atatrk dnem° e‍°t°m s°stem° gel°‍melere nk.pdfatatrk dnemi eitim...

Download ATATRK DNEM° E‍°T°M S°STEM° GEL°‍MELERE  NK.pdfAtatrk Dnemi Eitim Sistemi Gelimelere Bir Bak± 513 Cumhuriyet Dneminde Eitimin

Post on 07-Feb-2018

225 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • The Journal of Academic Social Science Studies

  International Journal of Social Science

  Doi number:http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2995

  Number: 37 , p. 511-530, Autumn I 2015

  Yayn Sreci

  Yayn Geli Tarihi Yaynlanma Tarihi

  08.07.2015 04.09.2015

  ATATRK DNEM ETM SSTEM GELMELERE BR

  BAKI LOOKING AT EDUCATION REFORMS WHICH HELD IN PERIOD OF

  ATATURK Murat NK

  Gazi niversitesi Sosyal Bilimler Enstits zet

  Mustafa Kemal Atatrk, sadece cumhuriyeti kurmakla kalmam ayn zamanda

  bir ulusu batan yaratm bir liderdir. Devrimlerinin en nemlisini de eitim alannda

  yaptklar oluturmaktadr. 1923 ylyla balayp 1938 ylnda Atatrkn lmne kadar

  geen dnemde baz lkelerde yllar alacak deiimler bir gecede yaplmtr.

  Cumhuriyetin bu on be yllk ocukluk dneminde, Tevhid-i Tedrisat Kanununun

  Kabl, Heyet-i lmiye Toplantlar, Harf Devrimleri, Millet Mektepleri, Halk evleri,

  niversite Reformu, Okul mfredatlarnn oluturulmas, yabanc aydnlarn gelmesi

  gibi bir ok kkl deiim meydana gelmitir.

  Bu almamzda Atatrk Dnemi Eitim sistemine baklacak, bu dnemde

  yaplan eitim reformlar tartlacaktr. Atatrk dnemindeki eitim sisteminin iyi ve

  kt yanlar vurgulanacaktr.

  Anahtar Kelimeler: Mustafa Kemal, Eitim, Cumhuriyet Dnemi, Eitim

  Sitemi

  Abstract

  Mustafa Kemal Atatrk did not only found republic, also he was a leader who

  created a complete nation. He made lots of reforms and education is one of the most

  significant of these reforms. Starting with 1923 until the death of Ataturk in 1938, the

  changes which might be done in years, have done in one night.

  In fifteen years of republic, there have been a lot of education reforms sucs as

  Monotheistic Education Act, congresses of teachers, letters revolution, nation schools,

  society schools, university reform, planning of school curriculums, visiting of foreign

  intellectuals.

  In this study, we will look at period of Atatrk education system and will

  discuss education reforms which held in that period. In addition to these, this study will

  emphasize on good and bad sides of the period of Atatrkeducation system.

  Key Words : Mustafa Kemal, Education, Rebuplic Age, Education System

 • 512

  Murat NK

  GR

  Eitim ve retim insanolunun tarihin balangcndan beri zerinde titizlikle durduu

  en nemli konulardan biri olmutur. Trk eitim ve retim sistemini anlayabilmek, sorunlara

  zm bulabilmek iin gemite yaplan almalar ve yaklamlar incelemek gerekmektedir.

  Gemite yaplan her trl faaliyet bugne olumlu yada olumsuz olarak etki brakabilmektedir.

  Bu kapsamda gemiin zmleri bugnn byk sorunlar olarak eitim sisteminin nnde

  durmaktadr. lkemizdeki eitim ve retim pratikleri, 18. yzyldan gnmze kadar,

  medeni batnn gr ve ileyileri ekseninde bir yol izlemitir.Trk eitim ve retiminin

  dnya kltrnden miras almas normal bir olgudur, fakat d dnyann deer ve yarglarn

  da alarak kendi z benliini olutururken baz problemlerle karlam ve karlamaya da

  devam etmektedir. Trkiye Cumhuriyeti ise, batnn kltrne, deer yarglarna uyum

  abalarnda dnyaya bakn, eitim ve retim sistemini oluturmaya abalarken karlat

  kltrel atmalarn zmn, Cumhuriyetin ilanyla birlikte tek kltr yaratma abasyla

  btnletirmitir (Glbahar, 2006).

  Bugnk Cumhuriyetin snrlar, Balkan Savalar, Birinci Dnya Sava ve Kurtulu

  Sava ile geen 1912-1922 yllar arasndaki on yllk dnemde o zamana kadar ki en byk

  insan zayiatn ve lkenin fiziksel olarak en byk tahribatlarndan birini yaamtr. Bu zaman

  silsilesinde Anadoluda nfusun drtte birine yakn savalarda eksilmi, baz blgelerde bu

  saynn yzde altma kt olmutur. (Grz, 2008) Fert bana gelir 35 $ civarndadr.

  lkenin sanayisi, endstrisi, zanaatkar yetimi insan gc yoktu. lke her bakmdan ykk ve

  dkk durumdayd. Fakat Atatrk ve silah arkadalar cumhuriyet yolunda ulusal bilin ve

  egemenliin, bu erdeme sahip olmann ancak eitimle olacan biliyorlard. (Sakaolu,

  1992).Cumhuriyetin ilk kurulduu yllarda en byk problemlerden biri nitekli insan gc ve

  kayna bulamamakt. 1923 ylnda on iki milyon civarnda olduu varsaylan lke nfusunun

  sadece %11i okuma yazma biliyordu. 1923 yl sonu itibariyle lkenin nitelikli insan gc ve

  okullama oran u ekildeydi (Grz, 2008):

  Tablo 1.

  1923 Yl Eitim ve retim Olanaklar

  Seviye Okul retmen renci

  Okul ncesi 80 136 5880

  lkokul 48

  94 10238 341941

  Ortaokul 72 796 5905

  Lise 23 513 1241

  Mesleki ve Teknik Okul 64 583 6547

  niversite 9 307 2914

  Tablo 1. den de anlalaca gibi, okullama oran cumhuriyetin ilk yllarnda ok dk

  seviyelerdeydi. Toplam rencilerin nfusa gre oran % 3 seviyelerindeydi. 12 milyon olan

  lke nfusunda ortalama 1 milyon kii okur yazar saylyordu. 355 bin ocuk ve gen koullar

  ve olanaklar birbirinden farkl ama ortak isimleri mektep olan eitim ve retim

  kurumlarna gidiyordu. Grevde toplam 12 bin civarnda retmen vard ve ancak 3-4 bini

  retmen okulu, dierleri ise medreseli veya ilkokul mezunu idi. (Sakaolu, 1992). Btn bu

  imkan ve olanaklar iinde medeni toplumlar seviyesine eriebilmek, ekonomik ve modern

  kalknmay salamak iin eitim sistemi hzl, an gereklerine uygun bir ekilde

  dntrlmeliydi.

 • Atatrk Dnemi Eitim Sistemi Gelimelere Bir Bak 513

  Cumhuriyet Dneminde Eitimin Resmi Ama ve lkeleri

  Atatrke gre yaplacak devrimlerin, cumhuriyet ynetimi algsnn yerlemesinin ilk

  koulu, milli uuru yksek, eitim seviyesi iyi, ulusal bilinci olumu bireylerin

  yetitirilmesiydi. Bu maksatla da, eitim sistemi medeni toplumlarn seviyesine uygun olarak

  yeniden yaplandrlmal, halkn tmne ise yaylmalyd. Yeni kurulmu Trkiye

  Cumhuriyetinin de ilk senelerinde hakim olan bu dnce ile milli eitim politikas esas olarak

  konuya ynelmitir. Bunlar;

  1- Mill kltr birliinin salanmas,

  2- Vatandalk eitiminin ve ilkretimin yaygnlatrlmas,

  3-Trkiyenin ihtiya duyduu eitilmi insan gcnn yetitirilmesidir (Budak,2003).

  Atatrk, kltr birliinin oluturulmas, kltrn yaygnlatrlmasnda en nemli

  aracn eitim olduunu ileri srmtr. Bu nedenden tr Atatrk, milli kltr birliini

  salamak amacna ynelik olarak eitimin bu ama dorultusunda yaplandrlmas gerektiini

  vurgulamtr. Atatrk, temel hedeflerinin gerekletirilmesi, hem de bu hedeflere ulatracak

  eitim politikalarn tespit etmek iin ada eitimcilere 192434 yllar arasnda alt adet rapor

  hazrlatmtr. Hazrlanan bu raporlar dorultusunda da, milli eitimimizin ada ilkelerini

  ortaya koymutur.

  Atatrke gre eitimimizin ilkeleri u noktalarda olmaldr (Adem, 2000):

  1.Eitim milli olmaldr,

  2.Eitim bilimsel olmaldr,

  3.Eitim laik olmaldr,

  4.Eitim karma olmaldr,

  5.Eitim uygulamal olmaldr.

  Atatrkn belirledii ilkelerle paralel olarak dnemin Eitim Bakan Vasfi nar 8

  Eyll 1923 tarihli genelgesinde eitim ve retimin temel amalarn yle zetler (Akyz,

  2012):

  * Eitimin ulusal temellere ve Bat toplumlarnn uygulamalarn esas almas,

  * Eitim rgt okullarn insan davranlar, sosyal dzen kurallar, hijyen, intizam vs.

  gibi konularda uygar ve rnek tekil edecek bir yapya kavuturulmas,

  * rencilerin fikren ve zihnen Cumhuriyete kendilerini adamas,

  * Okullarn vicdanen sorumlu ve bilinli bireyler yetitirmesi,

  * Eitim ve retimin pratik de uygulanabilir ve gnlk yaamda karln bulabilir

  bir duruma getirilmesi,

  * Okullarn bilim ve okuma ihtiyac yaratmas,

  * Okullarca millete saln neminin ve deerinin kavratlms,

  * Fiziki kabiliyetlerle zihni muhakemelelerin dengeli geliiminin salanmas,

  * ocuklara belli bir disiplin, tasarruf alkanlklarnn kazandrlmas.

  Cumhuriyet ilan edildiinde, Osmanl Devletinden miras alnm olan mektep-medrese

  ikilii deimeden srmekteydi. 20.yy. bandan itibaren medreselerde yaplmaya allan

  iyilitirme hareketleri de, bu ift ball zememiti. Bununla beraber, eitimdeki problem

  sadece ift ballk deildi. Medeni toplumlar rnek alnarak kurulan yeni okullar arasnda da

  herhangi bir birlik ve dzende yoktu. ncelikle ordunun ihtiyacn karlamak zere askeri

  kurumlar askeri idadiler (liseler) ve askeri rtiyeleri (ortaokul) tekil etmilerdi. Bunun

  haricinde lkedeki bakanlklar ihtiya duyduklar teknik ve uzman personeli yetitirmek iin

  kendi okullarn kurmulard. Devlet iindeki okullar, kendilerini kuran bakanlklar tarafndan

  ynetiliyor ve tefti ediliyordu. Bu anlamda da bir birlik yoktu. Harbiye Nezreti askeri

  okullar, Maarif-i Ummiye Nezreti retmen okullarn, Evkaf Nezreti maliye okullarn,

 • 514

  Murat NK

  Ziraat Nezareti tarm personelini, Ticaret Nezareti ticaret personelini, Orman ve Maadin,

  Nezreti ise orman mhendislerini yetitiriyordu.II. Merutiyetin ilanyla bu ikiliklerin

  giderilmesi iin baz nlemler alnsa da hepsinde sonuca tam eriilmemitir. Asker rdiyelerin

  Maarif Nezretine devredilmesi, bozulmak zere olan medrese ve sbyan mektebi vakflarnn

  Maarife devredilmesi bu ynde yaplan almalardr. Yaplan tm almalara ramen eitim

  ve retimdeki ift ballk sona erdirilememi ve yapsal bozukluklar devam etmitir. (Ergn,

  2014)

  Mustafa Kemal

View more >