ANNEX 2. Informe de Sostenibilitat ?· III.6 EDAFOLOGIA ... El present Informe de Sostenibilitat Ambiental…

Download ANNEX 2. Informe de Sostenibilitat ?· III.6 EDAFOLOGIA ... El present Informe de Sostenibilitat Ambiental…

Post on 18-Oct-2018

212 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<ul><li><p>TEXT REFS DE LA MODIFICACIO PUNTAL DEL PLA DORDENACI URBANISTICA MUNICIPAL DUN SISTEMA DE SERVEIS EN LA CARRETERA DE VILANOVA. DE TITULARITAT MUNICIPAL </p><p>ANNEX 2. Informe de Sostenibilitat Ambiental. </p><p>Annex 3 1 </p></li><li><p>MODIFICACIO PUNTAL DEL PLA DORDENACI URBANISTICA MUNICIPAL DUN SISTEMA DE SERVEIS EN LA CARRETERA DE VILANOVA. DE TITULARITAT MUNICIPAL </p><p>Annex 2. Informe de Sostenibilitat Ambiental </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTAL DEL PLA DORDENACI URBANISTICA MUNICIPAL DUN SISTEMA DE SERVEIS EN LA CARRETERA DE VILANOVA. DE TITULARITAT MUNICIPAL </p><p>1 </p><p>NDEX </p><p>I OBJECTIU I CONTINGUT DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL ........ 3 I.1 OBJECTIU DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL ................................. 3 I.2 MARC NORMATIU. ........................................................................................................ 3 I.3 CONTINGUT DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. ............................. 4 I.4 JUSTIFICACI DE LA NO NECESSITAT DE SOTMETRE LA MODIFICACI </p><p>PUNTUAL DEL P.O.U.M. A AVALUACI DIMPACTE AMBIENTAL. .......................... 6 </p><p>II DESCRIPCI DE LA PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL P.O.U.M......... 9 II.1 ANTECEDENTS. ............................................................................................................ 9 II.2 ALTERNATIVES CONSIDERADES............................................................................... 9 II.3 MBIT OBJECTE DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL P.O.U.M. ........................... 10 II.4 DESCRIPCI DE LA PROPOSTA DE MODIFICACI PUNTUAL DEL P.O.U.M. ....... 11 II.5 OBJECTIUS I CRITERIS AMBIENTALS DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL </p><p>P.O.U.M. ....................................................................................................................... 12 </p><p>III DESCRIPCI AMBIENTAL DE LESTAT INICIAL DEL MEDI.................................... 14 III.1 SITUACI GEOGRFICA............................................................................................ 14 III.2 CLIMATOLOGIA .......................................................................................................... 14 III.3 QUALITAT ATMOSFRICA......................................................................................... 14 III.4 QUALITAT ACSTICA................................................................................................. 16 III.5 GEOLOGIA I GEOMORFOLOGIA ............................................................................... 16 III.6 EDAFOLOGIA .............................................................................................................. 16 III.7 HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRNIA.......................................................... 16 III.8 VEGETACI................................................................................................................. 17 III.9 FAUNA.......................................................................................................................... 28 III.10 PAISATGE.................................................................................................................... 28 III.11 MEDI SOCIOECONMIC ............................................................................................. 29 III.12 MOBILITAT................................................................................................................... 29 III.13 INFRASTRUCTURES I SERVEIS ................................................................................ 30 III.14 PATRIMONI HISTRIC I ARQUITECTNIC ............................................................... 30 </p><p>IV DELIMITACI DE LES ZONES DE RISC PER A LA SALUT HUMANA I DEL MEDI 31 IV.1 RISC DINCENDIS FORESTALS ................................................................................. 31 IV.2 RISC DINUNDACIONS................................................................................................ 31 IV.3 RISC DE CONTAMINACI ATMOSFRICA ............................................................... 31 IV.4 RISC DE CONTAMINACI LLUMINOSA .................................................................... 32 IV.5 RISC DE CONTAMINACI ACSTICA ....................................................................... 32 </p><p>V IDENTIFICACI DELS RISCS AMBIENTALS I POSSIBLES FACTORS AMBIENTALS AFECTATS PEL DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL P.O.U.M. ............................................................................................. 33 </p><p>V.1 IDENTIFICACI DELS POSSIBLES FACTORS AMBIENTALS AFECTATS. ............ 33 </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTAL DEL PLA DORDENACI URBANISTICA MUNICIPAL DUN SISTEMA DE SERVEIS EN LA CARRETERA DE VILANOVA. DE TITULARITAT MUNICIPAL </p><p>2 </p><p>V.2 IDENTIFICACI DELS RISCS AMBIENTALS ............................................................. 33 </p><p>VI AVALUACI DE LA INCIDNCIA DEL DESENVOLUPAMENT DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL P.O.U.M. ............................................................................................. 35 </p><p>VI.1 INCIDNCIA SOBRE LA QUALITAT ATMOSFRICA................................................ 35 VI.2 INCIDNCIA SOBRE LA QUALITAT LLUMINOSA..................................................... 35 VI.3 INCIDNCIA SOBRE LA QUALITAT ACSTICA........................................................ 35 VI.4 INCIDNCIA SOBRE LA GEOMORFOLOGIA ............................................................ 36 VI.5 INCIDNCIA SOBRE LA QUALITAT DELS SLS...................................................... 36 VI.6 INCIDNCIA SOBRE LA HIDROLOGIA SUPERFICIAL I SUBTERRNIA................. 36 VI.7 INCIDNCIA SOBRE LA VEGETACI........................................................................ 36 VI.8 INCIDNCIA SOBRE LA FAUNA................................................................................. 37 VI.9 INCIDNCIA SOBRE EL PAISATGE........................................................................... 37 VI.10 INCIDNCIA SOBRE EL BALAN HDRIC ................................................................. 37 VI.11 INCIDNCIA SOBRE ELS RECURSOS ENERGTICS .............................................. 38 VI.12 INCIDNCIA SOBRE LA MOBILITAT.......................................................................... 38 VI.13 INCIDNCIA SOBRE EL MODEL DORDENACI TERRITORIAL ............................. 38 VI.14 INCIDNCIA SOBRE EL PLANEJAMENT URBANSTIC ........................................... 38 VI.15 INCIDNCIA SOBRE ELS USOS DEL SL................................................................. 39 VI.16 INCIDNCIA SOBRE LES INFRASTRUCTURES I SERVEIS ..................................... 39 </p><p>VII MESURES CORRECTORES I RECOMANACIONS AMBIENTALS ........................... 40 VII.1 MESURES PER A GARANTIR EL MANTENIMENT DELS NIVELLS SONORS ......... 40 VII.2 MESURES PER A GARANTIR EL MANTENIMENT DE LA QUALITAT </p><p>ATMOSFRICA............................................................................................................ 40 VII.3 MESURES PER A LA PROTECCI DE LA GEOMORFOLOGIA ................................ 41 VII.4 MESURES PER A LA PROTECCI DELS SLS........................................................ 41 VII.5 MESURES PER A LA PROTECCI DE LA HIDROLOGIA.......................................... 42 VII.6 MESURES PER A LA PROTECCI DE LA VEGETACI............................................ 42 VII.7 MESURES PER A LA PROTECCI DEL PAISATGE.................................................. 43 VII.8 MESURES PER A LECOEFICINCIA ENERGTICA I LESTALVI DAIGUA. .......... 43 VII.9 MESURES PER A LA CORRECTA GESTI DELS RESIDUS .................................... 44 VII.10 MESURES A APLICAR EN LA FASE DEXECUCI DE PROJECTES ..................... 44 </p><p>VIII AVALUACI GLOBAL DE LA MODIFICACI PUNTUAL DEL POUM I JUSTIFICACI DELS OBJECTIUS ESTABLERTS .................................................... 46 </p><p>IX SNTESI DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL................................... 48 </p><p>X PLNOLS ..................................................................................................................... 51 </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTAL DEL PLA DORDENACI URBANISTICA MUNICIPAL DUN SISTEMA DE SERVEIS EN LA CARRETERA DE VILANOVA. DE TITULARITAT MUNICIPAL </p><p>3 </p><p>I OBJECTIU I CONTINGUT DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL </p><p>I.1 OBJECTIU DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL </p><p>El present Informe de Sostenibilitat Ambiental t per objectiu lanlisi i la valoraci </p><p>dels probables efectes sobre el medi derivats del desenvolupament de la Modificaci </p><p>Puntual del Pla dOrdenaci Urbanstica Municipal (en endavant P.O.U.M.), aix com </p><p>la proposta de mesures correctores que contribueixin al compliment dels objectius </p><p>ambientals del P.O.U.M. </p><p>I.2 MARC NORMATIU. </p><p>El present Informe de Sostenibilitat Ambiental es redacta en el marc de la Llei 9/2006, </p><p>de 28 dabril, sobre avaluaci dels efectes de determinats plans i programes en el </p><p>medi ambient (BOE nm. 102 de 29 dabril de 2006); incorporant en el Dret espanyol </p><p>la Directiva 2001/42/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de juny de 2001, </p><p>relativa a lavaluaci dels efectes de determinats plans i programes, basada en el </p><p>principi de cautela i la necessitat de protecci del medi ambient. </p><p>Aquesta Llei, introdueix aix en la legislaci espanyola lavaluaci ambiental de plans i </p><p>programes, coneguda igualment com avaluaci ambiental estratgica, com un </p><p>instrument de prevenci que permet la integraci dels aspectes ambientals en el </p><p>procs de presa de decisions de plans i programes pblics. </p><p>La Llei 9/2006, estableix en larticle 3.1. que han de ser objecte davaluaci ambiental </p><p>els plans i programes, aix com llurs modificacions, que puguin tenir efectes </p><p>significatius sobre el medi ambient. Tanmateix, larticle 3.3. indica que en el cas de </p><p>tractar-se de modificacions menors de plans o programes (apartat b) ser lrgan </p><p>competent en matria ambiental qui determini si correspon o no dur a terme </p><p>lavaluaci ambiental. </p><p>Queda establert a ms, en larticle 8, el contingut de lInforme de Sostenibilitat </p><p>Ambiental, instrument a travs del qual shan didentificar, descriure i avaluar els </p><p>probables efectes significatius sobre el medi ambient que puguin derivar-se de </p><p>laplicaci del programa, aix com les alternatives raonables, inclosa entre altres </p><p>lalternativa zero, que podria suposar la no realitzaci daquest pla o programa. </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTAL DEL PLA DORDENACI URBANISTICA MUNICIPAL DUN SISTEMA DE SERVEIS EN LA CARRETERA DE VILANOVA. DE TITULARITAT MUNICIPAL </p><p>4 </p><p>Malgrat aix, a Catalunya s competncia del Departament de Medi Ambient i </p><p>Habitatge de la Generalitat de Catalunya, lelaboraci de la llei autonmica que </p><p>desenvolupi la Llei 9/2006. </p><p>A dia davui, no sha aprovat la corresponent llei autonmica, de manera que a </p><p>Catalunya, el marc legal vigent en quant a avaluaci ambiental dels instruments del </p><p>planejament urbanstic el constitueix el Decret legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel </p><p>qual saprova el Text refs de la Llei dUrbanisme i el Decret 305/2006, de 18 de </p><p>juliol, pel qual saprova el Reglament de la Llei dUrbanisme. </p><p>El Decret 305/2006, de 18 de juliol pel qual saprova el Reglament de la Llei </p><p>dUrbanisme estableix a la Secci Segona. Documentaci dels plans dordenaci </p><p>urbanstica municipal: </p><p>Article 70. Informe de Sostenibilitat Ambiental </p><p>En el cas de formulaci o revisi del pla d'ordenaci urbanstica municipal, i en els </p><p>casos de modificacions sotmeses a avaluaci ambiental, l'informe ambiental que </p><p>preveu la Llei d'urbanisme ha de tenir la naturalesa i contingut de l'informe de </p><p>Sostenibilitat Ambiental que regula la normativa sobre avaluaci ambiental de plans i </p><p>programes (...). </p><p>I.3 CONTINGUT DE LINFORME DE SOSTENIBILITAT AMBIENTAL. </p><p>Larticle 70 del Decret 305/2006 estableix que el contingut mnim de lInforme de </p><p>Sostenibilitat Ambiental, haur de ser el segent: </p><p>a) Determinaci dels requeriments ambientals significatius en l'mbit del pla, el qu </p><p>inclou: </p><p>1. La descripci dels aspectes i elements ambientalment rellevants de l'mbit </p><p>objecte de planejament i del seu entorn. </p><p>2. La determinaci dels objectius, criteris i obligacions de protecci ambiental, </p><p>aplicables en l'mbit del pla, establerts en la normativa internacional, </p><p>comunitria, estatal, autonmica o local, o en els instruments de planejament </p><p>territorial, els plans directors urbanstics o altres plans o programes aplicables. </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTAL DEL PLA DORDENACI URBANISTICA MUNICIPAL DUN SISTEMA DE SERVEIS EN LA CARRETERA DE VILANOVA. DE TITULARITAT MUNICIPAL </p><p>5 </p><p>3. La definici dels objectius i criteris ambientals adoptats en la redacci del </p><p>pla, d'acord amb els requeriments ambientals assenyalats en els apartats </p><p>anteriors i amb els principis i directrius establerts als articles 3 i 9 de la Llei </p><p>d'urbanisme, els quals han de referir-se, entre d'altres aspectes, a la </p><p>sostenibilitat global del model d'ordenaci; al cicle de l'aigua; a la biodiversitat </p><p>territorial, la permeabilitat ecolgica i el patrimoni natural; a la qualitat del </p><p>paisatge; a la qualitat de l'ambient atmosfric; i a la contaminaci acstica i </p><p>lluminosa. </p><p>Aquests objectius ambientals han de ser formulats de forma jerarquitzada en </p><p>funci del seu grau d'importncia relativa. </p><p>b) Justificaci ambiental de l'elecci de l'alternativa d'ordenaci proposada, el qu </p><p>inclou: </p><p>1. La descripci de les caracterstiques de les alternatives considerades. </p><p>2. L'anlisi, per a cada alternativa considerada, dels efectes globals i dels de </p><p>les seves determinacions estructurals, d'acord amb els objectius i criteris </p><p>ambientals als qu es refereix l'apartat a), tercer pargraf, d'aquest article. </p><p>3. La justificaci ambiental de l'elecci de l'alternativa seleccionada. </p><p>c) Descripci ambiental del pla d'acord amb l'alternativa d'ordenaci adoptada, </p><p>incloent: </p><p>1. Una sntesi descriptiva del contingut del pla amb expressi de les seves </p><p>determinacions amb possibles repercussions significatives sobre el medi </p><p>ambient. </p><p>2. La identificaci i quantificaci dels sls objecte de transformaci i de les </p><p>demandes addicionals de recursos naturals i dinfrastructures de sanejament, </p><p>de gesti de residus i similars derivades de l'ordenaci proposada. </p><p>3. La descripci de les mesures previstes per al foment de la preservaci i la </p><p>millora del medi ambient. </p><p>d) Identificaci i avaluaci dels probables efectes significatius (secundaris, </p><p>acumulatius, sinrgics, a curt o llarg termini, permanents i temporals, positius i </p><p>negatius i d'altres) de l'ordenaci proposada sobre el medi ambient, incloent: </p><p>1. Els efectes sobre els recursos naturals. </p><p>2. Els efectes sobre els espais i aspectes identificats d'acord amb l'apartat 1. </p></li><li><p>MODIFICACI PUNTAL DEL PLA DORDENACI URBANISTICA MUNICIPAL DUN SISTEMA DE SERVEIS EN LA CARRETERA DE VILANOVA. DE TITULARITAT MUNICIPAL </p><p>6 </p><p>3. Els efectes ambientals derivats de la mobilitat generada per l'ordenaci </p><p>prevista pel pla. </p><p>e) Avaluaci global del pla i justificaci del compliment dels objectius ambientals </p><p>establerts, el qu comprn: </p><p>1. La verificaci i justificaci detallades de la congruncia del pla amb els </p><p>requeriments ambientals assenyalats a l'apartat 1. </p><p>2. L'avaluaci global del pla, tenint en compte l'anlisi compa...</p></li></ul>