audiència pública pressupost municipal 2017

Download Audiència pública Pressupost municipal 2017

Post on 20-Jan-2017

81 views

Category:

Government & Nonprofit

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 3 de novembre 2016 CENTRE SOCIAL 19.30 h.

  Audincia Pblica Pressupost 2017

 • Minoraci ingressos (Trmica):

  INGRESSOS TRMICA 2016 = 193.436,90 DIFERENCIAL (2016 2014) = -776.136,62 Respecte pressupost dingressos corrents 2014 = 5,28% Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 8,79%

  Escenari econmic (I)

  Impost 2014 2015 2016 Impost sobre Bns Immobles (IBI)

  694.308,63 746.801,29 193.436,90

  Impost sobre Activitats Econmiques (IAE)

  275.264,89 68.816,22 0,00

 • Increment ingressos a 2017:

  Coeficient dactualitzaci dels valors cadastrals: Est previst l1,04, que suposa 255.526,15 (pendent daprovaci en llei de pressupostos).

  Impost sobre Bns Immobles (IBI): Increment del tipus un 5% que suposa 331.963,66 (sempre que es produeixi lactualitzaci dels valors cadastrals citada anteriorment).

  IAE: no sha modificat.

  Regularitzaci cadastral: La revisi de valors suposa un increment estimat de 60.665,22 en padr a 2017 i 242.660,90 per liquidacions dels 4 exercicis anteriors (aquest ltim valor s noms per al 2017).

  Escenari econmic (II)

 • TOTAL INCREMENT DINGRESSOS 2017 = 890.815,93 Respecte pressupost dingressos corrents 2014 = 6,06% Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 10,09%

  TOTAL INCREMENT DINGRESSOS (sense tenir en compte les liquidacions dels 4 exercicis anteriors de la regularitzaci cadastral) = 648.155,03 Respecte pressupost dingressos corrents 2014 = 4,41% Respecte ingressos per impostos directes 2014 = 7,34%

  Escenari econmic (III)

 • 1. Serveis a les persones Millora de la qualitat de vida.

  2. Desenvolupament urb Creixement sostenible.

  3. Comunitat Cultura, patrimoni i participaci social.

  4. Govern Transparent, clar i obert.

  Prioritats de govern

 • TOTS ELS MUNICIPIS > de 5.000 hab. > de 20.000 habitants > de 50.000 hab.

  Abastament domiciliari daigua potable

  Parc pblic Installacions esportives ds pblic

  Transport collectiu urb

  Pavimentaci de les vies pbliques

  Biblioteca pblica *

  Prestaci de serveis socials

  Protecci del medi ambient

  Accs a nuclis de poblaci

  Tractament de residus

  Protecci civil

  Neteja viria

  Enllumenat pblic

  Clavegueram

  Recollida de residus

  Cementiri

  Serveis municipals obligatoris i no obligatoris (article 26 de la Llei de Bases de Rgim Local)

  Cubelles > de 5.000 habitants

  Serveis prestats que no sn obligatoris

  Serveis prestats que sn obligatoris * Sala de lectura

 • Pressupost 2017 - Ingressos

  INGRESSOS - RESUM PER CAPTOLS 2017 2016* % CAPTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 9.130.889,86 8.831.150,59 3,39 CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 60.000,00 45.000,00 33,33 CAPTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.483.553,57 2.286.351,57 8,63 CAPTOL 4 - TRANSFERNCIES CORRENTS 3.365.880,94 3.378.942,93 -0,39 CAPITOL 5 PATRIMONIALS 89.017,28 158.700,00 -43,91 OPERACIONS CORRENTS 15.129.341,65 14.700.145,09 CAPITOL 6 - ALIENACI DE BNS 900.000,00 CAPITOL 7 - TRANSFERNCIES DE CAPITAL 300.062,82 210.920,44 42,26

  CAPTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0,00

  CAPTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 1.964.095,53 411.840,03 376,91

  OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 3.170.658,35 629.260,47

  TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 18.300.000,00 15.329.405,56 19,38

  * Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

 • Pressupost 2017 - Despeses

  DESPESES - RESUM PER CAPTOLS 2017 2016* % CAPTOL 1 PERSONAL 6.289.133,37 6.131.373,85 2,57 CAPITOL 2 - BNS CORRENTS I SERVEIS 4.839.843,87 4.769.373,76 1,48 CAPTOL 3 FINANCERES 123.322,11 92.789,03 32,91 CAPTOL 4 - TRANSFERNCIES CORRENTS 2.722.159,16 2.598.340,16 4,77 CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGNCIA 234.000,00 186.305,03 25,6 OPERACIONS CORRENTS 14.208.458,51 13.778.181,83 CAPTOL 6 - INVERSIONS REALS 3.280.224,87 CAPTOL 7 - TRANSFERNCIES DE CAPITAL 70.466,10 82.582,69 -14,67 CAPTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00 6.500,00 0 CAPTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 734.350,52 696.006,38 5,51 OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 4.091.541,49 785.089,07 TOTAL PRESSUPOST DESPESES 18.300.000,00 14.563.270,90 25,66

  * Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

 • Impostos, taxes i preus

  pblics 63,79%

  Transferncies corrents 18,39%

  Ingressos patrimonials

  0,49%

  Vendes i altres ingressos

  4,92%

  Transferncies de capital

  1,64% Actius i passius

  financers 10,77%

  18.300.000,00

  Pressupost 2017 - Ingressos (Ordre EHA/3565/2008)

 • Pressupost 2017 rees despesa (Ordre EHA/3565/2008 destructura dels

  pressupostos de les entitats locals)

  4,580%

  52,10%

  3,470%

  16,34%

  7,500% 16,01%

  ,000%

  10,000%

  20,000%

  30,000%

  40,000%

  50,000%

  60,000%

  rea 0 -Deutepblic

  rea 1 -Serveispblicsbsics

  rea 2 -Protecci ipromoci

  social

  rea 3 -Produccide bnspblics

  rea 4 -Actuacionsde carctereconmic

  rea 9 -Actuacionsde carcter

  general

  18.300.000,00

 • rea despesa 1* Serveis pblics bsics

  Seguretat i mobilitat

  ciutadana 11,17%

  Habitatge i urbanisme

  14,18%

  Benestar comunitari ** 21,27%

  Medi ambient 5,48%

  rea versus pressupost 2017 = 52,10%

  * Lrea de despesa 0 - Deute pblic no t desglossament. ** Benestar comunitari: aigua, residus, neteja viria, cementiri i enllumenat pblic.

 • rea despesa 2 Actuacions de protecci i promoci social

  Assistncia social

  primria 3,00%

  Foment de l'ocupaci

  0,47%

  rea versus pressupost 2017 = 3,47%

 • rea despesa 3 Producci de bns de carcter preferent

  Sanitat 0,52%

  Educaci 3,54%

  Cultura 8,63%

  Esport 3,65%

  rea versus pressupost 2017 = 16,34%

 • rea despesa 4 Actuacions de carcter econmic

  Comer, turisme i PIMES 1,69%

  Transport pblic 0,49%

  Societat de la informaci i protecci de

  consumidors i usuaris 5,32%

  rea versus pressupost 2017 = 7,50%

 • rea despesa 9 Actuacions de carcter general

  rgans de govern 1,71%

  Serveis de carcter general 8,95%

  Administraci financera i tributria 5,35%

  rea versus pressupost 2017 = 16,01%

 • Comparativa rees (I) Pressupostos 2017 i 2016 (prorrogat 2014)

  DESPESES - REA 2017 2016* Diferencia 0 DEUTE PBLIC 838.672,63 763.795,41 74.877,2 1 SERVEIS PBLICS BSICS 9.534.447,04 7.432.224,57 2.102.222,47

  Seguretat i mobilitat ciutadana 2.043.594,67 2.000.929,98 42.664,69 Habitatge i urbanisme 2.595.231,31 1.727.619,97 867.611,34

  Benestar comunitari 3.893.322,38 2.902.128,75 991.193,63 Medi ambient 1.002.298,68 801.545,87 200.752,81

  2 - PROTECCI I PROMOCI SOCIAL 634.457,33 680.441,21 -45.983,88 Assistncia social primria 548.994,82 542.130,46 6.864,36

  Foment de locupaci 85.462,51 138.310,75 -52.848,24 3 BNS PBLICS PREFERENTS 2.990.058,62 1.885.935,25 1.104.123,37

  Sanitat 95.361,95 77.401,48 17.960,47 Educaci 646.977,14 742.047,01 -95.069,87

  Cultura 1.580.600,86 679.381,56 901.219,30 Esport 667.118,67 387.105,20 280.013,47

  * Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

 • Comparativa rees (II) Pressupostos 2017 i 2016 (prorrogat 2014)

  DESPESES - REA 2017 2016* Diferencia 4 ACTUACIONS DE CARCTER ECONMIC 1.372.099,37 1.029.204,05 342.895,32

  Comer i turisme i PIMES 310.008,33 336.269,51 -26.261,18 Transport pblic 90.000,00 77.000,00 13.000,00

  Societat de la informaci i protecci de consumidors i usuaris 972.091,04 615.934,54 356.156,50

  9 ACTUACIONS DE CARCTER GENERAL 2.930.265,01 2.771.670,44 158.594,57

  rgans de govern 313.278,26 374.529,65 -61.251,39 Serveis de carcter general 1.638.510,75 1.466.113,81 172.396,94

  Administraci financera i tributria 978.476,00 931.026,98 47.449,02

  DESPESES - REA 2017 2016 Diferencia TOTAL 18.300.000,00 14.563.270,93 3.736.729,07

  * Prorrogat de 2014 amb els ajustos corresponents

 • El total dinversions plantejades pel perode 2017-2020 es finana amb els segents recursos (propis i aliens):

  INVERSIONS (I) *

  2017-2020 2017 2018 2019 2020 11.628.300,75 3.350.690,97 4.313.267,84 2.030.982,45 1.933.359,49

  Finanament 2017 2018 2019 2020 TOTAL Recursos ordinaris 186.532,62 323.608,23 66.886,92 68.798,10 645.825,87 Alienaci de terrenys 900.000,00 1.200.000,00 0,00 0,00 2.100.000,00 Subvencions 300.062,82 491.565,38 0,00 0,00 791.628,20 Operacions financeres 1.964.095,53 1.964.095,53 1.964.095,53 1.864.561,39 7.756.847,98 Canvis de finanament 0,00 333.998,70 0,00 0,00 333.998,70 TOTAL 3.350.690,97 4.313.267,84 1.933.359,49 1.933.359,49 11.628.300,75

  * Sinclou la despesa per transferncies de capital dimport 70.466,10

 • Inversions (II)

  Recursos ordinaris 5,55%

  Alienaci terrenys 18,06% Subvencions

  6,81% Operacions financeres

  66,71%

  Canvi de finanament

  2,87%

  Finanament exercicis 2017-2020

 • INVERSIONS (III)

  Inversions destacades (superiors a 250.000,00) 2017 2018 2019 2020 TOTAL

  Obres Passeig Martim 166.000,00 834.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 Biblioteca 280.050,88 1.914.698,84 708.880,24 0,00 2.903.629,96 Edificis i altres construccions (Can Trav) 500.000,00 172.500,00 125.000,00 175.000,00 972.500,00

  Zones verdes 100.000,00 15.000,00 100.000,00 94.000,00 309.000,00 Arranjament via pblica 304.937,63 0,00 121.000,00 349.914,41 775.852,04 Accessibilitat via pblica 44.496,61 100.000,00 100.000,00 100.000,00 344.496,61 Accessibilitat edificis 116.000,00 105.010,78 210.782,92 161.010,

Recommended

View more >