apa itu 5s? a itu 5s?

Download APA ITU 5S? A ITU 5S?

Post on 13-Jan-2017

340 views

Category:

Documents

31 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • APAPAPAPAPA ITU 5S?A ITU 5S?A ITU 5S?A ITU 5S?A ITU 5S?

  SEIRI SEIRI SEIRI SEIRI SEIRI SISIHMengasingkan barang-barang yang tidak diperlukandi tempat kerja dan membuangkannya

  SEITSEITSEITSEITSEITON ON ON ON ON SUSUNSusun barang-barang yang diperlukan dengan teratursupaya ianya mudah diambil untuk digunakan

  SEISOSEISOSEISOSEISOSEISO SAPUBersihkan tempat kerja anda dengan rapi supaya tiadahabuk di atas lantai, mesin dan perkakas

  SEIKETSEIKETSEIKETSEIKETSEIKETSUSUSUSUSU SERAGAMMemelihara taraf penjagaan kebersihan dan penyusunantempat kerja yang tinggi pada setiap masa

  SHITSHITSHITSHITSHITSUKESUKESUKESUKESUKE SENTIASA AMALMelatih pekerja mematuhi peraturan penjagaankebersihan yang baik dengan sendirinya

  0000011111

 • MengMengMengMengMengasingkasingkasingkasingkasingkan baran baran baran baran barang-barang-barang-barang-barang-barang yang yang yang yang yangangangangangtidak dipertidak dipertidak dipertidak dipertidak diperlukluklukluklukan di tan di tan di tan di tan di tememememempat kpat kpat kpat kpat kerererererja danja danja danja danja danmembuangkmembuangkmembuangkmembuangkmembuangkannannannannannyyyyyaaaaa

  SEIRI SEIRI SEIRI SEIRI SEIRI SISIH

  1S1S1S1S1S

  0202020202

 • BBBBBAAAAAGGGGGAIMANAIMANAIMANAIMANAIMANA MELA MELA MELA MELA MELAKAKAKAKAKSSSSSANANANANANAKANAKANAKANAKANAKANSISIHSISIHSISIHSISIHSISIH DI TEMP DI TEMP DI TEMP DI TEMP DI TEMPAAAAAT KERJT KERJT KERJT KERJT KERJA?A?A?A?A?

  1S1S1S1S1S

  0303030303

  SISIHSISIHBahan tidak diperlukan

  Bahan diperlukan

  Bahan tidak diperlukan dan senang dibuang Bahan ada nilai untuk dijual Bahan tiada nilai tapi kos tinggi untuk dihapuskan

  Bahan tidak digunakan tapi mesti di simpan Bahan kadangkala digunakan Bahan digunakan selalu

  Buang serta merta Cari jalan untuk mengurangkan kos dan jalan selamat untuk dihapuskan

  Letakkan berdekatan tempat penggunaannya Letakkan jauh sedikit Mesti disimpan berasingan dengan pengenalan yang jelas

 • 1S1S1S1S1S

  LLLLLANANANANANGKAH-LGKAH-LGKAH-LGKAH-LGKAH-LANANANANANGKAH YGKAH YGKAH YGKAH YGKAH YANANANANANGGGGGHARHARHARHARHARUS DIAMBIL UNTUK US DIAMBIL UNTUK US DIAMBIL UNTUK US DIAMBIL UNTUK US DIAMBIL UNTUK SEIRISEIRISEIRISEIRISEIRIGunakGunakGunakGunakGunakan Kan Kan Kan Kan Kad Nad Nad Nad Nad Noooootis Ptis Ptis Ptis Ptis Pembuangembuangembuangembuangembuangananananan

  Pertama sekali, kenalpasti barang-barang yang kelihatan tidakdiperlukan

  Kemudian tampalkan Kad Notis Pembuangan (Disposal Notice Card)kepada setiap barang-barang tersebut dengan menerangkan:1-1-1-1-1- apa barang tersebut2-2-2-2-2- mengapa barang tersebut berada di situ3-3-3-3-3- barang kepunyaan siapa atau berasal dari mana, dan4-4-4-4-4- bila barang tersebut harus dihapuskan

  Di penghujung masa yang ditetapkan (misalnya 1 atau 2 bulan selepas penampalan notis itu), kad tersebut diteliti semula untukmelihat samada sesiapa yang mempunyai keperluan untukmenyimpan barangan tersebut

  Adalah disarankan agar pendekatan ini digunakan secara meluasdi sesuatu jabatan itu dan melibatkan semua kakitangan di setiapperingkat

  0000044444

 • MenMenMenMenMenyusun baryusun baryusun baryusun baryusun barang-barang-barang-barang-barang-barang yang yang yang yang yang diperang diperang diperang diperang diperlukluklukluklukananananandengdengdengdengdengan tan tan tan tan terererereratur supaatur supaatur supaatur supaatur supayyyyya mudah diambila mudah diambila mudah diambila mudah diambila mudah diambiluntuk digunakuntuk digunakuntuk digunakuntuk digunakuntuk digunakananananan

  TTTTTememememempat untuk semuapat untuk semuapat untuk semuapat untuk semuapat untuk semua Semua di tSemua di tSemua di tSemua di tSemua di tememememempatnpatnpatnpatnpatnyyyyyaaaaa

  SEITSEITSEITSEITSEITON ON ON ON ON SUSUN

  2S2S2S2S2S

  0505050505

 • BBBBBAAAAAGGGGGAIMANAIMANAIMANAIMANAIMANA A A A A SUSUNSUSUNSUSUNSUSUNSUSUN DI TEMP DI TEMP DI TEMP DI TEMP DI TEMPAAAAATTTTTKERJKERJKERJKERJKERJA ANDA ANDA ANDA ANDA ANDA?A?A?A?A?

  SISIHSISIH

  Bahanselalu

  diperlukan

  SUSUNSUSUN

  Bahan digunakan selalu Bahan kadangkala digunakan Bahan tidak digunakan tapi mesti di simpan

  Mesti disimpan di dalam setor dengan pengenalan yang jelas Boleh ditempatkan jauh sedikit

  2S2S2S2S2S

  0606060606

 • MemberMemberMemberMemberMembersihksihksihksihksihkan tan tan tan tan tememememempat kpat kpat kpat kpat kerererererja anda dengja anda dengja anda dengja anda dengja anda denganananananrrrrrapi supaapi supaapi supaapi supaapi supayyyyya tiada habuk di lanta tiada habuk di lanta tiada habuk di lanta tiada habuk di lanta tiada habuk di lantai, meja,ai, meja,ai, meja,ai, meja,ai, meja,mesin dan permesin dan permesin dan permesin dan permesin dan perkkkkkakakakakakasasasasas

  SEISO SEISO SEISO SEISO SEISO SAPU

  3S3S3S3S3S

  0000077777

 • MemeliharMemeliharMemeliharMemeliharMemelihara ta ta ta ta tarararararaf penjagaf penjagaf penjagaf penjagaf penjagaan kaan kaan kaan kaan kebereberebereberebersihansihansihansihansihandan pendan pendan pendan pendan penyusunan tyusunan tyusunan tyusunan tyusunan tememememempat kpat kpat kpat kpat kerererererja yja yja yja yja yang tinggiang tinggiang tinggiang tinggiang tinggidi sedi sedi sedi sedi setiap masatiap masatiap masatiap masatiap masa

  SEIKETSEIKETSEIKETSEIKETSEIKETSU SU SU SU SU SERAGAM

  4S4S4S4S4S

  0808080808

 • Melatih parMelatih parMelatih parMelatih parMelatih para peka peka peka peka pekerererererja mematuhi perja mematuhi perja mematuhi perja mematuhi perja mematuhi peraturaturaturaturaturan-an-an-an-an-perperperperperaturaturaturaturaturan penjagan penjagan penjagan penjagan penjagaan kaan kaan kaan kaan kebereberebereberebersihan ysihan ysihan ysihan ysihan yang baikang baikang baikang baikang baikdengdengdengdengdengan sendiran sendiran sendiran sendiran sendirinininininyyyyyaaaaa

  SHITSHITSHITSHITSHITSUKE SUKE SUKE SUKE SUKE SENTIASA AMAL

  5S5S5S5S5S

  0909090909

 • ULULULULULANANANANANGGGGGAN KEPAN KEPAN KEPAN KEPAN KEPADADADADADAAAAA

  SUSUNSUSUNSISIHSISIH

  SAPUSAPU

  SERAGAMSERAGAM

  SENTIASASENTIASAAMALAMAL

  PUSINPUSINPUSINPUSINPUSINGGGGGAN 5SAN 5SAN 5SAN 5SAN 5S

  1111100000

 • BBBBBAAAAAGGGGGAIMANAIMANAIMANAIMANAIMANA MENJA MENJA MENJA MENJA MENJAAAAAYYYYYAKAN 5SAKAN 5SAKAN 5SAKAN 5SAKAN 5S

  PPPPPengengengengenglibatlibatlibatlibatlibatan Semua Kan Semua Kan Semua Kan Semua Kan Semua Kakitakitakitakitakitangangangangangananananan

  Semua kakitangan di dalam pertubuhan mesti melibatkan di dalamprogram 5S Semua kakitangan harus memahami 6 sebab munasabah program5S harus diamal di tempat kerja iaitu

  1. tempat kerja yang bersih mempunyai PRPRPRPRPRODUKODUKODUKODUKODUKTIVITITIVITITIVITITIVITITIVITI tinggi2. tempat kerja yang bersih mempunyai MUTUMUTUMUTUMUTUMUTU tinggi3. tempat kerja yang bersih mengurangkan kos4. tempat kerja yang bersih memastikan PENPENPENPENPENGIRIMANGIRIMANGIRIMANGIRIMANGIRIMAN tepat pada

  masanya5. tempat kerja yang bersih adalah tempat kerja yang SELSELSELSELSELAMAAMAAMAAMAAMATTTTT6. tempat kerja yang bersih mempunyai SEMANSEMANSEMANSEMANSEMANGGGGGAAAAAT PERANST PERANST PERANST PERANST PERANSANANANANANGGGGG

  yang tinggi

  Program 5S akan lebih berkesan jika dijadikan salah satu aktivitidi dalam aktiviti-aktiviti kumpulan kecil seperti Kumpulan Mutu (QC)di bahagian-bahagian.

  PPPPPengengengengenglibatlibatlibatlibatlibatan Pan Pan Pan Pan Pengurengurengurengurengurusan Ausan Ausan Ausan Ausan Atttttasanasanasanasanasan

  Program tersebut harus diamalkan dalam masa bekerja sebagaiprogram yang diberi kuasa rasmi, tetapi ia tidak harus dianggapsebagai tambahan dalam masa kerja yang lebih (overtime) ataudi luar masa bekerja Setiap orang harus diberitahu secara rasmi pentingnya programtersebut. Ketua Jabatan harus membuat pengumuman rasmi mengenaipelancaran program tersebut di mesyuarat berkongsi maklumat(information-sharing) yang dihadiri oleh kakitangan

  1111111111

 • 1111122222

  KKKKKepimepimepimepimepimpinan Kpinan Kpinan Kpinan Kpinan Keeeeetua Ptua Ptua Ptua Ptua Pegegegegegaaaaawwwwwai Eskai Eskai Eskai Eskai Esksekseksekseksekutifutifutifutifutif

  Ketua Pegawai Eksekutif sendiri haruslah menaruh minat yangbanyak dan mempunyai komitmen dalam program tersebut

  Beliau tidak seharusnya memberi tugas pemimpin kepadaorang lain. Beliau juga harus menunjukkan sifat kepimpinannya di dalamJawatankuasa Pemandu (Steering Committee) 5S

  SokSokSokSokSokongongongongongan Semua Pihakan Semua Pihakan Semua Pihakan Semua Pihakan Semua Pihak

  Keraguan seperti mengapakah pengumuman pembuanganditampalkan untuk Seiri?, Mengapakah 5S dianggap pentinguntuk pembaikan di bahagian-bahagian tertentu? harus dilenyapkan. Setiap ahli jawatankuasa harus sentiasa memberitahu semua pihakmengenai kemajuan pelaksanaan 5S di peringkat jabatan. Setiap ahli jawatankuasa harus memberi galakan dan bimbingankepada orang ramai supaya dapat melibatkan diri dalam aktiviti-aktivitipelaksanaan 5S.

  BBBBBAAAAAGGGGGAIMANAIMANAIMANAIMANAIMANA MEMPERA MEMPERA MEMPERA MEMPERA MEMPERTTTTTAHANKANAHANKANAHANKANAHANKANAHANKANPELPELPELPELPELAKAKAKAKAKSSSSSANANANANANAAN AMALAAN AMALAAN AMALAAN AMALAAN AMALAN 5SAN 5SAN 5SAN 5SAN 5SAmalan SerAmalan SerAmalan SerAmalan SerAmalan Serantantantantanta & Publisitia & Publisitia & Publisitia & Publisitia & Publisiti

  Sepanduk-sepanduk, cogan-cogan kata, poster-poster dan surat-suratyang diedarkan kepada anggota-anggota pertubuhan (newsletter)harus digunakan dengan sepenuhnya untuk menarik perhatian semuapihak kepada program tersebut.

  Buku-buku panduan dan risalah-risalah yang menerangkan Mengapa5S, Apa itu 5S dan Bagaimana untuk melaksana