat dieertikan sebagai hasil yang dicapai olehseseorang mengikut penilaian terhadap pekerjaan yang berkaitan.

  )

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  2/48

  Menurut asibuan $)**/+, prestasi kerja bermaksud suatu hasil kerja yang dicapai seseorang

  dalam melaksakan tugasan yang diberikan kepadanya berdasarkan kecekapan, pengalaman,

  kesungguhan serta masa yang diberikan. (restasi kerja ini kebiasaannya dinilai bagi melihat

  kemajuan, keupayaan, dan kemahiran seseorang dalam pekerjaan mereka. (enilaian yang

  dibuat adalah berdasarkan kuantiti dan kualiti kerja, kehandalan, inisiatif, kerajinan, sikap,

  serta kehadiran pekerja tersebut justeru memperlihatkan pelaksanaan kerja mereka sepanjang

   berada dalam organisasi.

  %ebenarnya, dapatan tentang isu diskriminasi ini tidak terkira banyaknya. %esetengah

  laporan menunjukkan bahawa situasi diskriminasi ini seringkali berlaku di mana#mana,

  malah negara maju turut terpalit sama. Walaubagaimanapun, secara faktanya diskriminasi di

  negara maju lebih sedikit atau kurang berbanding dengan negara membangun. !erdapat

   pelbagai bentuk diskriminasi yang boleh kita lihat di tempat kerja. Meskipun terdapat laporan

  terhadap kes#kes diskriminasi samada dari institusi kerajaan mahupun bukan kerajaan, isu ini

  masih berada di luar kawalan. (ersekitaran pejabat, status sosio#ekonomi wanita, dan

  halangan serta semua yang berkaitan dengan psikologi sosial terhadap manusia boleh

  digambarkan sebagai sebab#sebab asas timbulnya tindakan berat sebelah atau bias tersebut.

  %emua ini telah membawa isu ini kearah yang lebih rumit lagi dan lagi. Amerika %yarikat

  merupakan negara yang terlibat dalam sejarah awal diskriminasi. Menurut ‘Equal 

   Employment Opportunity Commission’ $1+ $2003+, mereka menerima */,402 aduan

  tentang diskriminasi pekerjaan di Amerika %yarikat dimana ia merupakan jumlah yang

  tertinggi sejak kelulusan Akta ak %i"il )*54.Amerika %yarikat mempunyai sejarah yang

  teruk tentang amalan diskriminasi di tempat kerja. %ehingga pertengahan abad ke 20,

   pengenalan terhadap undang#undang hampir tiada dalam mengatasi keadaan ini daripada

   berlaku. Di Asia, wanita masih lagi merupakan kelompok utama yang masih menghadapi isu

  diskriminasi dalam konteks peluang dan jurang upah (International Labour Office, 2006)

  %ebagai contoh di Asia !imur dan (asifik, pekerjaan bidang pertanian oleh wanita tidak 

  dibayar upah meningkat kepada 46./7 manakala di Asia %elatan, kadar tersebut kekal pada

  )5./7 dimana ia merupakan kadar terendah seluruh dunia. !ambahan pula, 2 per 6 daripada

  kesemua wanita yang bekerja di Asia %elatan adalah mereka yang tidak dibayar upah. Di

  Malaysia pula, kadar pekerjaan wanita kekal pada 48.*7 pada 20)) dan 4*./7 pada 20)2

   berbanding kadar tenaga lelaki yang hampir 307 di dalam 9aporan (embangunan Manusia

  Malaysia, $20)6+.

  2

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  3/48

  (enyelidikan dalam bidang psikologi dan sosial $atau lebih dikenali sebagai psikologi

  sosial+ terhadap diskriminasi dengan prestasi telah diteliti dan dikaji oleh beberapa orang

   pakar sosial sains di seluruh dunia. ajian yang dilakukan menunjukkan bahawa

  mengkategorikan indi"idu atas dasar penting, ciri#ciri seperti bangsa, jantina, umur, dan juga

  corak pakai dan cara bertutur tidak dapat dielakkan malah berlaku secara automatik dan

  menyebabkan tindakan berat sebelah atau bias $Allport, )*/4: ;rewer dan ;rown, )**3:

  De"ine, )*3*, 200): &iske, )**3+. %elain itu, terdapat antara pakar sosial sains yang

  memikirkan bahawa mengkategorikan seseorang secara automatik adalah gagal mendapatkan

  tindakbalas atau respon berat sebelah di kalangan mereka yang mempunyai moti"asi yang

  tidak mudah prejudis terhadap orang lain, namun mereka menggunakan kaedah

  mengkategorikan orang ini dengan membuat perbe-aan dan kadang#kadang tujuannya untuk 

  mengekalkan ketidaksamaan sosial di kalangan umur yang berbe-a $De"ine )*3*, 200)+.

  %ungguhpun kajian lepas menyatakan seseorang itu mengkategorikan orang lain dalam

   pelbagai cara, kajian ini memfokuskan faktor#faktor seperti bangsa, jantina, tahap pendidikan,

  tahap pendapatan, tahun bekerja dan jawatan dalam melihat hubungan antara diskriminasi

  dengan prestasi kerja dalam kalangan pekerja (usat !anggungjawab $(!

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  4/48

  kajian yang dipilih adalah di %elangor dan pengkaji memilih responden yang hanya

  kakitangan (!< =(M %erdang secara spesifiknya. Daripada keseluruhan uni"ersiti tersebut,

   pengkaji memilih / fakulti termasuklah &akulti konomi dan (engurusan, &akulti kologi

  Manusia, &akulti ;ahasa Moden dan omunikasi, &akulti %ains omputer dan !eknologi

  Maklumat dan &akulti ;ioteknologi dan %ains ;iomolekul di =(M %erdang, dan kemudian

   pekerja (!< seramai 30 orang bagi setiap pusat tanggungjawab. 1leh itu, ini menjadikan

   jumlah keseluruhan responden adalah seramai 400 orang responden mewakili populasi

   pekerja (!< di fakulti#fakulti =(M. Dalam mengumpul maklumat atau data, pengkaji

  menggunakan kaedah soal selidik dan diedarkan kepada responden.

  !erdapat beberapa signifikan daripada kajian ini. ajian ini memberi panduan dalam

  meningkatkan kualiti prestasi pekerja di organisasi dengan mengelakkan daripada isu

  diskriminasi berlaku. ajian ini turut membantu kerajaan mengumpulkan data terkini

  mengenai diskriminasi di tempat kerja justeru meningkatkan gerak kerja mereka dengan

  memperbaiki polisi, formula dalam penyelesaian masalah dan untuk memastikan sesama

  kakitangan kerja mencapai prestasi yang baik pada masa akan datang.

  1.2 PENYATAAN MASALAH

  1.2.1 PERSOALAN KAJIAN

  ajian ini dibentuk untuk memahami dengan lebih jelas faktor#faktor yang berkait

  rapat dengan diskriminasi dan prestasi kerja dalam kalangan kakitangan (!< $(usat

  !anggungjawab+ =(M $=ni"ersiti (utra Malaysia+. &aktor#faktor yang dikaji dalam kajian

  ini termasuklah iri#iri (ersonal $demografi iaitu jantina dan bangsa+ dan iri#iri

  (ekerjaan $tahap pendidikan, tahap pendapatan, tahun bekerja dan jawatan+ juga akan

  menentukan hubungan antara sikap diskriminasi dan prestasi kerja dalam kalangan pekerja

  (!< di =(M. ;erikut merupakan persoalan kajian yang ditujukan dalam kajian ini

  ). Apakah jenis diskriminasi yang dilalui oleh responden@

  2. Apakah tahap prestasi kerja responden@

  6. Apakah faktor#faktor terhadap ciri#ciri personal dan ciri#ciri pekerjaan yang

  mempunyai hubungan signifikan dengan prestasi kerja responden dan diskriminasi

  di tempat kerja.

  4. Adakah amalan diskriminasi mempengaruhi prestasi kerja@

  4

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  5/48

  PRESTASI KERJA DALAM KALANGAN KAKITANGAN U

  CIRI-CIRI PERSONAL- Demograf

   Jantina

   Bangsa

   

  DISKRIMINASI DI TEMPAT KERJA

  CIRI-CIRI PEKERJAAN

  - Taa! Pen"i"i#an- Taa! Pen"a!atan

  - Ta$n Be#er%a

  - Ja&atan

  1.2.2 KERANGKA KERJA KONSEPTUAL

  Bajah ) erangka erja konseptual ubungan antara Diskriminasi dan (restasi erja dalam

  kalangan kakitangan (!< =(M

  1.3 SIGNIFIKAN KAJIAN

  ajian ini adalah penting dalam pelbagai cara. Cang pertamanya ialah data yang

  diperoleh melalui kajian ini boleh digunakan untuk tujuan mengenalpasti prestasi kerja

   pekerja terutamanya di dalam organisasi. Data tersebut boleh digunakan sebagai garis

   panduan kepada agensi kerajaan mahupun swasta dengan melihat kepada indikator#indikator 

  yang berhubung kait dengan sikap diskriminasi atau layanan terhadap pekerja melalui

   pengukuran atau penilaian prestasi kerja mereka di dalam organisasi. Melalui kajian ini,

   perkara ini dapat membantu majikan#majikan untuk membina jalan penyelesaian dalam

  mengatasi masalah diskriminasi justeru meningkatkan tahap kesetiaan pekerja dalam

  organisasi. al ini juga memainkan peranan dalam menentukan sedikit sebanyak langkah

   berjaga#jaga dimana sikap diskriminasi seharusnya diatasi berpandukan undang#undang yang

  telah ditetapkan oleh negara kita justeru memberi layanan yang sebaiknya mahupun keadilanorganisasi yang saksama sesama rakan sekerja.

  /

  Angkuba

  Angkuba Angkuba

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  6/48

  1leh itu, organisasi yang bertanggungjawab boleh memperkukuhkan dan

  memperketatkan lagi kerangka kerja ataupun undang#undang mahupun polisi yang sedia ada.

  %eterusnya, signifikan kepada kajian ini juga adalah dimana kajian ini turut memberi garis

   panduan kepada penjawat#penjawat organisasi baik kerajaan mahupun swasta untuk lebih

   berwaspada dan ambil berat dalam membantu sesama rakan sekerja malah, bukan

  menimbulkan sikap diskriminasi sehingga mempengaruhi prestasi kerja mereka dalam

  organisasi.

  1.! OBJEKTIF KAJIAN "AM DAN SPESIFIK#

  1.!.1 OBJEKTIF AM

  ajian ini bertujuan untuk mengenalpasti hubungan antara diskriminasi di tempat

  kerja dan prestasi kerja dalam kalangan kakitangan =(M.

  1.!.2 OBJEKTIF SPESIFIK 

  =ni"ariasi

  ). =ntuk memperihalkan ciri#ciri personal $demografik iaitu jantina dan bangsa+.

  2. =ntuk memperihalkan ciri#ciri pekerjaan $tahap pendidikan, tahap pendapatan,

  tahun bekerja dan jawatan+.

  6. =ntuk memperihalkan diskriminasi.

  4. =ntuk memperihalkan prestasi kerja.

  ;i"ariasi

  $Angkubah !idak ;ersandar+

  ). =ntuk membandingkan perbe-aan dalam diskriminasi melalui jantina indi"idu.2. =ntuk membandingkan perbe-aan dalam diskriminasi melalui bangsa.

  6. =ntuk memperihalkan hubungan antara tahap pendidikan dan diskriminasi.

  4. =ntuk memperihalkan hubungan antara tahap pendapatan dan diskriminasi.

  /. =ntuk memperihalkan hubungan antara tahun bekerja dan diskriminasi.

  5. =ntuk memperihalkan hubungan antara jawatan dan diskriminasi.

  $Angkubah ;ersandar+

  ). =ntuk membandingkan perbe-aan dalam prestasi kerja melalui jantina.

  2. =ntuk membandingkan perbe-aan dalam prestasi kerja melalui bangsa.

  6. =ntuk memperihalkan hubungan antara tahap pendidikan dan prestasi kerja.4. =ntuk memperihalkan hubungan antara tahap pendapatan dan prestasi kerja.

  5

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  7/48

  /. =ntuk memperihalkan hubungan antara tahun bekerja dan prestasi kerja.

  5. =ntuk memperihalkan hubungan antara jawatan dan prestasi kerja.

  8. =ntuk mengenalpasti hubungan antara diskriminasi dan prestasi kerja.

  1.!.3 HIPOTESIS

  ;erikut merupakan hipotesis kajian ini

  1.!.3.1 H$% !iada hubungan signifikan antara jantina dan diskriminasi

  1.!.3.2 H$% !iada hubungan signifikan antara jantina dan prestasi kerja.

  1.!.3.3 H$% !iada hubungan signifikan antara bangsa dan diskriminasi

  1.!.3.! H$% !iada hubungan signifikan antara bangsa dan prestasi kerja.1.!.3.& H$% !iada hubungan signifikan antara diskriminasi dan prestasi kerja.

  1.& DEFINISI TERMINOLOGI

  1.&.1 '()(*+()( P,)-na/

  •  iri Demografi $

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  8/48

   !efinisi Operasional# ;orang soal selidik menggunakan maklumat bangsa bagi

  melengkapkan data bagi tujuan kajian ini.

  1.&.2 '()(*+()( P,k,)0aan

  •  !ahap (endidikan

   !efinisi "onseptual# !ahap pendidikan berdasarkan Wikipedia adalah tahap dimana

  seseorang melalui sistem pendidikan sama ada sehingga peringkat rendah, menegah

  mahupun uni"ersiti. Manakala di uni"ersiti pula melibatkan peringkat asasi, diploma,

  ija-ah sarjana muda, master dan (D.

   !efinisi Operasional# Maklumat tentang tahap pendidikan responden adalah

   berdasarkan maklumat yang telah diisi di dalam borang soal selidik.

  •  !ahap (endapatan

   !efinisi "onseptual# Menurut ‘In$estope%ia’ , tahap pendapatan adalah sejumlah wang

  yang diperolehi mengikut tahap kelayakan seseorang dalam menyediakan ser"is

  sebagai pulangan balik bagi mendapatkan sejumlah pendapatan tersebut.

   !efinisi Operasional# Maklumat tentang tahap pendapatan responden adalah

   berdasarkan maklumat yang telah diisi di dalam borang soal selidik.

  •  !ahun ;ekerja

   !efinisi "onseptual#  Menurut All ;usiness.om, tahun bekerja adalah bermaksud

  tempoh masa pekerja bekerja sepanjang berada dalam organisasi. a juga berkait dengan

   pengalaman bekerja serta jawatan yang diduduki.

  3

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  9/48

   !efinisi Operasional# Maklumat tentang tahun bekerja responden adalah berdasarkan

  maklumat yang telah diisi di dalam borang soal selidik.

   

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  10/48

  ajian ini memfokuskan kepada hubungan antara diskriminasi dan prestasi kerja di

  kalangan kakitangan =(M. 1leh itu, seramai 400 orang responden telah di pilih dalam

  kalangan kakitangan di =(M. !arget responden yang dipilih adalah merupakan mereka yang

   berkerja di bawah satu tampuk organisasi (usat !anggungjawab $(!

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  11/48

  dan !eknologi Maklumat dan &akulti ;ioteknologi dan %ains ;iomolekul. 9imitasi yang

  terdapat melalui lokasi kajian adalah reputasi sesebuah fakulti dan uni"ersiti tersebut. ;agi

  menjaga reputasi fakulti mahupun uni"ersiti, soal selidik yang dijawab berkemungkinan

  menyebelahi (!< fakulti dimana jawapan yang diberikan melalui soal#selidik hanyalah positif 

  semata. Maka, ia berkemungkinan menunjukkan hasil dimana prestasi kerja kakitangan (!<

  adalah dalam konteks yang baik dimana sikap diskriminasi pula berkemungkinan bukan

  sebagai punca utama yang bersangkut paut dengan tahap prestasi pekerja yang rendah.

  1..! T,kn(k P,)-a4,/an

  Dalam istilah teknik persampelan, pengkaji menggunakan kaedah soal selidik di

  dalam kajian ini. ajian ini berkemungkinan bias apabila soal selidik tidak dijawab secara

  keseluruhannya oleh sampel dan tidak memberi jawapan yang sepatutnya terhadap soal

  selidik tersebut. Di samping itu, teknik persampelan yang digunakan adalah teknik 

   persampelan rawak bagi mewakili satu populasi itu. %ampel yang dipilih adalah kakitangan

  (!< di fakulti#fakulti dalam =(M %erdang.

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  12/48

  KAJIAN LITERATUR 

  2.1 PENDAHULUAN

  ajian literatur dilakukan bertujuan untuk mendapatkan maklumat atau dapatan

  kajian berdasarkan beberapa bahan rujukan seperti jurnal, tesis, majalah, buku, keratin

  akhbar, media massa dan lain#lain bahan cetakan. Maklumat yang diperolehi adalah penting

   bagi menyokong dan mengukuhkan lagi tajuk kajian. %orotan literatur ini membantu pengkaji

  memahami kajian yang dijalankan dengan lebih mendalam dengan menerangkan dapatan

  kajian#kajian lepas justeru melengkapkan bab ini.

  %ecara empirikalnya, bab ini membincangkan dengan mendalam dan meluas tentang isu#isu

  mahupun persoalan berbangkit yang mendasari kajian ini iaitu hubungan diskriminasi di

  tempat kerja dan prestasi kerja dalam kakitangan (!< =(M serta meninjau kajian#kajian

  literatur yang berkaitan. %ecara umumnya dalam menjelaskan bab ini, terdapat beberapa

  faktor yang mempengaruhi diskriminasi di tempat kerja dan prestasi kerja yang mana kajian

  lepas telah mengenalpasti paten jelas faktor#faktor yang berkaitan dengan kajian ini. Bujukan

  kajian literatur ini adalah daripada kajian#kajian tempatan juga kajian dari luar negara. Di

  antara faktor yang dibincangkan dalam bab ini adalah seperti iri#ciri personal $

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  13/48

  Menurut &ulthoni, et al $200*+, diskriminasi pada dasarnya adalah perbe-aan tingkah

  laku. Diskriminasi yang bermaksud perilaku yang tidak adil, menunjukkan perbe-aan

   perilaku kepada indi"idu mahupun kelompok tertentu berdasarkan seseuatu yang bersifat

  secar kategorikal atau sesetengah atribusi seperti jantina, bangsa, kelas#kelas sosial dan lain#

  lain lagi. Diskriminasi di tempat kerja pula boleh diperlihatkan dari segi perbe-aan tahap

   pendidikan, tahun bekerja, tahap pendapatan dan jawatan. Diskriminasi pula adalah

   perbe-aan yang memberi kesan negati"e kepada mangsa diskriminasi dari %hadily dalam

  Beslawati $2008+. Diskriminasi yang dimaksudkan merangkumi beberapa jenis diskriminasi

  termasuklah $)+ diskriminasi pekerjaan, $2+ diskriminasi politik, $6+ diskriminasi di kawasan#

  kawasan umum seperti kedai makan, hospital, sekolah dan lain#lain $4+ diskriminasi

   perumahan seperti kelompok minoriti tidak dibenarkan membeli atau menyewa rumah di

  kawasan tertentu dan lain#lain.

  Menurut kajian &ulthoni, et al $200*+ lagi, diskriminasi juga menunjukkan beberapa

   jenis diskriminasi yang kerapkali terjadi seperti

  • Diskriminasi etnik, bangsa dan agama

  • Diskriminasi jantina

  •Diskriminasi kecacatan

  • Diskriminasi terhadap penghidap E F AD%

  • Diskriminasi terhadap perbe-aan kelas sosial.

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  14/48

  dan sebagainya dan keputusan mendiskriminasikan kelompok tertentu adalah

   berdasarkan prasangka#prasangka yang ada dalam diri si pengamal diskriminasi.

  • Diskriminasi secara tidak langsung G Diskriminasi secara tidak langsung adalah

   bilamana orang tertentu mewujudkan jurang sesama etnik atau bangsa tertentu

  untuk berhubung secara bebas dengan etnik atau bangsa lain yang mana ia

  mempunyai ciri#ciri bias diskriminasi yang tidak tampak dan mengakibatkan

  wujudnya jurang dalam mengadaptasi dalam sesuatu kelompok masyarakat atau

  komuniti tertentu.

  %elain itu, kajian oleh Cahya $2005+ menyebut beberapa sebab terjadinya diskriminasi.

  Antaranya ialah

  • Mekanisme pertahanan psikologi $re+ection+ G ndi"idu memindahkan ciri#ciri yang

  tidak disukai yang ada dalam dirinya kepada orang lain.

  • ekecewaan G ndi"idu meletakkan kekecewaan yang ada dalam diri kepada

  ambin& /itam’ 

  • Mengalami rasa tidak selamat dan rendah diri G ndi"idu berasa terancam dan

  rendah diri justeru meletakkan orang lain dalam keadaannya.

  • %ejarah G Diskriminasi timbul disebabkan sejarah lalu.

  (ersaingan dan eksplotasi G Dalam hidup secara bersaing, masyarakat menjadilebih materialistic. ndi"idu bersaing bagi mendapatkan kekayaan, kemewahan dan

  kekuasaan.

  • (aten sosialisasi G Diskriminasi terjadi disebabkan proses sosialisasi dimana

   pandangan sterotaip wujud tentang peranan sebuah bangsa dengan yang lain dalam

  masyarakat seperti kelakuan, cara hidup dan sebagainya. Melalui sterotaip,

  indi"idu cenderung menghakimi seseorang atau sesuatu idea. (rejudis juga melalui

   proses yang sama.

  2.3 HUBUNGAN ANTARA ANGKUBAH BEBAS DAN ANGKUBAH TIDAK 

    BERSANDAR 

  2.3.1 JANTINA DAN DISKRIMINASI

  )4

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  15/48

  akitangan organisasi samada lelaki mahupun perempuan adalah merujuk kepada

  kakitangan yang melaksanakan berbe-a fungsi, tugas dan tanggungjawab bagi mencapai

  matlamat organisasi.

  Dapatan kajian oleh Abdul ameed dan Aamer Waheed $20))+ membincangkan

   produkti"iti dan prestasi sebuah organisasi dipengaruhi oleh prestasi pekerja dan prestasi

  kerja dipengaruhi oleh diskriminasi jantina. ajian ini membuktikan bahawa terdapat

  signifikan antara diskriminasi jantina dan produkti"iti serta prestasi kerja dimana golongan

  wanita seringkali menjadi mangsa diskriminasi ini. (erbe-aan jantina dalam pengambilan

  kerja, tindakan berat sebelah terhadap jantina wanita, dan perbe-aan jantina dalam kenaikan

   pangkat serta kemudahan yang disediakan mempunyai hubungan negatif dengan produkti"iti.

  ajian ini turut mencadangkan pengambilan pekerja, kenaikan pangkat kepada pekerja, serta

  kemudahan yang disediakan seharusnya tidak mempunyai ciri#ciri perbe-aan jantina kerana

  ia secara langsung mempunyai hubungan dengan produkti"iti dan prestasi kerja dimana ia

  akan mengurangkan produkti"iti serta prestasi organisasi. Masyarakat perlu menerima

  kepentingan pekerja wanita dan sedar akan senario antarabangsa terhadap perwakilan wanita

  mempunyai secara adil dalam organisasi juga termasuk dalam kuota pengambilan kerja, dan

  mendapat perkhidmatan dalam organisasi.

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  16/48

  menemui bahawa faktor seperti sosialisai, situasi, sikap dan jumlah pendapatan oleh wanita

  mempunyai perkaitan dengan diskriminasi jantina di tempat kerja.

  ajian yang telah dilakukan oleh Mohd >or Ai-at 1thman $20)2+ terhadap

  Diskriminasi dalam (asaran ;uruh memaparkan bahawa diskriminasi jantina terlihat

  menerusi perbe-aan upah antara lelaki dan wanita. Dalam kajiannya, lelaki yang telah

   berkahwin menerima upah yang tinggi berbanding wanita yang belum berkahwin walaupun

  mereka berada dalam profesion yang sama.

  %eterusnya, dikriminasi di tempat kerja dilihat juga pada tahap kesediaan wanita di

  dalam organisasi, kajian oleh Asri %elamat $200*+. Wanita di dalam organisasi secara amnya

   berada pada tahap sederhana dalam kesediaan bekerja dalam tiga aspek termasuklah ilmu

   pengetahuan, pengalaman dan kemahiran bekerja.

  Diskriminasi terhadap jantina selain itu boleh dilihat dalam pekerjaan yang

  didominasi oleh lelaki. ;ukti yang diperolehi melalui kajian oleh Hubaidah Hainal Abidin

  et.al $2004+, wanita dalam organisasi sebagai kakitangan tidak menerima sokongan mahupun

   penghargaan daripada pihak atasan. %elain itu, spesifikasi kerj ayang diberikan juga tidak 

   jelas malah penilaian prestasi yang dilakukan terhadap mereka sangat rigid dan transparent.

  !ambahan lagi, mereka kurang berkomunikasi dengan rakan sejawat kerana kebanyakan dari

  mereka adalah lelaki. Disebabkan oleh tuntuta pekerjaan tersebut yang sememangnya

  didominasi oleh lelaki, wanita kurang melibatkan diri ats faktor#faktor masa kerja yang

   panjang, kekerapan bekerja di luar kawasan dan tekanan persekitaran tempat kerja. ajian

  seperti ini turut dilakukan oleh Wa-ir

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  17/48

   bekerja keras bagi menyaingi lelaki dalam usaha memegang jawatan tersebut lebih lebih lagi

  di uni"ersiti. ajian terhadap diskriminasi jantina juga dilihat dalam soal pemilihan kerjaya

  oleh perbe-aan jantina. he Caacob et.al $2006+ menemui bukti dalam kajiannya dimana

  terdapat perbe-aan yang signifikan antara dua jantina dalam pemilihan kerjaya. ajian ini

  melihat kepada tahap persediaan bekerja di antara lelaki dan perempuan.

  2.3.2 BANGSA DAN DISKRIMINASI

  (engkaji seperti anter, )*88: Beskin, Mc;rier, ' mec, )***: %mith, 2002

  mencadangkan majoriti ahli kumpulan yang memegang posisi atau jawatan yang mempunyai

  autoriti yang tinggi termoti"asi untuk mengekalkan posisi mereka secara personalnya.eutamaan dalam melakukan perkara tersebut melibatkan eksklusi terhadap indi"idu

  daripada berbe-a kumpulan bangsa, dan menyediakan peluang hanya kepada indi"idu yang

   berkongsi karakteristik demografi yang sama. ebiasaannya ahli kumpulan yang berkongsi

  ciri demografi yang sama akan bergabung bersama kerana tahap kerisauan mereka terhadap

  minoriti bangsa lain atau kerana perasaan kepercayaan dan berkongsi kefahaman yang sama

  adalah lebih baik apabila mereka mempunyai persamaan yang lebih dengan ahli kumpulan

  majoriti. (erkara seperti sterotaip, bias, prejudis, dan diskriminasi bangsa samada sedar atau

  tidak sedar boleh menyebabkan diskriminasi di tempat kerja $&iske ' 9ee, 2003+.

  ajian lain mencadangkan bahawa prejudis dan stereotaip boleh terjadi secara tidak 

  sedar dan diluar kesedaran orang $?reenwald, ;anaji, Budman, &arnham, >osek, ' Mellot,

  2002+. Allport $)*/4+ dalam kajiannya menyatakan prejudis bertindak balas disebabkan oleh

   bias $penilaian atau perasaan negatif+ terhadap orang lain dimana mereka merupakan ahli

  kepada sesetengah kumpulan seperti kumpulan minoriti sesuatu bangsa. %terotaip pula

  merupakan kepercayaan secara semulajadi dan karakter sesuatu kumpulan $ilton ' "on

  ippel, )**5+. %ebagai contoh, masyarakat berkulit gelap adalah kalangan yang ganas.

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  18/48

   bangsa majoritinya melibatkan kajian dari luar negara dimana secara historikalnya ia adalah

   berkenaan dengan diskriminasi terhadap pekerja berkulit hitam oleh mereka yang berkulit

   putih.

  Dalam kajian sis . %ettles, >icole !.;uchanan, ' %te"ie . C. Cap $20)0+,

  diskriminasi bangsa jelas terlihat dalam kelompok kakitangan berkulit gelap. Mereka tidak 

  mendapat layan sama rata seperti kakitangan berkulit putih dari segi latihan yang diberikan,

  faedah#faedah, maklumat, pemilihan, kenaikan pangkat, penilaian prestasi dan lain#lain yang

   berkaitan organisasi. ajian sis . %ettles, >icole !.;uchanan, ' %te"ie . C. Cap $20)0+

   juga membuktikan diskriminasi terhadap bangsa masih lagi meninggalkan masalah yang

  signifikan terhadap indi"idu, organisasi dan masyarakat. ;uchanan dan &it-gerald $2008+

  dalam kajiannya menjelaskan gangguan terhadap bangsa juga seksual secara signifikannya

  meningkatkan kritikan oleh indi"idu terhadap kepimpinan organisasi dan persepsi terhadap

  organisasi.

  %atu kajian oleh De"ah (ager, ;ruce Western dan ;art ;onikowski $2003+ di >ew

  Cork, mereka menemui bukti di mana majikan adalah dua kali ganda lebih suka pemohon

  kerja dari bangsa berkulit putih berbanding pemohon yang berkulit gelap.

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  19/48

  Walaupun ada antara mereka yang mendapatkan pekerjaan, mereka tidak mendapatkan

  sokongan organisasi dan tiada ruang yang baik untuk berkomunikasi sesame rakan sekerja

  malah kurang peluang untuk mendapat kenaikan pangkat $9ily &ernandes dan >ora adi J

  Alsaeed, 20)4+.

  Di Malaysia, kajian oleh 9ee wok Aun dan Muhammed Abdul halid $20)2+

  diskriminasi dalam sektor pekerjaan terhadap pekerja Melayu jelas terlihat. %ebagai contoh,

  organisasi#organisasi yang dimiliki oleh kaum ina mementingkan bangsanya dalam

   pengambilan pekerja. Malah, hasil penemuan melalui kajian ini menunjukkan bahawa

   jawatan#jawatan tertinggi hanya dipegang oleh kaum ina. ajian ini juga mendapati hanya

  syarikat yang dimiliki oleh kaum Melayu yang tidak mengamalkan amalan diskriminasi

  malah menerima mana#mana kaum sebagai pekerja mereka.

  Maria udson, elen ;arnes, %heere ;rooks dan Bebecca !aylor $2008+, kajian ini

  mendapati majoriti pekerja tidak lagi bekerja dengan majikan lama mereka yang

  mengamalkan diskriminasi bangsa. al ini kerana mereka menerima ketidakseimbangn kuasa

  dalam hubungan pekerjaan, dan secara jelasnya mereka adalah mangsa. Majikan dalam kajian

  ini menunjukkan bahawa mereka sering meremehkan diskriminasi kaum, komplen bahawa

   pekerja tidak cukup cekap dan konflik antara kaum di tempat kerja.

  Mac9eod, D., and larke, > $200*+ dalam kajiannya di = bertajuk Meningkatkan (restasi

  melalui ubungan (ekerja dan begitu juga Bayton, ;., Dodge, !., DIAnale-e, ? $20)2+

  dalam tajuk kajiannya ;erhubung untuk Memperoleh ejayaan membincangkan bahawa

  diskriminasi bangsa dan etnik berlaku dalam organisasi hanya secara minoriti. akitangan

  masih melihat persekitaran kerja sebagai satu suasana tempat kerja yang adil. ajian ini turut

  melihat hubungan perapatan yang kuat sesama pekerja dan kakitangan organisassi yang

  lainnya membantu meningkatkan produkti"iti dan prestasi kerja.

  )*

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  20/48

  2.3.3 TAHAP PENDIDIKAN DAN DISKRIMINASI

  (endidikan adalah penting dalam kehidupan manusia bagi memperoleh ilmu

   pengetahuan justeru memandu seseorang itu dalam mengendali satu#satu situasi. Definisi

   pendidikan dalam kajian oleh Mohd >a-rin &ai- $20))+, pendidikan merupakan satu proses

  dimana seseorang memperolehi pelbagai faedah sosial seperti pekerjaan, gaji yang

  mencukupi dan kemungkinan kuasa politik. Dalam kajian %ahli-a =mairah Bayyana $20)4+

  menyatakan pendidikan seharusnya wajib diberi kepada semua indi"idu tanpa mengira

   bangsa, agama dan sebagainya. Walaubagaimanapun akibat ketidaksamarataan pada masa

  dahulu, tidak semua orang mempunyai peluang pendidikan dan dibahagikan mengikut

  kumpulan etnik, kelas sosial, kurikulum dan penempatan. (endidikan juga menjadi salah satu

  faktor yang melahirkan produk berkualiti serta berdaya saing melalui tahap pendidikan yang

   berbe-a#be-a dengan orang lain $Ab.Bahman, amidah dan halifah, Hainab dan Arif, %hoki

  dan %irin, Bosnah, 2004+. ;enson dalam >oor Bahamah j Abu ;akar $200/+ menjelaskan

   pendidikan mampu membantu indi"idu untuk menjadi seorang pekerja yang produktif 

  melalui pendidikan "okasional, laihan dan pengalaman kerja. emahiran kerja juga boleh

  diperolehi semasa bekerja justeru membentuk modal insan seseorang pekerja. Dalam teori

  modal manusia ;ecker $)*54+, teori ini menjelaskan bahawa orang yang melabur dalam

  modal manusia iaitu pendidikan, menggunakan pendidikan tersebut dalam meningkatkan

   pendapatan. al ini dimana ia berkait dengan ransangan seseorang terhadap permintaan

   pasaran dimana tahap pendidikan adalah penting dalam penerimaan seseorang atau pemilihan

   pekerja di organisasi. ajian oleh >or A-eanie he A-mi dan %upli ffendi Bahim $20)4+,

  faktor pekerjaan adalah merupakan antara penyebab pendidikan sangat penting di kalangan

  masyarakat kini.

  Walaubagaimanapun, diskriminasi kepada pasaran kerja sering berlaku kini dimana

  salah satu antaranya ialah diskriminasi tahap pendidikan $Mohd >or Ai-at 1thman: 20)2,

  Bita amkee ?. hoi: 20))+. Diskriminasi terhadap tahap pendidikan

  adalah tindakan mendiskriminasi terhadap ciri#ciri seseorang terhadap sesetengah kategori

  dalam menikmati hak sepenuhnya dalam pendidikan samada secara sengaja ataupun tidak 

  $a-rin &ai- $20))+ juga menyatakan ketidaksamaan

   peluang dalam pendidikan membawa maksud sekatan hak seseorang dalam mengembangkan

   potensi mereka. a dilihat sebagai pelanggaran hak asasi yang jelas.

  20

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  21/48

  %eperti jenis diskriminasi yang lain, diskriminasi terhadap tahap pendidikan juga boleh

  disebabkan etnik, bangsa, umur, jantina, keadaan ekonomi, ketidakupayaan dan agama

  $!homson Beuters, 20)6+. ajian oleh %haKienur $20))+ pula menyatakan ketidaksamarataan

  dalam tahap pendidikan berlaku disebabkan oleh beberapa faktor seperti jurang kelas sosial,

   jurang jantina, kumpulan minoriti, orang kurang upaya, dan golongan keciciran.

  Diskriminasi pada tahap pendidikan wujud dimana mereka yang berpendidikan tinggi

  memandang rendah pada mereka yang berpendidikan rendah walaupun mempunyai

   pengalaman yang lebih banyak. ;erdasarkan teori halangan sosial, tahap pendidikan yang

  rendah sememangnya ada bersangkut paut dengan diskriminasi di tempat kerja. ajian oleh

  Boper A%W $2002+ menemukan bukti dimana mereka yang mempunyai pendidikan yang

  tinggi mendapat layanan yang baik oleh majikan berbanding mereka yang berpendidikan

  rendah. al ini kerana pendidikan menyediakan lebih sumber dan berupaya menunjukkan

   prestasi kerja yang lebih baik dan seterusnya kurang didiskriminasi oleh kakitangan

  organisasi. ;agi mereka yang berpendidikan rendah pula, mereka adalah lebih mudah

  terdedah dengan situasi diskriminasi apabila mereka merupakan sebahagian daripada

  masyarakat yang tidak melanjutkan pelajaran dan membuat keputusan untuk bekerja pada

  umur yang sangat muda $Bita amkee ?. hoi: 20))+. Dalam penulisan

  oleh oor Bahamah j Abu ;akar $200/+ menemukan bukti dimana

  respondennya tidak ramai yang ingin melihatkan diri dalam pekerjaan formal akibat faktor 

   pendidikan. al ini kerana mereka tidak mempunyai pendidikan di peringkat tinggi justeru

  menghalang mereka memasuki pasaran buruh. %udah tentu majian inginkan pekerja yang

  mempunyai kemahiran dan ilmu pengetahuan bagi membantu mengendlikan organisasi

  mereka. Menurut pada kajian ini juga, responden memiih pekerjaan bergantung pada tahap

   pendidikan dan kelayakan akademik mereka selain faktor suka, pekerjaan mudah dilakukan

  dan boeh diterima masyarakat.

  2)

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  22/48

  ajian oleh pakar atherine &reeman dalam >ational enter for ducation %tatisticsI

  $>%+ 200/, membincangkan tentang ekuiti pendidikan memberi kesan kepada seseorang

  dalam konteks pekerjaan. Walaupun mempunyai pendidikan yang tinggi dalam kalangan

  wanita, mereka masih kurang menerima pendapatan yang tinggi sebagaimana lelaki.

   

   >amun kini, masalah diskriminasi terhadap tahap pendidikan semakin berkurang.

  Dalam kajian Caojin 9i, &iona De"ine dan Anthony eath $2003+, kelayakan dalam tahap

   pendidikan antara lelaki dan perempuan adalah hampir sama rata dimana kumpulan lelaki

  lebih sedikit berbanding perempuan. !ahap pendidikan dalam kajian ini juga melihat

  diskriminasi terhadap beberapa faktor adalah semakin berkurang. &aktor yang terlibat adalah

  seperti perbe-aan etnik, kelayakan pendidikan orang kurang upaya, dan jantina.

  !ambahan lagi menurut Mohd >or Ai-at 1thman $20)2+ pula, mereka yang mempunyai

  tahap pendidikan yang tinggi turut menerima kesan positif seperti upah yang tinggi.

  2.3.! TAHAP PENDAPATAN DAN DISKRIMINASI

  !ahap pendapatan kebiasaannya ditentukan oleh permintaan pasaran. >amun begitu,

  terdapat beberapa kajian yang mebincangkan tentang perkaitan tahap pendapatan dengan

  diskriminasi ini. !ahap pendapatan bersangkut paut dengan faktor#faktor seperti tahap

   pendidikan, lokasi tempat kerja, jenis industri dan gender justeru menyebabkan diskriminasi

  di tempat kerja $Bahimah smail, 200)+. &ishclo"a $2002+ dalam kajiannya, perbe-aan tahap

   pendapatan adalah disebabkan diskriminasi.

  (erbe-aan tahap pendapatan sering dilihat dalam diskriminasi jantina dimana jantina

  didapati sebagai faktor yang sudah terlalu biasa yang mempengaruhi diskriminasi $Markus

  ahn dan Boger Wilkins, 20)6+. Menurut kajian ini lagi, kesan buruk dilihat dalam

  diskriminasi pekerjaan ditemui melalui tahap gaji, perubahan gaji dan keberangkalian

  kenaikan pangkat. ajian oleh assandra 1kechukwu $20))+ menemukan bukti dimana

   perbe-aan dalam pemberian pendapatan dan kenaikan pangkat adalah disebabkan jantina

   berbanding prestasi kerja seseorang.

  22

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  23/48

  ?raham dan %mith $2002+, penerimaan upah oleh wanita adalah kurang berbanding lelaki.

  %elanjutnya kajian ini juga mendapati ciri#ciri pekerjaan turut menentukan perbe-aan upah

  melalui jantina. Dalam kajian >eumark $2004+, perbe-aan pendapatan yang diterima oleh

  wanita adalah dalam lingkungan 807 daripada pendapatan lelaki. (enemuan kajian oleh

  %olberg $2004+ menjelaskan perbe-aan tahap pendapatan terjadi kerana pemilihan pekerjaan

  oleh jantina. %elain itu, %tedham dan Camamura $2005+ menemukan hasil daripada kajian

  dimana wanita menerima upah yang lebih rendah berbanding lelaki. Wanita menerima

   pendapatan rendah daripada lelaki kerana produkti"iti kerja yang ditunjukkan $Liao#Cuan

  dan 9iKin Hhang, 2003+. Mereka juga menemukan bahawa perbe-aan upah yang diberikan

  adalah kerana kemahiran yang dimiliki oleh indi"idu itu sendiri. Da"id M.Do-ier, ;ey#9ing

  %ha, A(B dan ongmei %hen $20)2+ mendapati ketidaksamaan gaji antara lelaki dan wanita

  adalah disebabkan perbe-aan gender berbanding pengaruh daripada faktor#faktor lain. amun begitu, jurang perbe-aan pendapatan antara

  lelaki dan wanita adalah semakin rapat atau berkurang $Bahmah, Hulkifly dan %ya-wani,

  20)6: dan (olachek, )**6+. (engecilan jurang ini adalah disebabkan pembaikan oleh

   pengalaman yang dimiliki oleh golongan wanita dan mereka memfokuskan upah yang tinggi

  terhadap penglibatan mereka dalam dunia pekerjaan.

  26

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  24/48

  %elain itu, diskriminasi terhadap tahap pendapatan ini juga bersangkut paut dengan

  layanan yang diberi oleh majikan $Dong ' Hhang, 2003: Meng, )**3+. Diskriminasi oleh

  majikan mempengaruhi tahap pendapatan pekerjanya yang berbe-a#be-a $

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  25/48

  Menurut kajian oleh Markus ahn dan Boger Wilkins $20)6+, 3./ 7 pemohon kerja

  dan 8./7 daripada pekerja sedia ada melaporkan didiskriminasi kebanyakannya kerana tahun

   bekerja atau pengalaman bekerja yang sedikit. Walaupun wanita telah bekerja beberapa tahun

  lebih lama berbanding lelaki: namun setiap kali wanita memohon untuk kenaikan pangkat,

  kedudukan tersebut telah diisi oleh mereka $lelaki+ yang kurang berkelayakan. ajian oleh

  ?ary B.(ike $)**4+ pula menyatakan wanita tidak berpuas hati dengan jenis kerja yang

  diberikan jika dibandingkan dengan pengalaman mereka dalam organisasi yang lebih lama

   berbanding lelaki. al ini menyebabkan kaum wanita cuba untuk mencari kerja yang lain

  dalam pasaran kerja. (enulisan Bosa 9ee $2002+, wanita telah mencapai tempoh masa bekerja

  sama seperti lelaki dimana sepatutnya berlaku perubahan posisi mereka dalam syarikat

  namun wanita masih di takuk lama dimana mereka masih lagi diberikan kerja yang berulang,

  membosankan, tiada kemahiran serta diletakkan dalam struktur kerja yang paling rendah.

  !ambahan lagi, terdapat kes yang berlaku dimana semakin meningkat umur wanita, mereka

  cenderung untuk dipecat. %elain itu, hal ini turut berlaku pada mereka yang hamil selepas

   berumah tangga. 1leh kerana takutkan kekurangan komitmen oleh golongan ini, peluang

  knaikan pangkat adalah terhad untuk mereka.

  uepacs $20))+, kenaikan pangkat mengikut tahun bekerja sememangnya

  mempengaruhi pekerja#pekerja dalam organisasi. Walaubagaimanapun, pekerja tidak 

  mendapat keadilan yang sama rata apabila dua jenis kerja yang berbe-a tetapi di dalam

   perkhidmatan dan tahap yang sama tidak menunjukkan hasil yang sama. Dalam hal ini, bukti

  menunjukkan pegawai dalam posisi tertentu tidak mendapat kenaikan pangkat walaupun

   berkhidmat dalam tempoh yang lebih lama atas alasan ketidakadilan perkhidmatan awam.

  %elain itu, diskriminasi tahun bekerja turut dipengaruhi oleh seberapa lama

  keberadaan indi"idu dalam organisasi dan jurang generasi itu sendiri. !erdapat jurang antara

  generasi tua mahupun muda di dalam organisasi. ?enerasi tua atau warga emas ini seringkali

  dianggap sebagai liabiliti kerana fiskal mereka semata sedangkan mereka merupakan

  golongan yang kaya dengan pengalaman pengetahuan, kepakaran serta kemampuan $>orliha,

  20)2: Amran Hakaria, 20)4+. Dalam penulisan mily ;randon $20)2+, terdapat beberapa

   perkara yang menyebabkan diskriminasi terhadap golongan warga emas seperti permintaan

  gaji yang tinggi, majikan yang lebih muda, kemahiran paten lama.

  2/

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  26/48

  Disebabkan mereka bekerja lebih lama dan mempunyai pengalaman, mereka menjangkakan

  upah yang tinggi daripada jawatan yang diduduki dan tidak dapat menerima sekiranya

  terdapat golongan muda menerima jawatan yang hampir sama yang berpadukan tahap

   pendidikan dan bukan pengalaman. al ini turut terlihat dalam isu terpaksa menerima

  majikan yang lebih muda yang dipilih berdasarkan tahap pendidikan mereka yang lebih tinggi

  dari generasi tua atau warga emas berbanding pengalaman. !ambahan lagi, warga emas atau

  generasi tua sudah tentu mempunyai lebih pengalaman dalam pengurusan kerja berbanding

  generasi muda namun mereka kekurangan kemahiran atau hanya mempunyai kemahiran

   paten lama dimana masa kini cenderung menggunakan lebih banyak khidmat teknologi

  maklumat yang mana bukan kemahiran mereka. Diskriminasi ini turut memberi kesan kepada

  generasi muda. ebanyakan mereka tidak mempunyai banyak pengalaman malah baru

   berjinak#jinak dalam dunia pekerjaan. Walaupun mereka mempunyai tahap pendidikan yang

  tinggi, pengalaman atau tahun bekerja adalah perkara utama yang paling dilihat oleh majikan.

  Dalam kajian yang dibuat oleh /e 1ritis/ C/ambers of Commerce’   $20)4+, mereka

  mendapati * daripada generasi muda tidak sedia dalam dunia pekerjaan kerana kekurangan

   pengalaman kerja, tiada kemahiran asas seperti komunikasi dan tidak mendedahkan diri

  mereka sendiri dalam mendapatkan pengalam bekerja. al ini mendorong mereka dari terus

  didiskriminasi oleh kakitangan lain dalam organisasi. (enulisan %hahanim Cahya $20)2+

  menyatakan perbe-aan antara generasi seharusnya boleh memberi implikasi terhadap

  keberkesanan komunikasi, memupuk moti"asi dalam diri, meningkatkan produkti"iti dan

  kerjasama kumpulan apabila kedua#dua generasi ini saling melengkapi dengan kombinasi

   pengalaman dan pendidikan masing#masing.

  2.3. JA7ATAN DAN DISKRIMINASI

  onteks kerja adalah seringkali berkait dengan jawatan yang dipegang oleh seseorang

  samada berada dalam kedudukan tinggi atau rendah. %eperti faktor#faktor lain, faktor jawatan

  ini juga mendorong ke arah diskriminasi. Diskriminasi terhadap jawatan yang diperolehi oleh

  seseorang turut bersangkut paut dengan perbe-aan ras, perbe-aan jantina, sikap majikan, dan

  kenaikan pangkat.

  25

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  27/48

  Diskriminasi ras boleh mempengaruhi jawatan seseorang dalam organisasi. Di

  Malaysia, organisasi swasta yang kebanyakannya dimiliki oleh kaum ina mengenakan

  syarat penguasaan Mandarin bagi memberikan jawatan dalam organisasi mereka $-wyn

  Hulkapri, halifah Mastura assan ' >urul %aIadah %abdin, 2002+. aum Melayu dan ndia

  sukar untuk menjawat jawatan tinggi dalam organisasi ini. Walhal, mereka diberi jawatan

  hanya sekadar syarat untuk mencukupkan kuota dan untuk mendapatkan projek dan tender 

  kerajaan. %elain itu, =tusan Malaysia $2008+ turut mengulas perkara yang sama namun

  menambah bahawa sektor awam pula mensyaratkan lulus ;ahasa Malaysia dimana ia terlihat

  sebagai mendahulukan kaum Melayu. !erdapat kajian lepas yang telah membincangkan hal

  ini dan memberi cadangan untuk mana#mana kaum namun tiada tindakan untuk memperbaiki

  keadaan malah sektor swasta berterusan dengan persepsi perkaumannya walaupun

  masyarakat majoriti negara kita telah hidup lebih /0 tahun bersama#sama.

  %elain itu, diskriminasi jantina yang seringkali menjadi antara punca utama

  diskriminasi turut mempengaruhi faktor jawatan dalam organisasi. Wanita menghadapi

   pelbagai masalah berdepan dengan pelbagai bentuk kerja $Da"idson dan ooperI )**):

  ?ra"esI 2006+. 1leh disebabkan hal ini, wanita sukar untuk meningkat dalam pekerjaan

  mereka juga menyukarkan mereka untuk mendapat kenaikan pangkat. Bahmah $)**5+ dan

  menyatakan golongan wanita masih dianggap sebagai golongan yang sesuai dengan kerja#

  kerja berciri feminism seperti bidang kejururawatan dan pendidikan. %elain itu dalam alam

   pekerjaan, wanita sering dikaitkan dengan taraf pekerjaan yang rendah sementara diberi

  tugas#tugas remeh atau sama yang menjemukan $;lake: )*30: Doris (admini %el"aratnam

  dan aw it CengI 20))+. Aleander %tyhre, Maria ;eckman dan %ofia ;oIrjesson $200/+,

  walaupun wanita masih berpotensi terlibat dalam industri secara minoriti namun mereka

  didapati kurang diberi kepercayaan dalam memegang jawatan#jawatan penting atau tahap

  atasan dalam organisasi. !ambahan lagi, mereka sering diberi pekerjaan yang tergolong

  dalam jenis jawatan bawahan dan menerima pendapatan rendah, tidak mendapatkan khidmat

  latihan serta tidak mempunyai peluang kenaikan pangkat. !enaga wanita kini semakin

   penting terutamanya dalam bidang pentadbiran awam, pendidikan dan pertahanan dalam

   perkhidmatan awam $>or Aini, )**5: Doris (admini %el"aratnam dan aw it CengI 20))+.

   >amun begitu, jenis pekerjaan yang diceburi masih lagi berada dalam peringkat rendah

   berbanding lelaki. %ebaliknya, bidang teknologi yang semakin maju pula menjadi penyebab

  wanita dibuang kerja bagi memperolehi penjimatan buruh $>or Aini, )**5: dlm.Date#;ah,

  )**8+.

  28

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  28/48

  Dalam kajian Boslina smail $2006+, beliau menemukan sejauhmana stereotaip lelaki slam

  terhadap penyertaan wanita dalam bidang kepimpinan. >amun begitu, wanita diberi peluang

  sama rata sebagaimana lelaki bagi menjawat jawatan seperti ketua akademik di uni"ersiti.

  Walau bagaimanapun, kajian ini tidak menafikan bahawa wanita terpaksa bekerja keras

   berbanding lelaki bagi mendapatkan kenaikan pangkat serta menjawat jawatan tersebut

  $Bosiatimah Mohd sa, 2002+. Manakala, kajian oleh Mohd >or Ai-at $20)2+ hasil

  menemukan terdapat peluang kenaikan pangkat dalam pekerjaan. >amun begitu, kenaikan

   pangkat lebih berfokuskan lelaki.

  %elain itu, diskriminasi terhadap jawatan yang diduduki juga ada kena mengena

  dengan majikan organisasi itu tersendiri. %hikin halil $20)4+ dalam penulisannya, sikap

  majikan yang pelbagai menyebabkan diskriminasi terhadap jawatan majikan. Antaranya

  adalah tidak menyokong pekerja, kedekutI dalam memberi penghargaan atau kenaikan

   pangkat, tidak mengambil tahu sumbangan pekerja terhadap organisasi, dan juga berat

  sebelah. Majikan yang berat sebelah dalam memberi penghargaanI kepada pekerjanya turut

   berkait dengan istilah ‘fa$oritism’ Menurut Dr. %ayani ;asu $200*+, ‘fa$oritism’   boleh

  dikatakan sebagai seseorang atau sekumpulan orang yang diberi layanan lebih baik 

   berbanding orang lain dan bukanlah atas sebab berkaitan dengan kerja. Menurut ;assman dan

  9ondon $)**6+, ‘fa$oritism’  kadang#kadang mencederakan diri sendiriI dimana pekerja luar#

  kumpulan kebiasaannya tidak termasuk dalam peluang untuk mendapatkan peningkatan

  kerja, pembahagian kerja#kerja tidak seimbang, sukar mendapatkan peningkatan bayaran

  upah atau ganjaran lain. ‘a$oritism’  boleh jadi sesuatu yang positif dimana hal ini tejadi

  disebabkan keputusan yang dibuat sumber manusia berdasarkan perasaan atau hubungan

   personal seperti penilaian terhadap keupayaan seseorang seperti ilmu pengetahuan,

  kemahiran dan prestasi lepas $April haput, 20)2+. Majikan yang berada dalam hubungan

  secara dalam#berkumpulan (in3&roup) dengan pekerja akan melaksanakan kerja dengan lebih

   banyak beserta lebih efektif. %ebagai pulangan, majikan memberi lebih banyak 

  tanggungjawab dan peluang, masa serta sokongan kepada mereka. %ebaliknya, pekerja luar#

  kumpulan (out3&roup)  bekerja mengikut skp kerja mereka yang termaktub dalam deskripsi

  kerja. %ebagai pulangan, kajikan melayani mereka secara adil berdasarkan kontrak, bukan

  mendapat perhatian seperti pekerja dalam#berkumpulan $in3&roup+.

  23

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  29/48

  2.! ANGKUBAH BERSANDAR 

  2.!.1 PRESTASI KERJA

  (restasi tugas yang diberikan merupakan dimensi penting terhadap penilaian prestasi

  kerja seseorang. (restasi tugas ini boleh didefinisikan sebagai kemahiran atau kepakaran

  seseorang seperti sifat bersaing dimana seseorang melaksanakan tugasan kerja tertentu.

  Menurut 9inda oopmans, laire M.;ernaards, Eincent .ildebrant, Wilmar ;.%chaufeli,

  enrica .W dan Allard

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  30/48

  %elain itu, penilaian terhadap prestasi kerja adalah penting bagi menentukan prestasi

  kerja indi"idu dalam organisasi. (enilaian terhadap kuantiti dan kualiti kerja terhadap pekerja

  secara indi"idu dalam organisasi menyedia peluang untuk mengukur pengaruh secara terus

  yang memberi kesan kepada kefleksibelitian kerja dalam operasi organisasi dan juga efektif.

  1leh itu, amalan kerja seseorang boleh diukur dengan lebih tepat. asil daripada pengukuran

  atau penilaian prestasi kerja ini mengandungi sebab#akibat yang penting untuk keperluan

  kerja akan datang dimana terdapat hubungan positif antara prestasi dan kerja yang fleksibel

  dalam kajian ini $entrica: iti: (M?: 9ehman ;rothers: Microsoft: (fi-er: and the

  Defence Aerospace business in Bolls Boyce, 2003+. 1rganisasi boleh menggunakan

  maklumat ini untuk memanfaatkan perubahan budaya dan rancang lebih efektif untuk masa

  hadapan.

  2.& HUBUNGAN ANTARA ANGKUBAH BEBAS DAN ANGKUBAH BERSANDAR 

  2.&.1 JANTINA DAN PRESTASI KERJA

  Menurut kajian Abdul ameed dan Aamer Waheed $20))+, prestasi kerja

  mempengaruhi produkti"iti dan prestasi organisasi manakala perbe-aan jantina

  mempengaruhi prestasi kerja. Disebabkan adanya perbe-aan jantina dalam kajian ini dalam

   pelbagai perkara seperti pengambilan kerja, tindakan berat, dan perbe-aan kenaikan pangkat

  serta kemudahan yang disediakan, hal ini jelas menunjukkan wujudnya hubungan negatif 

  dengan produkti"iti. ajian ini turut mencadangkan pengambilan pekerja, kenaikan pangkat

  kepada pekerja, serta kemudahan yang disediakan seharusnya tidak mempunyai ciri#ciri

   perbe-aan jantina kerana ia secara langsung mempunyai hubungan dengan produkti"iti dan

   prestasi kerja dimana ia akan mengurangkan produkti"iti serta prestasi organisasi tersebut.

  Dalam kes ini, masyarakat seharusnya menerima pekerja wanita sebagai sebahagian daripada

  organisasi. ;udaya positif ini akan membantu golongan wanita mencapai prestasi yang baik 

  dalam kerja mereka justeru meningkatkan produkti"iti kerja mereka. ajian oleh lifton

  ?reen, >arasimhan

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  31/48

  (erbe-aan jantina dan corak tingkah laku yang digunakan pada masa#masa tertentu

  sebagai langkah#langkah atau penentu kumpulan jantina atau jenis personaliti seseorang

   berbanding kumpulan lain dalam prestasi kerja atau tugas#tugas lain. 1leh itu, kajian ini

  ternyata menemui bukti bahawa lelaki mempunyai corak tingkahlaku tertentu menunjukkan

   prestasi yang lebih baik berbanding wanita $9.A.Cahya, 2000+. (enemuan membincangkan

  lelaki dilihat lebih berkuasa berbanding wanita dan mempunyai prestasi yang lebih baik 

  kerana ciri#ciri yang dimiliki lelaki itu sendiri. (erbe-aan kerja antara lelaki dan wanita juga

  menjadi penyebab kepada prestasi kerja mengikut jantina. Walaubagaimanapun, undson

  dalam penulisan 9.A.Cahya $2000+ menyatakan wanita berkebolehan seperti lelaki jika diberi

  satu keadaan yang sama.

  ajian $Daniel . ?bere"bie, Adewale 1. 1sibanjo, Anthonia A. Adeniji, 1lumuyiwa

  A. 1ludayo, 20)4+ pula menyatakan prestasi dipengaruhi oleh diskriminasi pekerjaan

   berdasarkan beberapa faktor. Antaranya ialah dasar pengambilan kerja, jurang gaji, dan

   potensi salah jajaran, melakukan sumbangan yang besar untuk menerangkan tahap prestasi.

  %elain itu, turut dinyatakan dalam kajian ini adalah pekerja lelaki dinaikkan pangkat

   berdasarkan prestasi kerja mereka namun pandangan terhadap hal ini boleh jadi berada di luar 

  konteks kerana prestasi turut dilihat berdasarkan penemuan akademik baru yang timbul dari

   penyelidikan. (enerimaan yang positif, peluang sama rata dan saksama dalam tenaga kerja

  yang mana cenderung untuk meningkatkan prestasi pekerja, kemudiannya meningkatkan

   prestasi organisasi boleh dilaksanakan.

  2.&.2 BANGSA DAN PRESTASI KERJA

  ajian#kajian lepas membincangkan perkaitan antara bangsa da prestasi kerja. Dalam

  kajian sis . %ettles, >icole !.;uchanan, ' %te"ie . C. Cap $20)0+, diskriminasi bangsa

   boleh menyebabkan terganggunya prestasi kerja oleh kakitangan malah meningkatkan jumlah

  kakitangan yang ingin menarik diri dari organisasi. ;erdasarkan kajian ;igoness dan William

  < $)*85+, bias terhadap bangsa ditemui walaupun objektif dalam standard prestasi kepada

   pekerja telah dilaksanakan oleh organisasi. ;ias terhadap diskriminasi ini mempengaruhi

   pekerja#pekerja pelbagai bangsa dalam organisasi di mana bangsa berkulit gelapmenunjukkan prestasi yang rendah.

  6)

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  32/48

   >amun begitu, prestasi rendah yang ditunjukkan oleh bangsa berkulit putih lebih tinggi

   berbanding bangsa berkulit gelap. %elain itu, berdasarkan kajian ;ass, Alan B.: !urner, dan

  $)*86+, kajian ini melihat prestasi kerja melalui indikator#indikator seperti

   penyelarasan kenaikan gaji, peratus daripada masa bekerja, dan beberapa kekurangan yang

  telah diperoleh. Walaubagaimanapun, keputusan kajian menunjukkan penyelia atau majikan

  organisasi lebih memfokuskan penilaian prestasi kerja terhadap bangsa berkulit putih

   berbanding bangsa berkulit gelap. !ambahan lagi, kajian Mc"oy, ?lenn M.: ascio, Wayne

  &. $)*3*+ yang mengkaji hubungan antara kaum atau bangsa, pengalaman organisasi,

   penilaian prestasi kerja dan hasil kerjaya mendapati bangsa berkulit gelap kurang diterima

  dalam organisasi berbanding bangsa berkulit putih. ;angsa berkulit gelap menanggap diri

  mereka sebagai kurang mempunyai budi bicara daam pekerjaan mereka. Mereka trurut

  menerima penilaian yang rendah daripada penyelia mereka terhadap prestasi kerja mereka

  dan dalam kenaikan pangkat dan turut mengalami tahap kepuasan kerja yang rendah.

  %eterusnya kajian milio

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  33/48

  2.&.3 TAHAP PENDIDIKAN DAN PRESTASI KERJA

  1rang#orang terpelajar dan bijak dalam organisasi adalah mereka yang

   bertanggungjawab mewujudkan perolehanI atau kekayaanI untuk organisasi mereka

  $?arcyaa Meca dan Martine-, 200/+. %udah lama istilah modal insan diperakui sebagai satu

   bahagian penting daripada kekayaanI organisasi atau sumber kepada organisasi $abrita dan

  ;ontis, 2003+. al ini dibuktikan oleh kajian Bafiei et al $20))+ dimana terdapat hubungan

  yang signifikan antara modal manusia dan kecekapan serta prestasi kerja. Modal insan

  merupakan asset yang paling penting dalam organisasi $ajiha dan asan 9oo, 20))+. Malah

  menurut Ahmadi et al $20))+, modal insan ini juga memainkan peranan dalam prestasiorganisasi. al ini talah dibuktikan melalui penemuan dimana modal insan merupakan

  komponen penting sebagai modal inteklektual dalam mempengaruhi prestasi kerja seseorang

  $haliKue et al, 20))+. !ambahan lagi, Ahangar $20))+ menyatakan bahawa modal insan

  adalah lebih cekap dengan adanya pewujudan nilai dan kecekapan. 1bjektif terbesar modal

  insan adalah untuk mendidik pekerja dnegan memaksimumkan keupayaan pengetahuan yang

  tidak ketara, kemahiran dan pengalaman untuk mewujudkan nilai syarikat dan meningkatkan

   prestasi organisasi $%eleim et al, 2008: siung dan Wang, 20)2+. !erdapat hubungan yang

  signifikan antara pengurusan modal insan dan ino"asi organisasi $?horbani et al, 20)2+.

  Menurut !aleghani et al $20))+, terdapat hubungan lagsung antara modal insan dan

   produkti"iti. %elain itu Amiri et al $20))+ dalam kajiannya menyatakan pembelajaran

  membantu meningkatkan modal insan. Modal insan juga terdiri daripada mereka yang

  mempunyai kecekapan, kemahiran, dan ketangkasan intelektual pekerja indi"idu $Boos,

  20))+. !ambahan lagi, %tewart $2006+ menyatakan dalam kajiannya bahawa modal insan

  sebagai keupayaan indi"idu diperlukan untuk menyediakan penyelesaian dengan pelangganI

  dan sebagai modal intelektual. Menurut ?ruian $20))+ pula, modal insan merujuk kepada

  mereka yang mempunyai pengetahuan, kemahiran dan kebolehan pekerja iaitu

   profesionalisme, kecekapan, dan keberkesanan dalam meningkatkan produkti"it perniagaan.

  Allameh et al $20)0+ menambah, modal insan juga merujuk kepada kebolehan, kecekapan,

  dan pengetahuan sumber manusia. ato-ai $200/+ dalam kajiannya menyatakan bahawa

   pengetahuan adalah ketuaI yang menyebabkan seseorang itu berkesan dan perlu dididik,

   berpengalaman dan berkelayakan. %elain itu, pengalaman memainkan peranan kepada

   prestasi indi"idu.

  66

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  34/48

   

  !erdapat beberapa kajian yang mempunyai perkaitan antara tahap pendidikan dengan

   prestasi kerja seseorang. !ahap pendidikan memnyediakan keyakinan#diri, moti"asi#diri,

  keberhati#hatian, dan keinginan dan keupayaan untuk menentukan matlamat impian pada

  masa hadapan $Di Eesta ' !hompson, )*80: oward, )*35: =>D(, )**/+. !ambahan lagi,

  alasan lain kenapa pendidikan boleh meningkatkan potensi pendapatan adalah disebabkan

  nilai kerja kebiasaanya diperlukan untuk kerja yang cemerlang. >ilai kerja seperti

  tanggungjawab, ambil berat tentang orang lain, hubungan sosial, dan kejujuran cenderung ke

  arah kekuatan prestasi dalam masyarakat. ? dan Daniel..&eldman $200*+ melihat kesan

   pendidikan terhadap prestasi kerja. Dalam kajian ini menunjukkan di samping untuk 

  mempengaruhi prestasi kerja secara positif, tahap pendidikan juga dilihat mempunyai

   perkaitan dengan kreati"iti dan tingkahlaku citi-en. asil juga menemukan faktor bangsa,

   jantina, tahap kerja, dan kompleks kerja dalam melihat perkaitan prestasi kerja dengan tahap

   pendidikan. %eterusnya, kajian ;renner $)*32+ membandingkan tahap pendidikan mengikut

  umur dan menemukan bukti dimana semakin tinggi tahap pendidikan seseorang, semakin

  meningkat orientasi kejayaan mereka. (ekerja yang mempunyai tahap pendidikan lebih lama

  kebiasaanya kurang menunjukkan perlakuan bahayaI atau tindakan negatif terhadap pekerja

   bawahan atau pelanggan dengan mengabaikan arahan keselamatan $1h dan %hin, 2006:

  !aylor dan !hompson, >g dan &eldman, )**/+. 1leh sebab itu, terdapat banyak organisasi

  menggunakan pencapaian pendidikan sebagai pilihan kriteria utama kerana tahap pendidikan

  mencerminkan tahap seseorang yang lebih tinggi nilai#nilainya yang berkaitan dengan

  tingkah laku kewarganegaraan yang baik tetapi juga tahap pendidikan mencerminkan tahap

  yang lebih rendah nilai#nilainya yang berkaitan dengan tingkah laku tidak produktif $;erry,

  ?ruy dan %ackett, 2005+.

  (endidikan walaupun memberi kemudahan kepada prestasi kerja dalam kebanyakan

   pekerja, namun kesannya adalah ketara dalam kes pengurus $unter, )*35: uncel et al,2004+. al ini kerana, ia amat kritikal bagi pengurus untuk sentiasa usaha berterusan dan

  64

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  35/48

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  36/48

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  37/48

  Bamsey, )**4 serta Ahmad dan %chroeder $2002+ menyatakan dalam melaksanakan

   prestasi kerja yang efekif: penyerahan jawatan kepada pekerja adalah melalui strategi seperti

  meningkatkan jumlah pemohon berkelayakan bagi sesuatu jawatan., Mengikut kehendak 

  sosial dan undang#undang yang telah menetapkan kuota terutamanya ciri#ciri demografi

   pekerja yang dipilih dalam organisasi dan mengurangkan kos pengambilan dan pemilihan

   pekerja iaitu melalui kejayaan menarik seberapa ramai calon untuk jawatan tersebut. (erkara#

   perkara ini membantu majikan menyerahkan jawatan kepada orang sepatutnya dimana

  strategi ini mengurangkan masalah seperti pusing ganti jawatan tinggi yang kerap,

  ketidakhadiran serta ketidakpuasan kerja juga diminimumkan. Hafir Mohamed Makhbul

  $2008+ mlalui kajian erriot $)*3*+, terdapat organisasi yang masih mengalami masalah

  kesetiaan pekerja walaupunn mereka telah diberikan jawatan yang baik dan menunjukkan

  hasil kerja yang produktif.

  2. HUBUNGAN ANTARA ANGKUBAH TIDAK BERSANDAR DAN ANGKUBAH

  BERSANDAR 

  2..1 DISKRIMINASI DAN PRESTASI KERJA

  omitmen terhadap organisasi menggalakkan pekerjanya rasa sebahagian

  daripada organisasi dimana ia kelihatan pada peningkatan prestasi kerja kakitangan

  organisasi. %elain itu walaupun prestasi kerja kakitangan organisasi tidak meningkat,

  komitmen yang wujud meningkatkan jangkaan berhubung dengan prestasi mereka dan

  hasilnya mereka melaksanakan kerja mereka secara positif $Meyer ' Allen+. Menurut kajian

  %ache- ' ;rook $)**3+, diskriminasi sebenarnya yang menjejaskan hasil kerja dalam

  organisasi termasuk komitmen organisasi. 1leh itu, kesan daripada diskriminasi ini telah

  mempengaruhi elemen komitmen dan prestasi kerja kakitangan organisasi. lemen komitmen

  68

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  38/48

  ini telah diperhatikan bagaimana ia bergabung dengan elemen lain dan memberi kesan

  kepada prestasi kerja dalam sesebuah organisasi.

  BAB 3

  METODOLOGI KAJIAN

  3.1 PENGENALAN

  Metodologi kajian merupakan aspek yang penting dalam menjalankan sesuatu kajian.

  (erkara yang dibincangkan di dalam bab ini berkaitan dengan aspek yang menjadi perhatian

  serta kaedah yang digunakan dalam memproses dan melakukan analisis data bagi

  mendapatkan hasil kajian yang baik dan boleh dipercayai. al ini bagi memastikan jaminan

   bermutu terhadap kajian yang dihasilkan. ;agi mencapai objektif dalam kajian ini, pelbagai

  kaedah telah digunakan. Buhi-an Mohammad Casin et al $20)0+ menyatakan, data yang baik 

  diperolehi daripada penyelidikan yang rapi berdasarkan reka bentuk yang bersesuaian, iaitu

   pendekatan yang digunakan dalam proses mendapatkan data penyelidikan.

  aedah dan prosedur yang digunakan dalam kajian ini diterangkan dalam tajuk kecil

  iaitu reka bentuk kajian, lokasi kajian yang dijalankan, populasi dan persampelan kajian dan

  instrumen yang akan ditadbir. ajian ini juga turut meneliti aspek seperti kesahan dan

  kebolehpercayaan, tatacara dalam akti"iti mengumpul data dan aspek menganalisis data.

  Dalam pendekatan penganalisisan data, sekiranya menjurus kepada pendekatan kuantitatif 

  maka teknik statistik digunakan sebaliknya pendekatan kualititatif menggunakan kaedah

  seperti alisis tema.

  63

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  39/48

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  40/48

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  41/48

  akitangan (!< =(M

  akitangan (!< &akulti#&akulti =(M

  9ima (!< &akulti =(M

   $&akulti 0konomi dan (engurusan, &akulti 0kologi Manusia, &akulti;ahasa Moden dan omunikasi, &akulti %ains omputer dan !eknologi

  Maklumat dan &akulti ;ioteknologi dan %ains ;iomolekul+

  (emilihan sampel pada mulanya adalah dalam kalangan kakitangan (!< =(M.

  %eterusnya, sampel dikecilkan kepada pemilihan sampel dalam kalangan kakitangan (!<

  &akulti#fakulti di =(M sahaja diman tidak termasuk kepada (!< olej, (!< (usat esihatan

  dan lain#lain.%eterusnya daripada jumlah )/ fakulti, pengkaji hanya memilih lima buah

  fakulti secara keseluruhannya melibatkan &akulti konomi dan (engurusan, &akulti kologi

  Manusia, &akulti ;ahasa Moden dan omunikasi, &akulti %ains omputer dan !eknologi

  Maklumat dan &akulti ;ioteknologi dan %ains ;iomolekul.

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  42/48

  (ekerja#pekerja pusat tanggungjawab ini dipilih melalui persampelan secara rawak 

  daripada sejumlah / buah fakulti kesemuanya di =(M. %etiap daripada / buah fakulti

  tersebut, pengkaji memilih seramai 30 orang responden termasuk lelaki dan perempuan bagi

  setiap satu pusat tanggungjawab dalam setiap satu#satu fakulti seterusnya melengkapkan

   jumlah sebanyak 400 orang responden. Besponden yang dipilih adalah terdiri daripada

  kumpulan pengurusan tertinggi, kumpulan pengurusan dan professional dan kumpulan

   pelaksana.

  3.& INSTRUMEN KAJIAN

  nstrumen kajian yang digunakan adalah untuk mengumpul data dalam kajian ini.

  ebanyakan penyelidik menggunakan instrumen sama ada instrumen yang dibentuk oleh

   penerbit, direka sendiri oleh penyelidik atau instrumen piawai $>oraini dris, 20)0+.

  nstrumen kajian ini adalah untuk mendapatkan maklumat tentang empat persoalan kajian.

  Dalam kajian ini, instrumen yang digunakan oleh pengkaji adalah soal selidik. ;orang

  soal selidik yang diedarkan ini mengandungi tiga bahagian yang perlu dijawab oleh

  responden iaitu bahagian A Maklumat Demografi, ;ahagian ; Diskriminasi !empat erja

  dan ;ahagian (restasi erja.

  3.&.1 Baag(an A% Mak/ua D,g)a8(

  Dalam bahagian ini pengkaji mengumpul maklumat latar belakang responden seperti

   jantina, bangsa, tahap pendidikan, tahap pendapatan, tahun bekerja, dan jawatan berdasarkan

  soal selidik yang diisi oleh responden di tempat kosong yang disediakan.

  3.&.2 Baag(an '% D(-k)((na-(

  nstrumen ini mengandungi 20 item. nstrument daripada ‘Or&ani'atonal !i$ersity

   In$entory (O!I)’ ini dibentuk oleh  egarty dan Dalton $)**/+. nstrument ini dibahagikan

  kepada lima sub#skala termasuklah $)+  E4istence of !iscrimination (E!’ : enam item ), 8, *,

  )), )3, 20+: $2+  !iscrimination a&ainst .pecific 5roups (!.5’ : lima item 2, 3, )6, )5, )*+:

  42

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  43/48

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  44/48

   berkenaan. %elepas itu, pengkaji memohon kebenaran daripada pihak uni"ersiti tempatan,

  =ni"ersiti (utra Malaysia $=(M+ dalam menjalankan kajian.

  %elesai memperoleh kebenaran daripada pihak uni"ersiti, pengkaji meneruskan

   pelaksanaan kajian dengan menyediakan soal#selidik untuk diberikan kepada responden#

  responden terlibat. %oal selidik tersebut mengandungi empat bahagian meliputi bahagian A

  Maklumat Demografi, ;ahagian ; Diskriminasi !empat erja dan ;ahagian (restasi

  erja seperti yang dibincangkan di atas. %oal#selidik yang diedarkan adalah berbentuk soalan

  terbuka.

  Disebabkan pengkaji memilih kaedah soal selidik dalam melaksanakan kajian ini,

   pengkaji melantik ketua yang diamanahkan untuk mengedarkan soal selidik tersebut kepada

  30 orang pekerja sebagai responden kajian ini bagi setiap pusat tanggungjawab fakulti

  masing#masing yang menjadikan jumlahnya seramai 400 orang responden. (enerangan diberi

  kepada ketua yang telah diamanahkan melalui lisan mahupun surat kebenaran oleh pihak 

  uni"ersiti. %elain itu, arahan yang jelas turut disertakan di dalam soal selidik yang diedarkan.

  %oal#selidik yang diedarkan adalah dalam bentuk ;ahasa nggeris dimana

  memudahkan kakitangan yang bukan berbangsa Melayu untuk mengakses soal seldik 

  tersebut. %elain itu, pembantu atau penolong adalah diperlukan dalam melaksanakan kajian

  ini bagi melancarkan pergerakan serta kemajuan kajian. ;antuan yang diperlukan adalah

   berbentuk hubungan yang rapat antara pembantu dengan kakitangan pusat tanggungjawab

  agar mudah bagi responden untuk mengambil bahagian dalam soal#selidik tersebut. %oal

  selidik tersebut akan dihantar sendiri oleh pengkaji dan pembantu ke pusat#pusat

  tanggungjawab fakulti di dalam =(M. %emua soal selidik yang telah lengkap diisi tersebut

  dikutip semula selepas dua minggu daripada hari penghantaran soal#selidik. !ambahan lagi,

  segala maklumat mengenai responden adalah dirahsiakan bagi tujuan pelaksanaan kajian ini

  sahaja. %eterusnya, data yang telah lengkap dianaalisis menggunakan aplikasi .pecial 

   *aca&e for t/e .ocial .tatistic (.*.. +I.

  3..1 KESAHAN ALAT KAJIAN

  Menurut Mohd Majid $200/+, kesahan merupakan suatu alat pengukuran merujuk 

  kepada keadaan sejauh mana alat itu mengukur data yang sepatutnya ia dikehendaki untuk mengukur. %ebelum kajian sebenar dijalankan, penyelidik telah mendapatkan pengesahan

  44

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  45/48

  soal selidik daripada pakar. (enyelidik telah berjumpa dengan seorang pensyarah dari ajib $2006+ pula menyatakan bahawa kajian rintis bertujuan untuk mementukan

  kebolehpercayaan instrument. ajian rintis juga merupakan bahagian penting bagi sesebuah

  kajian yang baik. ;agaimanapun kajian rintis tidak boleh menentukan kejayaan kajian utama,

  tetapi boleh digunakan bagi memastikan kebolehlaksanaan kajian utama yang dijalankan.

  Menurut Mohd >ajib $)**0+ analisis kebolehpercayaan dengan menggunakan  7lp/a

  Croanbac/ bernilai 0.50 ke atas item#item yang mengukur pemboleh ubah boleh digunakan

  dan dipercayai serta sering digunakan dalam penyelidikan. Mohd >ajib $)***+ juga

  4/

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  46/48

  menyatakan bahawa nilai kebolehpercayaan 0.30 ke atas menunjukkan tahap

  kebolehpercayaan yang tinggi.

   N(/a( Taa4

  K,b/,4,)+a9aan

  0.0#0.2 %angat 9emah

  0.2#0.4 lemah

  0.4)#0.8 %ederhana

  0.8)#0.* uat0.*)#).0 %angat uat

  Ja5ua/% (ekali Alpha ronbach

  %umber A-i-i $2008+, Menguasai (enyelidikan dalam (endidikan9M. 5/

  Dengan ini, kebolehpercayaan prosedur ukuran boleh didefinisikan sebagai ketekalan

  sesuatu kajian. Dalam hal ini satu kajian rintis ataupun pilot test dijalankan bagi menganalisis

  tentang kebolehpercayaan instrumen kajian yang bakal dijalankan dalam kajian. %oalan#

  soalan kajian juga sama dengan kajian sebenar. ajian rintis ini dijalankan bagi mengenal

   pasti kekuatan dan kelemahan instrumen, iaitu kebolehpercayaan instrumen berpandukan

  nilai pekali O 7lp/a Cronbac/‟ yang diproses menggunakan I1 .*.. .tatistic

  3.: ANALISIS DATA

  (enganalisisan data#data yang berkaitan dengan demografi responden dianalisis

  dengan menggunakan statistik deskriptif, manakala statistik inferensi dengan menggunakan

  alat statistik korelasi (earson telah digunakan untuk menguji semua hipotesis yang

  dikemukakan. (emilihan statistik untuk menguji sesuatu hipotesis adalah berpandukan

  kepada jadual yang terkandung dalam buku conducting educational research oleh tuckman

  $)*83+. Menurut %ulaiman $)**5+ analisa data masa kini dilakukan oleh komputer yang

  kebanyakannya menggunakan menggunakan perisisan  I1 .*.. .tatistics 1leh yang

  45

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  47/48

  demikian, dalam kajian ini pengkaji membuat penganalisisan data dengan merujuk kepada

   jadual di bawah

  Ja5ua/ P,(/(an %tatistik nferensi

  H(4,-(-

  Angkuba

  B,ba- "A;#

  Angkuba

  T(5ak 

  B,)-an5a) "I;#

  Angkuba

  B,)-an5a

  ) "D;#

  A/a

  Sa(-(k 

  !iada hubungan signifikan

  antara tret personaliti dan

  diskriminasi.

  !ret

  (ersonaliti

  Diskriminasi orelasi

   *earson

  !iada hubungan signifikan

  antara tret personaliti dan

   prestasi kerja.

  !ret

  (ersonaliti

  (restasi

  erja

  orelasi

   *earson

  !iada hubungan signifikan

  antara diskriminasi dan

   prestasi kerja.

  Diskriminasi (restasi

  erja

  orelasi

   *earson

   

  Analisis data melalui statistik deskriptif melibatkan skala nominal seperti kekerapan

  dan peratus. Data yang digunakan adalah merujuk kepada demografi reponden dalam

   bahagian A soal selidik. Analisis daripada statistik deskriptif ini dilihat melalui petunjuk 

  seperti min, median, mod untuk mengukur sela, "arian, dan sisihan data bagi menukur 

  serakan data. %eterusnya, statistik korelasi (earson pula melibatkan perkaitan linear antara

  dua angkubah iaitu skala inter"al dan skala nisbah untuk menunjukkan signifikan. Data yang

  digunakan adalah merujuk pada bahagian ; dan dalam soal selidik yang melibatkan

  (ersonaliti, Diskriminasi dan (restasi erja. Analisis daripada statistik korelasi ini dilihat

  melalui petunjuk seperti pekali korelasi (earson $r+ dan nilai signifikan r $p+.

  3.< RUMUSAN

  %ecara keseluruhannya, bab ini telah menerangkan kaedah yang digunakan oleh

   pengkaji dalam menjalankan kajian yang meliputi rekabentuk kajian, istrumen kajian yang

  digunakan, proses mendapatkan maklumat dan juga menganalisis data. (rosedur#prosedur 

  48

 • 8/20/2019 Bab 1,2,3 Final Proposal (Autosaved)

  48/48

  yang telah dirancang di dalam bab ini adalah bagi memudahkan proses kajian dijalankan.

  (rosedur kajian ini juga dapat memberi panduan kepada pengkaji bagi memperoleh dapatan

  kajian yang bermakna dan tepat.

  !.$ RUJUKAN

  ). ffect of applicantNs se, race, and performance on employersN performance ratings%ome additional findings. ;igoness, William