antwoorden voor jehovah's getuigen - home · pdf file dat velen een zegen mogen ontvangen,...

Click here to load reader

Post on 17-Aug-2020

5 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • De Harp Gods Bewijst overtuigend, dat

  Millioenen nu levende menschen nimmer zullen sterven

  Een handleiding voor degenen, die een begin wenschen te maken met ernstige Bijbelstudie. Men vindt in dit boek vele vragen, die met talrijke

  Bijbelbewijzen beantwoord worden

  Door J . F. Rutherford

  S ch rijver van

  Bevrijding Schepping

  W aar zijn de dooden? De W ederkomst onzes Heeren

  De Hel etc.

  U itgevers:

  W a c h t t o r e n Bijbel en Tractaat Genootschap

  117 Adams Street, Brooklyn, New York, U.S.A. Bern, Maagdenburg, Londen, Parijs, Brussel,

  K aapstad , Haarlem etc.

 • Deze uitgave is gewijd aan de huidige generatie

  die op den drempel staat van de

  oprichting van het heerlijke Koninkrijk Gods

  op deze aarde

  TH E H A RP O F GOD - H ollandish

  M a d e in S w itz e r la n d

  C opyrighted 1921 by

  PE O P L E S PU LPIT A SSO C IA T IO N

  Brooklyn, N. Y., U. S . A.

  1932

 • Voorbericht Beginnelingen in Bijbelonderzoek hebben een handleiding

  noodig. Met dit boek beoogt men aan dien lang gekoesterden wensch te voldoen weshalve het materiaal systematisch en progressief gerangschikt is. Na ieder behandeld onderwerp volgt een vragenlijst w aardoor de leeraar den student een vollediger kennis van het besprokene kan bijbrengen. Nummers gevoegd bij iedere vraag, verwijzen naar de paragrafen, die het antwoord dezer vraag bevatten. De paragrafen zijn in overeenstemming genummereerd.

  Voor de grondlegging der wereld had Jehova een voor­ nemen gemaakt, waarvan niemand iels afwist. Gedurende de eerste vier duizend jaren der menschen geschiedenis was dit voornemen geheim gehouden. Ongeveer 1900 jaren geleden begon de openbaring hiervan en wel slechts voor hen die zich gewijd hadden Gods wil te doen. Volgens belofte zou er tegen het einde der eeuw meer licht gegeven worden; wat dan ook geschiedde. Hierin wordt duidelijk uiteen­ gezet, dat wij leven in dien tijd. In dit boek worden de voornaamste ontwerpen van het goddelijk voornemen ontvouwd.

  Over 't algemeen zijn de menschen niet voldoende in den Bijbel onderricht. De Zondagschoolbezoekers leerden slechts de teksten, doch niet hun beteekenis. Evenals de oude profeten hebben zij gehoord, doch niet verstaan. Omdat 't Gods bestemde tijd niet was, kon men Zijn voor­ nemen niet begrijpen. Nu evenwel is de bestem de tijd gekomen.

  Door de verandering der tijden is de bijbelstudie nu zeer noodzakelijk geworden. Dringender nog dan het onderricht in de leerstof van de lagere school is het onderwijs in de thans door goddelijke voorzienigheid geopenbaarde feiten, welke dienen tot zegening en verheffing der menschheid.

  Geen verlangen, neiging of poging om iemand te winnen als lid van de een of andere organisatie, secte of gezindte wordt door dit boek beoogd. Het eenig doel bestaat in de hulp die den ernstigen waarheidszoeker wordt verleend in zijn poging den Bijbel te verstaan; hem de beteekenis der

 • Voorbericht

  tegenwoordige gebeurtenissen te ontvouwen en verder sommigen ten minste voor te bereiden ter ontvanging der zegeningen, die den menschen spoedig zullen worden aan­ geboden.

  Indien het u bekend was, dat de regeering een radicale verandering ten goede zou ondergaan en uwe kinderen kans hadden deel te nemen in die regeering, zoudt u niet naarstiglijk naar alles, wat u redelijkerwijs van die nieuwe regeering kon te weten komen, onderzoek doen? Thans vinden de grootste veranderingen aller eeuwen plaats. Dat deze veranderingen een aanvang namen met den wereld­ oorlog en nog voortduren, wordt door iedereen erkend. Wat beteekent dat echter? Het juiste antwoord hierop is: daar de oude wereld of sociale en politieke samenleving afge­ daan heeft, moet zij verdwijnen, opdat een nieuwe en betere regeling spoedig worde ingesteld. De ouders moeten zooveel als mogelijk hun kinderen onderwijzen omtrent de zaken betreffende de komende nieuwe regeling of regeering. De inhoud van dit boek zal u een richtsnoer geven.

  Het behandelde is beknopt. Voor verdere uiteenzetting wordt den belangstellenden lezer verwezen naar de werken van het W achttoren Bijbel & T ractaat Genootschap, waarin deze onderwerpen uitvoerig worden behandeld. Voor citaten, mits anders aangegeven, wordt de Staten Bijbel gebruikt. Met den Bijbel in de hand moet de lezer ter overtuiging alle stellingen en beschouwingen onderzoeken.

  Bespeeld door een geoefende hand, wekt de harp bij hen, die luisteren vreugde en blijdschap op. Indien de Harp Gods begrepen en goed gebruikt wordt, geeft zij vrede des gemoeds en vreugde des harten. In de titel van dit boek ligt geluk en blijdschap opgesloten. Dat velen een zegen mogen ontvangen, bedroefden mogen worden opge- vroolijkt, sommige gebroken harten mogen worden geheeld, sommigen die treuren mogen worden getroost en dat allen, die ernstig lezen, een grootere waardeering van Jeh ova en den Heiland der menschheid mogen bekomen, is het gebod, dat deze boodschap, geput uit Gods Woord, vergezelt.

  Brooklyn (N. Y.), 1. October 1921.

 • INHOUD

  De Schepping ......................................................... 25

  Geopenbaarde Gerechtigheid ............................ 33

  Het Abrahamietisch Verbond ............................ 61

  De Geboorte van Jezu s ...................................... 71

  Het Rantsoen ..................................... 113

  De Opstanding ...... 151

  Het Geopenbaard Geheim ....................................181

  De W ederkomst des Heeren ............................. 213

  De Verheerlijking der Gemeente ....................283

  De Herstelling ..........................................................323

  De Harp Gods ......................................................... 9

 • De Harp Gods H O O FD STU K I

  „Ik zal mijn oor neigen tot een spreuk, ik zal mijne verborgene redenen openen op de harp." — Psalm 49 : 5.

  DE H ARP is een muziekinstrument, dat vele eeuwengeleden werd uitgevonden. Goed gestemd en be­ speeld geeft zij een heerlijke muziek, die het hart ver­ blijdt. Men vindt de eerste aanteekening over de harp in den bijbel in Genesis 4 : 21. De naam van den uitvinder is Jubal. Daarom werd hij genoemd ,,de vader van allen die harpen en orgelen hanteeren."

  2 God heeft 1812 jaren vóór de komst van Jezu s in den vleesche de twaalf stammen Israëls, de afstam ­ melingen Jaco b s georganiseerd tot een natie, welke nadien bekend is a ls het volk Israëls. Dit was het eenige volk, waarmee God een verbond maakte. Hij kende geen ander volk op dezelfde wijze (Am os 3 : 2 ) . Het volk Israëls werd gebruikt als levende beelden of typen, om betere toekomende dingen voor te stellen. Hij, die het Schriftelijk verslag van Israëls ondervindingen heeft be­ studeerd, is in staat met groote nauwkeurigheid toe­ komstige gebeurtenissen te benaderen. Deze gebeurte­ nissen zullen den mensch veel goeds brengen. — 1 Corinthiërs 10 : 1-13; Hebreër 10 : 1.

  3 Het volk Israëls gebruikte de harp bij vreugde- en feestmuziek. David, die veertig jaren koning van Israël was, bespeelde de harp m eesterlijk. In de Psalm en wordt de harp dikwijls gebruikt a ls het zinnebeeld van groote

 • 10 De H arp G ods

  waarheden. De Jod en gebruikten dit instrument bij feestelijke gelegenheden zooals jubileums en festijnen.

  4 Josephus, een Joodsche geschiedschrijver, verklaart, dat de harp gewoonlijk tien snaren had doch som s was ze kleiner en voorzien van acht snaren. Het getal tien wordt in de Schriften gebruikt om iets, dat naar mensche- lijke beschouwing volm aakt of volkomen is, voor te stellen. Wij veronderstellen, dat de harp met tien snaren de groote fundamenteele waarheden van G ods voornemen aantoont. Het soms ontbreken van twee dezer snaren leert w aarschijnlijk, dat er een tijd zou kómen, dat twee belangrijke ontwerpen van G ods voornemen door de menschen niet zouden worden gezien. Daar God beloofde, dat er op het eind der eeuw of wereld d. i. de sociale orde der dingen meer licht op Zijn W oord zou schijnen, zoo moeten wij, daar we dit tijdstip hebben bereikt, vertrouwend uitzien naar dat meerdere licht en 't ook bemerken.

  5 Het Boek der Openbaring is grootendeels in sym ­ bolen geschreven. Men vindt in Openbaring 14 : 2, 3 en 15 : 2, 3 een korte beschrijving van een k lasse van heer­ lijke wezens, hunne harpen bespelend, de „harpen G ods“ . De harp wordt hier gebruikt a ls een beeld of symbool van een of andere groote waarheid of ontwerp van het goddelijke leeren kennen; een groot deel des B ijbels is geschreven in figuurlijke taal. De Heer gebruikt voor­ werpen ons bekend om groote onzichtbare, ons onbe­ kende zaken te illustreeren. Op dusdanige wijze wordt de harp gebruikt.

  Wie is God ?

  6 Voor wij God kunnen leeren kennen en 'Zijn groot voornemen begrijpen, moeten we eerst gelooven, dat Hij bestaat en de belooner is van allen, die Hem naarstiglijk zoeken. (Hebreër 1 1 : 6 ) Doch hoe kunnen wij gelooven?

 • De H arp G ods 11

  Eerst dienen wij eenige kennis te hebben. Hoe weten we echter, dat er een groote God bestaat? Laten we eens naar eenige dingen om ons heen kijken, en dan de zaak bespreken.

  7 Zie eens naar de bloemen in uw tuin. Verschillende soorten met velerlei kleuren en geuren schieten op uit dezelfde aarde. Eveneens komen uit denzelfden bodem verschillende boomen, die verschillende vruchten dragen naar de verschillende seizoenen van het jaar. Deze dinge