ariza yonetim hizmet alimi

Download Ariza Yonetim Hizmet Alimi

Post on 05-Jul-2015

208 views

Category:

Business

5 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Ariza Yonetim Hizmet Alimi Bülent Köse Bülent Kose Yolsuzluk İhaleye Fesat Karıştırma

TRANSCRIPT

  • 1. ARIZA YONET|M sUREci vE BAKIMI HizMET ALIMI 1. Periyot MUAYENE KABUL TUTANAGI iSi.DrARIZA YONETIM SUREC| VE BAKIMI HJZMET ALIMI [ Kr.EiciNi rr)t/ri(]ARET LN',NlEgestes YazrhmsozlEf!rI r'.Rilli06to7t2012 40 500 TL(KDV harig) 60 gLin 04.o9.2012 1 Periyot 06/08t2012sozl.E$!rf BEDtl.i sozLf,$IrtYE (;(iRE i$iN s[rri[si (Takim ciinii) soz-l.E$rrr: D GdRri i$i BiriRiLiut:si ct:R[KEN I vARsA si'RE l z-ATILt,L,rRlsI Ru r i/..u r[I|D,i^RiHiL i$iN tiiTiRil_]rESi cERKr:N T.RirtTeknoloiileri Ltd. gti.Kartal Belediye Bagkanh$r Bilgi iglem MudirrlUlu ile yuklenici Egestes Yazrhm Teknolojileri Ltd. $ti. arasrnda imzalanan sozlegme kapsamrnda gergeklegtirilen ARIZA yONETiM SURECI VE BAKIMI H|ZMET ALIMI i9i igin dUzenlenen muayene kabul teklif belgesinden on incelemenin yaprldr!r anlagllmrg olup; 29.06.2012 tarihli makam oluru ile; Bagkan Ersin DEMiR, uye ozge AKDEM|R, Uye Muhammet TUNCA olmak uzere tegkil edilen muiyene ve kabul komisyonumuz, kontrol tegkilatr Bagkanr Burak UZUN TA$'lN ve yUklenici Egesres Ya;rhm Teknolojileri Ltd. gti.'nin de hazlr oldugu halde 0610812012.12 tarihinde igyerine (kabul igin belirtilen yerlere) giderek yuklenicitaraftndan yapllmrg igleri kabul baktmtndan incelemig ve agagrdi yazrh husuilarr tespit etmigtrr. Yapllan igin sdzlesme ve eklerine uygun oldulu vet Feriyodun kabule engei olabilecek eksik, kusur ve anzalann bulunmadr!r gorulmugtur. SoNUQ: Kabul baktmrndan muayene ve inceleme iglemlerinin yaprlmasr gorevi Komrsyonumuza verilmig bulunan soz konusu igin dosyada belirtilen kayrtlarla ve-igin bitirilrn'e tarihi de o6lo}t2)l2 olarak itibar edilmek ilzere kabultrnun yaprlmasr Komiiyonumuzca uygun gori.rtmug ve Bilgi iglem Mudurltrgu Makamlnln onaytna sunulmak irzere igbu Kabul TutanaOr g nlsna-otaral dlzentenmistir..Tarih:0610812012 MUAYENE VE KABUL KOMISYONU Adr,Soyadr Gorev Unvanlarr, imzararrBA$KAN trrsl Bil lgleDEMYuklenicinin Adr, Soyadt veya ,Meslek ve ticaret unvant ve lmzasrUYEUveAKDEMIRMuhammet TUNCA Bilgisayar igletmeniYazrmclrilftY ONAY.....il082012BUBilgiIlifreUdUrUlisi) lllirrl:i:rti i:ir t-: ,,:riiill:,, i),1 r: :,r. .. -..a ) : .i.a-..i1:r:r"

2. ARIZA YONET|M SUREci vE BAKIMI HizMET ALIMI 1. Periyot MUAYENE KABUL TUTANAGT ARIZA YONETIM SURECI VE BAKIMI HiZMET ALIMIt$t.r)laKl.Ef i(iiNi ,Drlr icAREt'( N'.r.r sozl.E$rr -rARiltiEgestcssOzLEliNrg BEt)t:l-i sO7-r.t$IIEYE (;oRt iSill stinusi garrvim