apple tv 3rd gen setup dk

Download Apple Tv 3rd Gen Setup Dk

Post on 21-Apr-2015

225 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Velkommen Du ser Apple TV.

Denne vejledning indeholder alle de oplysninger, du behver for at kunne g fra indstilling til sofa.

IndholdsfortegnelseKapitel 1: Tilslut.7 Kassensindhold 8 KastetblikpAppleTV 10 Hvaddubehver 11 IndstillingafAppleTV

Kapitel 2: Konfigurer.16 KonfigurereAppleTV 17 OpretteforbindelsetiliTunes

Kapitel 3: Se.20 BrugeAppleRemote 21 Fjernbetjeningensfunktionerigrundtrk 21 ParreAppleTVmedenfjernbetjening 22 OphvepardannelsenmellemAppleTVogenfjernbetjening 23 Udskiftebatterietifjernbetjeningen 24 Lejefilmogkbetv-udsendelser

Indholdsfortegnelse

3

Kapitel 4: Problem? Intet Problem.26 Fejlfinding 31 NulstillealleindstillingernepAppleTV 32 GendanneAppleTV 33 Serviceogsupport 33 Serie-ogmodelnumre 34 Vedligeholdelseogrengring

4

Indholdsfortegnelse

1Tilslut.www.apple.com/dk/support/appletv

BrugAppleTVtilatsefilmogtv-udsendelseriiHD-formatdirektefraiTunes Storepditfjernsyn.AfspilindholdfraNetflix,sedirekteogarkiveredesports-og nyhedsudsendelser,ognydpodcasts,YouTube,Vimeooginternetradio.Stream dinmusikogdinefotografierfraiCloud,ellerafspiliTunes-indholdtrdlstfraen Macellerpc.Selysbilledshowpfuldskrmfradinmageligepladsisofaen. OgmedAirPlaykandutrdlstvisediniPhone-,iPad-ogiPodtouch-skrmp AppleTVellerdublerediniPhone4S-elleriPad-skrm. Bemrk: Indholdstilgngelighedafhngeraflandet.AirPlaykrveren kompatibeliOS-enhedog-version.

6

Kapitel 1 Tilslut.

Hvis du vil have oplysninger om Hvad du har brug for Indstilling af Apple TV Indstilling af netvrksforbindelsen Brug af Apple Remote Fejlfinding til Apple TV Sikkerhedsoplysninger og garanti til Apple TV

Henvises til Hvaddubehverpside10 IndstillingafAppleTVpside11 KonfigurereAppleTVpside16 BrugeAppleRemotepside20 Fejlfindingpside26 DenmedflgendeApple TV Vejledning om vigtige produktoplysninger

Kassens indhold

Netledning

Apple Remote

Bemrk: Netledningensermskeanderledesudendden,dervisespbilledet.

Kapitel 1 Tilslut.

7

Kast et blik p Apple TV

IR-modtager

Statuslampe

Port til strmforsyning

G Ethernet-port

HDMI-port

d Micro USB-port

Optisk digital lydport

8

Kapitel 1 Tilslut.

IR-modtager BrugessammenmeddenmedflgendeAppleRemotetilbetjeningafAppleTV. Statuslampe Statuslampenblinkerlangsomt,nrAppleTVstarter.NrAppleTVertndt,lyser statuslampen.SeStatuslampepside27.

d

Port til strmforsyning StdenmedflgendenetledningiportentilstrmforsyningpAppleTV. HDMI-port SlutAppleTVtilHDMI-portenpetHD-fjernsynvha.etHDMI-kabel. Micro USB-port Tilserviceogdiagnosticering. Optisk digital lydport SlutAppleTVtilenhjemmebiografmodtagermedenoptiskdigitallydportvha.et optiskdigitaltlydkabel(kaldesogsetS/PDIF-ellerTOSLINK-kabel).

G Z

Ethernet-port HvisnetvrketerEthernet-baseret,skaldutilslutteetEthernet-kabel. Indbygget 802.11n Wi-Fi-teknologi SlutAppleTVtildettrdlsenetvrk.

Kapitel 1 Tilslut.

9

Hvad du behverFrdukanbegyndeatbrugeAppleTV,skalduhaveflgende:

HD-fjernsynEtHD-fjernsyn(HDTV),derkanvise720peller1080pvideo

Kabler EtHDMI-kabeltilatslutteAppleTVtilfjernsynet Etoptiskdigitaltlydkabel(valgfrit)

Netvrk Ettrdlst802.11a,b,gellernWi-Fi-netvrk(trdlsstreamingafvideokrver

802.11a,802.11geller802.11n)eller10/100Base-TEthernet-netvrk Enbredbndsforbindelsetilinternettet(DSL,kabelellerLAN) Etbrugernavnogenadgangskodetildettrdlsenetvrk(hvisdubrugeret)

Software og kontiFrdukanafspilleindholdfraenMacellerpcpAppleTV,skalduhave: iTunes10,5ellerennyereversion EnApple-id,sdukanlejefilmellerkbetv-udsendelserfraiTunesStoreog

brugeDelingihjemmettilatstreameindholdfraenMacellerpc EnNetflix-kontotilstreamingafindholdDerkankrvesandrekontiforatsikre

fuldadgangtilnogetinternetindhold.

10

Kapitel 1 Tilslut.

Indstilling af Apple TVAppleTVsluttestilfjernsynetviaenHDMI-port,sombdelevererlydogvideo. FrduindstillerAppleTV,skaldusepportenepbagsidenaffjernsynetforat sikredig,atduharderigtigekabler. Et HDMI-kabel: DukanslutteAppleTVtiletHD-fjernsynelleren

hjemmebiografmodtagermedenHDMI-portvha.etHDMI-kabeltil bdevideooglyd. Et optisk digitalt lydkabel (valgfrit) Brugdettekabel,hvisduvilslutte

AppleTVtilenlydmodtager. Vigtigt: FrduslutterAppleTVtilenstikkontakt,skaldulsealle instruktionernetilinstalleringogsikkerhedsoplysningerneiden medflgendeVejledning med vigtige produktoplysninger.

Kapitel 1 Tilslut.

11

Trin 1: Tilslutte kablerne1 StdeneneendeafHDMI-kabletiportenpbagsidenaffjernsynet. 2 StdeneneendeafkabletiHDMI-portenpbagsidenafAppleTV. 3 Hvisdubrugeretoptiskdigitaltkabeltillyd,skaldusttedeneneendeafkablet ilydindgangenpmodtagerenellerfjernsynetogdenandenendeidenoptiske digitalelydportpbagsidenafAppleTV.HDMI-port HDMI-port

Apple TV Fjernsyn HDMI-kabel

Bemrk: Denindbyggede802.11Wi-Fi-teknologiforbinderAppleTVmeddet trdlsenetvrk.HvisditnetvrkerEthernet-baseret,skalduslutteAppleTVtil netvrketviaetEthernet-kabel.

12

Kapitel 1 Tilslut.

Trin 2: Tilslut netledningenStdeneneendeafnetledningeniportentilstrmforsyningpbagsidenaf AppleTVogdenandenendeienstikkontakt.Port til strmforsyning

Vigtigt: AnbringingengenstandeovenpAppleTV.Genstande,deranbringes ovenpenheden,kanforstyrredettrdlsesignal.AnbringikkeAppleTVoven pandetelektroniskudstyrietskab.

Trin 3: Tnd fjernsynet, og vlg en indgangFrstegangdubrugerAppleTV,hjlperenhedendigmedatvlgeetsprogog etnetvrk.SeKapitel2,Konfigurer.pside15. , Hvisdukunserensortskrm,frstegangdubrugerAppleTV,skaldu kontrollere,atkablerneertilsluttetdenindgang,derervalgtpfjernsyneteller hjemmebiografmodtageren.SeKapitel4,Problem?IntetProblem.pside25og , dendokumentation,derfulgtemedfjernsynet,foratlseomindgangene.

Kapitel 1 Tilslut.

13

2Konfigurer.www.apple.com/dk/support/appletv

AppleTVhjlperdigmedatvlgeogkonfigureredintrdlse netvrksforbindelseogmedatopretteforbindelsetiliTunesp computeren,hvisduvilseellerlyttetilindholdetafditiTunes-bibliotek.

Konfigurere Apple TVDuskalhaveditbrugernavnogdinadgangskodetilnetvrket(hvisdubrugeret) ogAppleRemotevedhnden,nrdukonfigurererAppleTV.Srgfor,atder ikkeernogenforhindringermellemfjernbetjeningenogAppleTV.Dufinder oplysningerombrugenaffjernbetjeningeniKapitel3,Se.pside19. , Hvisdu: Bruger et Ethernet-netvrk med kabler,finderAppleTVautomatisknetvrket. Bruger et trdlst netvrk, hjlperAppleTVdigmedatvlgeogkonfigurere

netvrksforbindelsen.

Oprette forbindelse til det trdlse netvrkAppleTVhjlperdigmedatopretteforbindelsetildettrdlsenetvrk.Hvisdu brugeretbrugernavnogenadgangskodetilnetvrket,skalduhavedemparat. BrugAppleRemotetilat: 1 Vlgenetvrketplisten,ellerskrivnavnetpnetvrket,hvis netvrketerskjult. 2 Indtastedinadgangskodetilnetvrket(hvisdubrugeren).

16

Kapitel 2 Konfigurer.

Hvisduopretterforbindelsevha.DHCP,skaldumskeskriveIP-adressen, subnetmaskensamtrouter-ogDNS-adressen. Dufrdiggrindstillingafnetvrksforbindelsenvedatflgeinstruktionerne pskrmen.

Oprette forbindelse til iTunesFrdukanfadgangtilindholdetiditiTunes-bibliotekmedAppleTV,skal iTunes10.5ellerennyereversionvreinstalleretpcomputeren.Dufinderen oversigtoversystemkraviSoftwareogkontipside10.

Opdatere iTunes-softwareDubropdateretildennyesteversionafiTunes. P en MackandubrugeSoftwareopdateringtilatopdateretildennyeste

versionafiTunes.ForatbrugeSoftwareopdateringskalduvlgeApple()> Softwareopdatering. P en Windows-computerkanduhentedennyesteversionafiTunesviaiTunes-

hjlp.bniTunes,ogvlgHjlp>Sgefteropdateringer.

Indstille Deling i hjemmetNrduharindstilletnetvrksforbindelsen,skalduindstilleiTunesogAppleTV tilatdeleindholdetafditiTunes-bibliotek.BrugDelingihjemmetiiTunesogp AppleTVtilatdeleiTunes-biblioteketpencomputerplokalnetvrket,hvor Delingihjemmeterindstillet.

Kapitel 2 Konfigurer.

17

Du indstiller Deling i hjemmet i iTunes p flgende mde: 1 bniTunespcomputeren. 2 VlgAvanceret>SlDelingihjemmettil. 3 SkrivdinApple-idog-adgangskode,ogklikderefterpOpretDelingihjemmet. 4 Gentagtrin1til3palledecomputere,derskalbrugestilDelingihjemmet. DukanfoplysningeromiTunes,hvisdubneriTunesogvlgerHjlp> iTunes-hjlp. Du indstiller Deling i hjemmet p Apple TV p flgende mde: 1 VlgIndstillinger>ComputerepAppleTV. 2 VlgSlDelingihjemmettil,ogskrivderefterdensammeApple-id og-adgangskode,somduskrevpcomputeren.

18

Kapitel 2 Konfigurer.

3Se.www.apple.com/dk/support/appletv

Lsvidere,hvisduvilvide,hvordandubrugerAppleRemotemedAppleTV.

Bruge Apple RemoteBrugAppleRemotetilatjustereAppleTV-indstillingerognavigereiditindhold. Srgfor,atderikkeernogenforhindringermellemfjernbetjeningenogAppleTV.Op Venstre NedMENU

Vlg Hjre

Menu

Afspil/pause

20

Kapitel 3 Se.

Fjernbetjeningens funktioner i grundtrkDubrugerAppleRemotepflgendemde:Hvis du vil Blade gennem kommandoer p menuer Vlge en kommando p en menu Vende tilbage til forrige menu Genoptage eller stte den aktuelle afspilning p pause Vende tilbage til hovedmenuen Nulstille Apple TV Skal du TrykkepOp,Ned,VenstreellerHjre. TrykkepVlg TrykkepMenu TrykkepAfspil/pause() HoldeMenunede HoldeMenuogNednede,indtilstatuslampen pAppleTVblinkerhurtigt

OpogNedpAppleRemotejustererikkelydstyrkenpfjernsyneteller modtageren.Brugdenfjernbetjening,derfulgtemedfjernsynetellermodtageren, tilatndrelydstyrken.

Parre Apple TV med en fjernbetjeningAppleRemotearbejdervha.denindbyggedeIR-modtagerpAppleTV.Dukan indstilleAppleTVtilkunatarbejdemeddenmedflgendefjernbetjeningvedat parreAppleTVogfjernbetjeningen. Du parrer Apple TV med den medflgende fjernbetjening p flgende mde: 1 PegdirektepAppleTVmedfjernbetjeningen. 2 TrykpogholdMenuogHjrenedei6sekunder.Kapitel 3 Se. 21

Eller du kan: 1 Vlg

Recommended

View more >