aristotel - metafizika

Download Aristotel - Metafizika

Post on 28-Sep-2015

476 views

Category:

Documents

160 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aristotel, Metafizika, kultura 1973

TRANSCRIPT

 • Naslov originala

  ARISTOTELIS MET APHYSICATQN META TA cIlY~IKA

  PremaizdanjuW. Christ,MCMXXX, Lipsiae; i W. Jaeger,

  MCML VII, Oxonii

  1

  I

  f

  I

  ARISTOTEL

  METAFIZIKA

  PREVEO

  Dr BRANKO B. GAVELA

  PREDGOVOR NAPISAO

  AkademikMILAN BUDIMIR

  KULTURA, 1971.BE~RAD

 • ,\

  II

  'II

  REC-DVE o ARISTOTELU

  Citaoci"Kulturinih" izdanjaimalisuvecprilikeda bududovoljnoobavetenio Aristotelovudelu iivotu.Ne mislim samona odeljak'0 AristoteluusovjetskojIstoriji filozofije pod redakcijomAlek-sandrova,negou prvomreduna prevodeAristote-lovePolitike i Nikomahoveetike.U obata znacajnadelacitalacmoenacipouzdanai opirnaobavetenjau tompogledukoja poticuiz peranaegpriznatogstrucnjakadra M. N. Durica,koji je u isti mahpe-snik,naucniki filozof.Spominjemsvenjegovekva-litetestogato je i rad samogAristotelaobuhvatiosva tri pomenutapravca.

  Ipak samseradoodazvaQpozivukolegeV. Pa-vicevicadakaemnekolikorecio AristotelupovodomovogprevodaAristotelovadela,koje sesmatraglav-nim i presudnimza njegovu celokupnuaktivnost.Ovaj zadatakmislimtakoda izvrimdakaemrec--dveo Aristotelu,i to ne samou vezi s njegovimprethodnicimaPlatonomi Demokritom,negoi ob-zirom na njegovenaslednikeTeofra:staiStratona.Takocese,smatram,mociboljeuocitiizuzetanzna-caj Aristotelovarada ne samoza antickukulturui filozofijunegoi zasvepotonjenaucnikei mislioce,evropskei afro-azijske.Oveposlednjemoramoima-ti u vidu zbogarapskihnaucnikai filozofakojimaumnogom~pogledudugujemopreciznijepodatkeopo-nekimmestimaAristotelovatekstaiz prostograzlogaito su seu arapskimi sirijskimprevodimasacuvali

  v

 • krupni fragmentii ostaciruevinaAristotelovemo-numentalnenaucno-filozofskezgrade.

  Time smo vec dodirnuli glavnu tekocukojaometai sprecavada se u potpunostiuoci,prikaeishvatisveonotosesacuvalopodAristotelovimime-nom.Da bi citalacimaobar nekupredstavuo ve-licini ogromnogdela,dovoljnoje pomenutisamotodapremaopreznojproceniAristotelovazaostavtinaprelazi20.000tampanihstranicadananjeosmine.To znacidaAristotelune dugujemosamodela,negocelubiblioteku.Stoganije cudotoje ovajDanteovmaestropostaou nekurukukan()onskifilozofnesamozakatolickehricanenegoi za islamske.afro-azijskeposlednike.

  Znacili to da je ovaj neobicancovekiz staro-balkanskogStagira bio doistau tolikoj meri i utolikomobimuuniverzalanda je mogaoistovremenosluiti i katolickimteolozimatipa TomeAkvinskogi islamskimmisticarimasvedoIndijskogokeana?Natopitanjemoedonekledaodgovoriupravoovodelokoje izlaeosnovnemisliovog prvogi najvecegPla-tonovog ucenika.

  Obicnose zaboravljada je Aristo!~J.jmao jodvauciteljaosimPlatona:p:rvijenjegcivrodeniotac,lekarnamakedonskomdvoru,a drugije glavniosni-vac antickeaton1istike.Demokritiz Abdere,mladisavremenikPlatonovoguciteljaSokrata.Od ocaNi-komahanasledioje smisaoi intereszabiolokenauke(ali je ~m zaostaoupogledunamedicinskenauke),aodmaterijalisteDemokritauniverzalizam~ ~ojini-je znalaPlatonovaAkademija,jer je planskii svesn6brisalai ignorisalai Demokritai njegove.atomeza-jednosatomizmom.Aristotelutreba.odatipriznanjeda je posledvadesetogod;njegucenjau PlatonovojAkademijisacuvaoobjektivanstavpremaDemokri-tovim pogledima.~tavie,fizicar Straton, sholarh("glavakole")u AristotelovomPeripatuposleTe-ofrasta,priznavaoje, suprotnoAristotelu,postojanjepraznogprostorakoji okruujeminima,ali nije pri-znavaokontinuiranivakuumu Demokritovomsmislu.VI

  Mi ovdene moemoulaziti u detaljepojedinihucenjafilozofskihkolau Atini, ali moramonaglasitiokolnostda seAristotelovoucenjenemoepravilnoni posmatrati,ni ocenitiakogaodvojimoodnjegovihglavnihprethodnika,Platonai Demokrita,i ako gaizdvojimo'odonog.tosuu prirodnimnaukamauci-nili njegoviucenicii naslednici,Teofrastu botanicii mineralogiji,aStraton u fizici i .medicini,Eudemu matematickimnaukamai Aristoksenu muzickim.Narocitotreba'istaciokolnostdaje StratonkaoTeo-frastovnasledniki glavaAristotelovogPeripatapri-hvatioDemokritovmaterijalizami takoupravioPe-ripatu novomepravcukoji je sasvimsuprotanAri-stotelovojmetafizicii teologiji.

  Takvihkolebanjai protivrecnosti,pa i vracanjana staroi predeno,imamoi kod samogAristotela.lako mu je otacbio lekar i bezobzirana to to sesam Aristotel bavio eksperimentomi neposrednimposmatranjem,sve u suprotnostisPlatonovim ra-cionalistickimspekulacijama,Aristotelovipogledinaljudskimozaki njegovefunkcijepokazujuocigledannazadakpremaucenjimastarijeHipokratovekole.Isto takavnazadaku shvatanjimaovoguniverzalnognaucnikamoemokonstatovatii u njegovojastrono-miji kojazaostajezaEudoksomi kojapobijaobrtanjeZemljeoko svojeose.Ovanazadovanjau ucenjimaosnivacabiolokihnauka moguse objasnitisamotimetoje, za razlikuod svoguciteljaPlatona,kojije preuzeood pitagorovacaposebnointeresovanjeza matematickenauke, osobitostereometriju,bioprilicno slab matematicar.

  Ali nesamoto.Ni upogledupostankadravenijeAri~totelu osnovnimshvatanjimaotiaomnogona-predod.svoguciteljaPlatona.Platonuje sasvimjasnoda ljeporodicanije moglaosnovatibezdravei predrave,dokje zaAristotelakaosasvimprirodanputizgledaloracenjeodmanjegka vecem,odprostijegka sloenijem,jer on smatradaje postalai postojalanajpreporodica,pa naselje,zatimoptinai najzad

  'VII

 • drava.Paipakdravno-pravniteoreticarii podkrajprologvekastojenagleditudaseu pogledudru-tvenihnaukamoramovratitinaAristotela,kojina-lazidaje boljabasi1ejaodaristokratije,a aristokra-tijaodpoliteje,pogotovotoseu basilejimoeostva-riti idealanslucajdoivotnogvladara,dokPlatonovuidealnudravutrebadarukovodenaucnici,odnosnofilozofi,kakotaj izrazglasigrcki.

  Kolikoje Aristotel,i poredsvih158proucenihdravnihuredenja,biozaostaou pogledudrutveno-politickihshvatanjavidi senajboljepo tometoujednompismukorisvogucenikaAleksandraVelikogto je proglasiojednakostizmeduHelena,u kojetrebadaspadajui AleksandroviMakedonci,i pobe-denihPersijanaca,koji suzaAristotelavarvarii po-rednjihovenaukei tehnikesamostogatonego-voregrcki.OvakavnazadanstavAristotelovmoeseobjasnitinjegovimcudnimshvatanjemdaimalju-dikojisuodpriroderobovii, opet,drugihkojisuodprirodeslobodni.

  I u drugimdisciplinamamogusenacineobja-njivesuprotnostii protivrecnosti,svojstvenesva-komuniverzalnomenciklopedisti.Iako je Aristotelkaoorganizatorostaviodalekoza sobomsvesvojeucitelje,iakoseodlikovaojedinstvenimdaromzapo-smatranjei naokobeznacainihcinjenicau prirodi,ipakminesmemozaboravitidasumnogeprotivrec-nostinastaleotudtoje ovajneumornii neobicnoplodninaucniki filozofmnogoradioi mnogostva-rao.ZarazlikuodsvogglavnoguciteljaPlatona,onseraspitivaokodribarai lovacazanekepojaveuprirodi.Razumesedaje proucavaoi doplatonskefi-lozofe,pogotovokrupnuzaostavtinuprvihatomista,kojaje imalauniverzalankarakter,jer je uzelauobziri formalne,i prirodne,i drutvenenauke.

  Medutim,neke'protivrecnostimogubiti i pri-vidne,jer dolazeotudtoseizucav~njeAristotelovezaostavtinenalaziteknapocetku.Poslednjihdece-nijafilolozii istoricarikoji utvrdujui interpretirajutekstovepocelisupoduticaiemEnglezaRosai Nem-VIn

  ca Jegerada temeljitijeispitujutekstovesacuvaneu Aristotelovukorpusu.Stil gotovosvihtihtekstovakojimadanasraspolaemonezasluujenikakoonuvisokupohvalukojuAristoteludajeCicerongovo-recidaje zlatan.IzuzetakcinipolitickaistorijaAti-nepronadenau Egiptukrajemprologveka.

  Vecseod ranijeznadaje Aristoteldraodveetnje(";EQl.1ca1;O~)svakogdana- jutarnjui vecer-nju. Jutarnjaje bila odredenaza starijeucenikeiimalaje sasvimnaucno-istraivackikarakter,a ve-cernjazairi krugsanaucno-popularnomtendenci-jom.Razumesedasusamopredavanjaiz ovogve-cernjegkursabilapodesnazapublikaciju,jer subilaredigovanakakotreba,ali predavanjasajutarnjegkursaimalasukarakterstudentskihbeleaka,odno-snopredavacevapodsetnika.Mislig'edapretenave-cinasacuvanihdelaAristotelovihspadau preda-vanjasajutarnjeetnjei dau timpredavanjimanijeuvekprostastvarpouzdanorazlikovatirecipreda-vacai dometke,odnosnogrekeu reprodukciji,kojepoticuodnjegovihslualaca.Pri tometrebaistacidaje u Peripatuvladalapotpunaslobodasvestranediskusijei dasusemoglacutii zabeleitisuprotnamiljenja.Iz svihtihrazlogamiu Aristotelovimtek-stovimanailazimocestonesamonavarijantei pro-tivrecnosti,negoi na ponavljanjai upucivanjanadrugamesta,kojih,naalost,nema.

  Stogaje vrlo teakposaodaseutvrdeglavnerazvojnelinijekojimasekretalai napredovalaAri-stotelovanaucnai filozofskamisao.Slicnatekoca,madamnogomanja,postojalaje veci prilikomre-konstrukcijeplatonizma,odnosnohronologijePla-tonovihdijaloga,iakozaPlatonovtekstznamosa-svimpouzdanodaje samonjegovidatu nemoemotraitiostatkestudentskihtabaka,kaokodAristote-lovateksta.Ipaksu istraivacikaoLutoslavski,Di-tembergeri mojuciteljArnimpronalimetodkojisezovejezickastatistikadabi pomocunjegarekon-struisa1ievolucijuPlatonovp.filozofskemisli.Ovastatistika,samoremtablicai procenata,uzimaprven-

  IX

 • stvenou obzir svezei prelaznefraze,kaotoje tovec ranije radenoprilikom rekonstrukcijeGeteovateksta.Ovaj metodopravdanje kod pisacakoji sedecenijamabavepisanjem.Platon i Getepisali suprekopolaveka,a Aristotelnekihtridesetakgodina.

  Ali kod Aristotelaje nevoljau tom to nismouvek nacistota je iz njegovapera,a ta je delonjegovihucenikai naslednika.Kako je poznato,slic-nusituacijuimamoi u kolamavelikihslikara.Poredsvegatoga,istraivacise nadajuda ce detaljnomiminucioznomanalizomtekstai misli, reci i termina,koje je i samAristotelneobicnouV8avao,doci doboljeguvidai saznatiglavnii pravitokAristotelovihmisli.Aristotelovstil i prozanjegovekolenalazesena prekretniciu istoriji grckogjezika.Dok Platonpie klasicnimstilom atickogdijalekta,dotle se.uAristotelovutekstususrecusvevie pojavehelenil-sticke?!.OLv,;, optegdijalekta,cija je bazaipakatickidijalekat.Ali to nije jedinatekoca.Svakiveliki pi-sacimasvoj stil i svoj ritam,ima individualnuka-dencukojomzavravafrazu i periodu.To sepoka-zalo pri ispitivanjuCiceronovihklauzula.StogajefoneticarSiferspostaviozahtevda filolozine.smejuraditi samoocima,negoi uimaakoeledaprodruu sutinuindividualnogstila velikih pisaca.on za-htevaanalizuzvukakoji je v