anketa poslodavaca 2013.pdf

Download Anketa poslodavaca 2013.pdf

Post on 07-Feb-2017

215 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE

  ANKETA POSLODAVACA2013.

  AN

  KE

  TA P

  OS

  LOD

  AV

  AC

  A 2

  013.

 • HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE

  ANKETA POSLODAVACA

  2012.

  ISSN1847-683X

  ZAGREB, svibanj 2012.

  ANKETA POSLODAVACA

  2013.

  HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOLJAVANJE

  ISSN1847-683x

  ZAGREB, kolovoz 2013.

 • IMPRESUM

  Nakladnik: Hrvatski zavod za zapoljavanje, Zagreb, Radnika cesta 1Telefon: 00385 1 61 26 000Telefaks: 00385 1 61 26 038E-mail urednitvo: marica.baric@hzz.hrWeb stranice: http://www.hzz.hr

  Za nakladnika:Ankica Paun Jarallahravnateljica Hrvatskoga zavoda za zapoljavanje

  Urednitvo:Teo Matkovi, Marica Bari, Marina Augustinovi, Biserka Buli, Dubravko Bacalja, Anelin Ivi

  Grafiko oblikovanje i tisak:Intergrafika TT d.o.o., Zagreb

  Naklada:250 primjeraka

 • 3

  SADRAJ

  PREDGOVOR ............................................................................................................................................... 4UVOD ............................................................................................................................................................... 5

  Gospodarsko okruenje ..................................................................................................................... 5Cilj i predmet istraivanja ................................................................................................................... 6Metodologija istraivanja i uzorak .................................................................................................. 8

  REZULTATI ISTRAIVANJA ................................................................................................................. 10StRUktURa aNkEtiRaNih POSlODaVaca .................................................................................. 10ZApoSLENoST I ZApoLJAVANJE U pREThodNoJ GodINI ................................................... 12

  Promjene u zaposlenosti tijekom 2012. godine ....................................................................... 12Struktura novoga zapoljavanja tijekom 2012. godine ......................................................... 16Prestanak rada radnika u 2012. godini struktura i razlozi ................................................ 20

  poTEkoE pRI ZApoLJAVANJU RAdNIkA ............................................................................... 21Nain traenja radnika za zapoljavanje ................................................................................... 21Razlozi potekoa pri zapoljavanju radnika ........................................................................... 23Najea zanimanja nedostajuih radnika ................................................................................ 24

  pLANIRANo ZApoLJAVANJE U 2013. GodINI ............................................................................. 25Struktura planiranog zapoljavanja prema veliini i sektoru vlasnitva poslodavaca ...... 25Struktura planiranoga zapoljavanja prema podrujima djelatnosti ................................ 26Regionalni raspored planiranoga zapoljavanja ..................................................................... 28Struktura planiranog zapoljavanja prema statusu zaposlenosti te veliini i vlasnitvu poslodavca ................................................................................................. 29Planirano zapoljavanje pojedinih skupina radnika ............................................................... 30Struktura planiranog zapoljavanja prema zanimanjima ..................................................... 32Struktura planiranog zapoljavanja prema razini obrazovanja i potrebnim kompetencijama radnika .......................................................................................... 33

  oEkIVANE pRomJENE U ZApoSLENoSTI 2013. GodINE ....................................................... 36Oekivana promjena broja zaposlenih prema djelatnostima .............................................. 37Oekivana promjena broja zaposlenih prema upanijama ................................................. 38

  poTENcIJALNI VIkoVI RAdNIkA U 2013. GodINI ...................................................................... 39Razlozi smanjenja broja radnika ................................................................................................... 39Obiljeja radnika potencijalnih vikova ....................................................................................... 40Zanimanja radnika potencijalnih vikova ................................................................................... 41

  SURAdNJA S hRVATSkIm ZAVodom ZA ZApoLJAVANJE ...................................................... 42Opseg koritenja usluga Zavoda ................................................................................................... 42Zadovoljstvo dobivenim uslugama Zavoda ................................................................................ 44

  SAETAk ..................................................................................................................................................... 45PRilOG i tablicE .............................................................................................................................. 48PRilOG ii UPitNik Za POSlODaVcE ....................................................................................... 69POPiS tablica ........................................................................................................................................ 75POPiS Slika .............................................................................................................................................. 76

 • 4

  PREDGOVOR

  Sa zadovoljstvom Vam predstavljam rezultate Ankete poslodavaca 2013. koju Hrvatski zavod za zapoljavanje, kao svoju redovitu aktivnost, provodi meu poslodavcima diljem Republike Hrvatske. Ove su godine anketom obuhvaena 10.432 poslodavca koji zapoljavaju ukupno 493 tisue radnika, te time ona predstavlja najznaajnije istraivanje ovoga tipa i ove tematike u Hrvatskoj.Hrvatski zavod za zapoljavanje preko stotinu godina radi kao posrednik pri zapoljavanju na hrvatskome tritu rada i svojim aktivnostima potpomae njegov razvoj i otvaranje. S tom svrhom, Zavod kontinuirano prati i analizira kretanja na tritu rada, a sagledavanju cjelokupnih pojava i potreba uvelike doprinosi ova anketa kojom se izravno od poslodavaca prikupljaju informacije o prethodnoj zaposlenosti, iskustvima sa zapoljavanjem te buduim planovima i potrebama, dakle o najvanijim pitanjima u vezi s radnom snagom. Sadrajno, ovogodinja anketa obogaena je upitom o opim kompetencijama koje poslodavci oekuju kod radnika pojedinih zanimanja, dok je u uzorku povean broj mikro-poslodavaca, s obzirom na njihov znaaj na hrvatskom tritu rada. Metodologija i sadraj ankete i dalje e se razvijati u suradnji sa socijalnim partnerima, a u skladu s aktualnim temama vezanim uz trite rada.U ovom izvjeu predstavljamo cjelovite rezultate na razini Republike Hrvatske, koji ove godine ukljuuju posebni naglasak na prepoznate razlike s obzirom na veliinu poslodavca i sektor vlasnitva, kao i specifinosti pojedinih sektora djelatnosti ili upanija. Detaljna izvjea na upanijskoj razini dostupna su u svim podrunim uredima Zavoda, a podaci ovogodinjeg istraivanja dostupni su za daljnju analizu irokom krugu dravnih institucija, agencija, obrazovnih i znanstvenih institucija, civilnom sektoru kao i gospodarskim subjektima.Zahvaljujem se svim poslodavcima koji su sudjelovali u anketi i svojim odgovorima doprinijeli kvalitetnijim rezultatima, koji Zavodu daju smjernice za adekvatnu pripremu za savjetovanje i usmjeravanje nezaposlenih osoba prema potrebama trita rada. Takvim zajednikim aktivnostima i konzultacijama kljunih aktera doprinosimo oporavku i razvoju hrvatskoga trita rada. Zahvaljujem se takoer naim pridruenim partnerima Hrvatskoj gospodarskoj komori, Hrvatskoj obrtnikoj komori i Hrvatskoj udruzi poslodavaca koji su dali podrku provoenju ove ankete, kao i svim radnicima i radnicama Hrvatskog zavoda za zapoljavanje u podrunim uredima i Sredinjem uredu koji su svojim radom i angamanom pridonijeli realizaciji ankete poslodavaca ove godine.Koristim ovu priliku da kroz prikaz rezultata Ankete poslodavaca 2013. godine ukaem na doprinos, znaaj i ulogu Zavoda na hrvatskome tritu rada.

  Ankica Paun Jarallah,

  ravnateljica

 • 5

  UVOD

  Anketa poslodavaca je istraivanje trita rada koje jednom godinje provodi Hrvatski zavod za zapoljavanje (HZZ) u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, Hrvatskom obrtnikom komorom i Hrvatskom udrugom poslodavaca, sa svrhom uspjenijeg djelovanja trita rada te usklaivanja ponude i potranje radne snage u Hrvatskoj.

  Provedba ankete jedna je od specifinih aktivnosti koja pridonosi postizanju ciljeva iz Stratekog plana HZZ-a koji se odnose na: razvoj vlastitih usluga radi poveanja konkurentnosti radne snage i zadovoljenja potreba na tritu rada, razvoj ljudskih potencijala i administrativnih kapaciteta za kreiranje i davanje novih usluga, ostvarenje vodee pozicije na tritu rada uspostavljanjem partnerskih odnosa te jaanje utjecaja na donoenje i provedbu javnih politika na nacionalnoj i regionalnoj razini.

  Anketa poslodavaca je najopsenije istraivanje potranje rada koje se redovito godinje provodi u Hrvatskoj. Budui da se ovim putem istrauju kretanja u zaposlenosti prethodne godine te predvianja za tekuu godinu, rezultati istraivanja daju uvid u promjene na tritu rada ulaske u zaposlenost, izlaske iz zaposlenosti te potrebe za radnicima i potencijalne vikove radnika - temeljene na velikom obuhvatu poslodavaca. Osim procjene veliine tokova radne snage, ovim istraivan