aprovació inicial modificació puntual nnss sistema equipament i escoles velles del pasteral

Download Aprovació Inicial modificació puntual NNSS sistema equipament i escoles velles del Pasteral

Post on 24-Jul-2016

217 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • Ajuntament de la Cellera de Ter

  MODIFICACI PUNTUAL DE LES NORMES SUBSIDIRIES DE LA CELLERA DE TER

  - SISTEMA DEQUIPAMENT I ESCOLES VELLES DEL PASTERAL -

  LA CELLERA DE TER (LA SELVA)

 • 1 MODIFICACI PUNTUAL DE LES NNSS DE LA CELLERA A LES ESCOLES VELLES DEL PASTERAL

  INDEX

  1. MEMRIA .................................................................................................................................................. 2 1.1. Marc jurdic .................................................................................................................................... 2

  1.1.1 Planejament urbanstic i territorial vigent: 2 1.1.2 Planejament urbanstic i territorial vigent: 2 1.1.3 Legislaci vigent: 2 1.1.4. Determinacions, contingut i tramitaci 2

  1.2. Objecte de la modificaci ............................................................................................................. 3 1.3. Iniciativa, oportunitat i convenincia de la modificaci ............................................................. 4 1.4. Situaci i mbit de la modificaci ................................................................................................ 5 1.5. Normativa vigent i ordenaci actual ............................................................................................ 6 1.6. Normativa i ordenaci proposada ................................................................................................ 7

  2. ESTUDIS I INFORMES COMPLEMENTRIS ........................................................................................... 8 2.1. Improcedncia de la memria social ........................................................................................... 8 2.2. Improcedncia de linforme de sostenibilitat ambiental ............................................................ 9 2.3. Improcedncia de lestudi de mobilitat generada ....................................................................... 9

  3. NORMATIVA URBANSTICA PROPOSADA .......................................................................................... 11

  4. PLNOLS I.1 Situaci i mbit de planejament Sense escala I.2 Planejament vigent E: 1/1.000 I.3 Planejament vigent adaptat a cartogrfic E: 1/1.000 O.1 Proposta dordenaci E: 1/1.000

 • 2 MODIFICACI PUNTUAL DE LES NNSS DE LA CELLERA - SISTEMA DEQUIPMENTS I ESCOLES VELLES DEL PASTERAL -

  MEMRIA

  1. MEMRIA

  1.1. MARC JURDIC

  1.1.1 Planejament urbanstic general vigent: El planejament urbanstic general sn les Normes Subsidiries de Planejament (dara endavant NNSS), aprovades definitivament per la Comissi Territorial de Girona, en data 2 de juny de 1993 (DOGC nm.1793, de 6 de setembre de 1993) Les Normes Urbanstiques varen ser introdudes en un text refs, el qual la Comissi dUrbanisme de Girona va donar conformitat en data 29 de juny de 2006 (DOGC nm.4702, de 22 dagost de 2006). En lmbit de la present modificaci puntual de les NNSS s daplicaci la Modificaci N3 de la Modificaci puntual de les Normes Subsidiries Delimitaci precisa del sl urb en lmbit del carrer de les Brugueres, aprovada definitivament per la Comissi dUrbanisme de Girona en data 16 de desembre de 1999 i conformitat del text refs 5 de juliol de 2000 (DOGC nm 3228, de 19 de setembre de 2000).

  1.1.2 Planejament urbanstic i territorial vigent: La Cellera de Ter est afectat pel Pla territorial de les Comarques Gironines aprovat definitivament el 14 de setembre de 2010 (DOGC nm.5735, de 15 doctubre de 2010).

  1.1.3 Legislaci vigent:

  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 dagost, pel qual saprova el text refs de la Llei durbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 de febrer (TRLU). Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'urbanisme, modificat pel Decret 80/2009, de 19 de maig, pel qual sestableix el rgim jurdic dels habitatges per fer efectiu el dret de reallotjament (RLU). Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual saprova el Reglament sobre protecci de la legalitat urbanstica (RPLU). RDL 7/2015, de 30 doctubre, pel qual saprova el text refs de la Llei de sl i Rehabilitaci Urbana.

  1.1.4. Determinacions, contingut i tramitaci

  Lart. 118.1 del RLU estableix que les modificacions dels plans urbanstics han de contenir les determinacions adequades a llur finalitat especfica, dentre les prpies de la figura de planejament modificada i, en qualsevol cas, han de:

 • 3 MODIFICACI PUNTUAL DE LES NNSS DE LA CELLERA - SISTEMA DEQUIPMENTS I ESCOLES VELLES DEL PASTERAL -

  MEMRIA

  a) Justificar la convenincia de la modificaci i de les noves determinacions que sintrodueixen.

  b) Identificar i descriure, en la documentaci escrita i grfica, les determinacions i les normes urbanstiques objecte de modificaci.

  c) Establir, mitjanant les normes urbanstiques i els plnols dordenaci corresponents, les determinacions que sintrodueixen amb la modificaci i que substitueixen les precedents.

  d) Justificar el compliment, si sescau, de lincrement de les reserves de sl per a espais lliures pblics i equipaments pblics.

  Dacord amb lart. 118.4 del RLU, les modificacions dels plans urbanstics han destar integrades per la documentaci adequada a la finalitat, contingut i abast de la modificaci. En tot cas, han dincorporar linforme ambiental corresponent les modificacions de plans urbanstics que se sotmetin a avaluaci ambiental o aquelles altres que tinguin alguna repercussi ambiental. Tamb sha dincorporar un estudi davaluaci de la mobilitat generada, en els casos que aix ho estableixi la legislaci vigent.

  Lart. 96 del TRLU estableix que la modificaci de qualsevol dels elements duna figura de planejament urbanstic se subjecta a les mateixes disposicions que en regeixen la formaci, amb les excepcions que sestableixin reglamentriament i les particularitats establertes al mateix.

  Laprovaci inicial i la provisional se subjectar al que estableix lart. 85 del TRLU. L'aprovaci definitiva, tal com estableix larticle 80 del TRLU correspon a la Comissi Territorial d'Urbanisme de Girona,

  1.2. OBJECTE DE LA MODIFICACI

  El text refs de les Normes Urbanstiques de les Normes Subsidiries regula el Sistema dEquipaments en larticle 5.7 Equipaments. Larticle distingeix diferents tipologies dequipaments en funci de ls. Aquesta regulaci dels usos permesos en els equipaments es redueix a un llistat que no coincideix amb el que estableix la llegenda del plnols dordenaci.

  En la llegenda dels plnols dordenaci la definici dalgunes claus del Sistema dequipaments no coincideix amb la de les normes urbanstiques. Comparant el llistat de les Normes urbanstiques amb el dels plnols dordenaci sobserven diverses contradiccions

 • 4 MODIFICACI PUNTUAL DE LES NNSS DE LA CELLERA - SISTEMA DEQUIPMENTS I ESCOLES VELLES DEL PASTERAL -

  MEMRIA

  NNUU Plnols d'ordenaci

  1.4.a Pblic administratiu administratiu

  1.4.b Escola escolar

  1.4.c Cultural cultural

  1.4.d Religis religis

  1.4.e Sanitari asssitencial sanitari

  1.4.f Esportiu esportiu

  1.4.g Comercial escorxador

  1.4.h Escorxador cementiri

  1.4.i comercial

  1.4.j Serveis Pblics aparcament

  1.4.k Cementiri gasolinera

  Recentment lAjuntament de La Cellera ha iniciat el procs per rehabilitar ledifici de les Escoles Velles del Pasteral amb la idea de donar-li un s cultural atenent a lemplaament i lentorn en que es troba i linters histric, arquitectnic i cultural de ledifici.

  Ats que lnic s adms en les NNSS s el descola (clau 1.4.b) es fa necessari permetre nous usos a aquest edifici.

  Per donar resposta als extrems exposats el present document t per objecte: 1. Davant les mancances de regulaci i les contradiccions, entre les NNUU i els plnols

  dordenaci de les NNSS, aquesta modificaci t per objecte establir una regulaci detallada dels usos permesos en el Sistema dequipaments.

  2. En ledifici de les Escoles Velles, davant de linters en destinar ledifici de lescoles velles del Pasteral a usos culturals i tenint en compte la dificultat denquibir-hi una escola, aquesta modificaci t per objecte admetre en les escoles velles del Pasteral tamb usos culturals que li donin sentit a una rehabilitaci respectuosa amb ledifici i integrada a lentorn.

  1.3. INICIATIVA, OPORTUNITAT I CONVENINCIA DE LA MODIFICACI

  La present modificaci puntual s promou per iniciativa de lAjuntament de La Cellera. Loportunitat i convenincia de la present modificaci es justifica en la necessitat de donar coherncia i corregir les mancances que les NNUU de les NNSS estableixen en els usos dels sistemes dequipaments i en la finca de les Escoles Velles del Pasteral. Linters general de la present modificaci rau en establir claredat jurdica en la regulaci dels usos dels sistemes dequipaments i en fixar les condicions idnies que permetin rehabilitar ledifici de les Escoles Velles del Pasteral donant-li un s idoni per a la collectivitat.

 • 5 MODIFICACI PUNTUAL DE LES NNSS DE LA CELLERA - SISTEMA DEQUIPMENTS I ESCOLES VELLES DEL PASTERAL -

  MEMRIA

  1.4. SITUACI I MBIT DE LA MODIFICACI

  Ledifici de les Escoles Velles del Pasteral es troba en el carrer de les Brugueres integrat en un teixit dedificacions alineades a vial, vinculades a lactivitat agrcola, que han anat situant-se a la cara nord del carrer, a linici daquest, i al sud al tram del final del carrer. s un carrer separat del nucli urb una distncia aproximada d1,5 a 2 kilmetres.

  Lentorn est envoltat per sl no urbanitzable i t diversos indrets, molt propers, amb atractius paisatgstics, culturals i turstics. Shi troben:

  - jaciments prehistrics (les coves del Pasteral, poblat ibric de Colldegria), - el pas del riu Ter (les vores del Ter, el pant del Pasteral, la pressa Xica), - itineraris histrics i sender

Recommended

View more >