az adatok tükrében -...

33
az adatok tükrében A -T A MÉ W ESEMÉlNfYNAPTAMA A. u g-u s z t u s : ' 1 '"T " ------- 1 --- - 27 - 28. Szakmai továbbképzések 29. 30. J avitóviz sgák P ót beiratás 31. T a n é vnyitó érteke z let Szeptember: 1. 2 . T an évnyit ó Un n ep é ly Első tanitasi nap 5. Iskolai K ISZ - vezetőség ülése 1 1 . Testületi munkaértekezlet 1 1 - 1 2 14-15-16. 18.’ 18-21. K ISZ-taggyűlések /Akcióprogram/ Iskolai tanulmányi kirándulások Az I. osztályok szülői értekezlete Javitó érettségi vizsgák 25. 26. 29. II, III, IV. osztályok szülői értekezlete Iskolai KISZ-vezetőség ülése Fegyveres Erők Napjáról megemlékezés /iskolarádió/ Október: 2 . Testületi munkaértekezlet 3. Szakmai és ideológiai továbbképzés 4-13. 7. 9. Ifjúsági nap -v/ JAMMK-ban Óvodaépitési társadalmi munka akciók Az I# osztályosok beiktatási ünnepélye Szakkörvezetők előkészítő megbeszélése 1 0 . K ISZ-taggyűlések 105

Upload: dinhnhan

Post on 29-Aug-2019

218 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

az a d a to k tükrében

A -T A M É W E S E M É l N f Y N A P T A M A

A . u g-u s z t u s :' 1 '"T " -------1--- -

2 7 - 2 8 . S z a k m a i t o v á b b k é p z é s e k2 9 .3 0 .

J a v i t ó v i z s g á k P ó t b e i r a t á s

3 1 . T a n é v n y i t ó é r t e k e z let

S z e p t e m b e r :

1.2 .

T a n é v n y i t ó Un n e p é ly E l s ő ta n ita s i n a p

5. I s k o l a i K I S Z - v e z e t ő s é g ü l é s e

1 1 . T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z le t1 1 - 1 2

1 4 - 1 5 - 1 6 .1 8 . ’1 8 - 2 1 .

K I S Z - t a g g y ű l é s e k / A k c i ó p r o g r a m / I s k o la i ta n u lm á n y i k i r á n d u l á s o k

A z I. o s z t á l y o k s z ü l ő i é r t e k e z l e t e J a v i t ó é r e t t s é g i v i z s g á k

2 5 .2 6 .

2 9 .

II, III, IV. o s z t á l y o k s z ü l ő i é r t e k e z l e t e I s k o la i K I S Z - v e z e t ő s é g ü l é s e

F e g y v e r e s E r ő k N a p já r ó l m e g e m l é k e z é s / i s k o l a r á d i ó /

O k t ó b e r :

2 . T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z le t3. S z a k m a i é s i d e o l ó g i a i t o v á b b k é p z é s

4 - 1 3 .7.9.

I f jú s á g i n a p -v/ J A M M K - b a n Ó v o d a é p i t é s i tá r s a d a lm i m u n k a a k c i ó k A z I# o s z t á l y o s o k b e ik t a t á s i ü n n e p é l y e S z a k k ö r v e z e t ő k e l ő k é s z í t ő m e g b e s z é l é s e

1 0 . K I S Z - t a g g y ű l é s e k

105

Page 2: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

l l o P á i 't a k t ív a a . A M M K - b a n

O s z t á l y d i á k p a r l a m e n t e k

P i z i k a i l a b o r a t ó r iu r n a v a t á ■-a

1 5 0 B o l y a i - p á l y á z a t o k m e g h i r d e t é s e

1 6 o T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z l e t

1 7 , O K T V - f e v a l ó j e l e n t k e z é s e k l e z á r á s a

1 9 , P ó t q - k iá l l í t á s m e g n y i t á s a

2 4 0 I s k o l a i d i á k p a r l a m e n t

2 6 , T e s t ü l e t i f o g a d ó ó r a

3 0 o T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z l e t

N o v e m b e r ;

6 0 A N a g y O k t ó b e r i S z o c i a l i s t a P o r r a d a l o m e m l é k ü n n e p é l y e

1 0 , A m a te m a t ik a é s fiz ika , s z a k o s t a n á r o k t a p a s z t a l a t c s e r e

l á t o g a t á s a E g e r b e n

l l o T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z l e t

1 6 0 I s k o l á g y ü l é s

2 0 o Grótai ly0 e l ő a d á s a a f o g á s z a t i h ó n a p k e r e t é b e n

T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z l e t

2 1 , K I S Z - t a g g y ű l é s e k

N e v e l é s i é r t e k e z l e t / A z M S Z M P K B j u n i u s 15~i h a t á ­r o z a t a /

2 4 , M e g e m l é k e z é s a K M P m e g a l a k u l á s á r ó l / £ k o l a r á d i ó /

A z i s k o l a t a n á c s m e g b e s z é l é s e

2 5 , T á n c d é l u t á n / F Ó R U M /

2 7 , S z a k m a i m u n k a c s o p o r t o k m e g b e s z é l é s e

2Ö 0 K I S Z - t a g g y ű l é s e k

3 0 , T e s t ü l e t i f o g a d ó ó r a

106

Page 3: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

D e c e m b e r ,

4, T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z l e t

5 , A z é r e t t s é g i j e l e n t k e z é s e k b e a d á s a / I V ,o s z t á l y o k /

A k a t o n a i f ő i s k o l á k t á j é k o z t a t ó j a

6 , S z a k m a i é s i d e o l ó g i a i t o v á b b k é p z é s e k

I f jú s á g i N a p a J A M M K - b a n

7 0 A z i s k o l á z t a t á s i b i z o t t s á g ü l é s e /k ü l f ö ld i ö s z t ö n d i -

j a k /

l l o S z ü l ő i é r t e k e z l e t e k

1 1 = 1 3 , J a y i t ó é r e t t s é g i v i z s g á k

1 2 , I s k o l a i K I S Z - v e z e t ő s é g ü l é s e

1 4 , T e s t ü l e t i é r t e k e z l e t i s k o l a i f e g y e l m i ü g y b e n

1 6 , S z a l a g a v a t ó ü n n e p é l y

1 9 0 I s k o l a i h a n g v e r s e n y

2 1 - 2 2 , F é l é v i o s z t á l y o z ó é r t e k e z l e t e k2 2 , K I S Z - v e z e t ő k é p z ő n a p

2 4 - j a n u á r 6 , T é l i s z ü n e t

J a n u á r : * 2

6 , F é l é v i é r t e k e z l e t

8 , O K T V k é m ia , b i o l ó g i a p á l y á z a t a i n a k b e n y ú j t á s a

1 5 , T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z l e t

O K T V m a g y a r , t ö r t é n e l e m , f ö l d r a j z p á l y a m u n k á k b e ­a d á s a

1 6 0 G á l D e z s ő k iá l l i t á s á n a k m e g n y i t á s a

S z ü l ő i é r t e k e z l e t e k

2 2 , S z a k m a i m u n k a c s o p o r t o k m e g b e s z é l é s e

2 3 0 K I S Z - t a g g y ű l é s e k

2 5 u A P e t ő f i 7 3 , c 0 film m e g t e k i n t é s e

2 6 , A K a z i n c z y s z é p k i e j t é s i v e r s e n y i s k o l a i f o r d u l ó j a3 0 , A z i s k o l a i K I S Z - v e z e t ő s é g ü l é s e

3 1 , T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z l e t

107

Page 4: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

P e b r u á r ő

1c, S z a k m a i é s i d e o l ó g i a i t o v á b b k é p z é s

I f jú s á g i n a p / M S Z M P 10 h e l y i s é g e /

6 0 K I S Z - v e z e t ő k é p z é s

1 2 - 1 9 . A z O K T V To / i s k o la i / f o r d u ló ja /z á r th e y i d o l g o z a t o k /

1 7 0 F a r s a n g i bal

19c T e s t ű le ti m un k áért e k e z J e t

2 0 , K I S Z - t a g g y ű l é s e k2 2. T e s t ü le t i f o g a d ó ó r a

2 6 , S w i e r k i e w i c z R ó b e r t k iá l l í t á s á n a k m e g n y i t á s a

H o r v á th G y u l a v e r s e i n e k b e m u ta tó ja

27 , A z i s k o la i K I S Z - v e z e t ő s é g ü l é s e

28 , Latin v e r s e n y d o l g o z a t o k Í r á s a

M á r c í u s s

4, 1 0 x 1 0 a X , VTT-re v e t é l k e d ő i s k o la i f o r d u ló ja

5, A r a n y D á n ie l M atem atika i V e r s e n y l0 f o r d u ló ja

6 , A z i s k o la i K I S Z - v e z e t ő s é g ü l é s e

12, T e s t ü le t i m u n k a é r t e k e z le t

A z ö s z t ö n d í j b i z o t t s á g ü l é s e

13, A l a p s z e r v e z e t i v e z e t ő s é g v á l a s z t ó t a g g y ű l é s e k

1 4 0 A m a tem atik a é s f i z ik a s z a k o s ta n á r o k t a p a s z t a l a t c s e r e

l á t o g a t á s a J á s z b e r é n y b e n

FIN V Á R O S I Ü N N E P S É G 15o A s z ó b e l i é r e t t s é g i t é t e le k k ö z z é t é t e l e

A z 1848~49™ es fo r r a d a lo m é s s z a b a d s á g h a r c e m lé k ű n é ­

p é ly e a N o v e m b e r 7 Fi lm s z í n h á z bán A ^ F e ltám ad ott a t e n g e r 0 c , film m e g t e k in t é s e

A c s i l l a g á s z s z a k k ö r n y i l v á n o s ü l é s e

A z i s k o l á z t a t á s i b i z o t t s á g ü l é s e / t a n i t ó - ó v ó n ő k é p z ő b e j e ­l e n t k e z e tte k min ő s 1 t é s e /

16, A b i o l ó g ia s z a k k ö r ü n n e p ü l é s e

Dr S u b a J á n o s /a H o Si M in h T a n á r k é p z ő F ő i s k o l a ta n - s z é k v e z / A f o t o s z in t é z i s

Dr, B a l o g h J á n o s a k a d é m ik u s , E x p e d í c i ó v a l a F ö l d k ö r ü k , __ e l ő a d á s a i

Page 5: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

19*, M ű v é s z e i a m a g y a r b é l y e g e k e n c , k iá l l í tá s m e g n y i t á s a 20 T a n á e s k ö z t á r s a s á g i e m l é k ü n n e p s é g

Uj K 'IS Z -tagok a v a t á s a

*Ifjuság i n ag y g y ű lés a Z IM k u ltú r te rm é b e n

21, A K a z i n c z y s z é p k i e j t é s i v e r s e n y m e g y e i f o r d u ló ja

A z é n e k k a r r á d ió f e lv é t e l e

K o s á r l a b d a , k é z i l a b d a F I N -k u p a

2 4 7 2 5 o

26 2 7 - 28 ,

M e g y e i D iá k n a p o k

Vili . K u a lá k fe lv é te l i b e s z é l g e t é s e d t a g o z a t o s osztá4-íy o k b a

29 T e s t ü le t i f o g a d ó ó r a

30 S z a k m a i é s i d e o l ó g ia i t o v á b b k é p z é s

A - ' 'M a g y a r U g a r o n ’- c 0 film m e g t e k in t é s e

A d r i 1 i s i

2, T e s t ü le t i m u n k a é r t e k e z le t

2 r3, A z i s k o lá z t a t á s i b i z o t t s á g ü l é s e i

3, F e l s z a b a d u l á s i e m lé k ü n n e p é ly

5*14 . T a v a s z i s z ü n e t

9. P e d a g ó g u s r é t e g t a l á l k o z óFc ̂Ív ételi t á jé k o z t a t ó /p r ó b a fe lv é t e l i /

9 12 , N ó g r á d i P e d a g ó g i a i N a p o k13 A t e s t n e v e l ő t a n á r o k b a l e s e t v é d e lm i v i z s g á j a

16 , T e s t ü le t i m u n k a é r t e k e z le t

1 6 - 2 0 A m a g y a r n y e lv h ete

18-25* O K T V II /m e g y e i / fo r d u ló z á r t h e l y i d o lg o z a t a i 20 21 H o n v é d e lm i n a p o k

24, K I S Z t a g g y ű l é s e k26, I s k o la i K I S Z k ü ld ö t t é r t e k e z le t

T e s t ü le t i f o g a d ó ó r a

109

Page 6: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

M á j u s :

1 .4.

6 - 7 - 8 .

10 .1 1 - 1 5 .

2 6 - 2 9 ,

J u n i u s

4 0

80

9 0

1 1 - 1 3 .1 3 ,

1 4 - 1 6 ,

1 7 .1 8 - 2 2 .

2 3,

V á r o s i ü n n e p é l y e n v a l ó r é s z v é t e l

A n y á k N a p j a m e g e m l é k e z é s

A I V , o s z t á l y o k o s z t á l y o z ó é r t e k e z l e t e

B o l y a i N a p o k

T e s t ü l e t i m u n k a é r t e k e z l e t

í r á s b e l i é r e t t s é g i v i z s g á k

G á r d o n y i G é z a D i á k n a p o k

S i m o n f f y A n d r á s i r ó - o l v a s ó t a l á l k o z ó

I d e g e n n y e l v i o s z t á l y o z ó v i z s g á k

M a d á c h G i m n á z i u m ü n n e p s é g e

U t o l s ó t a n i t á s i n a p

O s z t á l y o z ó é r t e k e z l e t

A I V . A é s I V . D o s z t á l y s z ó b e l i é r e t t s é g i v i z s g á j a

A z I , o s z t á l y o s o k b e i r a t á s a

A I V , B é s I V . C o s z t á l y s z ó b e l i é r e t t s é g i v i z s g á j a

T a n é v z á r ó ü n n e p é l y

S z e r t á r a k l e l t á r o z á s a

T a n é v z á r ó é r t e k e z l e t

1.

110

Page 7: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

a z n £d HC (D) IL A v ED © lu CS © Z (0 ) n

S* N é v . S z a k S z o lg á d o itt o s s z ,

O szt , _xi E g y é b fon ok , . , m egb íza tás

1 . M erőid L á sz ló m agyarTtört, 4 23 ig a zg a tóRudas lj* alapszerv, patronál.

2 , J ón ás J ó z s e f m at,-ábr,geom . 7 14 neVoigo h, párttitkár p á r t ö s s z e k ö t ö

3, K a p á s J ó z s e f mát,- fiz, 7 8 mbo ig 0 h0

B olya i kör v e z ,

4, K a p á s J ó z s e fn é mát, - fiz. 7 8 ig.hoszü l, sza b ad so

5, A n d r á s s y P éter biok - kém. 3 18 v e z , szakfo biok munkakör,V, biokszakkör„Vo

6 , Dr,Antal E lem érné m agyar-ném et 2 2 2 iii/ b Uitz a la p s z e r v , patronál.

7, A nta l G á b o r mát - fiz, 4 17 mat-fiz s za k i, IV,o0 mat,szakkörVo

8 , Antal G á b o rn é mát ~ fiz. 3 18 ii/ b mát, mun k a k o r , v, IV ofkszakkörvez 0

foto sza k k ö rv e zo9, B e d ó É v a 1973 ,jan ,15 -tö l

s z ü k s z a b a d s o

1 0 , B o d ó c s István kém - fiz, 7 19 kém, szakfo

1 1 . B olla M arianna b io k - kém. 2 2 I/B M ü n ich a lapszerv , patronál,

1 2 . B oród i E e r e n cn é m agyar - f r an c. i a 6 2 0 iv /a of 9 m unkaköz,vezo

13. C zinke F e r e n c rajz~müalk, 7 25 isk o la g a lé r ia v e z , ra jz s z a k k ö r v e z , D erkovits a la p s z e r v patronál,

H, C sik P é ln é magyar 7 19 Isk, könyvi, v e z . Váci M ,a la p s z e r v 0

patronál.% Dani Istvánné s z a b á s - v a r r á s

szak okta tó7 24 P ed , s z a k s z e r v ,

m egyei munk,t, tanműhely v e z .

111

Page 8: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

S,s z N É V S z a k S z ó i g idő Osztó E g y é b

itt o s s z , fon ok m e g b íz a tá s

16, Dry D o b á n y Irén bioi -kém , 4 17 l/C ké m, rnun k ak ö £ v e z , kém, s z a k kör v e z .

170 Dr, E a b u ly a Lászlóné magyar-törtdatin 7 2 1 Il/A tört, m u n k ak ör v e z , m agyar szakkör,v, filmklub v e z .

18, F e g y v e r e s Z s ig m o n d m a g y a r -tö r t 7 23 Dimitrov alap szerv , patronál,

M arxista d iákakad v,

190 H ero ld L á s z ló n é mát., - fiz, 4 15 n/c f iz ,m unkaköz v e z ,II t iz*szak kör v e z , ó r a r e n d k é s z í t ő

2 0 0 H orváth Ilona a n g o l - o r o s z 3 3 1 1 1 /A an go l s z a k k ö r v e z .

21, Jak ab Margit tört, - földr, 7 2 0 lll/C t a n u ló s z o b a v e z , m en za fe le lő s k ö n y v b iz .

22 0 Janák J ó z s e fn é tört,' - földr, 7 2 0 ii/ d Isk, v ö r ö s k e r e s z t , tanáréin.

23, D rJ árm ay P á ln é m agyar - latin 7 23 i/a m agyar m unkaköz ,v , Irodalmi S z in p a d v,

24, K ertai J ó z s e fn é bioi - kém. 7 7 l/D

25, K i s s J ó z s e f kém - fiz, 3 5 IV/ D tanm űhely v e z 0

26, K metyi F e r e n c te s t n e v e lé s 7 8 Iskolai S p o rtk ö r eln.

27, K ő v á r i T ib o r n é mát - ábr ,geom . 4 6

28, M ohai L á s z ló n é te s tn e v e lé s 7 7

29. M olnár G y ö r g y mát. - fiz, 1 1 Furák A a la p s z e r v , patronál,

1 1 1 .fiz s z a k k ö r v e z c s i l la g á s z s z a k k ö r v

tan kön yv fel,

30, M olnár G y ö r g y n é

31, Palik F e r e n c

mát,- fiz,

bioi - földr.

1

7

1

1 2 IV/13

tech n k ö z p v e z ,1 í 1 . m á t .szak k ör v e z S z a k s z e r v , biz, O D K v e z .

32, D r ,P e á k Istvánná m át- fiz, 1 9 1 , mát s z a k k o r vez-

33, P u s k á s Istvánná m agyar - o r o s z 7 8 IV/C M arx alap s z e r v , patronál

o r o s z s z a k k ö r v\

34, R o z g o n y i István é n e k - mát, 2 2 é n e k k a r v e z .

35, S z a b ó F e r e n c n é m a g y a r -o r o s z 7 15 o r o s z m u n k ak öz ,vez - S z a lv a i a la p s z e r v

patronál,o r o s z s z a k k o r vez>

112,

Page 9: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

N É V S z a kS z ó i g , id ő itt o s s z ,

O S 5f ő n ö k m e g b íz a t á s

(p'Ztc.isz J á n o s m a g y a r '-n é m e t 7 32 1 1 1 / D Id ,n y e lv i m u n k a k ö z

g ^ á s z J á n o s n é t e s t n e v e l é s 7 30

/fóth A n d r á s t e s t n e v e l é s 7 25 v e z 0 s z a k i , t e cm u n k a k ö z 0 v e z 0

p ^ T u b a G á b o r n é k é m 0= fiz . 7 1 0

Ó R A A D Ó T A N Á R O K

dr, B a lo g h E n d r é n é ném etet tar ütdr0 B e l s ő L á s z l ó n é 1 9 7 3 A 1 5 - t ő i

ango. fa i- ,;lE rd ő s í s t v á n n é 19 7 3 0ío 1 5 - t ó l

o ro sz t tai JtMárton R e z s ő a n g o l t tanít

Pállá L á s z l ó n é 1 9 ?3 0l'ü05-tői o r o s z t ta.nit

R a c s k ó É v a 197 3 Jo 1 5 - t ő l o r o s / l tanít

Végh M ik ló s 1 9 7 3 3 , 1 5 - t ő l 1973oflL5=ig o r o s z t tanított

T E C H N I K A I D O L G O Z Ó K

Boros J ó z s e f n é g a z d „ v e / a19 7 3,;C0 l-=ig

4 ,5 1 0 s z a k s z e r v o i s k o v e z otag .

•̂óth L á s z l ó n é g a z d i v e z , 1973^11,1 - t ő l

0 ,5 16

‘̂ c s k ó É v a

S o m b o r P á l

a d m in is z t r á to r 5 5 v á r o s i í f j o v ö r ö s k e ­r e s z t v e / , t a g 9

b é ly e g g y ű j t ő s z a k k ö r *vh á z g o n d n o k 1 2 2

Hbolnai L a j o s n é k is e g í t ő II. 7 7

^kete S á n d o r n é k is e g í t ő 1 1 . 6 2 2

G y ö r g y n é k i s e g í t ő II, 7 10^s 2 ló J ó z s e t n é k is e g í t ő II. 5 12

113 ,

Page 10: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

Sos z N É V b e o s z t á s S z o i g o i d ö

itt o s s z .Eg y é b

9 0 T ó t h B* í s t v á n n é k i s e g i t ő llo ■ 6 6

1 0 o V a s s B é l á n é é l e l m e z é s v e Z o 7 16

l l o K ő v á r i J ó z s e f n é s z a k á c s n ő 7 19

1 2 0 B á rt h a G y u l á n é k o n y h a i d ó i g , 7 1 2

1 3 0 B a g i A n d r á s n é k o n y h a i d o lgo 3 8

14o C s o m b o r P á l n é k o n y h a i d o l g u' 1 1 7 s z e r z ő d é s s e l

15o G r e g o r J ó z s e f n é k o n y h a i do lgo 7 7

16o L a n g a B é l á n é k o n y h a i d ó i g , 1 9 7 3 ,1 ,8 —tó i 19 7 3 ; t VI o 2 2 Híg

17o M u r á n y i B é l á n é k o n y h a i d o lgo 4 5

1 8 0 S t r a u s z J á n o s n é k o n y h a i do lgo n y ű g i g r é s z f o g l ,

1 9 0 T o l d i T i b o r n é k o n y h a i dolgo ' 1 1 8 s z e r z ő d é s s e l

2 0 0 V z s e n y i S á n d o r n é k o n y h a i d o lgo 4 15 szü lő s z a b a d s o

2 1 0 B á b i D e r j o p o r i á> n y u g ci>r é s z í t jg k

2 2 0 T ó t h L á s z j ó p o r i á s n y u g de r é s z fo g U

2 3 0 E i s e n b a r t Im re - Z oK 2 i , n y u g d , r é s z f o g l

2 4 0 C s e h F e r e n c szak in ,, k í o g

2 5 0 D ű z s M ih á ly s z a k m 3 m e l l é k f o g k

» £ =»

114,

Page 11: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

A ^ - C O ) S Z /1 T 'A - J L f O K 5T A M TL2J J L M • A M - 1 T «

E l E B H E I l E l

115

Page 12: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

I. A

MATEMATIKA - KÉMIA SZAKOSÍTOTT TANTERVŰ OSZTÁLY

O s z tá ly fő n ö k : Dr. Járm ay P á ln é

Mag

yar

irod

alom

Mag

yar

nye

lvT

örté

nel

emO

rosz

n

yelv

Fra

nci

a n

yelv

La

tin

nye

lvM

atem

atik

aB

ioló

gia

Kém

ia

Aqwcd3H:0pq T

estn

evel

és

(D3 G

yak

orla

ti

fog

l. HCDUHcdídaU )

CDCSJnocdcl M

agat

artá

sS

zorg

alom

♦uCD*

arHa§-p•

-p 1—1 '<*!A lm ási I s t v á n 3 4 4 > 3 4 4 3 4 4 4 3 5 4 4 3 , 6Benkő L á s z ló 3 3 .3 3 — 4 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 , 6G s e r k u t i 'E d i t 4 5 3 4 .3 — 4 3 3 4 3 3 3 5 5 4 A, 0E le k " T ib o r 3 3 3 2 2 — 3 2 2 3 4 3 4 4 4 3 2 , 9F a zek a s ’ E m ilia 5 5 3 Z| — .5 4 5 3 4 4 5 5 4 5 4 A, AF ü lo p 'Á g n e s 4- 4 3 4 4 — 3 4 3 4 4 5 5 5 5 4 A, 0H a jd ara ‘Aranka 5- 5 3 ró — 5 5 3 5 5 5 3 5 5 3 5 3 , 0I l k ö G yörgyi 4 5 3 4 4. 3 4 4 4 4 4 4 .5 5 4 A, 0Isp á n L á s z ló 4 4 3 C - 3 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 , 5Jubász L u jz a 4 4 4 4 3 — 3 4 3 4 0 4 4 4 5 4 3, 7K á rp á ti Ján os 5 ,3 3 5 .5 — 5 3 4 4 fii 5 5 3 5 3 A, 8Ki. ss I s t v á n 4 A 4 3 4 — 4 5 3 4 3 4 4 5 5 4 3 , 9KI agyi; A ,k Jáno s 4 '-b 3 L 4 3 4 5 4 4 3 5 5 4 4 A, 0K oczka Már:.a 3 5 2 3 — 3 2 2 3 3 4 3 3 3 4 3 3, 0K ovács I s t 'án 3 4- 4 3 3 — 4 4 3 4 3 4 4 5 5 5 3, 8Leránt M ik ló s 3 3 4 5 3 5 5 4 5 5 r 4 3 5 4 A„ 7L ó i k T ib o r 4 4 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 5 4 4 3 , 6M áidon K á r o ly 4 4 3 3 5 — 5 4 4 4 3 3 4 5 5 5 A, pMedve E lz a 4 4 3 4 — 4 3 4 4 4 3 4 .3• 4 4 3 , 8M olnár I lo n a 5 5 4 5 — 5 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 A r ?9Nagy K á r o ly 3 4 2 3 — 3 2 .4 3 2 3 3 4 5 4 4 3, 3Nagy T ib o r 4 4 3 2 4 - 3 2 3 4 4 3 4 5 4 4 3, 4N agyfa.í.usi E d it 5 5 4 4 4 — 3 4 2 4 5 5 5 4 4 A, ].P r é d á i ~i P é t e r .5 3 3 3 3 - 4 3 4 4 5 4 4 4 4 4 3»bSándor T ib o r .3 5 3 Z

J 3 — 3 4 3 4 4 3 4 5 4 4 3 , 4S ebu K a t a l in 3 3 3 4 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 A, pSomoskői. Ján os 5 4 4 3 -a. 4 4. 4 5 5 5 .3 5 5 5 5 A, bS zabó A la d á r 3 3 3 2 2 2 3 2 4 5 3 2 3 4 3 2 , 6Szappan Kálmán A 5 4 5 4 — 4 4 5 4 4 5 4 4 4 5 A, 3S za rv a s Im re 4 4 4 3 4 .= 4 4 3

33 5 4 4 5 4 4 A, 0

Szuka se v V la d im ír 5 3 4 4 5 «r. 5 4 4 3 3 4 5 3 4 i x ATím ár J ó z s e f 4 4 5 3 4 —• 4 4 5 3 3 4 4 5 5 5 a |3V a d k e r t i M ária 4 4- •3 4 — 4 3 4 5 4 4 5 5 5 3 A , pV a lu sk a 1.1 di.ko 4 3 2 4 ál. 2 4 2 4 4 4 4 4 3 A. 3, 5Végh G yula 4 3 4 3 — 4 4 4 4 4 3 4 3 5 4 5 3 » 9V o jt e k S z i l v e s z t e r A 4 4 4 — 4 3 4 5 a 4 4 3 4 4 3 A , 0Z s iv e r a Z s o l t A 4- 4 4 5 — 5 4 3 4 5 3 4 5 4 4 |a , 0

116

Page 13: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

I . B

OROSZ-ANGOL NYELVI SZAKOSÍTOTT TANTERVŰ OSZTÁLY

O s z t á ly fő n ö k ; B o l la M arianna

Mag

yar

iro

d,

Mag

yar

nye

lvT

örté

nel

emO

rosz

n

yel

vA

ngo

l n

yel

v > 1—0í>fl-p0a

Mat

emat

ika

Fiz

ika

Bio

lóg

iaK

émia

CN•rccPnci—:opt T

estn

evel

és

-a0tí

<H•H-Paji—lP0-Paj

1—l0aj«aCQ

"0•NTJajW M

agat

artá

sS

zorg

alom

Ált

, ta

im. e

r«|

A n gya l Z su zsan n a 3 4- 4 4 4 — 5 — 4 4 5 5 3 4 5 4 4 4 , 1B é re s M a rg it 3 4 4 5 - 5 4 — 3 5 4 5 4 5 5 4 5 4 , 4C s e r h á t i A l i z 4- 4- 4 4 - 5 4 — 3 4 3 5 5 4 5 4 4 4 , 1F a tu ly a K a t a l in 4 4 4 4 4 — 3 - 3 4 5 5 4 3 5 3 4 4 , 1G agzágó A d rien n é 5 5 5 4 5 - 4 - 5 5 5 5 3 5 5 5 3 4 , 3H o l t a i M árta 3 4 4 3 3 — 3 - 3 3 3 4 3 5 5 4 4 3, 5H orv á th I r é n 4 3 4 4 - 5 5 - 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 , 2H uczka V a lé r ia 4 4 4 4 — 4 3 — 5 3 4 5 4 4 5 4 4 4 , DIm re Anna 3 2 3 2 2 2 - 3 2 3 5 3 4 5 4 4 3, 0J e n e i G a b r ie l l a 5 5 5 5 5 - 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 , 0J ó z s a K lá ra 5 5 5 5 5 - 5 - 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 , 0K o s z ta M agdolna 3 3 3 3 4 - 3 4 3 4 5 5 4 4 4 4 3, 7K ov á cs Z su zsan n a 3 4 4 4 — 4 3 — 4 4 4 4 4 4 5 4 5 3, 3K rá tsch m er A n ita 5 5 5 3 5 - 5 — 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 , 0K u r is T ü n d e ' 3 3 3 3 2 — 3 — 3 3 3 5 3 4 5 4 4 3, 3L ip t á k M ária 4 4 3 3 - 4 4 - 3 4 3 5 5 4 3 5 4 3, 3L ip t á k Z su zsan n a 4 4 4 4 - 4 3 - 3 3 3 5 4 4 5 4 4 3, 3M oln ár J u d it 5 5 5 4 5 — 4 5 5 5 5 3 3 5 5 5 4 , 3M oln ár L á s z ló 5 3 5 5 5 - 3 5 5 5 5 4 5 5 4 5 4 , 7M oln ár Z su zsan n a 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 4 , 5Nagy E r z s é b e t 3 2 2 2 2 — 2 3 2 3 5 3 4 5 4 4 2 ,Németh L á s z ló 4 4 4 3 4 — 5 4 4 5 5 5 5 3 4 4 ■4,P a p a h itz E r ik a 4 4 4 4 - 4 4 5 4 4 3 5 5 5 5 5 4 , 3P e ty k ó C saba 4 4 4 4 — 4 3 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 , DP o k r iv á c s I l d i k ó 4 4 2 5 — 5 2 3 2 4 5 4 4 5 4 4 3, 7S zabó Á gota 4 4 4 4 4 - 3 4 4 4 5 4 3 3 4 4 4 , 2S za b ó T e r é z ia 3 3 3 4 — 4 2 3 3 4 4 4 4 3 5 4 3, 3S z ig g y á r t ó J u lia n n a 4 4 4 3 4 — 3 4 3 5 3 5 5 5 4 5 4 , 1S c h o lc z E r ik a 4 4 3 4 — 5 2 - 3 3 3 5 3 4 5 4 4 3, 7S z tr é m i M elin d a 4 4 4 4 — 4 3 - 4 4 4 4 3 5 5 5 4 4 , DV égh M ária 4 4 4 4 - 4 5 4 4 3 5 3 4 5 4 5 4 , 3V o le k Z su zsan n a 3 4 3 3 - 3 2 3 2 3 5 3 4 5 4 3 3, 3U rbán I l d i k ó 3 4 3 4 - 13 3 4 3 3 fm 3 4 3 4 4 3, 5

117.

Page 14: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY

Osztályfőnök: Dr. Dohány Irén

Mag

yar

irod

alom

>H0!>bt i

ti0bOctí

£ 0 i—1 0 ti -0ti:0F-i Ír

ősz

nye

lv í>H0&i—1O&D

Fra

nci

a n

yelv

Ctí•HPctía0pctí B

ioló

gia

Ctí•HaN0.|Yl

IS)•QCtítirdi—i :0

0) >0 —i 0 > 0 ti P V) 0 H

<DFJ.<ffl

•1-1h£O<P•HÍöi—1t iOPctíhH

•H0

Mi—1ctíPaC0 '0N•rectíCÜ

m-ctíPtictíPctíWctí Sz

orga

lom

Ált

. ta

núim

, er

.

Ábrahám Irén - 4 • 4 4 4 3 3 5 5 5 ' 3 4 4 5 ' 4 4 4,CBalázs Gyula 2 2 2 2 2 1 •3 2 3 f m3 4 5 4 3 Í rBányik Mihály 2 2 2 2 — 2 3 3, 3 2 5 3 5 5 4 3 3,0Bárkai Erzsébet 3 4 4 3 4 — 2 3 3 3 *5 4- 5 5 4 4 •3,6Bencze Melinda 4- 4 4 4 4 — 3 4 4 4 ’ 4 4 4 4 " 4 4 3,9Brezriai Elvira 3 4 3 2 - 3 3 3 3 2 ' 3 5 5 1 ' 3 4 3,3Czégény-Ágnes 3 3 ; 3 3 — 3 3 3 2 2 ' 5 4 4 5 ' 4 3 3,3Deák Kornélia 4 4 3 4 5 _ 2 4 ' 4 3 4 4 3 4 ' 4 4 3,6Dóra Anikó 3 2 3 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 5 4 2,9Fodor Jolán 4- 4 3 4 — 3 1 3 2 2 5 4 4 4 4 3 1 ,Gálfi Éva 3 4 3 4 3 3 4 4 4 4 4 4' 5 5 4 3,7Gordos Éva 3 3 3 3 4 2 3 2 3 4 3 4 5 4 3 3,2Hruz Dénes 3 3 2 2 2 ~ 2 3 2 3 5 4 5 5 4 3 3,1Illés Csaba 3 3 3,3 5 - 2 4 4 4 4 3 5 5 4 4 3,6Karácsony Ágnes M A G A. 1r t A N U L ÓKerékgyártó Hajnal 2 2 2 3 _ 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3 2,9Kiss Simon Róbert 5 4 3 3 2 — 2 3 2 3 5 3 5 5 4 4 3,dKörnyei Alice 3 3 3 3 — 2 2 3 2 3 5 3 4 4 4 3 3,0Krajnák Tibor 5 5 5 4 5 - 3 5 3 5 5 5 5 5 4 4 v ;Kupái Ágnes 2 3 3 4 5 - 3 4 3 4 4 3 4 4 4 4 3,5Németh Margit 3 2 3 2 2 - 3 4 3 3 4 4 4 4 5 3 3,1Ozsvár Lívia 5 5 3 4 — 4 2 4 3 3 5 4 5 5 5 4 4,CPajer György 5 4 3 3 3 — 3 4 3 3 5 4 4 5 4 4 3,7Palaticzky Edit 2 2 2 4 - 4 2 3 3 3 3 3 4 5 4 4 3,2Pál Erzsébet 3 3 3 5 3 _ 2 4 3 3 3 4 3 5 5 4 3 *Pálfalvay Erika 4 4 3 5 4 — 4 4 5 5 5 3 5 5 5 4 d,3

■ Pelyhe Zsuzsanna 4 4 3 4 — 3 3 3 3 3 4 3 4 5 d 4 3,5Péter Anna 3 3 3 3 3 — 5 4 5 5 5 4 5 5 5' 4 4*CPongó Erik 4 4 4 3 3 - 1 4 3 4 5 4 4 4 4 3 1 ,Rusznyák yAnnak 3 2 3 4 — 4 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 3,6Salamon Éva 5 3 3 4 3 — 2 3 3 !3 5 4 4 5 4 3 3,6Somoskői Judit 3 3 3 4 4 3 4 3 ■3 4 4 4 5 4 4 3,6Szűcs Erika 5 5 5 5 5 - 3 5 4 4 3 4 5 5 5 5 4 ,6Szürszabó József 3 4 4 4 5 — 2 3 3 3 fn 3 4 5 4 3 3,5Tóth Judit 3 3 3 4 3 2 3 3 i 3 3 3 4 5 4 3 3,2Urbán Gabriella 3 3 3 3 — 3 2 4 3 13 3 4 4 5 5 5 3,3Vágvölgyi Ildikó 3 3 3 2 3 3 2 3 5 4 4 4 4 3 3,2

118.

Page 15: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLYOsztályfőnök: Kertai Józsefné

Mag

yar

irod

alom

Mag

yar

nye

lvT

örté

nel

emO

rosz

n

yelv

Ném

et n

yelv

La

tin

nye

lv aj± 4HPaja0paj

ajPHNHP B

ioló

gia

Kém

iaF

öld

rajz

Tes

tnev

elés

M<Daw G

yak

orla

ti

fog

l.R

ajz

és

alk

.el

Mag

atar

tás

Szo

rgal

om/ A

lt.

tan

úim

, er

.

.B á ton y i G ábor 4 4 3 3 3 - 5 — 4 4 3 5 4 4 4 i 3 3 ,8B erta P ir o s k a 3 3 3 - 3 3 — 4 4 3 5 4 3 4 5 4 3 ,R

.B ib ók M ik ló s 4 4 2 2 — 2 2 — 4 3 3 4 4 3 4 1 3 3 ,1

.B usch G y ö rg y ik e 5 4 3 3 - 3 4 - 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 ,2C hikány J u d it 5 4 4 4 - 3 1 - 4 4 4 4 4 3 5 4 3 1 ,C zégény S án d or 5 3 5 4 5 4 - 5 5 5 5 4 5 5 4 5 R »7Cseh G yön gyvér 2 3 3 2 3 — 2 - 3 5 4 5 4 5 3 3 3 3 ,5G yörgy E r z s é b e t 4 4 4 4 - 4 4 — 5 5 4 5 5 4 4 5 5 R ,2F arkas Z su zsan n a 3 3 4 3 - 3 1 — 4 4 3 4 4 2 5 'i 3 1 ,C s a t ló s Zsuzsanna 3 3 3 2 5 — 2 — 3 4 3 5 4 3 4 4 3 ,3F erk ó A t t i l a 4 4 4 4 — 4 4 — 5 5 4 4 5 4 5 5 R ,3J á s z b e r é n y i Z su zs a4 4 4 3 - 4 3 — 5 4 4 5 5 5 5 4 4 ,2J e d l i c s k a J u d it 5 4 5 5 5 4 - 5 5 5 5 5 5 5 1 5 4 ,8K aszás G ábor 3 2 4 3 2 3 - 3 4 4 3 4 4 5 t3 4 3 ,3K a z in c z i I l o n a 4 4 4 4 — 3 3 — 3 4 4 5 4 3 5 !5 4 4 ,1K ovács N e l i i 4 4 4 4 — 4 2 — 5 4 4 5 5 4 5 4 4 4 ,1K ren á cs E r z s é b e t 3 3 3 3 — 3 2 — 3 3 3 5 4 2 5 4 3 ,2L á s z ló k M ária 3 2 3 2 2 2 — 3 3 2 4 4 4 5 4 3 3 ,0M árton Z su zsan n a 3 3 3 3 2 _ 2 — 3 3 4 3 4 4 4 4 4 3 ,1M oln ár K a t a l in 3 4 4 3 _ 3 2 - 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 ,8Nagy Anna 2 2 3 3 ~ 2 1 — 2 2 2 fm 3 4 4 íR- 2 1 ,Nagy J á n os 4 4 4 4 5 4 - 4 5 4 3 4 5 5 :R- 4 4 ,2N oszky Ágnes 4 3 5 5 5 4 - 5 4 4 5 4 5 5 :5 5 4 ,4Novák J u d it 5 4 5 5 - 5 4 — 5 3 5 5 4 5 5 5 5 4 ,7Ó csk á i J án os 3 3 3 2 — 3 ■• o . . £•-» — 3 3 3 4 4 4 5 ■5 3 3 ,2O la j E d it 2 2 3 3 3 — 2 - 3 3 4 5 4 4 iR- 3 3 ,2P á l I l d i k ó 4 4 4 4 - 5 4 — 5 4 3 5 5 5 5 |4 5 R »3P á l l L a jo s 3 4 3 4 4 o£-v 3 4 4 4 3 4 3 R 4 3 ,6R óth Z su zsan n a 4 3 4 3 — 4 3 — 5 5 4 fm 5 3 4 4 4 3 ,9S án dor I s t v á n 4 3 4 2 3 — 1 ~ 2 3 3 4 3 3 4 3 3 1,Susán L á s z ló 2 2 2 2 4 — 3 - 3 4 3 3 3 3 4 4 R 2 ,9S zők e S z a b o lc s 4 3 3 2 4 — 3 — 3 4 3 -fm4 3 15 4 3 ,4T á j t i B é la 4 4 4 3 5 - 4 — 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 ,3T a r já n ! G y ö rg y i 3 3 4 3 4 2 - 3 3 4 5 4 4 5 4 3 3 ,6T óth L á s z ló 3 3 3 2 2 - 2 - 4 4 3 4 3 4 4 4 4 3,1U j.laky I s t v á n 5 5 5 3 4 — 4 - 5 5 5 fh 4 4 5 4 5 4 ,5V arga K a t a l in 3 4 4 4 5 — 4 - 4 4 4 5 4 5 5 4 5 4 , 2V arga M a rg it 4 5 4 4 5 — 4 — 5 4 4 5 4 5 5 4 5 4 ,4

11 9

Page 16: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

XT. A

MATEMATIKA -■ FIZIKA SZAKOSÍTOTT TANTERVŰ OSZTÁLYOsztályfőnök: Dr.' Fabulya LászIóné .•

"5 "i—1 0oU

•H

u0hD0a (M

agya

r n

yelv

Tör

tén

elem

pro

sz

nye

lvF

ran

cia

nye

lv

>H0&

-P0a

-0|2j M

atem

atik

a

0rM•HIS)•Hr-| B

ioló

gia

Kém

ia

ISITV)0urof—1:oFa T

estn

evel

ésÉ

nek

Gya

kor

lati

fo

gl

m•0pU0P0&00> j S

zorg

alom

Ált

.ta

im.e

r.

J

Andó Jenő 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 •5 4 , SBalogh. O ttó 3 4 5 3 — 4 4 4 5 5 5 4 4 4 4 4 4 , 1B ocsó G yula 3 3. 4 4 — 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 4 , 0B ó z v á r i J ó z s e f 5 5 5 4 — 3 4 5 4 4 5 4 5 5 5 5 4 , 4B cz s á r I l d i k ó 3 4 3 3 3 2 2 3 3 4 5 4 5 5 4 3 , 3B u tk a i I s t v á n 3 3 4 4- 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 4 , 0F a b r ic z iu s R ezső 4 3 4 4 4 4 5 4 4 3 3 4 5 4 5 4 , 2Gonda I s t v á n 4 4 4 4 — 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5 4 , 3G ordos G ábor 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 , 8G ordos J ó z s e f 5 5 5 5 — • 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ,H a jc z in g e r G yörgy 4 ' 4 4 5 5 - 4 5 3 5 4 4 5 5 5 5 4 , 5H a lá p i J ó z s e f 4 ' 3 3 2 _ 4 4 4 4 4 4 3 4 3 4 4 3 , 3K a p os i Id a 5 5 4 4 - 5 4 . -7

Is 3 4 5 4 5 5 5 5 4 , 3K ovács M agdolna ' 4 4 4 4 4 4 4 5 4 5 :Fm 3 5 5 5 4 , 3K u kely M árton 5 5 5 4 5 - 5 5 5 5 3 5 3 5 5 5 4 , 9L a k a tos Tamás 4 4 4 4 - 5 5 5 4 5 4 5 4 4 4 4 4 , 3Men.cze l J u d it 4 3 4 3 3 — 3 3 3 3 4 4 5 5 5 4 3 , 6M oskát Csaba 5 5 5 4 5 4 5 5 4 5 fm 5 5 5 5 4 , 7

Nagy Á rpád 3 2 3 2 2 — 2 3 3 2 3 5 3 5 4 4 3, 0N a g y fe je ő I s t v á n 3 3 2 2 3 — 3 3 3 3 3 4 4 5 4 3 3 , 1Nóvé Z o lt á n 4 4 5 4 4 — 4 4 4 3 5 3 5 5 5 4 4 , 1N yerges Csaba 5 5 5 5 5 - 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 ,P á l V ilm os 2 2 2 2 1 1 2 3 2 3 4 3 4 3 2 1 ,Ra'-s Ernő 5 4 4 4 — 5 5 4 5 3 5 4 5 5 5 5 4 , 6R á tk a i A ndor 3 3 3 3 2 — 4 5 4 4 4 5 4 5 4 4 3 , 7S zabó G ábor 4 4 3 4 4 - 4 3 4 4 4 5 5 4 5 4 4 , 1S z e t e i T ib o r 4 3 4 4 4 — 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 , 0S zék y M ik ló s 4 3 5 4 — 3 4 3 4 4 5 4 4 4 4 5 3 , 9S z ő c s G yula 4 3 4 4 1_ 4 5 5 4 5 5 5 5 3 5 4 4 , 4Szúnyog Z o lt á n 4 3 4 4 5 _ 5 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 , 3T ordai. G yörgy 4 4 4 4 4 3 rr

j 4 5 5 5 5 5 5 4 4 , 3T óth Z o lt á n 4 5 5 5 — 5 5 5 5 5 5 "ön 5 5 5 5 4 , 9V arga F eren c 4 3 4 3 — 4 3 3 3 4 4 5 4 5 5 4 3 , 7V in c z e E d i£ 4 4 4 4 4 _ 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 4 , 1Z im on y i Tünde 1 - 4 JL 2. - 4 3 _2_ A . 3 4 JL 4 n 4 6

1 2 0 .

Page 17: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

©RQSZ.HNGQL H T E Ip BZAKOSITOTA T A iH W 'n pS Z i

O s z t á ly fő n ö k : A n ta l G áborrá

II. H

öorHcö:poti• H

tiají>bhOcd

í>HCDí>btitiaj&cd

mT

örté

nel

em

K*.rrHCDí>tt i

N CQ

O

t io . Ang

ol n

yelv í>rHCD

&pCDÖ'CD M

atem

atik

a

cdM•rHN• H&H

aj•HbűO! 1 opq

cdH)w

CnITicdH

~r \

' :óíp

m

•CDCDv .a>rí-i1(QCDEh

.k[(1;S©

'|Ü

boo

P•riPcdr 4t io

pCTcd

m■'Cöpt icdPcdbDcdS

S1QcdW

t ioN

m

: ■ •** • :■ á 'pt * j 3 . >ií áj. P

t i.-i'<dB a log h K a t a l in 4 i 4 4 4 - 4 4 5 5 A 4 4 3 5 5 4,2B o ld o g h I r é n 5 i 4 4 4 - 3 3 4 3 4 5 4 5 ’’ 5 3 4,0D oln eg o P á l 3 3 3 2 2 - 3 2 3 2 3 4 5 5 4 3 3,0F a r c s ík M ária 4 1 4 4 5 - 4 5 4 4 4 5 3 5 4 3 4,2G ál G a b r i e l l a 3 4 4 3 ■V-' 4 4 4 4 4 4 5 4 5 4 4 4,0G aram szeg i P ir o s k a 3 3 2 2 - 3 2 2 3 2 3 3 4 4 4 4 2,9G em b ick i M á r ia ' 4 4 3 3 - 3 3 3 3 2 4 3 4 4 4 4 3,4Herezeg Mon.i ka 3 3 3 4 3 3 4 3 3 3 4 3 5 5 3,4H e r o ld G ábor 4 5 4 4 4 - 3 4 3 4 5 4 4 5 4 3 4 ,0K e r e s z té n y i K inga 4 3 4 4 4 « 4 3 4 3 4 4 4 5 3 5 4 ,0K is s K lá ra $ A 3 3 3 3 4 A 4 4 4 4 5 3 5 3,8K ovács E r ik a 5 3 4 4 - 4 4- 4 3 4 4 5 5 5 5 4 4,4L éez E r z s é b e t 4 4 5 3 4 4 5 4 4 3 4 3 Ü 4,3Mankher Z su zsa 5 4 4 4 - 4 3 4 4 4 3 5 5 4 4,1M arosi E r ik a 5 f ■ 4 5 - 3 4 4 4 5 5 3 c;

J 5 5 3 4,6M ichna I l o n a 3 p 4 2 4 - 5 3 4 3 3 4 4 5 5 4 3,3R adnai Z su zsa 5 4 4 4 - 4 4 3 4 4 5 5 5 5 5 4,4R e in e r I l o n a 3 A 3 4 - 3 3 2 4 3 3 5 3 5 4 4 3,4Susán K a t a l in 5 A 4 3 4 - 3 3 4 3 5 5 3 5 5 4 3,9S ü lt J u d it 5 5 4 4 5 - 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4,6S zabó Anna 5 5 4 5 4 - 3 4 4 3 5 5 4 5 5 5 4,4S za b ó S án d or 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 4 4 A 4 4 3,9S zabó Z su z sa 5 3 5 5 - 3 4 4 3 4 5 5 5 3 5 5 4,7

| S zeg ő G yörgy 3 2 4 3 3 - 3 2 3 3 5 4 4 4 4 4 3,3I T ó th Éva 5 3 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 5 3 5 4,6

T ó th J u d it 5 A 4 5 ~ 5 4 4 5 4 5 5 5 3 5 5 4 f 6■ T óth I s t v á n 5 3 3 3 3 - 2 3 3 2 4 4 4 '4- 4 3 3,1

V ih e s e Éva 3 5 5 3 .5 4 4 3 3 5 4 3 3 5 3 •4,9:j J ózíH4~ .Ü - jy . JL j:v; ti •5 5 I|5 5 3 3 .3. 5 • „5; 3 £ÍSí

Page 18: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

I [.c

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY

O s z t á ly fő n ö k ; H e r o ld L á s z ló n é

Mag

yar

irod

alom

Mag

yar

nye

lv

a 0 1—1 0'<D-P

[Oro

sz

nye

lvF

ran

cia

nye

lvN

émet

n

yelv

Mat

emat

ika

Fiz

ika

Bio

lóg

ia

•Ha-0bd

tű•ncóaTÍH:0Pi T

estn

evel

ésÉ

nek

r1—1 bű O

•H-P 0 1—ia0rW0hó M

agat

artá

sS

zorg

alom

Ált

.tan

úim

.ere

dm.

A ra n y i Z su zsan n a 3 3 3 3 — 4 3 3i 3 3 7 3 3 ix 4 4 3,JA s b ó th L á s z ló 4 3 3 2 2 — 2 2 3 2 A 5 3 3 '4 4 2,9B arab á s G yörgy 3 3 3 3 — 3 3 3 3 3 A 4 3 3 4 4 3,1B e Í v á r i M arianna 3 2 3 3 — 2 2 2 4 2 2J 4 5 5 4 4 3,0E r d ő s i I l d i k ó 2 2 3 2 — 2 1. 2 2 1 2 3 5 2 4 3 1,0F e n y v e s i G yörgy 4 4 5 4 - 4 4 5 4 5 c> 4 5 5 4 5 4 ,4F ö ld e s i L á s z ló 3 3 4 3 — 3 5 5 4 5 4 3 4 5 4 5 3,9G éczy M ária 5 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 4 5 4 4 ,2G e l l é r t h e g y i P é t e r 2 3 2 3 2 2 2 2 2 4 4 3 3 4 4 2 ,6G-ordos Éva 4 4 4 5 — 4 3 3 3 3 3 3 5 4. 4 4 3,6G yenge E r z s é b e t 3 4 2 3 2 — 3 3 2 2 3 5 4 4 ‘ 4 ’ 3 3,0H agék K a t a l in 3 2 3 2 — 4 3 2 2 2 4 5 4 3 4 3 3,0H avran E r ik a 3 3 3 2 2 2 2 2 2 3 5 5 4 4 4 2,9H o l la n d i I s t v á n 4 3 3 3 3 — 4 ‘ 4 4 4 4 5 5 5 4 4 3,9J a n o v ic z I r é n 4 4 3 4 — 3 3 3 4 3 3 5 3 5 5 3 3,6Ju h á sz Z su zsa n n a 5 4 4 3 — 4 4 3 4 3 4 5 5 3 5 4 3,9L a d o c z k i T ib o r 3 3 3 3 2 3 2 2 3 4 4 4 3 4 3 3,0M agyara Z su zsa n n a 3 3 2 2 2 — 2 2 3 2 3 fh .5 4 4 3 2,7Mákos I l d i k ó 3 3 3 3 - 2 2 3 2 2 2 L\. 5 4 4 4 3,0Mákos K lá r a 3 3 3 2 — 2 2 2 2 3 7 4 4 4 4 4 2,8Nagy G ábor 4 3 A 3 5 — 4 4 4 3 EJ 5 5 4 4 5 4,0N á n d ori F eren c 2 2 3 4 2 3 3 2 2 3 5 5 3 4- 3 3,0O lá h I s t v á n 3 3 4 2 4 4 4 4 |4 4 5 4 5 4 4 3,8O ro sz J ú l i a 4 5 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 4 5 3,9S za b ó I l d i k ó 3 4 3 3 — 4 4 4 3 3 3 4 5 4 4 4 3,6Szamlcó K a t a l in 4 3 4 3 2 2 2 3 2 4 3 4 5 4 3 3,3jS z i k l a v á r i Éva 2 2 2 3 ... o4_ 2 2 3|2 3í ^ 4í 3 4 4 2,6S z i l á g y i S án d or 4 5 5 4 5 4 4 Í4 4 3| ^ 3 5 3 A , 2 !T á rk á n y i Z su zsa 3 4 2 4 4 3 3 2 j 2 41 5 4 3 14 4 3 'T.V e r e b é ly i E d it 2 3 2 3 >- 2 2 2 2 2 a! 2 4 4 14 4 2 , bZek e ^ános 3 4 2 3 4 3 4 21 3 4 5 4 3 I3 4 3,5lZ s i d a i E r z s é b e t 4 4 4 5 5 — 4 3 4 i 3; 1 1L Hl 4 4 LÜM1 2 2

Page 19: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

II. D

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY

O s z t á ly f ő n ö k ; Jan ók J ó z s e fn é

aof—jcd*73oU•HÍHcdí>bhDcd

t>r—lCL)í>>tíÍHcdí>bhDcdfcrH c* V T

örté

nel

emO

rosz

n

yel

vL

ati

n n

yel

v

An

gol

ny

elv

Mat

emat

ika

Fiz

ika

Bio

lóg

iaKé

rni, a

*QcdUnri

r \:ofa T

estn

evel

ésÉ

nek

Gy

ak

orla

ti

fog

l.M

agat

artá

sS

zorg

alom

Ált

. ta

nu

lm. e

re i

,

BaLó K a t a l in 4 4 4 4- 5 4 2 4 4 4 5 1 3 4 3 4 ,0B a lc z a B e a t r ix 5 4 4 3 5 4 3 4 4 4 4 5 5 4 3 4 , 0B a r tk ó G yörgy 4 4 4 4 — 4 4 4 5 5 4 3 4 5 4 5 4 ,1Deák K a t a l in 5 4 4 3 4 3 3 4 5 4 4 1 5 5 5 4 ,1D é le g y h á z ! Z s u z s a 4 4 2 3 — 2 3 2 2 3 3 5 3 4 4 3 3,2F o d o r Z o l t á n 4 4 3 3 ** 2 2 2 4 3 4 : in 3 4 4 3 3,1G a á l G a b r i e l l a 4 4 4 3 — 3 3 2 4 4 4 4 1 5 4 4 3,o 'G aá l E r z s é b e t 4 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 5 4 3 3,3G écz i. E r z s é b e t 4 ji 4 4 5 4 — 3 3 4 3 4 4 5 4 5 5 4 ,0G i b i c s á r I s tv á n 4 4 4 3 4 3 3 3 3 4 5 5 5 4 3 4 ,0G o rd o s G i z e l l a 3 4 3 3 2 2 2 3 2 3 4 3 4 4 4 3,0G on dos M ária 4 4 3 3 4 3 3 3 2 4 4 3 4 4 4 3 , 6H e r c z e g Éva 5 4 4 4 5 — 3 3 4 4 4 4 5 5 4 4 4 ,1H iv e s Éva 4 4 4 3 — 2 2 2 3 2 3 4 4 4 4 4 3,1J a n d a la A t t i l a 4 4 4 4 —• 3 4 4 5 4 4 5 3 5 3 5 4 ,0K o s á r y K a t a l in 4 4 4 3 — 3 3 2 3 2 3 3 1 4 4 4 5 ,2M a g e r c s ik I r é n 4 4 4 5 5 -> 3 3 4 4 4 5 3 3 5 4 4,0M erén y i J u d it 4 4 3 4 5 4 4 5 4 4 5 5 5 4 4 4,3M oln á r I l d i k ó 5 4 5 3 •— 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4 5 4 ,0M oln á r M árta 5 4 5 5 — 5 3 3 5 4 4 f'm 5 5 5 3 4 ,4M o ln á r Z s u z s a 4 k 3 2 ■v1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 2,9Nagy Z s u z s a 4 4 I 3 3 4 _ 2 2 4 3 3 4 4 4 4 4 3,3N á d a s i L á s z ló 4 | 3 3 4 - 3 2 3 3 3 4 3 4 4 4 3,2N y ír i F e re n c 5 5 1 4 5 5 4 3 5 4 4 5 5 5 5 5 4,3R usz J iász.ló 4 1<4 4 4 4 — 4 5 5 5 4 5 4 5 5 5 4 ,3S á r i J u d i t 4 ! 4 4 4 ~ 4 5 3 4 5 4 5 4 5 5 5 4 ,2S z a la d M ária 4 3 4 3 4 — 3 3 4 3 4 5 5 4 4 3 3,7S z e r tp é te r .i K áta l i n 3 11 4 í 4 3 — 5 3 3 4 2 3: m h 5 4 4 3,9To ól< J u lia n n a 4 í 4 1 3 5 •- 4 3 2 , 3 3 3 5 5 4 k 3 ,6T ó th C saba 3 i 4 4 3 3 - 4 3 4 4 4 5 p 5 5 5 4,3Tőzsén M ária r i|4 ji 5 3 5 — 3 2 4 2 3 5 p 4 4 p 3 ,6T ű r e l B e á tr í x

L J1 3 1 5

3 3 4 2 3 4 3 5 5 4 4i

5 ,6

12.3.

Page 20: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

III.A.

MATEMATIKA -KÉMIA SZAKOSÍTOTT. TANTERVŰ, OSZTÁLY

O s z t á ly fő n ö k : H orv á th T Io n a

Mag

yar

irod

alo

m

1

í> —1 CD&Ucüt ocd

aCDH0fi-0

:oEH

i O

rosz

n

yelv > i—1 0

&ti•HPcdP!

í>i—1 0 í>aHOu

0'0-Pt icdPcdt £cdfcrH

ctíM•ríN•HPn

cd•ríh n'O

r i

o•ríPl

oj•Hu'0M

•najN'd

IP

aj•Hb D-OHi O

X ío•H1 N aPH

03'(L>H0í>0í-1■P030EH

•1—1

W o

<P•ríPcdHt i0fv{’cdK.1 .■)CD

03'03foj•pojti

aor 1cdt'Xt io(SÍ

t n

t i00

P0Oa'Cdr 2cdPriV'—«

P0EJ'0 h • r hh* . j

A le x i J ó z s e f 3 3 3 4 r j Á V 31T 7 fT T T 3 3 / . 1

A n ta l G ábor 4 4 4 4 - - 2 2 5 3 5 3 5 3 4 L\- 4,C 5—fio d á cs I s t v á n 4 4 3 2 5 — 3 3 5 3 4 3 3 2 4 3 ,6—B o ly ó s I l d i k ó 4 4 4 5 3 — 3 5 5 4 4 5 4 - 5 3 4 9 '-J B oród i Ferenó. 5 5 5 3 5 3 3 5 4 5 3 5 - 4 4 V

B ozó L á s z ló 4 4 4 4 — 4 5 4 4 3 5 5 4 5 4 5 4 ,2 l

C san ádi I b o ly a 4 3 3 4 — 4 3 2 3 2 3 4- 4 5 4 4 3 cC sonka Csaba 4 3 4 3 5 — 3 5 5 5 5 5 5 - 5 5 4 , 3C surda Z s o l t 4 4 4 4 . 5 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 4,eD évén y i L á s z ló 4 3 4 4 - 5 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 ,3

■—E le k M ária 4 4 3 4 4 2 2 4 2 4 4 5 - 5 5 3 cF e re n cz I l d i k ó 5 5 5 5 — 5 4 4 3 4 5 4 5 3 3 5 4 ,6

■"•Földi A t t i l a 3 3 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 c—G -éczi A t t i l a 3 3 4 3 5 — 4 5 4 5 5 4 4 — 3 5 4,6

Gubán Ákos 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 3 5 4 4 4,2Gubán M ik ló s 3 4 3 4 — 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 ,CH a r t l Z o lt á n 3 3 2 2 3 4 4 3 2 3 3 4 5 4 4 3,5

“ H orv á th M a rg it 3 3 2 3 3 — 2 2 3 3 3 4 •Ön- 3 3 2 , 6—Ju h ász L á s z ló 4 3 4 4 5 i 3 4 3 5 5 5 4 4 4 4,2

K ovács I s t v á n 4 3 4 4 ~ 3 4 5 3 3 5 3 4 3 4 4 4,1^ -L e f le r G ábor 3 3 2 3 4 3 4 l~

j 4 4 4 5 ~ 4 3 3,6L ip t á k E rv in 2 2 2 2 — 2 2 2 2 2 3 3 5 5 3 3 2 , 6M arcsó Z o lt á n 3 3 4 2 — 2 4 4 4 3 5 5 3 5 4 3 3,6Nagy Anna 4 4 3 4 — 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 ,3

""■Nyúl A ndrea 3 4 3 4 5 — 3 4 5 4 5 4 5 - 5 4 4 ,C—P é t e r P á l 3 2 2 3 3 — 4 3 3 3 4 3 4 3 3 3,C—P i n t é r Éva 4 5 4 5 5 — 4 4 5 5 5 5 3 - 3 5 4 ,6—P i n t é r F r id e r ik a 5 4 3 4 5 3 3 4 3 5 4 4 — 5 5 3,6

■—P r a k fa lv i E ndre 3 3 3 2 3 — 3 2 3 4 4 3 4 — 3 3 3,2S za b a d os L á s z ló 3 3 3 2 4 4 5 4 4 5 4 4 5 Oj 4 3 ,S

-—S z a r v a s G yörgy 3 3 3 3 3 - 2 3 4 4 4 5 4 3 3 5, 3>

LT a v a s z i J o lá n 4 4 4 5 - 4 3 3 4 2 4 5 3 3 5 5 \ ± é

124-

Page 21: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

III,B.

OROSZ- A N G O L NYELVI SZAKOSÍTOTT T A N T E R V Ű OSZTÁLY*

O s z t á ly fő n ö k : D r. A n ta l E lem érn é

Mag

yar

irod

alom

Mag

yar

nye

lv

Tör

tén

elem

Oro

sz

nye

lvA

ngo

l n

yelv

Ném

et

nye

lvM

atem

atik

aF

izik

aB

ioló

gia

Kém

ia

N*rv>cti£1—1:o

•HhO O —1 O-ejOHL\iÚ jX T

estn

evel

ésG

yak

orla

ti

fog

l.M

agat

artá

s___

____

__1

Szo

rgal

om

Ált

alá

nos

ta

n.e

r

B e r e c z E r v in 5 3 4 3 3 — 3 2 3 4 4 4 3 4 4 4 3 ,6B odn ár B é la 5 5 5 5 3 — 5 5 4 5 3 5 fn ■ 5 5 5 4 ,9B ord á s M ária 3 3 3 3 — 3 2 2 3 3 3 4 3 4 4 5 3 ,0Ő sik Á gnes 5 3 5 4 5 4 3 4 4 3 3 5 3 5 5 4 ,5C sőke Á gnes A 4 4 4 - 4 3 2 3 2 4 3 3 4 3 4 3 ,5C sűrke M ária 3 3 3 4 — 4 2. 2 3 3 4 4 4 4 4 . 5 3,3

, G ecse Z su a sa 4 4 4 3 ■5 3 2. 4 3 4 4 fn ■ 5 4 5 3,9G ord os B é la 3 3 4 3 — 3 3 3 2 2 3 3 5 4 4 3 3 ,1G r i t z A t t i l a 3 3 4 4 — 3 5 3 4 4 3 5 5 4 4 3 , 6G yarm athy Á gnes 5 3 3 3 — 5 5 4 4 5 5 5 3 5 3 5 4 , 8H a lá o s y S á n d or 4 3 3 2 2 — 2 2 2 3 4 3 3 4 4 4 3 ,0K om olya M ária 4 4 4 5 — 5 2 0

c . 3 2 4 4 3 3 4 4 3,4I g n á c z B eá ta 4 4 4 5 - 5 4 3 3 4 4 5 3 5 3 3 4 ,2K o c s is E r z s é b e t 4 4 3 4 — ■4 X A, 3 3 4 5 3 4 4 3 3,7K o s z t e ln i L a jo s 4 4 4 4 4 — 4 5 3 4 c; 3 4 4“ 4 4 ,1L ip t á k V a l é r i a 4 4 4 3 *=» 5 4 3 3 4 3 5 3 5 5 3 4 , 0M oln á r K a t a l in 3 3 2 2 2 — 3 • > 2. 3 4 5 3 4 3 4 4 ,9Nagy Ultiké 4 3 4 3 3 — 4 5 4 4 4 3 5 3 5 4 3,9O r o s z i K lá r a 2 2 2 3 — 2 1 V. 2 2 2 3 4 3 4“ 4 1>P á l M e lin d a 4 4 4 3 — 4 3 4 3 4 4 5 5 5 3 3 4 ,1P e se n y á n s z k y L á sz lc 5 S 3 4 4- 2 3 4 5 5 5 4 4 4 4 , 3R e ze s O lg a 5 4 3 4 — 3 3 “ 4 4 4 s B 4 3 5 3 4 , 3S á n d or Z s u z s a 5 5 5 5 — 4: 3 4 3 5 3 3 5 5 5 4 ,6S z a lv a i E r z s é b e t 4 4 4 5 ■;V •— 4 . 3 4 4 4 5 5 3 5 3 4 ,2S z o ln o k i I l d i k ó 4 4 4 5 — 4 4 . 2 3 4 5 4 3 3 3 4 4 ,2S z ta n e k Olga. 4 4 4 3 s — 4 , 3 4 4 3 4 4 3 3 3 4 ,2T r e s t y á n s z k y L i d i a 4 4 4 4 — 3 3 2 3 3 4 5 3 5 c . 3 3 ,7V á r a l j a i K a t a l in 3 3 4 4 4 — 2 2 4 4 5 5 5 5 5 3 3,8V e r e s E r z s é b e t 3 3 3 3 — 3 2 2 4 3 3 5 3 4 4 5 3 ,1

125

Page 22: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

I I I .0.

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY

O s z t á ly fő n ö k : Jakab M a rg it

Ma

gy

ar

iro

da

lom

Ma

gy

ar

ny

elv

a0H03■0P:oEH O

rosz

n

ye

lv H0í?d•H■841 A

ng

ol

ny

elv

Ma

tem

ati

ka

ajM•rítsj•Hpq B

ioló

gia

aj•Ha'>0w

N•QctíínndH:0Pq P

szic

ho

lóg

ia.

• Te

stn

ev

elé

sG

ya

ko

rla

ti

fog

l.M

ag

ata

rtá

sS

zorg

alo

m

©SH<Dt

arH3

-P•

prHs<Xj

[ Ném

et

j

Ádam Éva 4 3 % 4 3 4 3 4 4 4 4 5 3 4 3 ,9B é r e s Z o lt á n 3 3 3 3 — 3 2 2 3 3 3 5 3 4 4 4 3 ,5B od or J u d it 2 3 1 2 - 3 2 2 2 2 3 3 5 4 4 3 1,CC s á b i M in á ly 3 3 3 3 4 - 3 2 3 3 3 4 4 5 4 4 3 ,3C s e r k u t i G ábor 2 2 2 2 — 2 3 4 3 3 4 3 3 5 4 3 3 ,5F a lu s i S a r o l t a 4 4 4 4 *- 4 4 3 4 5 4 5 fm 5 5 5 4 ,3F o d o r M a r g it F o d o r V a l é r i a

2 3 3 4 — 4 X 3 4 5 3 4 3 3 4 4 3 ,53 3 3 4 — 3 3 p 4 3 4 4 3 3 4 4 3 ,5

G -algócz Éva 3 4 3 2 4 — 2 2 3 3 4 4 3 5 4 3 3 ,5G o ty a r M á ria 3 z 2 2 3 — 2 2 2 1 3 3 5 3 4 3 1,CH e r c s e g M ária 3 3 1 2 — 3 2 2 1 2 3 4 3 4 3 1,CH id v 'á r i Ján os 2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 4 4 4 3 2 ,7H u n v ári E r z s é b e t 2 3 2 3 — 5 3 2 2 3 3 4 3 3 4 4 2 ,9K a s z á s J ó z s e f 5 5 4 4 5 — 3 3 3 4 4 5 5 5 4 4 4 ,2K i s s J u d it 3 3 1 3 — 3 2 1 2 2 2 3 4 2 4 3 i , c iK o c s is Árpád 4 4 3 2 — 3 3 3 3 5 4 5 5 5 4 4 3 ,7Kozma Á gnes 3 3 2 4 3 4 2 2 3 4 4 5 4 4 4 3 ,5L a n to s J u lia n n a 4 4 5 5 - 4 3 2 3 4 3 5 3 4 3 5 4-, CL a n to s Z su zsa n n a 3 3 2 3 4 2 2 3 a 9 4 4 4 4 3 3,CM ih á ly E r ik a 3 3 3 3 - 3 2 2 2 3 4 Ls.1 4 3 4 4 3 4M i l i ő z k i Anna 3 4 4 4 5 - 4 3 3 5 4 5 4 5 5 5 4 ,5M o ln á r G yörgy 2 3 2 2 2 3 3 3 4 3 3 5 5 3 3 3,C iMráz Éva 5 4 3 3 — 4 2 2 3 2 4 3 4 5 4 3 3 ,5P ask o E r z s é b e t 3 3 2 2 3 — 2 2 3 2 4 4 3 3 4 4 2 ,9P a z o n y i P é te r 3 3 3 2 3 3 2 2 2 4 4 5 5 4 3 3 ,3P i n t é r G i z e l l a 4 3 3 3 — 3 2 2 2 3 4 5 5 5 4 4 3 ,5P o k r iv á c s M árta 2 3 2 2 — 2 2 2 2 3 3 3 5 4 4 3 2 ,6Ruskx Z su zsa n n a 4 4 4 4 5 — 4 2 3 4 4 4 4 4 4 4R ozg o n y i Nán io r 2 3 2 2 2 2 1 2 2 3 4 4 5 3 2 MS a r k a d ! N ,E n d re 2 3 2 2 — 2 2 2 2 2 3 3 4 5 2 3 p r i

S á n d o r Z s o l i 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 5 5 3 4 3 4 f2S z l i v k a L á s z ló 2 3 4 3 3 - 2 2 2 2 4 4 5 4 4 3 3,CTóth. 01 gn V id a Z S o .it . y^-dor id f íö lv ________

2 3 2 3 3 4 3 2 2 3 3 5 3 4 3 3 4 i

L 2p

2_ 2 1 .

2- 2

2-2 -

2_2_

2] 3\ %4í ?H 5

126

Page 23: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

III.D.

ÁLTALÁNOS TMTERVÜ OSZTÁLY

Osztályfőnöki Szász János

Mag

yar

irod

alo

mM

agya

r n

yel

v

aCDHCDt í

"0-PU:oEH O

rosz

n

yel

vF

ran

cia

ny

elv

i—1<Dht í

-PCDs'CD

CdM•Hiá0a)PCD

cd•HCsl•H

cd■H60'OrHO•Hpq

cdH0'CDM

* ncdU-HrH:0ÍH

cd♦H6.0'OHOPcBw

ft

03'Cl)CD>CDtiPCQ0)EH

®H60op’r I üHUocdPorH

CQ'■cd-PUcdPcd60cd§

0OHcd60H0IS]

( t i

t

El<D

0rH

§P

PrH'HÍ. M á r J u d it 4 V 3 3 4 « 3- 2 3 3 3 4 3 h . 4 l i *

I ^

Be-Jczi C s i l l a 4 3 3 2 2 2 2 3 2 3 4 4 4 r;y 4 p G 7 .2'B ok or Tamás 2 2 2 2 2 2 ; 2 3 2 3 3 4 4 4 4 i ■

Csaba P é t e r 4 3 2 2 2 2 ' 2 3 2 4 3 5 4' 4 3 2,9Dénes K a t a lin 3 # 4 4 4 - 4 4 4 4 3 4 4 3 3 C,

J 4 ,0Detván Anna 3 3 3 4 3 - 4 4 4- 4 3 3 4 4 5 3 ,3 ,6É rd i K a ta lin 5 5 4 5 - 5 4 4 4 4 5 5 4 4 5 3 IL JL! <j) 1

Fodor M ária 4 3 5 4 ~ 4 3 3 4 3 4 4 3 3 5 5 P Qy i '

Fülöp V a lé r ia 3 2 3 3 ... 2 1 2 2 3 3 3 4 4 4- 4 !. | ÖHegedűs T ib o r 4 2 4 2 - 3 4 4 3 4 4 4. 4 5 4 3 3,6K is Márta 2 2 3 3 * 2 2 3 3✓ 3 4 3 3 4 5 3,0K iss B ea tr ix^ 2 2 3 3 3 — 3 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3,®K rekács M ik lós 3 2 2 2 « 2 2 2 3 2 3 3 •4 5 4 3M olnár Aranka 4 4 3 3 3 2 O4 3 3 3 4 :8r 5 4 4 3* ;M olnár Dénes 4 3 4 3 - 4 2 2 3 3 5 5 4 5 3 3,6N ádasdi E r ik a 3 4 3 4 4 - 4 5 4 4 4 3 5 5 3 5 4 .1Nagy E r ik a 2 2 2 2 2 .*» 2 2 2 2 4 3 3 3 3 3 2,6Németh I s t v á n 4 2 4 3 •=> 2 2 3 5 4 4 3 4- 3 3,P r e i s l e r Éva 3 2 3 3 3 <= 3 3 3 2 4 4 4 5 4 3 , 'S á g i M agdolna 3 2 3 3 - 5 3 3 4 3 3 3 5 4 4 3*6Skuta M ik lós 3 2 3 2 2 ... 2 2 2 2 3 4 4 3 4 3 2,7S o l t é z yÁkos 2 2 2 2 - 2 2 2 2 2 3 3 4 4 3 3rS 2,4Szabó Év-a 3 3 4 3 3 •= 4 4 3 4 4 4 5 3 4 4 3 ,7S ző11ős M árta 4 2 3 2 2 - 3 3 4 4 4 4 5 4 4 4 3 ,3Tanner M ik lós 3 4 4 3 3 — 4 3 3 3 4 4 *4 5 3 4 3 ,6T arn óczky Ágnes 3 3 3 5 - 4 3 3 3 3 •3 $ 4 4 \ 4 3 ,5Varga I b o ly a 4 4 4 4 - 4 3 3 4. 4 5 5 fű 5 5 5 4 ,0Varga L á s z ló 4 2 3 2 - 2 2 2 2 2 3 3 4 5 4 3 2*7V argayZ o lt á n 3 2 4 2 - 2 3 2 3 3 4 r

) 4i 5 4 4 3,2Zeke Ágnes 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 2 4 4 4. 3 2,3Z s é d e ly P é te r 3 3 4 4 ►=> 4 4 4 4 5 4- 4 5 5 3 5 4 ,0

12?

Page 24: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

■IV’. A.

MATEMATIKA - FIZIKA SZAKOSÍTOTT TANTERVŰ OSZTÁLY' Osztályfőnök: Boródi Eerencné

Mag

yar

irod

alom

Mag

yar

nye

lvTö

rtén

elem r~Í0í>>

Pl

CQOpO Né

met

nyel

v'

í>0&cd•HO

t ícoP

CdM•H-PCda0-PCda

cdM•rí•H B

ioló

gia

•ricd

• r z

P- cd H cd «Pb Dndi—!•H Te

stne

velé

sG

yak

o rla

ti

f o g

l. ©Mi—!cd•H• r—‘a

-0CnIcdPh

0NCtí-PPcd-Pcdejocda S

zorg

alom

®u

( 0

aH

§p̂

-pr—i '<*!B aksa I b o ly a 3 4 3 4 4 ZL 3 4 4 5 5 ' 3 3 4 4 , 0B a iá z s y L á s z ló 4 4 3 4 • 4 — 4 4 3 5 4 4 3 4 4 4 ,0

B e r k i J u d it 5 5 5 4 •- 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 4 ,7B o ro s Anna 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 3 5 5 5 4 ,8

B u k ov in szk y R ó b e r t 2 3 3 3 3 5 ' 5 4 4 5 5 5 4 4 3 ,9Cene Győző 3 3 4 4 - 3 4 3 3 4 5 4 5 5 4 3 , 7C s in c s ik A ndrás 3 3 2 3 3 3 3 3 3 5 4 3 3 4 3 , 3C s ő r i M ik ló s 4 4 4 3 •» 4 4 4 4 4 3 4 5 4 4 4 ,0

Daku L a jo s 3 3 2 3 2 - 4 4 4 3 5 5 5 4 3 3 , 3G éczy G yula 4 4 4 4 5 - 3 4 4 4 3 5 5 5 '5 4,4H orv á th G yörgy 2 3 2 2 2 3 3 3 3 4 5 4 4 3 3 , cK e i l l J ó z s e f 3 3 3 2 4 . —: 4 3 3 3 5 5 5 3 3 , 7K elem en J ó z s e f 3 4 2 3 4 4 ■3 3 3 4 5 5 4 '4 3 , 3K e n d e re s i ©éza 4 4 4 4 . 3 _ 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 , 3K lon ka K a t a l in 4 4 3 3 3 - 3 5 4 4 4 5 5 5 4 4 ,0

■Lakatos J ó z s e f 4 4 3 3 4 - 4 4 3 4 4 3 5 4 4 3 , 5L a n to s Anna 3 4 3 3 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 , 3•Li.i.inger L á s z ló 2 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 4 3 4 3,C

M oln ár L á s z I 4 4 3 4 X — 5 5 z 4 4 5 5 5 4 4, CNagy A d rien n é 5 5 5 5 ■=> 5 4 3 4 5 3 4 3 3 ■3 4 ,3P á p is t a Z su zsa ? 2 3 3 2 - 3 3 3 3 4 5 4 4 4 3,CP o n y i M elinda. 3 3 2 3 — 3 3 2 3 3 4 4 4 4 3 3,CS c h a b l ik L á .sz ló 4 3 4 3 - 3 4 4 Z

J 4 5 4 5 3 *4 3 ,£S z iics B o rb á la 5 5 3 3 — 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4,6T ő z s é r L a jo s 4 5 3 3 - 5 3 5 5 4 4 5 5 5 ,5 9-, 3U rbán T ib o r 2 3 2 3 4 3 2 2 3 5 4 5 4 4 3 , 1V á r h e ly i L á s z ló 3 3 4 4 ' 3 - •3 3 3 4 5 3 3 4 4 4 ,2V a s p á l V ilm os 4 JL.- 5 5 4i4 1 . 4 E,

l5

128

Page 25: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

TV.B.

Osztályfőnök: Palik Ferenc

KÉMIA SZAK- TANTERVŰ OSZTÁLY

Mag

yar

iro

da

lom

Mag

yar

ny

elv

rté

nel

em

Oro

sz

ny

elv

La

tin

n

ye

lv

An

go

l n

ye

lv

Ma

tem

ati

ka

cdM•HN

Bio

lóg

iaK

émia

Vil

ág

n.

ala

pja

iT

est

ne

ve

lés

<DP1— !cd

amsd>ts]TD3 M

ag

ata

rtá

s

Szo

rga

lom

ÍHCD

ár—1 r-KacdPPrH

B akos E r ik a 3 3 4 4 4 3 3 5 3 4 4 3 4 3 ,7B akos V a l é r i a 2 2 4 2 3 2 2 3 2 3 5 5 4- 3 2 ,9B á l i P é t e r 4 3 5 3 - 3 3 2 5 3 4 5 5 4- 4 3 ,7B ő v iz Z s u z s a n n a 4 4 4 5 — 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 4 , 3Buga_ L á s z ló 4 4 4 4 5 5 3 5 5 4 sr 5 5 4 4 ,3E c s e r i Éva 4 4 5 4 — 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 ,7

Homoki B e a t r i x 5 3 5 5 - 5 5 5 5 5 5 !!3 5 5 5 , CKorm os Z s u z s a n n a 4 4 4 3 4 — 3 3 5 3 4 '4 3 p 4 3 ,8K o v á ts S á n d o r 3 2 3 2 - 3 2 3 5 3 3 4 5 4. 4 3 ,1L a d ó c z k i É va 3 3 4 4 — 5 4 3 3 4 3 5 5 . 4 4 ,0

L a n to s K a t a l i n 3 4 4 4 4 4 3 5 4 4 ;5 4 4 4 ,0

L o n g a u e r M á rta 5 5 4 4 3 - 5 5 5 5 5 5 5 5 4 ,8

M árton E d it 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 5 5 •+■ zv 2 , 9

M o ln á r E r z s é b e t 4 4 3 3 5 4 3 5 4 5 3 5 3 4 4 ,4

M o ln á r I s t v á n 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 5 5 - t- 3 3 ,8M urár G y u la 3 3 4 3 ? 2 2 3 3 4 5 3 •K 3 3 , 2Ormós Z s u z s a n n a 4 4 4 4 4 - 4 3 4 3 4 3 5 3 4 4 ,0

S á n d o r C sa b a 2 2 2 2 2 ■ 4 4 3 3 4 15 I - K 3 3 ,0

S e ly m e c z i G u s z tá v 2 2 3 2 - 5 3 3 3 4 3 5 1 K 3 3 ,0

S ó t é r E r z s é b e t 3 2 4 2 3 - 3 2 4 3 4 3 3 ' K 4 3 ,3S u sá n T ib o r 2 2 3 2 3 - 2 2 3 2 3 P 5 4 3 2 , f

S za b ó Éva 3 4 4 3 4 — 3 2 4 3 4 5 5 4 4 3 ,£S za b ó Z s o l t 3 3 4 2 4 - 4 2 4 3 3 5 5 4- 3 3 ,3T im ár K lá r a 2 2 3 4 4 - 4 2 3 3 3 4 4 4- 4 3 ,JT ó th E d i t 2 2 3 2 — 3 3 2 3 3 3 5 4 4- 4 ,

Ü rm össy Á k os 3 í j 2 3 3 3 4 Jl 4 4 .ÉL.

129

Page 26: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

I V . c .

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY

O s z t á ly fő n ö k ; P uskás I s tv á n n á

HoHajdo•HUajtűctia

K"H0!>ttíUajhtűaja

3Cl)HCDd>0ll:oEh

Acl.)rtIS]r.QO£-)Ö

H0í>ddHOtű

Fra

nc

ia

ny

elv

|

Ma

tem

ati

ka

ctíM•ríIS]•HFP

aj•Htű'O H o *HPQ

•Haj•noPL|ajrHaj

ÖW0rH•H

0'0H0r0PPCQ0EH G

ya

ko

rla

ti

fog

i,

•0*P —1 ajd

m0tsin>aj

CQ'dU06ltjboctía S

zorg

alom

Vu0•

aHdPctfP•PH

'<3

Spa

nyo

l n

yelv

Ném

et

ny

elv

1

Ba r á áh And. rá 3 3 3 5 4 4 2 4 4 3 5 .5 4 3 3 , !;Bűz sü l; a í r n a 4 4- s 4 - 5 4 4 4 4 5 3 3 5 5 á , ?BenkŐ Murié, .y 5 3 3 3 4- — O

c 2 3 3 5 5 5 4 ' 3 3 i ,;Boz Ágnes 3 2 1 2 2 2 3 4 5 5 4 3 3 ,1D ák D o r o tty a 5 4 4 4 5 4 4 4 5 5 5 3 5 5 4D- r* -kas M agdolna 3 2 2 2 3 ■» 2 2 2 4 5 4 4 4 4 2 ,9H‘ n e ! G yörgy 2 2 3 2 2 3 2 4 3 5 5 5 3 3G.' l A Anna 3 3 2 3 3 2 2 3 3 4 4 4 4 4 3.CH u j s 3 ,i Annam ári a 4 2 3 3 5 4 4 3 3 5 5 5 3 3 < ú í1H a lá sz Árpád 2 3 3 2 g — 3 4 3 4 5 5 3 4 4 3 ,Já.rmay M agdolna 5 5 3 4 - 5 4 5 4 5 3 4 5 5 3 4,1K a d le c s ík K őrn él 2 2 3 2 2 - 4 4 3 4 5 5 4 4 3 3 0K i r á ly I lo n a 3 3 5 3 2 2 2 3 3 4 5 3 4 4 3 ,1Ko 1 Göngyi '3 4 4 4 — 4 4 4 4 4 5 4 3 5 5 á ,2Köröskény.i P é t e r 3 3 4 3 4 3 3 3 4 4 .3 4 4 4 3 ,6Lac ók ' S án d or 2 2 3 3 3 - 3 3 4 4 5 3 3 4 3 3 0Lakos György 3 Z 4- 2 3 4 4 3 4 5 5 4 4 4 3 ,6M árton E r z s é b e t 3 2 3 2 3 — 3 3 3 3 5 5 5 5 4 3 ,3Nádházi E r e s é d e t 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 5 5 5 5 ,6Obrec ■ iány M - 1 i nd? 2 2 2 2 - c J 2 2 2 3 5 4 4 3 1,CP i l i n y i Á.gne , 5 oc 4 3 4 2 2 4 3 3 5 3 4 4 .3 ,3P r in c z M arianna 4. 3 4- 4. 4 4 3 2 4 5 5 3 4 4 3 ,3R g Hi d> t i . 3 4- 4 4 3 4 3 4 5 5 5 3 3 4 , CR ósz .jár E r z s é b e t 3 3 3 4 5 4 3 3 4 5 4 5 4 3 ,5R óIh S z i Í v i a 5 4 3 4 4 - 4 3 .5 .3 5 5 5 5 5 4 ,6S in k a ib o ly a 4 3 4 3 k - 2 3 3 4 4 5 5 4- .4 3 ,6S zí a t in c s á n E d it 2 2 2 3 .3 — 2 2 2 2 .5 5 4. 4 3 2 ,6T akács E rik a 3 2 3 2. 3 — 2 2 2 4 4 5 4 3 2 ,9T akács M ária 2 2 2 2 2 — 2 2 3 4 3 3 4 3 2 ,6T akács Z su zsa n n a 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 5 3 4 3 2 ,6Tományi O t t i l i a 3 2 4 3 4 4 4 5 4 5 5 3 s 4 3 , aV árn ai J u d it 4 4 5 5 — — 3 5 4 4 V 5 5 s 3 4 , 3 4Zánki J u d it 3 2 2 3 o 2 '2 3 3 ,3 3 4 4 3

130.

Page 27: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

I V . D

A : ,TALÁNOS TANTERVŰ OSZTÁLY O szbá l y f o n o k l K i a's Jó z e -: .1

Mag

yar

irod

alom

>H0t i

t iaj&a

a0H (V

ti'0Pti:oH Oro

sz

nye

lv í>í—1 0tiHOw

g Ném

et

nye

lv

Mat

emat

ika

ajM■HNpq

aj•Hb o

' O f—io•HPQ

M 1ctí•r~3C l

crjrHaj

&'tórH

100H0S0t i-pü )0EH

rHb DO

•H

Ht iO

%

&

áHajh

(0'0

TDajtá

maj4 -t itóPaj60aj

0ojr-]ajb O

t ioCO

t i©

ár—it i3p

pi—!

Anti Tamás 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 t iy

c, 4 3 z ■;3B a la v a id g r Ágnes 2 2 2 2 2 - 2 2 3 3 5 4 5 4 3 p £,

B a lá z s Z su zsa n n a 3 3 2 2 2 3 3 3 3 5 4 r; 4 3 Z 1 r ■

B ékés E r ik a 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 3 3 4 3 p 3 " i -Bu.le.'ka Éva 2 2 2 3 3 2 2 2 4 5 4 3 4 3 3,CDomonkos R o z á l ia 3 3 3 4 4 - 3 4- 3 3 3 3 3 4 3 3 , vE ö tv ö s M ih á ly 2 2 3 2 2 - 2 2 2 3 3 5 3 3 3 2 / 1F á b iá n Á gnes 4 4 4 4- 4 — 4 4 5 4 f n■ 5 5 5 5 4 / :G áspár A t t i l a 3 3 3 4 - 3 3 2 3 5 3 3 4 4 3 / 'Handó A t t i 1 a 3 3 3 2 2 - 3 3 2 3 4 5 5 4 3H a ta la G a b r i e l l a 4 3 3 4 ■ - 3 3 4 3 4 4 5 5 4 5 1H erceg Anna 3 3 3 4 3 - 2 2 2 4 5 5 5 4 4 Z r:fH u szár J u d it 5 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 '4 ,K a z á r i J o lá n 4 4 4 5 5 — 4 4 n i\ . f.a 13 5 5 5 % *

K ára F e re n c 2 2 3 2 2 — 4 3 3 3 5 3 5 4 3K ová cs J u lia n n a 3 3 2 4 3 — 3 3 3 3 4 s 4 4 3 ,4K ová cs M ária 4 3 4 4 3 — 3 3 2 4 5 ’5 y 3 5 .ó, yKónya Á gnes 2 2 2 2 2 - 2 3 3 3 5 3 5 4 4 3,CL a czk ó E r ik a 3 3 3 2 - 2 2 4 4 3 4 5 5 '4 4 3 ,3M agyar Éva 5 5 4 5 5 - 5 5 4 5 5 5 5 5 5 4 ,2M a r c z in k o v ic s G a b r i­

e l l a ‘ 3 3 4 3 - 4 3 4 4 5 5 4 5 4 4 4,M ih a.lik T ib o r 2 2 2 2 - 2 3 3 2 3 4 5 5 3 3 2 ,9M i l l i t z Z su zsa n n a 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 ' 3 j c.

P a r d itk a L a jo s 3 2 3 3 - 4 2 3 4 3 4 5 5 1 4 3 ,4S u ly o k J á n os 2 2 3 2 2 - 2 3 2 3 5 5 5 4 3 3 ,0Susán B o r b á la 3 2 3 3 - 2 2 3 3 3 5 5 5 4 4 ,S za n d á l M agdolna 2 2 2 2 — 2 2 2 2 2 fm. 4 4 3 2 ,2

1.31

tan

úim

.

Page 28: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

A Z É R E T T S É G I V I Z S G Á K E R E D M É N Y E I

ÍA/ A o s z l á j y

F e r e n c a gyon a i K i s s L a jo s G im n áz iu m ta n á ra

B erki Judit B o r o s A n n a , L a k a to s J ó z s e f , L a n t o s

A n n a , T ó z s é r Lajos* V árhe ly i L á s z ló , V a sp á l YJK m os ,

B a l á z s y L á sz ló , B u k o v in s z k y R ó b e r t ; C ső r i Mik

ió s , G é e .z y G y u la , K e n d e r e s i G é z a , K Ion k a K a -

tahn, M oln ár L á s z ló , N a g y A d r ie n n é , S c h a b l ik L á s z ló , S z ű c s B o r b á la

jS-9.?epesen.^érett: B a k s a ib o ly a f e n e b, G y ő z ő , D aku L a j c ^ K e i l i

J ó z s e f , U rbán T i b o r

„ C s in c s ik A n d r á s H orv áth G y ö r g y , K e le m e n J ó z s e í

Lila igei L á s z ló , P á p is t a Z s u z s a n n a , F ő n y i M elin d a

IV, B o s z t á ly

S á n d o r a P é c e l i G im n áz iu m ta n ára

B u g a L á s z ló . E c s e r i É v a , H om oki B eatr ix , L o n g a u e r Márta,

B ő v íz Z s u z s a n n a , L a d ó c z k í É v a , L antos Katalin ,

M oln á r E r z s é b e t S z a b ó Z s o l t Ü r m ö s s y Á k o s -

K o z e ^ ^ s e i i _éjjettc B a k o s Et ika Báli P é te r . K o r m o s Z s u z s a n n a K o -

v á ts S á n d o r M olnár István M urár G y u la , O rm ó s

Z s u z s a n n a , S e ly m e c z i G u s z t á v , S ő t é r E r z s é b e t , S z a b ó É v a . T ím ár K lá r a , T ó th Edit

E ln ö k 3 V itánus

J e l e s e n érett?

E ln ö k ? C s ü l lő g

J e le s e n érett

J ó l érett:

132

Page 29: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

M egfe le lt B a k o s V a lér ia , M árton Edit, S á n d o r C s a b a - S u s á nT i b o r

IVo C o s z t á l y

E ln ök ? K i s s A u ré l a z M S Z M P N ó g r á d m e g y e i B iz o t t s á g á n a k mun­

k a tá r s a

J e l e s e n érett? J á rm a y M a g d o ln a , K o ó s G y ö n g y i , N á d h á z i E r z s é ­

bet, Rót.h S z i lv ia

J ó l érett : B a rá th A n d r á s , B a z s a l y a I M a , D e á k D oro tty a ,P r i n c z M a r ia n n a , R e g ő s H ilda, R o s z j á r E r z s é b e t ,V árnai Judit

K ö z e p e s e n érett? B e n k ő M ihá ly , B o z ó Á g n e s - F i s c h e r G y ö r g y

G o d ó A n n a , H a jó s i A n n a m á r ia , K a d lecs ik K o r n é l ,

K ö r ö s k é n y í P é te r , L a c z k ó S á n d o r , L a k o s G y ö r g y .S in k a Ib o ly a , T o m á n y i ö t t i l ia ,

M e g fe le lt; *

D e r e k a s M a g d o ln a , H a lá s z Á r p á d - K irá ly Ilona ,M á rton E r z s é b e t^ P ilin y i Á g n e s - T a k á c s E r ik a ,

Z á n k i Judíto

Javit? S z l a t in c s á n Edit, T a k á c s M ária , T a k á c s Z s u z s a n n a

ÍVé D o s z t á l y

F Inök? K o c s i s J ó z s e f s z a k f e l ü g y e l ő , a s a lg ó ta r já n i M a d á c h G im -n á z iu m é s S z a k k ö z é p i s k o l a ta n á ra

J e l e s e n érett? H u s z á r Judit* M a g y a r É v a . Millitz Z s u z s a n n a ,

j ó i érett; F á b iá n Á g n e s , G á s p á r A ttila , K á r a F e r e n c . K a z á r i J o lá n

1330

Page 30: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

£C ö x e p e s e n

M eg! eleit:

J a v i í :

A nti T a m á s , D o m o n k o s R o z á l ia - H a n d ó A ttila . H ata la G a b r ie l la .

H e r c z e g A n n a - K o v á t s Mária.

L a c z k ó E r ik a , M art í n k o v i c s G a b r ie l la ,

P a r d itk a L a jo s , S u ly o k J á n o s , S u s á n B o r b á la

B a la v a id e r Á g n e s , B a l á z s Z s u z s a n n a ,B é k é s E r ik a . B u le jk a É v a . K ó n y a Á g n e s , K o v á c s J u lia n n a , MihaJik T i b o r

E ö t v ö s M ih á ly . S z a n d a i M a g d o ln a

134„

Page 31: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

IV. a. osztály

IV. b, osztály

Page 32: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

IV. c. osztály

IV. d. osztály

Page 33: az adatok tükrében - EPAepa.oszk.hu/02900/02990/00014/pdf/EPA02990_bolyai_evkonyv_1973_105-135.pdf · 15o A szóbeli érettségi tételek közzététele A z 1848~49™es forradalom

S T A T I S Z T I K A I Ö S S Z E S Í T É S 1972 - 73 T A N É V V É G É No

sztá

ly

léts

zám

SPf—1MÖ

bukás

2,0

-2,6

----

---

V --

-1---

2,7

-3,6 VO

1Nco 4

,7-5

mulasztott órák száma

hiá

ny

zás­

men

tes

na

po

k

\ 1

CMiH töb

btá

rgy

!0 c

ü) UJ:o

<dp-h0 e N hS J&JQ0

L A 37 3 ,9 - - 1 ' 11 21 4 998 - 86

LB 33 4 ,o - - 7 20 6 1119 6 80

IoC 36 3 ,3 3 - - 24 8 1 670 2 96

LD 38 3 ,5 4 - - 16 15 3 1358 30 72

Lévfo 144 3 ,6 7 1 58 64 14 4145 38 334.

ILA 35 4 , 0 1 - - 6 22 6 920 3 84

ILB 29 4 ,o - - - 8 18 3 899 7 105

ILC 32 3 ,2 1 - 7 14 10 - 586 9 103

ricD 32 3 ,7 - - - 14 18 - 1212 12 44

ILévfo 128 3 ,7 2 - 7 42 68 9 3517 31 334

IILA 32 3 ,8 - - 1 10 21 - 1284 38 58

IIToB 29 3 ,7 1 - 10 16 2 1587 11 48

IÍIoC 35 2 ,9 5 1 1 20 8 - 1210 132 60

ITLD 31 3 ,2 1 - 5 18 7 1149 30 65

ÍII.évL 127 3 ,3 7 1 7 58 52 2 5230 211 231

ÍV, A28 3 ,8 - - - 8 18 2 1052 14 74

IV0B 26 3 ,7 - - - 13 10 3 115 0 21 59

IV, C 33 3 ,5 1 - 2 18 11 1 811 30 77

IV.D 27 3 ,3 - - 2 16 7 2 1182 15 41

IVoévfo 114 3 ,5 1 4 55 46 8 4195 80 251

Iskola513 3 ,5 7 1 19 213 230 33 .17187 360 I.I50

135