auditoria ambiental municipal d’ .auditoria ambiental i. memòria descriptiva alella annexos pla

Download Auditoria ambiental municipal d’ .Auditoria Ambiental I. Memòria Descriptiva Alella Annexos Pla

Post on 31-Oct-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Gener 2008

  Auditoria ambiental municipal dAlellaAnnexos

  Agenda 21 Local

  Ajuntament Alella

 • Auditoria Ambiental I. Memria Descriptiva Alella Annexos

  Pla Director Urbanstic del sistema costaner mbit Alella

  DESCRIPCI: CAN TEIXIDOR NII. (UTR-C 137)

  Superfcie: 6,67 Ha

  Municipis afectats: El Masnou. Comarca: Maresme (Barcelona).

 • Auditoria Ambiental I. Memria Descriptiva Alella Annexos

  Planejament urbanstic actual: Sl No Urbanitzable (lliure permanent).

  Lmits de lmbit: Al nord-est: Sl Urb (residencial: Can Teixidor). Al sud-est: carretera N-II, lnia de tren; mar. A loest: Sl Urb (residencial i industrial: laboratoris AlconCus).

  Descripci del medi natural: mbit ubicat entre la platja dAlella, els laboratoris AlconCus i la urbanitzaci de Can Teixid. La lnia de tren i la carretera N-II, separen la platja de lespai posterior, on hi trobem una primera franja parallela a la carretera amb horts de tipus familiar amb alguna edificaci rural, i una part posterior on hi ha un camp abandonat que actualment s un herbassar amb una petita agrupaci de pins. Hi ha una zona daparcament amb una plantaci de pins i una pista esportiva al costat de ponent de lmbit.

  Usos i activitats actuals: Agrcola de producci familiar: horta. Habitatge. Esports:tennis.

  Construccions i installacions actuals: Edificaci rural. Tanca perimetral parallela a la carretera NII. Murs de contenci a la zona dhorta. Pista de tennis. Zona daparcament.

  Connectivitat: mbit en contacte directe amb el mar, tot i que estan separats per la carretera N-II i la nia de tren. Vers linterior no hi ha possibilitats de connectivitat ecolgica.

  Valors paisatgstics i ambientals: Estructura agrcola dhorta. Proximitat al mar.

  Impactes actuals o previsibles: Aband de les activitats agrcoles. Urbanitzacions i infrastructures adjacents que delimiten lmbit sense considerar-lo (mitjanant terraplens i murs de contenci).

  SUGGERIMENTS:

  Es recomana preservar lmbit de possibles aprofitaments urbanstics, per ra de:

  Tractar-se dun mbit que pot complir amb la funci dassegurar la continutat i preservaci despais lliures.

  Mesures a tenir en compte:

  - Reforar la zona agrcola dedicada a horta.

  - Espai adequat per a lemplaament dactivitats collectives, equipaments, etc. que respectin les caracterstiques del lloc.

  - Prendre mesures per la restauraci del lloc, tenint en compte el medi eminentment urb en el qual est emplaat.

  - Integraci de les infrastructures i de les urbanitzacions que delimiten lmbit, mitjanant usos adequats i el tractament de les seves vores.

 • Auditoria Ambiental I. Memria Descriptiva Alella Annexos

  DESCRIPCI: TORRENT DE VALLCIRERA. (UTR-C 138)

  Superfcie: 23,09 Ha

  Municipis afectats: Montgat. Comarca: Maresme (Barcelona).

  Planejament urbanstic actual: Sl No Urbanitzable (lliure permanent, agrcola).

  Lmits de lmbit: Al nord: Autopista C-32, Sl No Urbanitzable (lliure permanent). A lest: Sl urbanitzable Delimitat* (parc, equipament). Al sud: Sl Urbanitzable Delimitat (equipament), Sl urb (industrial). A loest: Sl Urbanitzable Delimitat*(parc).

  Descripci del medi natural: mbit ubicat sobre un terreny irregular de pendent moderat orientat a mar. Espai molt transformat pels usos existents i les infrastructures que el travessen. Trobem algun retall agrcola de petites dimensions dedicat al cultiu de planta ornamental. La major part de lmbit per, est recobert per vegetaci espontnia, constituda per herbassars i brolla amb algun pi disseminat. A les vores del petit torrent que travessa lmbit hi podem observar vegetaci associada a cursos hdrics com el canys. La topografia ha estat molt modificada pel vial daccs a lautopista.

  Usos i activitats actuals: Agrcola: vinya i viver de planta ornamental

 • Auditoria Ambiental I. Memria Descriptiva Alella Annexos

  Construccions i installacions actuals: Installacions del viver: petites edificacions, tanca perimetral i camins. Carretera daccs a lautopista amb desmunts en el terreny.

  Connectivitat: Possibilitat de connectivitat ecolgica i paisatgstica amb lespai incls en el PEIN de la Conreria-Sant Mateu-Cllecs, tot i la discontinutat que representa lautopista C-32.

  Valors paisatgstics i ambientals: Espai amb estructura agrcola i forestal. Proximitat amb el mar.

  mpactes actuals o previsibles: Impactes de les vies de comunicaci: fraccionen el territori, modificaci de la topografia. Processos erosius i de degradaci de la vegetaci. Risc dincendis forestals.

  SUGGERIMENTS:

  Es recomana preservar lmbit de possibles aprofitaments urbanstics, per ra de:

  - Tractar-se dun mbit que pot complir amb la funci dassegurar la continutat i preservaci despais lliures.

  Mesures a tenir en compte:

  - Reforar la continutat ecolgica i paisatgstica entre el mar i lespai proper incls en el PEIN.

  - Ordenar els accessos.

  - Aplicar criteris dintegraci amb el medi a les installacions existents.

  - Promoure les activitats agrcoles i ramaderes respectuoses amb el medi.

  - Integraci de les infrastructures i de les urbanitzacions que delimiten lmbit, mitjanant usos adequats i el tractament de les seves vores.

  - Control dels usos periurbans.

 • Auditoria Ambiental I. Memria Descriptiva Alella Annexos

 • Auditoria Ambiental I. Memria Descriptiva Alella Annexos

  Pla de Mobilitat i dordenaci del Territori del Maresme Conclusions i propostes de la Comissi Tcnica del Pla de mobilitat i dordenaci del territori del Maresme, celebrada el dia 9 dabril del 2003. El document es un recull de diferents aspectes territorials que han estat tractats en les diferents sessions de la Comissi Tcnica del Pla de mobilitat i dordenaci del territori de la comarca del Maresme: els valors mediambientals, les continutats en el territori del sistema despais lliures, la funcionalitat de la comarca i els seus sistemes urbans, locupaci del sl i els seus usos, la dinmica poblacional i el planejament urbanstic, els espais agraris, les rieres, la dinmica litoral, la xarxa viria i ferroviria, etc. la Comissi Tcnica No redacta el Pla, sin que estableix els criteris bsics per encaminar i afavorir la seva redacci.

  El Baix Maresme apareix com un territori molt proper a la saturaci urbana on els

  territoris planers inferiors al 20% de pendent estan ocupats, en quasi un 70% per urbanitzaci. Aix sense comptar que encara caldria afegir-hi al territori urbanitzat, el territori que ocupen les infraestructures. El sl planer restant est prcticament ocupat el 100% per lactivitat agrcola, en general fora productiva. A linterior dels nuclis urbans consolidats, s evident el dficit acumulat de zones verdes que shauria de procurar superar en la mesura del possible. La saturaci s evident i queda ben reflectida en lelevada ocupaci del sl per tamb la reflecteix el collapse de les infraestructures de transport que sest produint i que tendeix a incrementar-se amb el transcurs del temps.

  Usos del sl.Total Maresme 39.888 ha

  190,7

  500,1

  907,3

  7.530,1

  24.733,0

  741,6

  4.682,5

  578,0

  25,2

  Agrcola

  forestal

  Residencial

  Zones industrials

  Zones comercials

  Parcs i jardins

  Equipaments

  Infraestructures

  altres

 • Auditoria Ambiental I. Memria Descriptiva Alella Annexos

  Evoluci demogrfica

  mbits 1981 1991 1981-1991

  increment

  2001 1991-2001

  increment

  Baix Maresme 71.926 92.155 28,12% 114.955 24,74%

  Maresme Central 111.559 120.993 8,45% 137.232 13,42%

  Alt Maresme-Sud 48.901 57.048 16,66% 73.958 29,64%

  Vall de la Tordera 21.131 22.907 8,40% 30.400 32,71%

  Comarca 253.527 293.103 13,3% 356.545 21,64%

  Regi metropolitana 4.238.876 4.264.422 0,60% 4.390.390 2,95%

  Catalunya 5.956.414 6.059.494 3,2% 6.343.110 4,68%

  Font: Pla de Mobilitat i dordenaci del Territori del Maresme 2003

  En el Baix Maresme es proposa una poltica de manteniment de la poblaci. Residencial: ocupar nicament aquells sls de nou creixement necessaris per permetre estabilitzar la poblaci del sistema urb, tenint a lhoritz 2026 la mateixa poblaci que lactual: 115.082 habitants. Aix signifiquen 217 ha de sls de nou creixement residencial. Industrial: Els nous sls anirien destinats a ubicar petita indstria de nova creaci o indstries existents en sl urb i que volen traslladar-se o ampliar en polgons existents si el territori contigu ho permet. Aix representen 31 ha de nou sl industrial.

  Terciari: les possibles noves actuacions de terciari shaurien de situar lligades a la nova traa del ferrocarril per linterior de la comarca i a les futures estacions i tamb relligades a la xarxa viria supramunicipal i, per tant, a la nova xarxa viria proposada. En total 50 ha en dos o tres actuacions. Aquestes actuacions poden contenir equipaments de rang supramunicipal o comarcal. Tamb serveis i centres ldics o comercials com a punts de centralitat que sn.

  Davant lincrement produt en la mobilitat de la comarca i del que previsiblement encara s produir, es preveu que es veuran augmentades, en un futur molt immediat, tot un seguit de preocupacions i demandes ciutadanes, lligades a les infraestructures de mobilitat:

  Conversi de la N-II en via urbana, especialment en el seu pas pels nuclis urbans.

 • Auditoria Ambiental I. Memria Descriptiva Alella Annexos

  Supressi del peatge de lautopista C-32 en tots els seus trams de la comarca i creaci de nous accessos.

  Millora de laccessibilitat i supressi de les barreres que eviten una comunicaci directa entre els nuclis urbans i els passeigs i les platges.

  Creaci de passeigs martims en els municipis costaners