aspekte teoriko-praktike te ekzekutimit tأ‹ ... praktike te ekzekutimit tأ‹ sanksioneve penale...

Download ASPEKTE TEORIKO-PRAKTIKE TE EKZEKUTIMIT Tأ‹ ... PRAKTIKE TE EKZEKUTIMIT Tأ‹ SANKSIONEVE PENALE Nأ‹ KOSOVأ‹

If you can't read please download the document

Post on 28-Feb-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ASPEKTE TEORIKO-PRAKTIKE TE EKZEKUTIMIT TË

  SANKSIONEVE PENALE NË KOSOVË (1945–2014)

  (Vështrim krahasues)

  Resmi HOXHA

  ___/10/2015

  UNIVERSITETI EUROPIAN I TIRANES

  DEPARTAMENTI JURIDIK

  NE PERMBUSHJE TE DETYRIMEVE PER DOKTORATURE NE

  PROGRAMIN E STUDIMIT TË _________________

  Ass. Prof. Drejtës Mirgen Prenca

  59 965 fjalë

  Tiranë,

  Maj 2015

 • 2

  DEKLARATA E AUTORËSISË

  Nën përgjegjësinë time deklaroj se ky punim me titull: ASPEKTE TEORIKO-

  PRAKTIKE TE EKZEKUTIMIT TË SANKSIONEVE PENALE NË KOSOVË (1945–

  2014) (Vështrim krahasues), është shkruar prej meje, nuk është prezantuar asnjëherë para

  një institucioni tjetër për vlerësim dhe nuk është botuar i tëri ose pjesë të veçanta të tij.

  Punimi nuk përmban material të shkruar nga ndonjë person tjetër përveç rasteve të cituara

  dhe referuara.

  Tiranë,

  ___. 10. 2015

  Emri mbiemri dhe nënshkrimi

  Resmi HOXHA

  ------------------------

  Tiranë, 2015

 • 3

  PERMBAJTJA

  Deklarata e autorësisë ............................................................................................ 2

  Permbajtja ............................................................................................................... 3 Abstrakt ................................................................................................................... 7 Abstract ................................................................................................................... 8

  Falenderime ............................................................................................................. 9 Lista e shkurtimeve dhe e fjalorit ....................................................................... 10

  KAPITULLI I: HYRJE ....................................................................................... 11 1. 1. Shtrimi i problemit ...................................................................................... 12 1. 2. Qëllimi i studimit ........................................................................................ 14

  1. 3. Burimet e referimit ...................................................................................... 16 1. 4. Hipoteza / hipotezat e punimit .................................................................... 18 1.5. Pyetjet kërkimore te punimit ........................................................................ 19

  1.6. Metodat dhe metodologjia e kërkimit .......................................................... 20 1.7. Mundësitë dhe kufizimet .............................................................................. 21

  KAPITULLI II ...................................................................................................... 23

  KUPTIMI, ROLI DHE QELLIMET E SANKSIONIT PENAL ..................... 23 2.1. Standardet ndërkombëtare për zbatimin e dënimeve penale ........................ 27

  2.2. Baza juridike e zbatimit të sanksioneve penale në Kosovë ......................... 30 2.2.1. Neni 6 i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut dhe ekzekutimi i

  sanksioneve penale .................................................................................................. 32

  2.2.2. Privimi i lirisë sipas Kushtetutës së Republikës së Kosovës miratuar më

  2008 ......................................................................................................................... 36 2.2.3. Parimet e dënimit penal sipas Kodit Penal të Republikës së Kosovës .. 42

  2.2.4. Kodi i Procedurës Penale te Kosovës .................................................... 45 2.2.5. Ligji për Ekzekutimin e Sanksioneve Penale te Kosovës ..................... 49

  2.3. Veprimi i legjislacionit penal të Kosovës, për veprat penale që kryhen jashtë

  territorit të Kosovës ..................................................................................................... 54

  2.3.1. Sanksionet penale sipas Kodit Penal të Kosovës .................................. 57 2.3.2. Llojet e sanksioneve penale në përgjithësi ............................................ 59 2.3.3. Sistemi i sanksioneve penale në të drejtën penale të Kosovës .............. 60

  2.3.4. Llojet e masave dhe sanksioneve ndaj të miturve ................................. 61 2.3.5. Sistemi i dënimeve në të drejtën penale të Kosovës (Petroviq, f. 111) . 62

  2.3.6. Dënimi me vdekje (Petroviq, 2006: 111) .............................................. 64 2.3.7. Elementet e përgjithshme të dënimit (Petroviq, 2006: 111) .................. 65 2.3.8. Elementët relativ të dënimit .................................................................. 66

  2.4. Dënimet penale sipas kodit penal të Kosovës .............................................. 68 2.4.1 Dënimi me burg të përjetshëm ............................................................... 71

 • 4

  2.4.2. Dënimi me burg ..................................................................................... 71 2.4.3. Dënimi me gjobë ................................................................................... 72

  2.4.4. Masat e trajtimit të detyrueshëm ........................................................... 73 2.4.4.1. Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në institucion adekuat ................... 74 2.4.4.2. Trajtimi i detyrueshëm psikiatrik në liri ............................................. 76 2.4.5. Trajtimi dhe rehabilitimi i personave të varur nga droga dhe alkooli ... 77 2.4.6. Dënimet alternative – një risi e kodit penal të Kosovës ........................ 78

  2.4.6.1 Dënimi me kusht ................................................................................. 79 2.4.6.2. Gjysëmliria ......................................................................................... 80 2.4.6.3. Urdhri për punë me dobi shoqërore .................................................... 82 2.4.6.4. Urdhri për trajtim të detyrueshëm rehabilitues .................................. 83 2.4.6.5. Urdhri për mbikëqyrje nga shërbimi sprovues ................................... 84

  2.4.7. Dënimet plotësuese sipas Kodit penal të Kosovës ................................ 85

  2.4.7.1 Heqja e të drejtës për të u zgjedhur ..................................................... 86

  2.4.7.2. Urdhri për kompensimin e dëmit ....................................................... 86 2.4.7.3. Ndalim i ushtrimit të funksionit ......................................................... 87 2.4.7.4. Ndalim i ushtrimit të profesionit ........................................................ 87 2.4.7.5. Konfiskimi – marrja e sendit .............................................................. 88

  2.4.7.6. Urdhri për publikimin e aktgjykimit .................................................. 89 2.4.7.7. Dëbimi ................................................................................................ 89

  KAPITULLI III .................................................................................................... 90

  POLITIKA PENALE NË VËSHTRIMIT HISTORIK NË KOSOVE............ 90 3.1. Kriminaliteti dhe politika penale në Kosovë ............................................... 90

  3.1.1. E drejta penale e Kosovës gjatë periudhës së feudalizmit; ................... 90

  3.1.2 E drejta penale e Kosovës midis dy luftërave botërore (1918-1941) ..... 98 3.1.3. E drejta penale e Kosovës pas luftës së dytë botërore. .......................... 99

  3.1.4. Ligji penal i RSFJ të Jugosllavisë dhe Ligji penal i KSAK ................ 100 3.2. Politika e dënimit në Kosovë gjatë periudhës 1945 – 1968 ....................... 104 3.3. Politika e dënimit në Kosovë gjatë periudhës 1968 – 1989 ....................... 105

  3.4. Politika e dënimit në Kosovë gjatë periudhës 1989 – 1999 ....................... 112

  3.5. Politika e dënimit në Kosovë gjatë periudhës 1999-2008 ......................... 114

  KAPITULLI IV .................................................................................................. 117

  PROCEDURA E EKZEKUTIMIT TE SANKSIONEVE PENALE SIPAS

  LEGJISLACIONIT TË KOSOVËS .......................................................................... 117 4.1. Veprimet procedurale për ekzekutimin e sanksioneve penale ................... 119

  4.1.1. Ardhja e vendimeve të formës se prere nga Gjykata .......................... 119 4.1.2. Aktgjykimi dhe aktvendimi qe nuk e ka formën e prere ..................... 120

  4.1.3. Nxjerrja e urdhrit për ekzekutim të vendimit ...................................... 121 4.2. Fillimi i ekzekutimit të vendimeve ............................................................ 121

  4.2.1. Fillimi Ekzekutimit me Burgim apo Burgim Afatgjatë ...................... 122 4.2.2. Fillimi dhe shtyrja e ekzekutimit me burg dhe burgu afatgjatë ........... 123

  4.3. Shtyrja e ekzekutimit të vendimit .............................................................. 125 4.4. Përfundimi i ekzekutimit të vendimit si formë e fundit e procesit ............ 127 4.5. Ekzekutimi i dënimit me gjobë .................................................................. 130 4.6. Ekzekutimi i Dënimit me Burgim dhe Burgim të përjetshëm ..........

Recommended

View more >