arta إںi إںtiinإ£a lui solomon marcus - ƒ, ca filosof, aristotel أ®n cartea xii din...

Download Arta إںi إںtiinإ£a lui Solomon Marcus - ƒ, ca filosof, Aristotel أ®n Cartea XII din Metafizica face

Post on 04-Sep-2019

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Arta şi ştiinţa lui Solomon Marcus

  În dialogul platonician Phaidon (sau Despre suflet: dialog etic), Socrate porneşte de la ipoteza

  că există un Frumos în sine, un Bine în sine, un Mare în sine etc.; şi-i răspunde nerăbdării lui Cebes:

  „Eu sînt convins că, dacă în afară de Frumosul în sine există şi altceva frumos, singura cauză pentru

  care acel lucru e frumos este participarea lui la Frumosul în sine; şi la fel pentru rest”. Vorbind în

  continuare despre Mărimi şi Cantităţi, despre raporturile dintre ele, convins că Cebes îşi va însuşi

  viziunea proprie, este încrezător că, alături de el, va declara sus şi tare aşa: „După ştiinţa mea,

  singurul fel în care ceva, orişice, accede la existenţă este participarea lui la esenţa proprie a fiecărei

  realităţi la care participă; astfel, în exemplele date, nu vei putea găsi nici o altă cauză a producerii

  lui «doi» decît participarea lui la Dualitate. Nimic în lume nu va putea vreodată deveni «doi» fără

  această participare, nimic «unu» fără a participa la Unitate”.

  În marginea eide-lor platoniciene, aflăm în Metafizica Stagiritului, Cartea (XIII) M, între

  altele, care este cîmpul de aplicaţii al ştiinţelor matematice (Aristotel răspunzînd totodată aici unor

  obiecţii ridicate de Aristip – care considera că: dacă orice lucru răspunde Binelui şi Frumosului,

  apoi lucrul matematic, de vreme ce nu are în vedere nici Binele, nici Frumosul, nu există cu

  adevărat): „Deoarece însă Binele şi Frumosul se deosebesc, căci primul e întotdeauna în acţiune, iar

  celălalt se află şi în lucrurile imobile, filozofii care susţin că matematica nu se ocupă cu Frumosul,

  nici cu Binele se înşeală, căci asupra Frumosului se concentrează mai ales discuţiile şi

  demonstraţiile ei. Faptul că ea – matematica – nu-i pomeneşte numele nu ne îndrep-tăţeşte să

  spunem că nu vorbeşte de el – de Frumos – căci ea nu face doar altceva decît să-i arate efectele şi

  raporturile. Formele cele mai înalte ale Frumosului sînt ordinea, simetria şi definitul şi pe acestea

  mai ales le scot în evidenţă ştiinţele matematice. Şi, de vreme ce aceste forme – vorbesc de ordine şi

  definit – sînt cauzele a o mulţime de efecte, e limpede că matematicienii socotesc oarecum drept

  cauză şi pe aceea de care vorbim, adică Frumosul”.

  Totodată, ca filosof, Aristotel în Cartea XII din Metafizica face cîteva precizări necesare

  pentru o mai limpede aşezare a matematicii şi fizicii în raport cu filosofia: „Deoarece şi

  matematicianul se slujeşte de principiile generale, însă într-un fel propriu lui, şi principiile acestea

  au a fi considerate de filozofia primă. Axioma conform căreia dacă din lucruri egale scădem părţi

  egale resturile sînt egale, e valabilă pentru toate cantităţile, dar matematica o concepe într-un sens

  mai restrîns şi o raportează la acea parte din material ce-i e propriu, cum, de pildă, la linii sau la

  unghiuri sau la numere sau la celelalte cantităţi, considerate acestea nu întrucît există în sine, ci

  întrucît fiecare din ele este un continuu cu una, două sau trei dimensiuni. Filozofia, dimpotrivă, nu

  se ocupă de lucrurile particulare în măsura în care fiecare din ele prezintă un accident, ci Fiinţă, şi

  anume întrucît fiecare din aceste lucruri este existent. Cu fizica se întîmplă acelaşi lucru ca şi cu

  matematica: ea se îndeletniceşte cu studiul accidentelor şi al principiilor lucrurilor, întrucît acestea

  sînt puse în mişcare nu întrucît sînt existente, pe cînd ştiinţa primă, precum am spus, studiază aceste

  obiecte în măsura în care substraturile lor sînt lucruri existente, dar nu întrucît sînt altceva. De aceea

  fizica şi matematica trebuie considerate ca părţi ale filozofiei”.

  Integrala operei lui Solomon Marcus argumentează cu asupra de măsură în favoarea unui

  model de matematician, la care principiile prime au îndreptăţirea de a fi considerate ca părţi ale

  filosofiei.

  În volumul omagial editat cu prilejul acordării pe 7 martie 2013 a titlului de Doctor Honoris

  Causa de către Universitatea Apollonia din Iaşi, într-o amplă profesiune de credinţă ce încununează

  o viaţă de strălucit cercetător – Singurătatea matematicianului (ce are ca moto: Paşaportul meu

  spre universalitate a fost matematica) academicianul Solomon Marcus face trimitere la Rainer

  Maria Rilke şi sfatul dat în Scrisori către un tînăr poet aspirantului la gloria literară, să se

  cerceteze… pînă în locul cel mai adînc al inimii şi recunoaşteţi faţă de dumneavoastră de-ar trebui

  să muriţi dacă vi s-ar interzice să scrieţi – numai în aceste condiţii crede că ar putea continua întru

 • 2

  creaţie. Şi, raportîndu-se la sine notează: „Cercetarea matematică nu este cu nimic mai puţin

  exigentă şi selectivă, chiar dacă severitatea selecţiei este aici de o altă natură. Întrebarea lui Rilke

  devine inevitabilă: Să faci cercetare matematică numai dacă simţi că nu ai putea trăi altfel. În ceea

  ce mă priveşte, un singur lucru pot spune: că nu mi-aş fi putut imagina viaţa altfel decît într-o

  activitate de cercetare iar, în măsura în care aş fi fost împiedicat s-o fac, m-aş fi considerat de-a

  dreptul nenorocit”.

  Singurătatea matematicianului argumentează în favoarea matematicii şi depăşirea la nivel

  educaţional a instrumentării acesteia ca simplă unealtă şi trecerea la aplicarea ei ca un limbaj

  matematic care s-a afirmat şi confirmat în fizică, încă de la Newton şi Galilei, nu mai puţin în

  economie, cel puţin din a doua jumătate a secolului XX cînd limbajul matematic a devenit moda-

  litatea curentă în cuantificarea relaţiilor econo-mice; biologia beneficiază consistent de capa-cităţile

  limbajului matematic, inclusiv în studiul sistemului nervos şi al eredităţii, la ingineria energiei s-a

  adăugat în ultimele decenii ingineria informaţiei. „Semantica limbajului matematic, precizează

  Solomon Marcus, este, ca şi aceea a limbajului comun, de două feluri: aditivă (cînd semnificaţia

  întregii expresii se obţine prin concatenarea semnificaţiilor componentelor) şi integrativă (cînd

  semnificaţia întregii expresii este diferită de semnificaţia obţinută prin concatenarea semnificaţiilor

  componentelor).

  Limbajul matematic realizează de multe ori un proces de optimizare semiotică, asemănător

  celui poetic”.

  După publicarea în 1957 a lucrării lingvistului american Noam Chomsky, Syntactic

  structures, lingvistica matematică capătă o importanţă în constantă creştere, unde gramatica

  generativă îşi află susţinerea în logica matematică.

  Textualitatea, intertextualitatea şi hipertextualitatea teoretizate, între alţii de Jaques Derrida,

  Roland Barthes, Julia Kristeva, Tzvetan Todorov, Mihail Bahtin, sînt, cum spune Solomon Marcus,

  la ele acasă în matematică: „Într-adevăr, într-un text matematic se manifestă, mai mult decît în

  orice alt text, fenomenele de dependenţă la distanţă. Suprimaţi dintr-o carte de matematică primele

  zece pagini şi riscaţi să nu mai înţelegeţi aproape nimic din rest. O operaţie similară într-o carte de

  geografie sau de istorie are un efect neglijabil. Faptul se explică prin structura textelor matematice;

  prin construcţia în etape, în care fiecare etapă se bazează în mod riguros şi explicit pe etapele

  anterioare. În matematică, preluarea noţiunilor, convenţiilor şi rezultatelor anterioare are o

  asemenea amploare, încît reluarea lor, de fiecare dată cînd ele sînt invocate, ar pune la grea

  încercare atenţia şi memoria şi ar sabota funcţia euristică a limbajului”.

  Fenomenul dependenţei la distanţă, în matematică se manifestă în ambele direcţii, pe toată

  întinderea textului. „Limbajul matematic este deci, prin excelenţă, un teritoriu în defavoarea

  permanentă a relaţiilor anaforice şi cataforice” (Solomon Marcus).

  Acelaşi fenomen este prezent şi în poezie unde localul este în conexiune cu întregul şi, nu de

  puţine ori o aglomerare de metafore locale coagulează într-una globală. Este vizibil că sînt

  asemenea dar şi diferite, dependente la distanţă, nu are în poezie, caracterul precis şi explicit pe

  care îl are în matematică: „Legătura dintre local şi global este, în poezie, o operaţie ambiguă,

  interpretabilă într-o infinitate de feluri; ea ţine deci de actul lecturii şi al interpretării, aparţine

  cititorului. Semnificaţiile în matematică au un statut conceptual iar conceptele sînt susceptibile de

  definiţii. Acest fapt le distinge de semnificaţiile poetice, care manifestă o tendinţă anticonceptuală.

  Poezia încearcă să recupereze cu ajutorul contextului ceea ce pierde în materie de dicţionar. De

  aceea ea are nevoie de contexte practic infinite, regăsind astfel, pe o cale complet diferită, o situaţie

  valabilă şi în matematică”.

  Există o antipatie foarte răspîndită,