as plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

of 42 /42
Yurema Seara Núñez e Andrea Fernández Yurema Seara Núñez e Andrea Fernández Novoa Novoa Profesora: Mª Carmen Cid Manzano Ciencias para o Mundo Contemporáneo (2010-2011) IES Otero Pedrayo, Ourense

Upload: carmen-cid-manzano

Post on 03-Aug-2015

945 views

Category:

Documents


4 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Yurema Seara Núñez e Andrea Fernández NovoaYurema Seara Núñez e Andrea Fernández NovoaProfesora: Mª Carmen Cid Manzano

Ciencias para o Mundo Contemporáneo (2010-2011)IES Otero Pedrayo, Ourense

Page 2: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Galiza posúe unha gran riqueza Galiza posúe unha gran riqueza paixasística debida á súa situación paixasística debida á súa situación xeográfica, proximidade ao océano e xeográfica, proximidade ao océano e diversidade biolóxica.diversidade biolóxica.

Page 3: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

A vexetación invasora supón un A vexetación invasora supón un perigo silencioso sobre a súa perigo silencioso sobre a súa biodiversidade.biodiversidade.

Page 4: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

É aquela que É aquela que provén dun espazo provén dun espazo xeográfico e se xeográfico e se instala noutro instala noutro diferente de forma diferente de forma intencionada ou intencionada ou accidental e se accidental e se propaga, propaga, resultando na resultando na maioría dos casos maioría dos casos dañino para o dañino para o ecosistema que ecosistema que invade.invade.

Plumeiro da Pampa

Page 5: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

O efecto das especies invasoras nos ecosistemas está considerado como a segunda causa máis importante na perda de

biodiversidade,

Page 6: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso
Page 7: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Impacto Impacto sobre a sobre a flora flora autóctonaautóctona

Page 8: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Impacto sobre os ecosistemas

Impacto sobre a flora autóctona

Page 9: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Impacto sobre os ecosistemas

Impacto sobre a flora autóctona

Danos socioeconó

micos

Page 10: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Impacto sobre os ecosistemas

Impacto sobre a flora autóctona

Alerxias a especies invasoras

Danos socioeconó

micos

Page 11: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Impacto sobre os ecosistemas

Impacto sobre a flora autóctona

Alerxias a especies invasoras

Danos socioeconó

micos

Toxicidade

Page 12: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Phytolacca Phytolacca

americanaamericana

Cortaderia Cortaderia selloanaselloana

Carpobrotus

Edulis

Crocosmia x crocosmiiflora

Acacia Acacia DealbataDealbata

Page 13: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Acacia Acacia DealbataDealbata

MimosaMimosa

Árbore perenne Árbore perenne provinte de provinte de Australia e Australia e TasmaniaTasmania

Page 14: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Rexeneración fácil Rexeneración fácil e sementes e sementes resistentesresistentes

Page 15: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

ProblemátiProblemáticaca

No monte é infestante, No monte é infestante, impedindo a xerminación da impedindo a xerminación da semente doutras árbores e semente doutras árbores e véndose favorecida a súa véndose favorecida a súa propagación polos incendios. propagación polos incendios.

Page 16: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Sementes moi resistentes, Sementes moi resistentes, manténdose no solo largo tempo manténdose no solo largo tempo até que un incendio as fai até que un incendio as fai abrollar. abrollar.

Page 17: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

É moi difícil de eliminar, pois os tocos É moi difícil de eliminar, pois os tocos reabrollan, sendo recomendable reabrollan, sendo recomendable arrincalas canto antes e non esperar a arrincalas canto antes e non esperar a que medren.que medren.

Page 18: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso
Page 19: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso
Page 20: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Buddleja Buddleja davidiidavidii

Budleia Budleia

Arbusto leñoso de Arbusto leñoso de ata 4m de altura ata 4m de altura procedente de procedente de ChinaChina

Page 21: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso
Page 22: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

OO seu control non é seu control non é doado, pois prende doado, pois prende facilmentefacilmente reprodúcese reprodúcese tanto pola numerosa semente tanto pola numerosa semente que produce como mediante que produce como mediante gallos.gallos.

ProblemátiProblemáticaca

Page 23: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Cortaderia selloanaCortaderia selloanaPlumeiro ou herba da Plumeiro ou herba da

PampaPampa

Page 24: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Destaca a finais do verán, cando bota Destaca a finais do verán, cando bota unhas flores características, polas unhas flores características, polas

que recibe o nome de plumeiro.que recibe o nome de plumeiro.

Page 25: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

É unha especie moi invasora, propágase coa axuda do vento a longa distancia a partir dos miles de sementes que posue.

ProblemátiProblemáticaca

Page 26: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Capacidade de modificación do novo Capacidade de modificación do novo hábitat e colaboradora na propagación hábitat e colaboradora na propagación de incendios, colonizando despois dos de incendios, colonizando despois dos mesmosmesmos

Page 27: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

É unha das 20 É unha das 20 especies especies

exóticas máis exóticas máis dañinas de dañinas de

España.España.

Page 28: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso
Page 29: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Phytolacca americanaPhytolacca americanaTintoreiraTintoreira

Planta Planta herbácea herbácea

perenne de perenne de ata 3m algo ata 3m algo

leñosa na leñosa na basebase

Page 30: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Procede de América Procede de América do Norte, pero do Norte, pero dispérsase por dispérsase por

semente e a través semente e a través das aves que se das aves que se alimentan dela.alimentan dela.

Page 31: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

A súa erradicación con controis A súa erradicación con controis mecánicos é perfectamente mecánicos é perfectamente factible, que unida ao baixo nivel factible, que unida ao baixo nivel de propagación que ten, resulta de propagación que ten, resulta unha especie pouco perigosaunha especie pouco perigosa..

ProblemátiProblemáticaca

Page 32: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso
Page 33: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Carpobrotus Edulis

Planta herbácea, perenne, con talos enraizantes e ramificado

Page 34: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

ProblemáticaProblemáticaAs sementes As sementes xeromolan tralos xeromolan tralos incendios e incendios e permanecen durante permanecen durante varios anosvarios anos

Page 35: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

PropagaciónPropagaciónmoi intensa, fragmentase a moi intensa, fragmentase a planta e enraizan os planta e enraizan os fragmentos.fragmentos.

Page 36: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso
Page 37: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso
Page 38: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Crocosmia x crocosmiiflora

Page 39: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Comportamento Comportamento claramenteclaramente

expansivo. Invade expansivo. Invade medios, onde pode limitar medios, onde pode limitar

outras especies outras especies autóctonasautóctonas.

ProblemáticaProblemática

Page 40: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

ÉÉ unha das plantas invasoras máis difíciles de controlar: requirirá moitísimo tempo (anos) e un esforzo continuado.

Page 41: As plantas invasoras en galicia, un perigo silencioso

Non é moi susceptible a tratamentos herbicidas.Non é moi susceptible a tratamentos herbicidas.