ankara rehberi

Download Ankara Rehberi

Post on 17-Apr-2015

208 views

Category:

Documents

9 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

ANKARAREHBER

Ankara Ticaret Odas

Bu yayin Ankara II Turizm Mudurlugu taraflndan hazirlanmi? ve Ankara Ticaret Odasi tarafmdan bastirilmitir. (2000)

Devran MatbaaclllkTel: 229 36 62 Fax: 23194 75

Kapak Duzenleme: Dogan ACAR

Derteme

: Dogan ACAR, Suat OKAY Fatma ALPER, BetuI TOKTA?

Dikkat! Bu kitap tarayc ile taranp OCR ile metne dntrld iin harf hatalar iermektedir.

ONSOZUlke ekonomlsine, gerek yarattigi istihdam kapasitesi, gerekse sagladtgi doviz girdisi He buyiik katkida bulunan turizm sektorii, uluslararasi kiiltur ve ticaret etkileimiyle de milletleri birbirine yakinlatirmada onemli bir rol oynamaktadir. Ancak uluslararasi alanda gungegtikge daha ?etin bir hal alan rekabet ortammda, Lilkemiz igin olumlu bir turizm imaji yaratilmasi ve bu imajm dogru olarak tamtimi arttir. Bu baglamda kii ve toplum olarak hepimize gorevler dumektedir. Turkiye ekonomisi agismdan buyiik onem arzeden turizmde rekabet artlanna ayak uydurabilmek /pin tamtun ve pazarlama temel hedefimiz olmahdir. Bu da her gehrimizi, her turizm beldemizi, tarihi anitimizi, eglence yerimizi, ulaim ve konaklama imkanlanmizi iyi tamtmakla miimkiin olacaktir. Tarih boyunca pek gok ulusun uygarhgina beiklik eden Bakent Ankaramizm ki turizmi, eko turizm, kultiir turizmi, termal turizm ve kongre turizmi bakimmdan zengin altyapismi tamtarak turizm aktivitelerini gelitirmemn, kentin yeni bir turizm kimligi kazanmasim da saglayacagma inamyoruz. Ankara'nm inevcut turizm alanlarmm yer aldigi ve bakentimizi ziyaret edenlerin rehber kitap olarak bagvurabilecekleri "Ankara Rehberi 2000" gahgmasmm ilimizin tamtimi agismdan faydah olacagma inamyor; bu tarz ahmalarin devamim diliyoriim.

SinanAYGN Ankara Ticaret Odas Yonetim Kurulu Bakan

SUNUTurizm istihdam yaratici niteligiyle milli ekonomiye gok biiyilk katkida bulunan, uluslararasi kultur ve ticaret alamndaki etkisiyle milletleri birbirine baglayan ve kaynatiran, boylelikle de kureselleme surecine girdigimiz u donemde dunya banim ve kardeligini kommada etkin rol oynayan onemli bir sektordur. Sosyal kulturel ve ekonomik olgularla devamh etkileim igerisinde onemli faaliyet sahasi olan ve ulaim, konaklama, yeme-igme, eglence, ticaret ve seyahat duzenlenmesi gibi hizmetlerin tumunu igeren turiztn 2000'li yillann en onemli hizmet sektorlerinden biri konumunda olacaktir. Son yillarda ulkemiz, dunya turiztn pazanmn rekabet artlanna ayak uydurmu ve artik aranan tatil ulkeleri arasmda amlmaya baAnkara'mn sahip oldugu tarihi, kulturel ve turistik zenginlikler kisa zamanda ulkemiz ve dunya turizmi igerisindeki gerecek yerini alacakttr. ilimiz onemli bolgesel kaynaklari ve alt yapisi He her tiirlu turistik gelimeye siiratle uyum saglayabilecek gucte ve aikliktadir. Ankara'mn mevcut turizm potansiyelinin on plana $ikartilabilmesi, degerlendirilmesi ve bakentimizi ziyaret edenlerin konaklama surelerini artirici yeni aktivitelerin tespit edilmesi ve turizmin geitlendirilerek Ankara'ya yeni bir turizm kimligi kazandirmak amaciyla balatilan qalimalar gergevesinde hazirlanan "Ankara Ili Turizm Envanteri ve Turizmi Geligtirme Plant" tamamlanmi olup ilgili turn taraflarm incelemesine ve bilgisine sunulmutur. Turizmi gelitirme projesi kapsammda "Turizmde Ankara", "Termal Turizmde Ankara", "2000'li Yillara Girerken Ankara'da Turizjn" ve "Ankara'da Kongre Turizmi" isimli yaymlar kaynak kitap olarak hazirlanmi bulunmaktadir. 2000 yihnda Mudurlugumuzce yurutulmekte olan tamtim faaliyetleri gergevesinde Ankara'yi daha yakmdan tamtabilmek icin "Ankara Rehberi 2000" i hazirlami bulunmaktayiz. Bundan sonraki gahgmalanmizda bilyuk olgude, halkimizin, sektdriin ve ilgili kurululann destegine ihtiyacimiz vardir. Getireceginiz yapici tenkit ve onerilerinizi biitun samimiyetimizle degerlendirecegimizi belirterek 2000 yihmn ulkemize, sektorumiize ve Ankara turizmine hayirh ve ugurlu olmasim dilerim. Bu yayimn hazirlanmasinda yardimlanm esirgemeyen kamu kurum ve kurulu yoneticileri He personeline, bastirdmasmi ustlenen Ankara Rehberler Dernegine ve mesai arkadalarima teekkurlerimi sunarim.

DoganACAR II Turizm Mudilru

NDEKLER ONSOZSUNU ITARiHQE 1- Admin Kaynagi ..................................................................... 1 2-Tarihi ..................................................................................... 1 n- COGRAEIKONUM 1- Genel Cografya ve Yeryiizu ekilleri ................................... 3 2- Bitki Ortusu ........................................................................... 4 3- Barajlar .................................................................................. 4

ra-iKLiMGenel Iklim Durumu ....................................................................... 6 IV- NUFUS .......................................................................................... 8 V- EKONOMiK DURUM ................................................................ 9 VI- EiTIM 1- Okul Oncesi, llkogretim, Lise ve dengi okullar ................... 1 1 2- Yuksekogretim Kurumlan .................................................. 12 1- Saglik Bakanligma Bagh Hastaneler .................................. 13 2- Universite, SSK ve Diger Kurum Hastaneleri .................... 13 3- Askerf Hastaneler ................................................................ 14 4- Ozel Hastaneler ................................................................... 14 5- Ambulans ............................................................................ 15 6- Ozel AmbulSns ..................................................................... 15 7- Laboratuvarlar ...................................................................... 16 8- Rehabilitasyon ve Danis.rnanhk Merkezleri ........................ 16 9- Ozel Poliklinikler ................................................................. 16

VIH- KULTUR VE TABIAT VARLIKLARI 1- Tariht ve Kiilttirel Degerler................................................. 17 2- Arkeolojik Degerler ....................................... : ................... 23 3- Miizeler............................................................................... 27 4- Hanlar ................................................................................. 53 5- Hamamlar ........................................................................... 54 6-CamiIer ............................................................................... 58 7- Turbeler .............................................................................. 64 8- Kiliseler .............................................................................. 67

IX-

GEZiVEMESiREYERLERI ..................................................68 X-PARKLAR 1- Parklar ................................................................................ 73 2- Milli Parklar ........................................................................74 3- Orman Igi Dinlenme Yerleri ............................................... 75 XI - KAMP YERLERl ...j. ................................................................ 77

xn - YEME - ICME TESISLERI................................... 781- Birinci Simf Lokantalar .....................................................78 2-ikinci Simf Lokantalar ........................................................ 79 3- Ozel Belgeli Lokantalar ...................................................... 84 4-Kafeteryalar ........................................................................85 Xin - GECE EGLENCEIMKANLARI 1- Miistakil eglence yerleri ......................................................86

2- Barlar .......................................................................... 88XIV - KAPLICA VE ICMELER ........................................................ 89 XV - KONGRE - SERGISALONLARI VE FUAR ALANLARI 1- Kongre - Sergi Salonlan ....................................................93 2- Fuar Alanlan ................................................................... 100

XVI - SPOR1234Spot Tesisleri ....................................................................101 Ki Sporlan .................................................................... 103 Havacilik Sporlari ............................................................ 103 Genglik ve Izcilik Merkezleri ............................................103

5- Spor Kuliipleri ............................................................. 103XVH - AVCILIK VE BALIKCILIK

1- Avcihk- ......................................................................105 2- Bahkeihk ...................................................................107 xvra - ALIVERI1- Hediyelik Eya................................................................. 110 2- Hali - Kilim ...................................................................... 110 3- Kuyumcular ...................................................................... I l l 4-Deri-Kiirk ....................................................................... Ill

5- Fotografgilar............................................................... Il l6- Ritap^ilar.......................................................................... 112 7- Buyiik Ah|veriMerkezleri............................................. 112 8-internet Cafeler ................................................................. 113

XIX -

BELlRLI GtfNLER 1- AnmaGunleri .................................................................. 114 2- Festival ve enlikler ......................................................... 114 3- Uluslararasi Faaliyetler .................................................... 114 XX - YORESEL HALK KULTURU 1- Giyim ................................................................................ 115 2- Halk Oyunlan ................................................................... 119 3- Turkiiler ...........................................................................