aur mushkil asaan hogai

49
p p Z Z Z Z v v v v Z Z Z Z ° ° ° Ý Ý Ý Ý Z Z Z Z ° ° ° ° ° ° ° °    [ z z z z S _ O g Æ ! * Š Š Š Š w w w ù ù ù ù y y y y ? ? ? ? § § § g g g g z i i i i Ç Ç Ç g g g g » » » æ æ æ Z Z Z Z z z z z Z Z Z Z ù ù ù ù ƒ ? Ô Z z z z z g g g g  ¾  ¾ ¾  ¾ ] z z z z ì » » » w w w w Y Y Y Y V    ƒ ? ? ? ? Ô Ô Ô Ô ì ) ] ] ] ] Z Z Z Z z z z z g g g g ٠٠٠٠] ] Æ a a a a Z Z Z Z q - - - -  ¾  ¾ ¾  ¾ p p p p s s s s     k  k k  k , , Y @ * ì ì ì ì g g g g ô $ Ö    Ö    Ö    g ô ô ô ô Ð Ð Ð Ð p p p p ¤ ¤ ¤ ¤ / / / / ƒ Z S S S S ¨ K V     I I I I V V V V ƒ ƒ ƒ ƒ W W W W í í í í 6 , ā ā ā ā , , , , Á S S S S â 7 , , , , w w w w t t t t  ô  ô  ô e e e e ø  ø ø  ø àà àà û  û û  û   ø  ø ø  ø ] Ö Ö Ö Ö Ë Ë Ë Ë  ø  ø ø  ø   ø  ø ø  ø t t t t ö  ö ö  ö ] ¢ ¢ ¢ ø  ø ø  ø y  y y  y ˆ ˆ ˆ ˆ ƒy W W W W  Z z g g g g ) ) ) ) 1 1 1 9 9 9 9 | | | | ( ( ( (  u  u u  u  Û  Û Û  Û ä ä ä ä ] ] ] ]  Ö  Ö Ö  Ö  ×  × ×  × ä ä ä ä  æ  æ æ  æ    o o o  Â  Â   Â  ß  ß ß  ß ä ä ä ä ā  Ú ^ Ý  q ¡ Ù  ö ]  Ö  (   m à ]  Ö  Š %   n ö ç  o i  i i  i      ß  ß ß  ß  n  n n  n Ì Ì Ì Ì V V I I I I i   q  Û ä æ  i  ×  í  n  I V R R R R  Û  Û Û  Û z z i i i i Š g g g g ~ ~ ~ ~ l  c  c  c * àà ààK · · · · 1

Upload: muhammad-saqib-qadri

Post on 06-Apr-2018

235 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 1/49

ppppZZZZvvvvZZZZ°°°°ÝÝÝÝZZZZ°°°°°°°°

™ ™™ ™ [[[[zzzzSSSS____OOOOggggÆÆÆÆ!!!!****ŠŠŠŠwwwwù ùù ù yyyy????§§§§ggggzzzziiiiÇ ÇÇ Ç gggg» »» » ææææZZZZzzzzZZZZù ùù ù ƒƒƒƒ????ÔÔÔÔZZZZzzzzgggg‰‰‰‰ ¾ ¾¾ ¾]]]]zzzzìììì» »» » ””””wwwwY YY Y VVVV™ ™™ ™ ƒƒƒƒ????ÔÔÔÔìììì))))]]]]ZZZZzzzzggggÙ Ù٠٠¶¶¶¶]]]]ÆÆÆÆaaaaZZZZqqqq- -- -  ¾ ¾¾ ¾ppppssss ’ ’’ ’ k kk k,,,,

YYYY@@@@****ììììggggôôôô $$$$Ö    ÖÖ    Ö     ggggôôôôÐÐÐÐpppp¤ ¤¤ ¤ ////ƒƒƒƒZZZZSSSS¨KKKKVVVVÂÂÂÂ

I II I  ‚‚‚‚VVVVƒƒƒƒ WWWW íííí6666,,,,ā āā ā  ,,,, ÁÁÁÁSSSSââââ7777,,,,

wwwwtttt ô ôô ô eeeeø øø øàÃàÃû ûû û‚ ‚‚ ‚ø øø ø]]]]ÖÖÖÖË ËË Ë  ø øø ø† †† †ø øø ø ttttö öö ö ]]]]¢¢¢¢…………ø øø ø y yy y

ˆ ˆ ˆ ƒƒƒƒyyyy‚‚‚‚WWWW ZZZZzzzzgggg))))111111119999||||(((( ………… u uu u Û  ÛÛ  Û ä ää ä ]]]] Ö ÖÖ Ö ×  ××  × ####ä ää ä  æ ææ æ………… • •• •o oo o  Â Â  ߠ ßß  ß ä ää ä  ā Ú^ Ý q¡ Ù ö ] Ö‚ (   mà ] Ö Š %   nö ç  ›o  i ii i ’  ’’  ’  ß ßß ß n nn nÌÌÌÌVVVV

VVVVIIII i†  q Û ä æ i ×  í  n  “ IIIIVVVV

RRRR Û  ÛÛ  Û zzzziiii‡‡‡‡ŠŠŠŠgggg~~~~llll c cc c****àÃààKKKK ····

1111

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 2/49

eeee ô ôô ôª ªª ª eeee ô ôô ô± ±± ± œœœœÞÞÞÞk kk kø øø øæææ朜œœÚÚÚÚô ôô ôù ùù ù± ±± ± ‘‘‘‘ø øø ø× ×× × $$$$o oo o ]]]]ÖÖÖÖ× ×× ×  # ## #ä ää äö öö öÂÂÂÂø øø ø× ×× ×  ø øø ø n  nn  n Ô ÔÔ Ô  ø øø øœœœœ m  mm  m %%%% ø øø ø` ` ø øø ø^ ^ ^ ]]]]ÖÖÖÖß ßß ß $$$$f ff f  ô ôô ô± ±± ± %%%%]]]]¢¢¢¢ÚÚÚÚô ôô ôù ùù ù± ±± ± %%%%

]]]]¬¬¬¬]]]]¢¢¢¢…………tttteeeeàÃàà ³  ³³  ³ ‚ ‚‚ ‚ ]]]]ÖÖÖÖË ËË Ë  ³  ³³  ³ † †† † tttt ÊÊÊÊ Â Â  [[[[

ZZZZzzzzggggÂÂÂÂWWWW‚‚‚‚yyyyƒƒƒƒ ˆ ˆ óóóó LLLL ÊÊÊÊ Â Â  [[[[mmmmZZZZ°°°°¶¶¶¶ SSSSââââxxxx°°°°wwwwZZZZ−−−−++++±±±±ïïïï ÊÊÊÊ @@@@****;;;;

KKKK‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰ àÃàà ZZZZ Û  ÛÛ  Û zzzziiii‡‡‡‡ŠŠŠŠgggg~~~~llll c cc c**** ···· ZZZZ1111§§§§}}}} ÊÊÊÊ FFFF,,,,ÀÀÀÀ

6666,,,,zzzz W WW W::::ŠŠŠŠÑÑÑÑmmmm----EEEEgggg;;;;ÔÔÔÔJ JJ J NNNN****îîîîyyyyÔÔÔÔ‚‚‚‚îîîîBBBBZZZZ Û  ÛÛ  Û [email protected]

´))))····††††ZZZZ Å ÅÅ Å .  ..  .  5  55  5  4  44  4 èèèèEEEEGGGGEEEEˆããã㇇‡‡ŠŠŠŠgggg~~~~DDDDææææØØØØZZZZ‡‡‡‡ggggZZZZããããDDDD ÊÊÊÊ ¦¦¦¦dddd$$$$

•••• ç çç çÔÔÔÔllll c cc c****àÃàà^ÔÔÔÔ‡‡‡‡ ZZZZ ‡‡‡‡ŠŠŠŠgggg~~~~ì ìì ì iiii8 88 8 - -- - ZZZZhhhheeeemmmm,,,, ÊÊÊÊ Â Â  """"$$$$

((((99996666)))) ààààââââ}}}} ÊÊÊÊ ,,,,]]]]

111100002222YYYYDDDD3333333344441111|||| 2222 ÊÊÊÊ SSSS÷÷÷÷á  áá  á  ®®®®) )) ) BBBBggggzzzz9999 ÊÊÊÊ 7777

SSSSŠŠŠŠZZZZgggg{{{{ Û  ÛÛ  Û zzzz¼¼¼¼ZZZZssssxxxxÔÔÔÔllll c cc c****àÃàà^ÔÔÔÔ‡‡‡‡ÔÔÔÔ----8888‰‰‰‰ ÊÊÊÊ „„„„» »» » gggg

o

…………ø øø øeeee$$$$

ß ßß ß  ø øø ø^ ^ ^  i  ii  i 

 ø øø øÏ ÏÏ Ï  ø øø øf ff f $$$$

Ø Øؠؠ û ûû û

ÚÚÚÚô ôô ôß ßß ß $$$$

^ ^ ^ āāāāÞÞÞÞ$$$$

Ô ÔÔ Ô  ø øø ø

œœœœÞÞÞÞ û ûû û

k kk kø øø ø]]]]ÖÖÖÖ Š  ŠŠ  Š $$$$

ÛÛÛÛô ôô ô n  nn  nû ûû ûÄ ÄÄ Ä  ö öö ö

]]]]ÖÖÖÖàÃàÃø øø ø× ×× ×ô ôô ô n  nn  nû ûû ûÜ ÜÜ Üö öö öo

ˆ ˆ ˆ  ZZZZzzzzggggÂÂÂÂWWWW‚‚‚‚yyyyƒƒƒƒ

w„„„„       z zz z y06 ŠŠŠŠgggg››››ŠŠŠŠwwww24 ¬¬¬¬gggg½½½½''''26

WWWW¸

¯Â Â  

[[[[28 Ý ÝÝ Ý SSSSllllgggg» »» » ™ ™™ ™ ÖÖÖÖ28 LLLLÑÑÑÑjjjjwwwwzzzzÑÑÑщ‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰óóóó» »» » ¾ ¾¾ ¾ wwww29 mmmmZZZZ????xxxx '''',,,,» »» » ‹‹‹‹ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}}----÷÷÷÷30 ÂÂÂÂYYYYccccWWWW

zzzzZZZZááááÜ ÜÜ Ü 

]]]]30 ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}}iiii))))]]]]31 ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}}¤¤¤¤iiiiŠŠŠŠ{{{{31 §§§§ßßßß™ ™™ ™ ääääzzzzZZZZàààà™™™™¬¬¬¬32

ZZZZqqqq- -- - ¼¼¼¼ k kk k,,,,$$$$++++

wwwwŠŠŠŠ¬¬¬¬

32 §§§§Ã ÃààppppÙÙÙÙÐÐÐÐ$$$$++++%%%%zzzzZZZZààààŠŠŠŠ¬¬¬¬33 ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}}ggggÎÎÎÎÁÁÁÁ====wwwwmmmmZZZZ????xxxx34 ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}}ggggzzzzbbbbZZZZ;;;;kkkk35 YYYY

VVVVÐÐÐЬ¬¬¬

WWWWCCCC

™™™™¬¬¬¬

35 1111VVVVÅ ÅÅ Å {{{{mmmmŠŠŠŠ¬¬¬¬

3333 2222

Copyright©2012 by Idara Faroghe Islam. All rights reserved.

The income out of this book is dedicated to ZZZZssssxxxx(((( ¼¼¼¼ ))))SSSSŠŠŠŠZZZZgggg{{{{ Û  ÛÛ  Û zzzz for rever.

ˆ ˆ ˆ  ZZZZzzzzggggÂÂÂÂWWWW‚‚‚‚yyyyƒƒƒƒ

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 3/49

36 ™™™™¬¬¬¬}}}}©©©©[[[[mmmmZZZZ????xxxx37 ™™™™¬¬¬¬}}}}----ŠŠŠŠmmmmZZZZ????xxxx38 ZZZZqqqq- -- - ‰‰‰‰™™™™¬¬¬¬39 ™™™™¬¬¬¬}}}}iiii++++ZZZZ°°°°$$$$++++++++ggggèèèèZZZZvvvvÅÅÅÅ40 ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}} Q QQ Q0000····ggggèèèèZZZZvvvv¿¿¿¿44 {{{{{{{{ääääÐÐÐÐ!!!!****CCCC Ù   ÙÙ   Ù  45 ŠŠŠŠ!!!!****àààà xxxx ZZZZzzzzgggg è èè èääää™™™™46 ŠŠŠŠ““““   ÂŠŠŠŠ““““   ììì쉉‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰‰48 ððð𤠤¤ ¤  ttttÅ ÅÅ Å ÂÂÂÂ50 zzzzZZZZ§§§§kkkkgggg‚‚‚‚,,,,$$$$» »» » 53 ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}}'''',,,,ZZZZYYYY‹‹‹‹¬¬¬¬ÈÈÈÈggggèèèèZZZZvvvv55 Å ÅÅ Å ŠŠŠŠ¬¬¬¬ }}}} ZZZZqqqq- -- - 6666,,,,0000++++60 CCCC Ù   ÙÙ   Ù   % %% %nnnnÅ ÅÅ Å ŠŠŠŠzzzzZZZZ61 %%%%ŠŠŠŠZZZZggggƒƒƒƒ ˆ ˆ  Ï ÏÏ Ï 7777- -- -  ZZZZeeee62 5555÷÷÷÷á  áá  á  yyyy yyyy CCCC Ù   ÙÙ   Ù  99995555 M  MM  M 

63 Ä ÄĠĤ ¤¤ ¤  ZZZZqqqq- -- - ÂÂÂÂ64 ZZZZzzzzgggg§§§§iiiitttt¤ ¤¤ ¤ ŠŠŠŠ{{{{ƒƒƒƒŠ ŠŠ Š HHHH68 1111‰‰‰‰Ü   ÜÜ   ÜèèèèaaaaZZZZö öö ö WWWW‚‚‚‚ãããã68 ÐÐÐÐÈÈÈÈ}}}}àÃààH HH H 7777MMMM!!!! **** ŠŠŠŠ§§§§™ ™™ ™ 

ˆ ˆ ˆ  ZZZZzzzzggggÂÂÂÂWWWW‚‚‚‚yyyyƒƒƒƒ

70 ¾ ¾¾ ¾ppppssssŠŠŠŠ¬¬¬¬71 {{{{ÐÐÐÐgggg;;;;ðððð73 ˜VVVV ñ ññ ñzzzz;;;;VVVVæææ把ŠŠ74 UUUU '''',,,,» »» » ‹‹‹‹[[[[>>>>ZZZZ75 » »» » tttt<<<<™™™™¬¬¬¬80 ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}}gggg««««}}}}mmmmZZZZ????xxxx81 zzzz°°°°}}}}FFFF }}}} ¾ ¾¾ ¾82 ` § §§ §iiii[[[[ è  èè  è  N NN NZZZZ Á ÁÁ Á83 ZZZZ# ## # Ã ÃààððððxxxxççççnnnnŠŠŠŠgggg7777ƒƒƒƒ84 ZZZZzzzzggggSSSSggggZZZZŠŠŠŠ{{{{$$$$++++wwwwŠ ŠŠ Š HHHH85 ZZZZqqqq- -- - SSSSAAAAòòòò ê êê ê[[[[ŠŠŠŠ¬¬¬¬86 ¤ ¤¤ ¤ ////ÂÂÂÂVVVVàÃààååååttttzzzzZZZZáááá!!!!87 WWWWtttt••••       0000****õõõõ!!!!****'''',,,,90 ********ggggZZZZWWWWZZZZ# ## # ppppÙÙÙÙÐÐÐÐ$$$$++++wwww ˆ ˆ 90 ŠŠŠŠ¬¬¬¬}}}}¤ ¤¤ ¤ ŠŠŠŠÏ ÏÏ Ï 92 ææææ‹‹‹‹{{{{»»»»ƒƒƒƒðððð93 ááááZZZZzzzzgggg ) )) )áááá94 á áá áWWWW >>>>‹‹‹‹

5555 4444ˆ ˆ ˆ  ZZZZzzzzggggÂÂÂÂWWWW‚‚‚‚yyyyƒƒƒƒ

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 4/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 5/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 6/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 7/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 8/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 9/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 10/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 11/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 12/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 13/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 14/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 15/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 16/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 17/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 18/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 19/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 20/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 21/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 22/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 23/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 24/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 25/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 26/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 27/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 28/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 29/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 30/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 31/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 32/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 33/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 34/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 35/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 36/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 37/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 38/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 39/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 40/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 41/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 42/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 43/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 44/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 45/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 46/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 47/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 48/49

8/3/2019 Aur Mushkil Asaan Hogai

http://slidepdf.com/reader/full/aur-mushkil-asaan-hogai 49/49