arviointikertomus 2018 - vsshp.fi linto maakunnassa ja tiekartta yhtei-siin...

Download ARVIOINTIKERTOMUS 2018 - vsshp.fi linto maakunnassa ja tiekartta yhtei-siin potilastietoj£¤r-jestelmiin

Post on 30-Oct-2019

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • VARSINAIS-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ

  ARVIOINTIKERTOMUS 2018 Tarkastuslautakunta 9.5.2019

  2

  OLET TÄSSÄ

  PALAUTE Vastaan- otot

  VALTUUSTO 11.6.2019 LIITE 1 § 7

 • Kansikuva: Tyks, Lasten ja nuorten toimialue, Vastasyntyneiden teho-osasto Julkaisija: VSSHP Ky, Tarkastuslautakunta, Tarkastusyksikkö Painopaikka: VSSHP Ky, Tyksin monistamo, Turku 2019

 • SISÄLLYSLUETTELO Sivu

  1 Puheenjohtajan katsaus ............................................................................................................... 2

  2 Tiivistelmä .................................................................................................................................... 3

  3 Taulukko vuoden 2018 sitovien tavoitteiden toteutumisesta ..................................................... 4

  4 Strategisten ja talousarviotavoitteiden toteutumisen arviointi ................................................ 10 4.1 Taloudelliset tavoitteet ..................................................................................... 10 4.2 Toiminnalliset tavoitteet ................................................................................... 12 4.3 Talouden vakauttamisohjelma .......................................................................... 14 4.4 Tuottavuus ......................................................................................................... 16

  5 Henkilöstöä koskevat havainnot ................................................................................................ 18 5.1 Kilpailukykyinen työnantaja .............................................................................. 18 5.2 Henkilöstön riittävyyden varmistaminen .......................................................... 19 5.3 Henkilöstön työhyvinvointi ............................................................................... 20

  6 Muut havainnot.......................................................................................................................... 22 6.1 Tietosuoja-asetuksen noudattaminen .............................................................. 22 6.2 Lähisairaaloiden toiminnan kehittäminen ........................................................ 23 6.3 Ruotsinkielisten palveluiden kehittäminen ....................................................... 25 6.4 Sairaanhoitopiirin kehittämispalvelujen rooli ................................................... 29 6.5 Raportoinnin kehittäminen ............................................................................... 30 6.6 Hoidollisten ostopalvelujen kehitys .................................................................. 31 6.7 Hoidon turvallisuuden varmistaminen .............................................................. 33 6.8 Siirtoviivehoitopäivien määrän kasvu ............................................................... 35

  7 Aikaisempien havaintojen jälkiseuranta .................................................................................... 36 7.1 Tietojärjestelmien toimintavarmuus ................................................................. 36 7.2 Laadunhallinta ................................................................................................... 38 7.3 Kiinteistöt ja rakentaminen ............................................................................... 39 7.4 Kiinteistöstrategian, investointibudjetin ja vastuiden seuranta ....................... 43 7.5 Organisaatiomuutosten vaikutusten seuranta ................................................. 46

  8 Yhteenveto ................................................................................................................................. 49

  Allekirjoitukset .............................................................................................................................. 51

  Liite 1 Käsitteet ja lyhenteet ......................................................................................................... 52 Liite 2 Tarkastuslautakunnan toiminta ......................................................................................... 53

 • 2

  1 Puheenjohtajan katsaus

  Laajat organisaatiomuutokset sairaanhoitopiirissä jatkuivat vuonna 2018, kun vuoden alusta purettiin sai­

  raanhoidollisten palvelujen liikelaitos (Tyks-Sapa-liikelaitos). Organisaatiomuutoksessa Tyksiin liitettiin kaksi

  uutta toimialuetta, Laboratorio-toimialue ja Kuvantaminen-toimialue. Lääkehuolto erotettiin omaksi tulos­

  alueeksi sairaanhoitopiirin johtajan alaisuuteen.

  Laboratorio-toimialue sai upouudet työtilat, kun Medisiina D -rakennus otettiin käyttöön alkusyksystä 2018.

  Sairaanhoitopiiri vuokraa puolet rakennuksesta, jonka omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Medisiina D­

  rakennus on Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin, Turun yliopiston ja Turun ammattikorkeakoulun yhteiskäy­

  tössä.

  Medisiina D:ssä työskentelee päivittäin noin 600 henkilöä, jonka lisäksi opiskelijoita on noin 1.500. Rakennus

  on merkittävä korjaus opetustilojen määrään ja laatuun. Simulaatio- ja oppimiskeskuksessa voidaan harjoi­

  tella moniammatillisesti useita eri tilanteita, kuten synnytyksen ja elvytystilanteen hoitoa. Medisiina D mah­

  dollistaa hoitoyksiköiden, laboratoriodiagnostiikan sekä yliopiston ja ammattikorkeakoulun tutkimuksen ja

  opetuksen entistä tiiviimmän yhteistyön.

  Vuosi 2018 oli Turun kaupungin ja sairaanhoitopiirin psykiatrisen erikoissairaanhoidon fuusion jälkeen Psyki­

  atrian toimialueen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi. Vuoden 2018 alusta toiminta siirtyi Tyksin alai­

  suuteen. Samassa yhteydessä Psykiatrian toimialueen sisäinen organisaatio muuttui. Organisaatiomuutokset

  ja samanaikaisesti erittäin voimakkaasti kasvanut palvelujen kysyntä aiheutti vuoden aikana psykiatrian hoi­

  toon pääsyyn viiveitä ja hoitotakuun ylityksiä.

  Sairaanhoitopiirin hoitoon pääsyn mediaani piteni ja oli 38 päivää 31.12.2018. Tilastot osoittavat, että vuo­

  den viimeisenä päivänä jonossa oli 110 henkilöä, jotka olivat odottaneet hoitoon pääsyä yli lakisääteisen

  määräajan kuusi kuukautta. Vuoden aikana ilmeni kuitenkin puutteita erityisesti psykiatriaa koskevissa hoi­

  totakuutilastoissa, minkä vuoksi tiedot eivät ole ainakaan tältä osin luotettavia.

  Sairaanhoitopiirin sitovat taloudelliset tavoitteet saavutettiin hyvin. Tavoitteista saavutettiin kahdeksan ko­

  konaan, kaksi lähes saavutettiin ja vain yksi jäi saavuttamatta. Ensihoidon ja päivystyksen liikelaitoksen toi­

  minnan sitovat nettokulut ylittivät tavoitteen vastaisesti talousarvion 1,66 M{ (2,5 %).

  Keväällä todettiin sairaanhoitopiirin talousarviokulujen merkittävä ylitysuhka, minkä johdosta ryhdyttiin kor­

  jaaviin toimenpiteisiin, mm. kehotettiin henkilöstöi!i käyttämään säästöön jätetyt vuosilomapäivät. Taloudel­

  liset tavoitteet saavutettiin, mutta sen kääntöpuolena oli hoitoon pääsyn mediaanin pidentyminen.

  Toiminnallisista tavoitteista saavutettiin vuonna 2018 kokonaan puolet. Vain kaksi tavoitetta jäi kokonaan

  saavuttamatta. Saavuttamatta jäi hoitoon pääsyn odotusajan mediaanin lyhentämistä koskevan tavoitteen

  lisäksi biopankkitutkimusten määrän kasvattamista koskevat tavoitteet. Muut toiminnalliset tavoitteet saa­

  vutettiin lähes tai osittain.

  Muutosten keskellä ja kysynnän kasvaessa vaaditaan henkilöstöltä merkittävästi joustoa. Osa henkilöstöstä

  on jo siirtynyt uusiin tai remontoituihin tiloihin, mutta osa joutuu edelleen odottamaan rapistuneissa tiloissa

  muuttoa uusiin tiloihin. Henkilöstö ansaitsee erityisen kiitoksen joustavuudestaan ja kärsivällisyydestään toi­

  miessaan haastavissa olosuhteissa potilaan hyväksi.

  tarkastuslautakunn n puheenjohtaja

 • 3

  2 Tiivistelmä

  Tarkastuslautakunta on tehtävänsä mukaisesti arvioinut ovatko kuntayhtymävaltuuston asettamat, vuoden 2018 sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tar- koituksenmukaisella tavalla. Lisäksi lautakunta on arvioinut talouden tasapainotuksen toteutumista ja voi- massa olevan taloussuunnitelman riittävyyttä.

  Tämän arviointikertomuksen kohdassa 3 esitetään taulukkomuotoinen yhteenveto vuoden 2018 sitovien ta- voitteiden toteutumisesta. Tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lähdetietona on käytetty mm. VSSHP:n ti- linpäätöksessä ja toimintakertomuksessa vuodelta 2018 raportoituja tuloksia, pöytäkirjoja sekä johtavien vi- ranhaltijoiden ja vastuuhenkilöiden haastatteluja. Kohdassa 4 arvioidaan strategisten ja talousarviotavoittei- den toteutumista, talouden vakauttamisohjelman toteuttamista ja tuottavuuden kehitystä.

  Kohdassa 5 käsitellään henkilöstöä koskevia havaintoja. Aiheina ovat sairaanhoitopiirin kilpailukyky työnan- tajana, henkilöstön riittävyyden varmistaminen ja henkilöstön työhyvinvointi. Kohdassa 6 käsitellään havain- toja koskien tietosuoja-asetuksen noudattamista, lähisairaaloiden toiminnan kehittämistä, ruotsinkielisten palveluiden kehittämistä, sairaanhoitopiirin kehittämispalvelujen roolia, raportoinnin kehittämistä, hoidollis- ten ostopalvelujen kehitystä, hoidon turvallisuuden varmistamista ja siirtoviivehoitopäivien määrän kasvua.

  Kohdassa 7 käsitellään tarkastuslautakunnan aikaisemmissa arviointikertomuksissa tehtyjen havaintojen jäl- kiseurantaa. Aiheina ovat ti

View more >