AVANS - Gazetka Promocyjna 10-23.10.2013 - Rabatorro.pl

Download AVANS - Gazetka Promocyjna 10-23.10.2013 - Rabatorro.pl

Post on 26-Oct-2015

94 views

Category:

Documents

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

AVANS - Gazetka Promocyjna 10-23.10.2013 - Rabatorro.pl

TRANSCRIPT

<ul><li><p>Ofer</p><p>ta w</p><p>ana</p><p> 10.</p><p>10.2</p><p>013 </p><p>-23.</p><p>10.2</p><p>013</p><p>Asor</p><p>tym</p><p>ent w</p><p> poda</p><p>nych</p><p> cena</p><p>ch d</p><p>ost</p><p>pny d</p><p>n. 1</p><p>0.10.2</p><p>013 </p><p>lub d</p><p>o wy</p><p>czer</p><p>pania</p><p> zapa</p><p>sw.</p><p> Info</p><p>rmac</p><p>je do</p><p>stpn</p><p>e w </p><p>gaze</p><p>tce n</p><p>ie sta</p><p>nowi</p><p> of</p><p>erty</p><p> han</p><p>dlowe</p><p>j w ro</p><p>zum</p><p>ieniu </p><p>art. </p><p>66 p</p><p>ar. 1</p><p> K.C.</p><p> Ava</p><p>ns S</p><p>p. z o</p><p>.o. za</p><p>strze</p><p>ga </p><p>sobie</p><p> pra</p><p>wo d</p><p>o po</p><p>mye</p><p>k i b</p><p>dw</p><p> w dr</p><p>uku. </p><p>Przy</p><p>kad </p><p>repr</p><p>ezen</p><p>taty</p><p>wny: </p><p>staa </p><p>stopa</p><p> opr</p><p>ocen</p><p>towa</p><p>nia kr</p><p>edyt</p><p>u 19</p><p>,00%</p><p>, pro</p><p>wizja</p><p> za u</p><p>dziel</p><p>enie </p><p>kredy</p><p>tu 7</p><p>5,84 </p><p>z, o</p><p>dset</p><p>ki 40</p><p>5,06 </p><p>z, u</p><p>bezp</p><p>iecze</p><p>nie 2</p><p>52,54</p><p> z, c</p><p>akow</p><p>ita </p><p>kwot</p><p>a kre</p><p>dytu</p><p> 2728</p><p>,38 z</p><p>, RRS</p><p>O 25</p><p>,50%</p><p>, cza</p><p>s obo</p><p>wiz</p><p>ywan</p><p>ia um</p><p>owy 1</p><p>7 mies</p><p>icy, </p><p>cako</p><p>wita</p><p> kwot</p><p>a do z</p><p>apat</p><p>y prze</p><p>z kon</p><p>sum</p><p>enta</p><p> 3133</p><p>,44 z</p><p>, wys</p><p>oko</p><p> rat</p><p> 190,0</p><p>2 z. W</p><p>arun</p><p>ki of</p><p>erty</p><p> wg </p><p>stanu</p><p> na d</p><p>zie</p><p>13.03</p><p>.2013</p><p> r. </p><p>Pore</p><p>dnik </p><p>kredy</p><p>towy</p><p> spor</p><p>zdz</p><p>a i z</p><p>awier</p><p>a um</p><p>owy o</p><p> kred</p><p>yt ko</p><p>nsum</p><p>enck</p><p>i na </p><p>zaku</p><p>p to</p><p>war</p><p>w i u</p><p>sug, </p><p>wyda</p><p>je Fo</p><p>rmula</p><p>rz In</p><p>form</p><p>acyjn</p><p>y, pr</p><p>zyjm</p><p>uje o</p><p>wiad</p><p>czen</p><p>ia o o</p><p>dst</p><p>pieniu</p><p> od </p><p>umow</p><p>y kre</p><p>dytu</p><p> kons</p><p>umen</p><p>ckieg</p><p>o o r</p><p>az ud</p><p>ziela </p><p>wyja</p><p>nie d</p><p>otyc</p><p>zcy</p><p>ch tr</p><p>eci </p><p>wym</p><p>ienion</p><p>ych d</p><p>okum</p><p>ent</p><p>w. Po</p><p>redn</p><p>ik kre</p><p>dyto</p><p>wy w</p><p>spp</p><p>racu</p><p>je z n</p><p>ast</p><p>pujc</p><p>ymi k</p><p>redy</p><p>toda</p><p>wcam</p><p>i: San</p><p>tand</p><p>er Co</p><p>nsum</p><p>er Fi</p><p>nans</p><p>e S.A</p><p>., Cre</p><p>dit A</p><p>grico</p><p>le S.A</p><p>., Syg</p><p>ma B</p><p>ank S</p><p>.A.</p><p>LG TeLewiz Or L eD 42-LN5400Technologia TruMotion 120 Hz, Picture Wizard II, System oszczdzania energii, Virtual Surround</p><p>wicej na www.avans.plszybko tanio bezpiecznie</p><p>LED FULLHD2x</p><p>HDMI1x</p><p>USBklasa</p><p>A+</p><p>10 154,90,-</p><p>1549 </p><p>superce Na</p><p>AAsor</p><p>ttym</p><p>eym</p><p>eym</p><p>entww</p><p>poda</p><p>nych</p><p>cena</p><p>chdo</p><p>stpn</p><p>ydn.</p><p>10.10</p><p>.2013</p><p>lubdo</p><p>wycz</p><p>erpa</p><p>niaza</p><p>pas</p><p>w.In</p><p>form</p><p>acje</p><p>form</p><p>acje</p><p>fdo</p><p>stpn</p><p>ew</p><p>gaze</p><p>tcenie</p><p>stano</p><p>wi</p><p>ofefefr</p><p>tyha</p><p>ndlow</p><p>ejw</p><p>rozu</p><p>mien</p><p>iuar</p><p>t.66</p><p>par.</p><p>1K.</p><p>C.Av</p><p>ansS</p><p>p.z o</p><p>.o.za</p><p>strze</p><p>ga </p><p>sobie</p><p>sobie</p><p>ppraww</p><p>oododo</p><p>popom</p><p>yeki</p><p>bd</p><p>ww</p><p>druk</p><p>u.Pr</p><p>zyka</p><p>dre</p><p>prez</p><p>enta</p><p>tywn</p><p>y:sta</p><p>asto</p><p>paop</p><p>roce</p><p>ntow</p><p>ania</p><p>kredy</p><p>tu19</p><p>,00%</p><p>,pro</p><p>wizja</p><p>zaud</p><p>zielen</p><p>iekre</p><p>dytu</p><p>75,84</p><p>z,od</p><p>setk</p><p>i405</p><p>,06z,</p><p>ubez</p><p>piecz</p><p>enie</p><p>252,5</p><p>4z,</p><p>cako</p><p>wita</p><p> kww</p><p>ota</p><p>otakk</p><p>rredy</p><p>tued</p><p>ytu</p><p>edyt</p><p>u27</p><p>28,38</p><p>2728</p><p>,38z,</p><p>RRSO</p><p>25,50</p><p>%,c</p><p>zaso</p><p>bowi</p><p>zyw</p><p>ania</p><p>umow</p><p>y17m</p><p>iesic</p><p>y,y,yca</p><p>kowi</p><p>takw</p><p>otad</p><p>ozap</p><p>atyp</p><p>rzezk</p><p>onsu</p><p>men</p><p>ta31</p><p>33,44</p><p>z,wy</p><p>soko</p><p>ra</p><p>t190</p><p>,02z.</p><p>War</p><p>unki</p><p>ofefefr</p><p>tywg</p><p>stanu</p><p>nadz</p><p>ie13</p><p>.03.20</p><p>13 </p><p>rr..Po</p><p>ore</p><p>dnik</p><p>ednik</p><p>kkrredyed</p><p>ytoto</p><p>wysp</p><p>orz</p><p>dza</p><p>izaw</p><p>iera</p><p>umow</p><p>yokre</p><p>dytk</p><p>onsu</p><p>men</p><p>ckin</p><p>aza</p><p>kup</p><p>towa</p><p>rw</p><p>iusu</p><p>g,wy</p><p>daje</p><p>Form</p><p>ularz</p><p>Info</p><p>rma</p><p>form</p><p>af</p><p>cyjny</p><p>,y,ypr</p><p>zyjm</p><p>ujeo</p><p>wiad</p><p>czen</p><p>iaoo</p><p>dst</p><p>pieniu</p><p>odum</p><p>owyk</p><p>redy</p><p>tuko</p><p>nsum</p><p>enck</p><p>iego </p><p>orraz</p><p>udzie</p><p>laud</p><p>ziela</p><p>wyja</p><p>nie</p><p>yjan</p><p>iedo</p><p>tycz</p><p>cyc</p><p>htre</p><p>ciwy</p><p>mien</p><p>ionyc</p><p>hdok</p><p>umen</p><p>tw.</p><p>Pore</p><p>dnik</p><p>kredy</p><p>towy</p><p>wsp</p><p>pra</p><p>cuje</p><p>z nas</p><p>tpu</p><p>jcym</p><p>ikre</p><p>dyto</p><p>dawc</p><p>ami:S</p><p>anta</p><p>nder</p><p>Cons</p><p>umer</p><p>Finan</p><p>seS.A</p><p>.,Cre</p><p>ditAg</p><p>ricole</p><p>S.A.,S</p><p>ygm</p><p>aBan</p><p>kS.A</p><p>.</p><p>LG TeLG TeLG TeLLewizewiz OOr Lr L eeD 42-LN5400D 42-LN5400TTechnoloechnoloTechnoloTTechnoloT ggia TTruruMMotion 120 otion 120 HHz, z, PPiicctuturree WWizaizard II, d II, System osem oszzcczzdzania enedzania energgii,ii, VViirrtual Sutual Surrrroundound</p><p>wicej na www.avans.plszybko ko k tanio bezpiecznie</p><p>LEDLED FUFULLLLHDHD22xx</p><p>HDMIHDMI11xx</p><p>UUSBSBklasaklasa</p><p>A+A+</p><p>10 154,90,-</p><p>1549 </p><p>superce Na</p><p>KLIKAJKLIKAJW NISKIE CENYKLIKAJKLIKAJW NISKIE CENYW NISKIE CENY!</p><p>Ofer</p><p>ta w</p><p>ana</p><p> 10.</p><p>10.2</p><p>013-</p><p>23.1</p><p>0.20</p><p>13</p><p>SUPER CENA</p></li><li><p>LG TeLewizOr LeD 32-LN5400Technologia TruMotion 120 Hz, Picture Wizard II, System oszczdzania energii, Virtual Surround, Procesor obrazu Triple XD Engine</p><p>LG TeLewizOr LeD 3D 42-La6130DLNA, System dwiku przestrzennego, Dekoder Dolby Digital, Inteligentny system oszczdzania energii, Procesor obrazu Triple XD Engine</p><p>LG TeLewizOr LeD 3D 47-La620sCzujnik intensywnoci owietlenia, Dolby Digital Plus, SRS TheaterSound, Przegldarka internetowa, Moliwo sterowania za pomoc smartfona, WiFi Direct, Procesor obrazu Triple XD Engine</p><p>DZIKI USUDZE LG CLOUD, NA TELEWIZO-RZE SMART TV MONA W KADEJ CHWILI UZYSKA SZYBKI DOSTP DO FILMW, MUZYKI ORAZ ZDJ ZAPISANYCH NA IN-NYCH URZDZENIACH, ZNAJDUJCYCH SI W RNYCH MIEJSCACH</p><p>10 189,90,-</p><p>189910 109,50,-</p><p>1095</p><p>10 288,90,-</p><p>2889</p><p>10 239,90,-</p><p>239942</p><p>47</p><p>WiFiLED 100Hz3D3x</p><p>HDMI3x</p><p>USBFull HDsmart</p><p>TVLG</p><p>Cloudklasa</p><p>A+</p><p>LED 3xHDMI3D3x</p><p>USBFull HDsmart</p><p>TVklasa</p><p>A+</p><p>1xUSBFull HD</p><p>2xHDMI3DLEDLED</p><p>2xHDMI</p><p>1xUSBFull HD</p><p>klasaA+</p><p>32 42</p><p>GRATIS:4 szt.</p><p>okularw 3D</p><p>+</p><p>55 4999,-</p><p>DZIKI USUDZE LG CLOUD, NA TELEWIZO-RZE SMART TV MONA W KADEJ CHWILI UZYSKA SZYBKI DOSTP DO FILMW, MUZYKI ORAZ ZDJ ZAPISANYCH NA IN-NYCH URZDZENIACH, ZNAJDUJCYCH SI W RNYCH MIEJSCACH</p><p>klasaA+</p><p>W ZESTAWIE:Pilot Magic </p><p>Motion</p><p>W ZESTAWIE: 4 szt. </p><p>okularw 3D</p><p>+</p><p>LG TeLewizOr LeD 32-LN5400Technologia TruMotion 120 Hz, Picture Wizard II, System oszczdzania energii, Virtual Surround, Procesor obrazu Triple XD Engine</p><p>LG TeLewizOr LeD 3D 42-La6130DLNA, System dwiku przestrzennego, Dekoder Dolby Digital, Inteligentny system oszczdzania energii, Procesor obrazu Triple XD Engine</p><p>LG TeLewizOr LeD 3D 47-La620sCzujnik intensywnoci owietlenia, Dolby Digital Plus, SRS TheaterSound, Przegldarka internetowa, Moliwo sterowania za pomoc smartfona, WiFi Direct, Procesor obrazu Triple XD Engine</p><p>LG TELEWIZOR LED 3D 42-LA660S SmartHome, Pena przegldarka internetowa, Serwisy spoecznociowe, Zdalne sterowanie Smartfonem, Window Media Player, DLNA, Virtual Surround Plus, Moliwo sterowania gestami, Wyszukiwanie gosowe, Inteligentny system oszczdzania energii</p><p>DZIKI USUDZE LG CLOUD, NA TELEWIZO-RZE SMART TV MONA W KADEJ CHWILIUZYSKA SZYBKI DOSTP DO FILMW, MUZYKI ORAZ ZDJ ZAPISANYCH NA IN-NYCH URZDZENIACH, ZNAJDUJCYCH SI W RNYCH MIEJSCACH</p><p>10 189,90,-</p><p>189910 109,50,-</p><p>1095</p><p>10 288,90,-</p><p>2889</p><p>10 239,90,-</p><p>2399424242</p><p>474747</p><p>WiFiLED 100Hz3D3x</p><p>HDMI3x</p><p>USBFull HDsmart</p><p>TVLG</p><p>Cloudklasa</p><p>A+</p><p>LED 3xHDMI3D3x</p><p>USBFull HDsmart</p><p>TVklasa</p><p>A+</p><p>1xUSBFull HD</p><p>2xHDMI3DLEDLED</p><p>2xHDMI</p><p>1xUSBFull HD</p><p>klasaA+</p><p>32 42</p><p>GRATIS:4 szt.4 szt.4 szt.4 szt.4 szt.4 szt.</p><p>okularw okularw okularw okularw okularw okularw okularw okularw okularw 3D3D3D</p><p>+okularw okularw okularw okularw okularw okularw okularw okularw 3D3D3D</p><p>55 4999,-</p><p>DZIKI USUDZE LG CLOUD, NA TELEWIZO-RZE SMART TV MONA W KADEJ CHWILIUZYSKA SZYBKI DOSTP DO FILMW, MW, MUZYKI ORAZ ZDJ ZAPISANYCH NA IN-NYCH URZDZENIACH, ZNAJDUJCYCH SI WW RRNNYYCHCH MIEMIEJJSCACHSCACH</p><p>klasaA+</p><p>W ZESTAWIE:Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic Pilot Magic </p><p>MotionMotionMotionMotionMotionMotionMotion</p><p>W ZESTAWIE: 4 szt. </p><p>okularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularw 3D3D3D</p><p>+</p></li><li><p>THOMsON TeLewizOr LcD 32-Hu5253PVR-ready i Time-Shift, Przegldarka multimediw USB, czujnik wiata zmniejszajcy zuycie energii, Technologia Pure Image Ultra</p><p>sHarp TeLewizOr LeD Lc-24Le250VBKMoliwo odtwarzania oraz nagrywania na dysk zewntrzny, Funkcja pauzy na ywo, Dolby Digital Plus, Funkcja Eco pozwalajca na zaoszczdzenie energii</p><p>sONY TeLewizOr LeD KDL-40r470Motionow XR 100 Hz, BRAVIA Sync, Odtwarzanie z USB</p><p>sONY TeLewizOr LeD 3D KDL-42w805Ostrzejszy obraz dziki technologiiX-Reality PRO, Przegldarka internetowa, bezprzewodowe poczenie smartfonu lub tabletu z telewizorem, Dostp do wiata muzyki, lmw, telewizji i aplikacji</p><p>piONeer KiNO VsX323/TaV506Dekodery dwiku wielokanaowegoDolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,4 wejcia HDMI, tuner, pami 30 stacji, kolumny przednie podogowe, bass-reex,czterogonikowe, trjdrone</p><p>pHiLips TeLewizOr LeD 42pFL3208H/12 Wi ready, Sterowanie funkcjami telewizora za pomoc telefonu lub tabletu, System Incredible Surround o mocy 20 W (RMS), PMR 100 Hz, Dostp do sieci spoecznociowych</p><p>900modelitelewizorwmamy ponad:</p><p>Wicej na</p><p>42</p><p>LED WiFiFull HD 4xHDMI3x</p><p>USBskype3Dklasa</p><p>A</p><p>skypeLED 3D 4xHDMI3x</p><p>USBFull HDsmart</p><p>TVklasa</p><p>A+</p><p>LED 2xHDMI1x</p><p>USBFull HDklasa</p><p>A</p><p>LED Full HD skypesmartTV2x</p><p>HDMI2x</p><p>USBklasa</p><p>A+</p><p>LED 2xHDMI2x</p><p>USBklasa</p><p>A LED3x</p><p>HDMI1x</p><p>USBklasa</p><p>A</p><p>24</p><p>40</p><p>32</p><p>42</p><p>42</p><p>32 1199,-</p><p>47 4299,-</p><p>55 5749,-</p><p>10 299,90</p><p>2999</p><p>* Tab</p><p>let P</p><p>ENTA</p><p>GRA</p><p>M P</p><p>5335</p><p> EO</p><p>N P</p><p>RIX</p><p>Prom</p><p>ocja</p><p> trw</p><p>a od</p><p> 01.</p><p>10.2</p><p>013 </p><p>do 3</p><p>1.10</p><p>.201</p><p>3, lu</p><p>b do</p><p> wyc</p><p>zerp</p><p>ania</p><p> zap</p><p>asw</p><p>.</p><p>4xHDMI</p><p>Moc zestawu 500 W</p><p>10 99,90,-</p><p>999</p><p>10 179,90,-</p><p>1799</p><p>10 159,90,-</p><p>1599</p><p>GENERUJE DELIKATN POWIAT WOKOO EKRANU, OPTYCZNIE POSZERZA OBRAZ I PO-ZWALA PRZENIE SI W GB AKCJI.</p><p>LEDLED</p><p>7</p><p>DYsK 4 GB WiFi</p><p>android4.1</p><p>10 189,90,-</p><p>1899 </p><p>10 349,90,-</p><p>3499</p><p>10 99,90,-</p><p>999</p><p>*TABLETGRATIS</p><p>prOMOcJa! wszYsKie ucHwYTY OMNiMOuNT DO TeLewizOrw Teraz TaNieJ!</p><p>THOMsON TeLewizOr LcD 32-Hu5253PVR-ready i Time-Shift, Przegldarka multimediw USB, czujnik wiata zmniejszajcy zuycie energii, Technologia Pure Image Ultra</p><p>sHarp TeLewizOr LeD Lc-24Le250VBKMoliwo odtwarzania oraz nagrywania na dysk zewntrzny, Funkcja pauzy na ywo, Dolby Digital Plus, Funkcja Eco pozwalajca na zaoszczdzenie energii</p><p>sONY TeLewizOr LeD KDL-40r470Motionow XR 100 Hz, BRAVIA Sync, Odtwarzanie z USB</p><p>sONY TeLewizOr LeD 3D KDL-42w805Ostrzejszy obraz dziki technologiiX-Reality PRO, Przegldarka internetowa, bezprzewodowe poczenie smartfonu lub tabletu z telewizorem, Dostp do wiata muzyki, lmw, telewizji i aplikacji</p><p>piONeer KiNO VsX323/TaV506Dekodery dwiku wielokanaowegoDolby TrueHD, DTS-HD Master Audio,4 wejcia HDMI, tuner, pami 30 stacji, kolumny przednie podogowe, bass-reex,czterogonikowe, trjdrone</p><p>pHiLips TeLewizOr LeD 42pFL3208H/12 Wi ready, Sterowanie funkcjami telewizora za pomoc telefonu lub tabletu, System Incredible Surround o mocy 20 W (RMS), PMR 100 Hz, Dostp do sieci spoecznociowych</p><p>Wicej na</p><p>PHILIPS TELEWIZOR LED 3D 42PFL6008K/12Ambilight, PMR 500 Hz, pena przegldarka internetowa, dostpno do sieci spoecznociowych: Facebook, Skype, Twitter, telewizor interaktywny: HbbTV, wyrane brzmienie, Incredible Surround, Pure Bass</p><p>424242</p><p>LED WiFiFull HD 4xHDMI3x</p><p>USBskype3Dklasa</p><p>A</p><p>skypeLED 3D 4xHDMI3x</p><p>USBFull HDsmart</p><p>TVklasa</p><p>A+</p><p>LED 2xHDMI1x</p><p>USBFull HDklasa</p><p>A</p><p>LED Full HD skypesmartTV2x</p><p>HDMI2x</p><p>USBklasa</p><p>A+</p><p>LED 2xHDMI2x</p><p>USBklasa</p><p>A LED3x</p><p>HDMI1x</p><p>USBklasa</p><p>A</p><p>24</p><p>40</p><p>32</p><p>42</p><p>42</p><p>32 1199,-</p><p>47 4299,-</p><p>55 5749,-</p><p>10 299,90</p><p>2999</p><p>* Tab</p><p>let P</p><p>ENTA</p><p>GRA</p><p>M P</p><p>5335</p><p> EO</p><p>N P</p><p>RIX</p><p>Prom</p><p>ocja</p><p> trw</p><p>a od</p><p> 01.</p><p>10.2</p><p>013 </p><p>do 3</p><p>1.10</p><p>.201</p><p>3, lu</p><p>b do</p><p> wyc</p><p>zerp</p><p>ania</p><p> zap</p><p>asw</p><p>.Pr</p><p>omoc</p><p>ja tr</p><p>wa </p><p>od 0</p><p>1.10</p><p>.201</p><p>3 do</p><p> 31.</p><p>10.2</p><p>013,</p><p> lub </p><p>do w</p><p>ycze</p><p>rpan</p><p>ia z</p><p>apas</p><p>w.</p><p>4xHDMI</p><p>Moc zestawu 500 W</p><p>10 99,90,-</p><p>999</p><p>10 179,90,-</p><p>1799</p><p>10 159,90,-10 159,90,-</p><p>1599</p><p>GENERUJE DELIKATN POWIAT WOKOO EKRANU, OPTYCZNIE POSZERZA OBRAZ I PO-ZWALA PRZENIE SI W GB AKCJI.</p><p>LEDLED</p><p>77</p><p>DYsK 4 GB WiFi</p><p>android4.1</p><p>10 189,90,-</p><p>1899 </p><p>10 349,90,-</p><p>3499</p><p>10 99,90,-</p><p>999</p><p>*TABLETGRATIS</p><p>prOMOcJa! wszYsKie ucHwYTY OMNiMOuNT DO TNT DO TNT eLewizOrw Tw Tw eraz Teraz Teraz a Ta T NieJ!</p></li><li><p>saMsuNG TeLewizOr LeD 3D ue-32F6100Technologia Hyper Real Engine, 100 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia w pomieszczeniu), SRS DTS Studio Sound, ConnectShare Movie, Technologia Wide Color Enhancer Plus</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD ue-40F5500TSmartHub, Dwurdzeniowy procesor, Wsparcie Smartfona - uywaj go jako pilota lub klawiatury, Przegldarka internetowa, PVR Ready, AllShare, Digital Noise Filter, Technologia Hyper Real Engine, 100 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia), SRS DTS Studio Sound, ConnectShare Movie</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD 3D ue-40F6400Sterowanie gosem, Dwurdzeniowy procesor, Uywaj smartfona jako pilota lub klawiatury, Przegldarka internetowa, 200 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia), DTS Premium Audio 5.1, Dwik 3D, Dotykowy pilot</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD 3D ue-40F7000</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD ue-22F5000Technologia Hyper Real Engine, 100 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia w pomieszczeniu), SRS DTS Studio Sound, ConnectShare Movie</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD ue-32F4000Technologia Hyper Real Engine, 100 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia w pomieszczeniu), SRS DTS Studio Sound, ConnectShare Movie</p><p>SmartHub, Dwurdzeniowy procesor, Uywaj smartfona jako pilota lub klawiatury, Przegldarka internetowa, 800 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia w pomieszczeniu), DTS Premium Audio 5.1, Dwik 3D, Dotykowy pilot, Gonik niskotonowy</p><p>FUNKCJA S-RECOMMENDATION ODNAJDUJE FILMY I PROGRAMY TELEWIZYJNE CIESZCE SI NAJWIKSZYM ZAINTERESOWANIEM</p><p>Wbudowana kameraFunkcja rozpoznawania twarzyFunkcja sterowania gestamiSterowanie gosem</p><p>10 149,90,-</p><p>149910 219,90,-</p><p>2199</p><p>10 89,90,-</p><p>89910 109,90,-</p><p>1099</p><p>40</p><p>10 399,90,-</p><p>3999 46 5499,-55 7899,-</p><p>LED WiFi 4xHDMI3x</p><p>USBFull HDsmart</p><p>TV skype3Dklasa</p><p>A+</p><p>1xUSBLED</p><p>2xHDMIFull HD</p><p>klasaA LED</p><p>1xUSB</p><p>2xHDMI</p><p>klasaA</p><p>LED 1xUSBFull HD3D2x</p><p>HDMIklasa</p><p>AskypeLED 1xUSBFull HD</p><p>smartTV WiFi</p><p>3xUSB</p><p>4xHDMI</p><p>klasaA</p><p>smartTV3D WiFiFull HDLED skype</p><p>22 32</p><p>32 40</p><p>GRATIS: 2 szt. </p><p>okularw 3D</p><p>+</p><p>GRATIS: 2 szt. </p><p>okularw 3D</p><p>+</p><p>GRATIS: 2 szt. </p><p>okularw 3D</p><p>+</p><p>10 229,90,-</p><p>2299</p><p>40</p><p>klasaA</p><p>40 1999,-</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD 3D ue-32F6100Technologia Hyper Real Engine, 100 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia w pomieszczeniu), SRS DTS Studio Sound, ConnectShare Movie, Technologia Wide Color Enhancer Plus</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD ue-40F5500TSmartHub, Dwurdzeniowy procesor, Wsparcie Smartfona - uywaj go jako pilota lub klawiatury, Przegldarka internetowa, PVR Ready, AllShare, Digital Noise Filter, Technologia Hyper Real Engine, 100 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia), SRS DTS Studio Sound, ConnectShare Movie</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD 3D ue-40F7000</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD ue-22F5000Technologia Hyper Real Engine, 100 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia w pomieszczeniu), SRS DTS Studio Sound, ConnectShare Movie</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD ue-32F4000Technologia Hyper Real Engine, 100 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia w pomieszczeniu), SRS DTS Studio Sound, ConnectShare Movie</p><p>SmartHub, Dwurdzeniowy procesor, Uywaj smartfona jako pilota lub klawiatury, Przegldarka internetowa, 800 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia w pomieszczeniu), DTS Premium Audio 5.1, Dwik 3D, D, D Dotykowy pilot, Gonik niskotonowy</p><p>ZAINTERESOWANIEM</p><p>FUNKCJA S-RECOMMENDATION ODNAJDUJE FILMY I PROGRAMYTELEWIZYJNE CIESZCE SI NAJWIKSZYZAINTERESOWANIEM</p><p>saMsuNG TeLewizOr LeD 3D ue-40F6400Sterowanie gosem, Dwurdzeniowy procesor, Uywaj smartfona jako pilota lub klawiatury, Przegldarka internetowa, 200 Hz CMR, Eco Sensor (czujnik intensywnoci owietlenia), DTS Premium Audio 5.1, Dwik 3D, Dotykowy pilot</p><p>Wbudowana kameraFunkcja rozpoznawania twarzyFunkcja sterowania gestamiSterowanie gosem</p><p>Wbudowana kameraFunkcja rozpoznawania twarzyFunkcja sterowania gestamiSterowanie gosem</p><p>MM</p><p>10 149,90,-</p><p>149910 219,90,-</p><p>2199</p><p>10 89,90,-</p><p>89910 109,90,-</p><p>1099</p><p>404040</p><p>10 399,90,-</p><p>3999 46 5499,-55 7899,-</p><p>LED WiFi 4xHDMI3x</p><p>USBFull HDsmart</p><p>TV skype3Dklasa</p><p>A+</p><p>1xUSBLED</p><p>2xHDMIFull HD</p><p>klasaA LED</p><p>1xUSB</p><p>2xHDMI</p><p>klasaA</p><p>LED 1xUSBFull HD3D2x</p><p>HDMIklasa</p><p>AskypeLED 1xUSBFull HD</p><p>smartTV WiFi</p><p>3xUSB</p><p>4xHDMI</p><p>klasaA</p><p>smartTV3D WiFiFull HDLED skype</p><p>22 32</p><p>32 40</p><p>GRATIS: 2 szt. </p><p>okularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularw 3D 3Dokularw 3Dokularwokularw 3Dokularw</p><p>+</p><p>GRATIS:2 szt. </p><p>okularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularw 3D 3Dokularw 3Dokularwokularw 3Dokularw</p><p>+</p><p>GRATIS:GRATIS:2 szt. </p><p>okularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularwokularw 3D 3Dokularw 3Dokularwokularw 3Dokularw</p><p>+</p><p>10 229,90,-10 229,90,-10 229,90,-</p><p>2299</p><