antonin dvorak jako interpret

Download Antonin Dvorak Jako Interpret

Post on 23-Dec-2015

10 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

...

TRANSCRIPT

 • MASARYKOVA UNIVERZITA

  FILOZOFICK FAKULTA

  STAV HUDEBN VDY

  SDRUEN UMNOVDN STUDIA

  Ondej upka

  bakalsk prce

  ANTONN DVOK JAKO INTERPRET

  vedouc prce: Mgr. Jan paek

  2009

  Prohlauji, e jsem tuto prci vypracoval samostatn. Veker prameny, literaturu a dal

  zdroje informac, kter jsem v prci vyuil, jsou uvedeny v seznamu pouitch pramen a

  literatury a jsou patin citovny.

 • 1

  Obsah

  vod___str. 2

  1 Antonn Dvok jako dirigent___ str. 4

  1.1 Koeny Dvokova dirigentstv___str. 4

  1.2 Dvokova dirigentsk vystoupen___str. 5

  1.3 Dvokv dirigentsk styl ohlasy___str. 10

  1.4 Dvok dirigent ve faktech a slech___str. 12

  1.5 Shrnut___str. 14

  2 Antonn Dvok jako klavrista___str.16

  2.1 Dvokovo klavrn kolen___str. 16

  2.2 Dvokova klavristick vystoupen___str. 17

  2.3 Dvokv klavristick styl___str. 20

  2.4 Dvok klavrista ve faktech a slech___str. 21

  2.5 Shrnut___str. 21

  3 Antonn Dvok jako varhank___str. 23

  3.1 Dvokovo varhann kolen___str. 23

  3.2 Dvokovo varhanick psoben___str. 23

  3.3 Shrnut___str. 26

  4 Antonn Dvok jako violista___str. 27

  Zvr___str. 29

  Resum___str. 32

  Summary___str. 32

  Pouit zdroje___str. 33

  Ploha___str. 35

 • 2

  vod

  Osobnost a dlo Antonna Dvoka k sob ji vce ne sto let pout mimodnou pozornost

  poslucha, interpret a muzikolog. Zamme-li se vak na tento zjem pozornji, ukazuje

  se, e Dvokovo rozshl a mnohotvrn skladatelsk dlo mnohdy zastiuje dal oblasti

  jeho tvr innosti. Krom Dvokovy role pedagogick unikaj dlouhodob pozornosti

  pedevm skladatelovy aktivity interpretan. Tma Dvok interpret pitom zdaleka nen

  jen okrajovou zleitost, a to hned z nkolika dvod:

  1. Samotn etnost skladatelovch vystoupen v loze interpreta jasn ukazuje, e nelze

  hovoit jen o nkolika pleitostnch akcch, ale o dlouhodobm psoben na tomto poli

  v asovm rozpt piblin tvrtstolet.

  2. Vzhledem ke skutenosti, e v naprost vtin ppad skladatel interpretoval sv vlastn

  dla a mnoh z nich v premie , lze hovoit pmo o autorov zmru nastolit jejich urit

  provdc knon.

  3. Znan procento Dvokovch dirigentskch vystoupen se odehrlo v zahrani, co

  pisplo nejen k tamnmu prosazen Dvoka skladatele, ale soudob esk hudby vbec.

  Jestlie nap. Smetanovy aktivity v koncertn oblasti a pedevm ve sfe opernho divadla

  byly zmapovny a analyzovny ji mnohokrt, Dvokv pnos pro rozvoj koncertnho

  provozu zatm dostaten zhodnocen nen. Dosavadn dvokovsk literatura tento stav odr

  vce ne vmluvn: pes svoji znanou rozshlost neobsahuje tm dn hlub reflexe tto

  oblasti skladatelovy innosti. Jedinou vjimku pedstavuje prce Josefa Bachtka Antonn

  Dvok dirigent, kter se ovem zabv vhradn Dvokovm psobenm dirigentskm.

  Rovn v zkladnm dle dvokovsk literatury, ourkov tydln monografii ivot a dlo

  Antonna Dvoka, nen tomuto fenomnu vnovna vt pozornost. Krom prbnch

  zmnek o jednotlivch vystoupench podv autor jen strun popis tto oblasti

  skladatelovch aktivit. Z hlediska faktografickho pin adu podstatnch daj 10. svazek

  souboru editora Milana Kuny Antonn Dvok: Korespondence a dokumenty z roku 2004,

  kter uvd pepisy dochovanch koncertnch program, divadelnch cedul apod.

  Vznamnm zdrojem dat je tak sekce Pehled ivota a dla Antonna Dvoka

  z Thematickho katalogu Jarmila Burghusera a Johna Claphama.

 • 3

  Podstatnm vchodiskem pro hodnocen Dvokova interpretanho pnosu jsou pedevm

  vzpomnky souasnk a dobov kritiky. Zde vak narme na jist skal: z velkho

  mnostv reakc na Dvokova vystoupen lze k danmu tmatu vzthnout jen jejich malou

  st; vtina autor si vm pedevm samotn hudby (byla tehdy nov a je pochopiteln, e

  pevn st pozornosti byla vnovna prv j), rove proveden zstv vtinou stranou

  zjmu. Dal vznamn pramen pedstavuje Dvokova korespondence, na jejm zklad si

  lze vytvoit dobrou pedstavu o skladatelovch poadavcch na rove chystanho proveden

  uritho dla (pokyny poadatelm koncert ohledn adekvtnho obsazen orchestru apod.).

  Svoj prac chci upozornit na dlouhodob nedostatenou pozornost, kter je Dvokovi jako

  interpretovi vnovna. Mm zmrem je pehledn vyslit jednotliv skladatelova

  vystoupen, zhodnotit jeho interpretan aktivity v kontextu domcho hudebnho provozu

  v posledn tetin 19. stolet, poukzat na jejich vznam pro rozvoj zdej interpretan praxe a

  zdraznit Dvokovu osvtovou lohu, kterou sehrl pi svch etnch vystoupench

  v zahrani. Na zklad studia dostupn literatury se pokusm zodpovdt adu otzek, kter

  s problematikou zce souvisej: Co vlastn skladatele vedlo k aktivn asti na interpretaci

  vlastnch dl? Jak obstoj Dvok jako dirigent v kontextu interpretan praxe sv doby? Jak

  Dvok svoj ptomnost na koncertnm pdiu ovlivnil recepci hudebnch dl? Soust textu

  je i men statistika, kter nzorn a pehledn hodnot skladatelova vystoupen podle rznch

  kritri (nejastji interpretovan dlo, dla proveden v premie apod.).

  Vychzm pedevm z dobovch kritik, otitnch v eskch a zahraninch periodikch,

  kter k dan problematice pispvaj autentickm pohledem skladatelovy doby. Vzhledem k

  nesnadn dostupnosti nkterch z nich (lnky z newyorskch i londnskch periodik) je

  vyuito jejich ppadnch reedic v dostupn literatue. Jsou podrobeny vzjemnmu srovnn

  a doplnny o poznatky zskan ze vzpomnek souasnk a skladatelovy korespondence.

 • 4

  1 Antonn Dvok jako dirigent

  Pi mapovn Dvokovch aktivit v oblasti interpretace je nutno obrtit pozornost nejdve

  k jeho innosti dirigentsk. Je nejvznamnj nejen z hlediska kvantitativnho (vce ne sto

  vystoupen, viz tabulka . 1 v Ploze), ale zrove pedstavuje oblast, ve kter lze nejlpe

  vysledovat skladatelv vliv na dobovou recepci jeho dla, na utven modernho koncertnho

  provozu v eskch zemch, ale i na vnmn esk hudby v zahrani.

  1.1 Koeny Dvokova dirigentstv

  Mme-li hodnotit Dvoka jako dirigenta, je teba se nejprve zamit na skladatelovo

  odborn vzdln. Jeho zklady nabyl zpotku u Antonna Liehmanna ve Zlonicch, pozdji

  na tzv. varhanick kole v Praze. Jestlie mu tato studia pinesla mimo teoretickch zklad

  zbhlost ve he na klavr, housle i varhany, o kolen dirigentskm tu neme bt e. V dob

  Dvokova mld se statut dirigenta, tak jak ho chpeme dnes, teprve utvel, a krom

  nkolika vjimench osobnost, jakmi byli Hans von Blow nebo Richard Wagner, nebylo

  o dirigentstv jako svbytn profesi obecn uvaovno. Na prask konzervatoi, kter by jako

  jedin odborn vzdlvac stav pichzela pro Dvoka vzhledem k jeho finannm

  monostem v vahu, se dirigovn zaalo vyuovat teprve od kolnho roku 1889/90

  [Branberger 1911, str. 135], kdy ji skladatel doshl osmatyictho roku ivota.

  Dvoka lze tedy povaovat za dirigenta samouka a vliv na utven jeho interpretanho

  stylu je nutno hledat pedevm u dirigentskch vzor, se ktermi piel do styku. Krom

  nkolika ojedinlch vystoupen zahraninch dirigent, z nich patrn nejvznamnj byl

  Wagnerv prask koncert 8. 2. 1863, v nm snad Dvok inkoval jako orchestrln

  violista [ourek 1954, str. 58], se mohl inspirovat hlavn vzory domcmi. Odhldneme-li od

  ady dirigent praktik, kte v tehdej Praze psobili, pichzej v vahu dv vrazn

  individuality, kter mohly mt na mladho Dvoka vznamn vliv, a to jak dlkou svho

  psoben, tak pedevm silou sv osobnosti.

  Prvnm z nich byl Antonn Apt (1815 - 1887), zakladatel, organiztor a vedouc hudebnho

  spolku Cecilsk jednota, jeho lenem byl Dvok v dob svch studi na varhanick kole.

  Apt byl typem dirigenta, kter dokzal na orchestr inn psobit tak, aby doshl

  maximlnho vsledku. Jeho vysokm nrokm na kvalitu proveden hudebnho dla tehdej

 • 5

  zvyklosti nemohly dostt. Tk se to napklad obsazen orchestru. Protoe Apt byl velkm

  propagtorem nmeckch novoromantik, ctil potebu zajistit adekvtn obsazen zejmna

  smycov sekce, co se mu tak dailo: v nkterch obdobch ml orchestr Cecilsk jednoty

  a 14 prvnch housl a pro provdn voklnch dl ml k dispozici stodvacetilenn sbor.

  [Prochzka 1914, str. 21 - 28]

  Dalm klovm dirigentskm vzorem nebyl Dvokovi nikdo men ne Bedich Smetana.

  Roku 1862 se Dvok stal lenem orchestru Prozatmnho divadla a jako hr na violu zde

  psobil po dobu devti let, od roku 1866 pod Smetanovou taktovkou. Smetana, kter se jako

  skladatel dirigent zcela vymykal tehdejm domcm pomrm, byl prvn, kdo nechal uvdt

  sv jmno v loze dirigenta na divadelnch cedulch a programech, a vyzdvihl tak dirigentovu

  roli z anonymity orchestru. Dirigent ve Smetanov pojet nen jen nkm, kdo udv tempo,

  ale stv se osobnost urujc styl proveden konkrtnho dla s ohledem na jeho originalitu,

  osobnost autora a dobu, ve kter vzniklo. Tak Smetana ml vysok nroky na zvukov

  vyven obsazen orchestru i na jednotliv hre. [Barto 1938, str. 124 - 131]

  Odraz tchto nrok nachzme pozdji prv u Dvoka, co dokld rozshl skladatelova

  korespondence: akoli skladatel ochotn spolupracoval na provdn svch dl i s poadateli

  mench eskch a moravskch mst, vdy trval na vysok kvalit interpretace a adekvtnm

  obsazen orchestru, v ppad velkch voklnch dl i sboru. [mj. Dvokv dopis z 19. 3.

  1884. In: Kuna 1987, str. 402]

  Nemalou zkuenost jist Dvokovi pinesly i nvtvy anglickch hudebnch festival.

  V zemi s dlouholetou interpretan tradic bylo samozejm mono naerpat adu podnt

  nejen z dirigentskho hlediska, ale zptn i pro samotnou tvorbu (zvukov monosti tamjch

  poetnch sborovch tles apod.).

  1.2 Dvokova dirigentsk vystoupen

  Obdob Dvokovy di