ankara nÜkleer araŞtirma ve eĞİtİm...

32
ي يء\ ٠ -■ ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMA ve EĞİTİM MERKEZİ TURKIYE ATOM enerjisi kurumu

Upload: others

Post on 29-Jan-2020

21 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

■-٠ \يءي

ANKARA NÜKLEER ARAŞTIRMAve

EĞİTİM MERKEZİ

TURKIYEATOM en erjisi kuru m u

د١معهءءءس م ة س ص د ج ئ د ع ج س س س٠-سجض , ح ة۶ي م ءس»١ه»ا". ع»ي ع ي٠غ س ة ا ل ء»٩ه€ء غ١غ»ة ه ع ه ة ه٤ى ه'٤ي 4٠»١ع'ع

»6ح٠ ٠٠ {< ء٠ا>س٩؛^صًا# ،و ضًا̂>س# أ ل ل 1ض^س ا^ا٩ ٠1)ح^̂ااق٣م٠. ٠" س ه س۶ة ة ئ س ٩ه

ANKARA NUKLEER ARAŞTIRMA VE EGITIM m er k e z i

Merkezimizde üretilen hizmetler: 2690 sayılı

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Kanununun

belirlemiş olduğu kapsamda, TAEK Başkanlığının

onayladığı stratejiler, planlar ve programlar

çerçevesinde: radyasyondan korunma, radyas­

yon güvenliği, nükleer güç, nükleer güvenlik,

nükleer emniyet, nükleer güvence, nükleer

teknoloji, nükleer/radyasyon uygulamaları gibi

TAEK'in görev alanına giren konularda ulusal ve

uluslararası eğitimler düzenleyerek, bu alanlarda

görev yapacak Kurum personeli ile Kurum dışı

ça lışan ların ye tiştirilm esin i sağlam ası, bu

kapsamda etkin ve verimli bir eğitim İçin gerekli

araştırmaların yapılması ve yaptırılması ayrıca,

bunlara ilişkin diğer ilgili hizmetleri yerine

getirilmesi olarakgörülmektedir.

insanin bir bilgiyi elde etmesi İçin gerçekleştirilen

planlı ve programlı faaliyetler süreci öğrenim

veya öğretim olarak adlandırılırken: edinilen bu

bilgilerin sosyal hayata aksettirilm esi İçin

gerçekleştirilen planlı ve programlı faaliyetler ise

eğitim olarak adlandırılır. Ornegin birey, "Kırmızı

ışıkta durulur" bilgisini, öğrenim veya öğretim

sürecinde edinirken, "kırmızı ışıkta durma"

davranışını eğitim süreci sonunda kazanır.

Eğitim: diğer bir deyişle, belirlenen hedefler

doğru ltusunda b irey le rin ya şa n t ıla r ın d a ,

davranışlarında değişiklikler oluşturma sürecidir.

Oğretim ise, bireyin gelişimini amaçlayan ve

öğrenmenin başlatılm ası, sürdürülm esi ve

g e rçek leştir ilm esi İçin düzenlenen p lanlı

etkinliklerintamamidir.

Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezinde

(ANAEM) ve Merkezin koordinatörlüğünde

gerçekleştirilen, bu kitapçıkta yer alan tüm

faaliyetlerin "eğitim" bağlamında değerlendiril­

mektedir.

m isy o n u m u z

Ülkemizde nükleer ve radyasyon teknolojileri konularında vasıflı insan gücü yetiştirmek ve bu

vasıfları belgelemek, etkin kamuoyu bilgilendirmefaaliyetlerini sağlamaktır.

v iz y o n u m u z

Nükleer bilimler ve nükleer teknoloji alanlarında sunmuş olduğumuz hizmetleri, uluslararası

geçerliliği olan yetkinliğe sahip düzeye ulaştırmak, ülkemizdeki nükleerfaaliyetlerin düzenleme ve

denetleme işlevinin kamuoyu tarafından net olarak anlaşılmasını sağlayacak, yenilikçi ve üretken bir

"Eğitim ve Araştırma Merkezi" olmaktır.

y e t k i, g . r e v v e s . r u m l u l u k l a r im iz

18.08.2010 tarihli Bakanlar Kurulu kararının 30.09.2010 tarih ve 27715 sayılı Resmi Gazete'de

yayımlanmasıyla kurulmuş olan ANAEM, TAEK'in Beşevler yerleşkesinde aşağıda belirtilen

faaliyetlerini sürdürmektedir.

ANAEM, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK) Başkanlığınca belirlenmiş politika ve hedefler

doğrultusunda, ülkenin bilimsel, teknikveekonom ikkalkinm asindanUkleerenerjidenveteknolojiden

yararlanılmasını mümkün kılacak, her türlü araştırma, geliştirme, inceleme ve uygulama

alışmalarında öncelikli olarak, ülkemizdeki nükleer enerji politikaları paralelinde, nükleer؟

teknolojileringUvenlivegUvenilirşekilde kullanılabilmesi ve bu teknolojileringeliştirilmesi ؟؛in ihtiya؟

duyulan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesini sağlayacak altyapıyı oluşturmak veya oluşturulmasını

sağlamak. Kurum çalışanlarının görevlerini istenen kalite düzeyinde yapabilmelerini sağlamak üzere

hizmet İÇİ eğitimler düzenlemek, radyasyon kaynaklarını kullanan meslek personeli İçin eğitim

faaliyetleri düzenlemek, eğitimlerde ve eğitim materyalinde standartlaşmayı sağlamakla

görevlendirilmiştir.

ANAEM'in kamuoyu bilgilendirme faaliyetleri kapsamında TAEK'in nükleer güvenlik ve radyasyon

güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürdüğü faaliyetler, dünyada nükleer alandaki gelişmeler ve

ülkemizde bu alanda sürdürülen faaliyetler ve nükleer güvenlik ve radyasyondan korunma ile ilgili

bilgilerin kamuoyuna zamanında doğru bir şekilde aktarılmasını sağlamak amacıyla yazılı ve görsel

materyaller hazırlamak, bunları güncellemek, kamuoyu bilgilendirme merkezleri kurmak, tanıtıcı

toplantı, seminervb.düzenlemekANAEM'ingOrevve sorumluluklariarasındayeralmaktadır.

Yukarıda değinilen faaliyetler, ANAEM bünyesinde bulunan Eğitim Yönetimi, Eğitim Uygulama ve

Kamuoyu Bilgilendirme Bölümleri tarafındanyUrütUlmektedir.

Temel hedefimiz, TAEK'in kuruluşundan bu yana sürdürmekte olduğu Kurum İÇİ ve Kurum dışı

eğitimleri standartlaştırarak, daha sistematik hale getirmek, ayni zamanda kamuoyu bilgilendirme

faaliyetlerini bir merkezde toplayarak söz konusu faaliyetlerin etkinliğinin ve verimliliğinin

artırılmasıdır.

Merkezimizdeki eğitim faaliyetleri: "Eğitim Yönetimi Bölümü" ile "Eğitim Uygulama Bölümü"

tarafından, kamuoyu bilgilendirme faaliyetleri: "Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü" tarafından

gerçekleştirilmekte olup, söz konusu faaliyetlerin yürütülmesinde idari ve Teknik Hizmet

Şubelerinden destek sağlanmaktadır. Bahse konu faaliyetlerde halen, teknik hizmetler sınıfında 7,

sağlık hizmetleri sınıfında 2, genel idari hizmetler sınıfında 5 olmak üzere toplam 14 personel görev

yapmaktadır(Eylül 2012).

4

ANAEM Teşkilat Şem ası

١ ٩M e r k e z M ü d ü r ١

' Y a rd ım c ؛ s |üM e rk e z M ü d ü r

Y a rd ım c ıs ı

١ ا١ بE ğ ît îm Y ö n e tîm î ١ Eğîtîm U ygu lam a

' Bö lüm ü ؛K am uoyu ١

Bolüm ü؛ B ilg ilen d irm e Bölüm ü

; VTeknik H izm etler ١

( Şub es?إ id ari H izm etler إ

SUNULAN h izm etler

ANAEM tarafından sunulan hizmetlergenel olarakdört ana sınıfa ayrılmaktadır.

Bunlar:1 - Ulusal kurslar,

2- Hizmeti؟ ,eğitimler؛

3 - Kurum/Kuruluşlardangelentaleplerinkarşılanmasınayönelikeğitimler,4- Kamuoyu bilgilendirilmesineyOnelikeğitim ve tanıtım hizmetleridir.

UWSAL. KURS٤ARIMIZ

Nitelikli insan Gücünün Yetiştirilmesini Sağlayacak Ulusal Eğitim Faaliyetleri:Ülkemizin ve TAEK'in ihtiyaçları doğrultusunda, nükleer alanda sürdürülen faaliyetlere yönelik

gereksinim duyulan ve mevzuata uygun bir şekilde belgelendirilmiş, vasıflı personel yetiştirilmesi

amacıyla kurulan ANAEM, öncelikli olarak TAEK Ulusal Kurs Programlarında yer alan eğitimlerin

çoğunu uygulayıcı Merkez olarak faaliyetlerini sürdürmektedir. Bunun dışında ؟ NAEM, SANAEM ve

diğer birimlerce düzenlenen eğitimlerde, ANAEM kursların uygulanmasında koordinatör Merkez

görevini yürütmekte ve bu kapsamda kurs programlarının hazırlanması, başvuruların kabulü,

kursiyerlerle yazışma, sertifikaların hazırlanması ve adreslere gönderilmesi faaliyetlerini

gerçekleştirmektedir. NUkleeralandaçalışan/çalışacak uygun nitelik ve sayıda personel yetiştirilmesi

amacinayOnelikolarakdUzenlenenulusalegitimfaaliyetleriplanlandigigibiyU

Kurslarımızla ilgili ücretler

Kurslarımızla ilgili UcretlerTAEK'in her yılın başında oyil İçin belirlenerek internet sitesinde ilan etmiş

olduğu "TEMEL MAL VE h iz m e t URETIM t ü r l e r in e g o r e UCRET l is t e s i" kapsamında

belirlenmektedir.

N

a NAEm

6

KURARIM IZIN KAPSAM٤ARI

Endüstriyel Uygulamalarda Radyasy.ndan Kurunma Kursu (EURKK)

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (24 Mart 2000 /23999) kapsamında kullanılan ara؟ tarama, sabit proses kontrol, taşınabilir nükleer ölçüm (yoğunluk ve nem ölçüm vb.), kuyu tipi ölçüm, kabinli skopi ve analiz cihazlarını kullanan kuruluşlarda, "Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)" olacak ve yönetmelik ile nitelikleri belirlenmiş olan personel ile bu cihazları kullanan personel EURK kursuna katılabilmektedir. Ayrıca, endüstriyel kaynakların imalatı, bakim ve onarım faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarda "Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)" olabilecek personel de bu kurslara katılabilir. Bu kurs sonunda verilen sertifika İçin, TAEK tarafından belirlenmiş bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

Radyasyonla ilgili kavramlar 1-2 Uygulama 1 (Birim Dönüşümleri)Radyasyonun ölçülmesi Uygulama 2 (Ölçüm)Radyasyonun biyolojiketkileriRadyasyondan korunma sistemiRadyasyondan korunmada kişisel dozimetre kullanımıRadyasyon güvenliği mevzuatıRadyasyon kaynaklarının lisanslama sistemiRadyoaktif maddelerin güvenli taşınmasıRadyasyon kazalarının nedenleri, sonuçları veOnlenmesiEndüstriyel uygulamalarda radyasyondan korunmaUygulama 3SınavKursun değerlendirilmesi

EURKKurs

UygulamasındanGörünüm

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Kurunma Kursu

(ERRKK-RKS ve Çalışanlarİçin)

Endüstriyel Radyografide Radyasyondan Korunma ve Lisanslama Yönetmeliği (8 Temmuz 2005/

25869) kapsamında, radyografi cihazlarının kullananildigi kuruluşlarda "Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)" olan veya olmak isteyen ve yönetmelik ile nitelikleri belirlenmiş olan personel

ERRK-RKS kursuna katılabilirler. Diğer ؟alışanlar RKS'lere yönelik kursa katılamaz, ancak kendilerine

yönelik hazırlanan diğer kurslara katılabilirler. Bu sonunda verilen sertifika 5 yıl geçerlidir. Beş yılın

sonunda sertifika süresi dolan RKS ve ؟alışanlar, kursa yeniden katılarak veya kursa katılmadan sadecesinava girerek sertifikalarını yenilemekzorundadirlar.

Kurs uygulamasından gorunum

Radyasyonla ilgili kavramlar 1-2

Uygulama 1

Radyasyonun ölçülmesi

Uygulama 2

Radyasyonun biyolojiketkileri

Radyasyondan korunma sistemi

Radyasyondan korunmada kişisel dozimetre kullanımı

Radyasyon güvenliği mevzuatı

Radyasyon kaynaklarının lisanslama sistemi

Radyasyon kaynakları ve kullanım alanları

Radyasyon kazalarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi

Radyoaktif maddelerin güvenli taşınması

Uygulama 3

Endüstriyel radyografi cihazları ile çalışma

Endüstriyel radyografide kontrol ve denetim

Uygulam a4(sahada)

Sınav

Kursun değerlendirilmesi

9

Radyasyon Güvenliği Yönetmeliği (24 Mart 2000/23999)

kapsamında hastanelerde ve tip merkezlerinde kullanılan

eşitli radyasyon kaynakları İçin "Radyasyondan Korunma؟

Sorumlusu (RKS)" olabilecek personel ile bu cihazları

kullanan personelTRRK kursuna katılabilirler.

A yrıca , sağlık a lan ında üretim , bakim ve onarım

faaliyetlerinde bulunan kuruluşlarda "Radyasyondan

Korunma Sorumlusu (RKS)" olan veya olabilecek personel de

bu kurslara katılabilir.

Tanisal Rad٧٠l٠ j'ide Radyasyondan KorunmaKursu (TRRKK)

Bu kurs sonunda verilen sertifika İ؟in, TAEK tarafından

belirlenmiş bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır. Fizik؛؟,

fizik mühendisi, sağlık meslek lisesi mezunu radyoloji

teknisyenleri, pratisyen ve uzman (radyoloji ve nükleer tip

hari؟) hekimler, TRRK kursuna katılarak yapılan Sinav sonrası

başarı sertifikası almaları durumunda, "Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)" olabilirler. Ayrıca, yönetmelik

gereği zorunlu olmadığı halde, radyolog hekim, diş hekimi,

veteriner hekim, radyoloji teknikeri ve veteriner sağlık

teknisyenleri de bu kursa katılabilirler.TRRK Kurs uygulamasından gorunum

1 .

Radyasyonla ilgili kavramlar 1-2

Uygulama 1

Radyasyonun ölçülmesi

Uygulama 2

Radyasyonun biyolojiketkileri

Radyasyondan korunma sistemi

Radyasyondan korunmada kişisel dozimetre kullanımı

Radyasyon güvenliği mevzuatı

Radyasyon kaynaklarının lisanslama sistemi

Radyolojide Zirhlama

x-ışım görüntü oluşturma teknikleri ve cihazlan-1-2

x-ışım incelemelerinde hekim, hasta ve çalışanların radyasyon dozları ve

doz azaltma teknikleri 1-2

Uygulama-3 (Direk Röntgen)

Uygulama-4 (Skopi-Floroskopi)

TRRKkursundan

görünüm

11

Radyasy.n ölçümü ve Radyasy.ndan Kurunma Kursu (RÖRKK)

Hurda, geri dönüşüm ve gözetim firmalarına yönelik "Radyasyondan Korunma Sorumlusu (RKS)"

olabilecek personel ile bu firmalarda sabit radyasyon ölçüm sistemleri ve taşınabilir radyasyon ölçüm

cihazı kullanan personel, RORK kurslarına katılabilir. Bu kurs sonunda verilen sertifika İçin TAEK

tarafından belirlenmiş bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır, ؟evre ve Şehircilik Bakanlığının 17

Haziran 2011 tarihli "Bazı Tehlikesiz Atıkların Geri Kazanımı Tebliği" uyarınca hurda ithalat veihracati

yapan, geri kazanım ve İşleme tesislerinde sabit ve taşınabilir radyasyon ölçüm cihazlarını kullanan

veya kullanacakolanlarbu kursa katılmaktadır.

12

Radyasyonla ilgili kavramlar 1-2

Uygulama 1

Radyasyonun ölçülmesi

Uygulama 2

Radyasyonun biyolojik etkileri

Radyasyondan korunma sistemi

Radyasyondan korunmada kişisel dozimetre kullanımı

Radyasyon güvenliği mevzuatı

Radyasyon kaynaklarının lisanslama sistemi

Radyoaktif maddelerin güvenli taşınması

Uygulama 3

Radyasyon kaynakları ve kullanım alanları

Radyasyon kazalarının nedenleri, sonuçları ve önlenmesi

Hurdalarda radyoaktivite

Tesis girişlerinde radyoaktif madde izleme

Radyoaktif paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi

Acil durum müdahale ekiplerinin çalışmalarından örnekler

Uygulama

Sınav

Kursun değerlendirilmesi

13

Kursuygulamasındangörünümler

14

NUkleerTipta Rady.farmas.tîklerve Radyasy.ndan Kurunma Kursu (NTRKK)

Bu kurs, nükleer tip, radyoizotop ve radyofarmasotik bölümlerinde çalışanların radyasyondan

korunma konusunda bilgilerinin güncellenmesi amacıyla düzenlenmektedir.

٠ Radyasyonla ilgili te^ e lkavram lar

٠ Radyasyon fiziği

٠ Radyasyonunbiyolojiketkileri

٠ Radyasyon güvenliği mevzuatı

٠ Radyasyondan korunma sistemi

٠ Radyasyondan korunmada kişisel dozimetre kullanımı

٠ Radyasyonun ölçüm sistemleri

٠ Hasta dozları ve tahliye koşulları

٠ NUkleertipta mesleki ışınlamalarvealmandozlar

٠ RadyoaktifmaddeleringUvenlitaşınması

٠ NUkleertip laboratuvarlarmda radyasyon güvenliği

٠ NUkleertiptaatiklaringUvenligi

٠ Radyoizotop üretimi

٠ RadyoizotopjeneratOrleri

٠ Uygulama-(izotopbirimiteknikgezi)

Mo-99/Tc-99m jeneratörü

٠ RadyofarmasOtikler

٠ Radyofarmasotiklerin kalite kontrolleri

٠ Sınav

٠ Kursun değerlendirilmesi

15

Rady.aktjfMaddenînGüvenlîTaşınması Kursu (RMGTK)

İyonlaştırıcı radyasyon kaynaklarına yönelik ithal, İhraç ve taşıma firmalarında ؟alışan personel,

radyasyondan korunma konusunda bilgilenmekamacı ile kursa katılabilirler.

RADYOAKTİF MADDELERİN GÛ٧ ENL؛ TAŞINMASI

KURSU

RMGT kursuna ait 3 günlük programda yer aian ders konuiari aşağıda verilmiştir

٠ Radyasyonla ilgili kavramlar

٠ Radyasyonun ölçülmesi

٠ Biyolojik etkiler

٠ Uygulama (Video)

٠ Radyasyondan korunma sistemi vedozimetre kullanımı

٠ Radyoaktif maddenin güvenli taşınması mevzuatı

٠ Uygulama (paket hazırlama)

٠ Radyoaktifvenükleer maddelerintaşınmasındaemniyetin sağlanması

٠ Acil durum hazirlikve planlama

Lisanslamasistemi

Madde ve paket prosedürleri

Kursun değerlendirilmesi

16

Temel Rady.farmasi Kursu (TRK)

Bu kurs, nükleer tip bölümlerinde ve merkezlerinde çalışanların radyasyondan korunma konusunda bilgileriningUncellenmesiamacıyladüzenlenmektedir.

Radyoizotop üretimi RadyofarmasOtiklerRadyoaktivite ölçümü ve aletlerin kalibrasyonuTemel nükleerfizik problem çözümüTemel nUkleerfizik-lRadyoizotopjeneratörleriPet radyofarmasotikleriUygulama l-jeneratörler problem çözümüTemel nükleerfizik-299Mo-99mTcjeneratörüNUkleertip uygulamalarıUygulama 2-sicaklaboratuvarlarin ve hücrelerintanıtımı Radyoaktivite hesabi problem çözümü Radyasyondan korunmada temel prensipler PET-BTNUkleertiptaki songelişmeler Uygulama 3Radyasyon çeşitleri ve ölçülmesi NUkleertiptaGMPuygulamalari ileri radyofarmasotik hazırlama Uygulama 4 (kalite kontrol)Radyasyonun biyolojiketkileriNUkleertiplaboratuvarlarinintasarimivezirhIanmasiRadyofarmasotiklerin kalite kontrolüUygulama 5HPLC çalışmasıSınavDeğerlendirme

17

DNA K .m et Analiz Yöntem؛ Kursu (DNAK)

DNA Kornet Analiz Yönteminin uygulamalı eğitimidir. Eğitimin içeriğinde temel kavramlar, hayvansal

ve bitkisel hücrelerde pratik uygulamalar ve DNA kornetlerinin Görüntü Analiz Sistemi ile

değerlendirilmesi yer almaktadır. Genellikle üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarında lisans üstü

alışm؟ alarda bulunan bilim insanları DNAK kursuna kayıt yaptırm aktad ırlar. ANAEM

koord inatörlüğünde Sarayköy N ükleer A raştırm a ve Eğitim M erkezinde (SANAEM )

gerçekleştirilmededir.

DNAK kursuna ait 3 günlük programda yer aian ders konuları aşağıda verilmiştir:

٠ DNAkom etanalizyöntem inintem elprensipleri,uygulamaalanlari

٠ GOrUntüanalizsistemi

٠ Gıda ışınlama ve ışınlanmış gıdaların belirlenmesi İçin uygulanan yöntemler

٠ DNAkometanalizyöntemininlaboratuvarhazirliklari

٠ IGL'ningezilmesi sırasında genel degerlendirmeyapılması

٠ Hayvansal örnekleriçindeneyöncesihazırlıkve DNA kornet deneyinin uygulanması

٠ Preparatlarm mikroskopla incelenmesi ve görüntü analiz

sistemi iledeğerlendirilmesi

٠ Bitkisel örnekleriçindeneyöncesihazırlıkve

DNAkometdeneyinin uygulanması

٠ Preparatlarm mikroskopla incelenmesi ve görüntü

analizsistemi iledeğerlendirilmesi

٠ Katılımcılara katilim belgelerininverilmesi

18

Gıda İşınlama Kursu (GIK)

Bu kursta, gıda ışınlama teknolojisi, ışınlama tanım ve birimleri, gıda ışınlamanın temel prensipleri anlatılmaktadır. Genellikle üniversitelerimizin ilgili anabilim dallarında lisans üstü ؟alışmalarda bulunan bilim insanları ve strelizasyon konusunda ؟alışan özel firmalardan gelen katılımcılar GIK kursuna kayıt yaptırmaktadırlar. ANAEM koordinatörlüğünde Sarayköy Nükleer Araştrma ve Eğitim Merkezinde (SANAEM) gerçekleştirilmededir.

٠ Gıdaışınla^anınticariuygulam alarıveyasaldüzenlem eler٠ Gıda ışınlamanınsağlıkyOnUndengUvenilirliği٠ İşınlama tesisleri vegida ışınlamada dozimetri ve proses kontrol٠ Tesis gezisi٠ Işınlamanıngıda bileşenleri üzerine etkisi٠ Işınlamamngıdalardaki mikroorganizmalar üzerine etkisi .Işm lam anıngıdalardazararlıbOceklerekarşıkarantinaam açlıkullanım ı٠ Işınlanmışgidalarıntüketicikabulü٠ Gıda ışınlamanın kombine uygulamaları .lş ın lan acakg ıd a la ri؟inuygunam balajse؟imi .Işın lanm ışg ida ların tesp it yöntemleri

► TSEN 13783:2004 dogrudanepifloresanssüzmeteknigi/aerobikplakasayimi(DEFT/APC)► TS EN 13784: 2004 DNAkometanalizyOntemi► EN 14569:2004 limulusamoebocyte lysate(LAL)/gram negatif bakteri

(GNB) mikrobiyolojiktarama yöntemi► EN I784:1996yag İçeren ışınlanmışgıdaların saptanması, hidrokarbonların

gaz kromatografikanalizi► EN I785:1996yag İçeren ışınlanmışgıdaların saptanması,

2-alkilsiklobütanonlarıngazkromatografik/massspektroskopik analizi► 12.00-12.45 ışınlanmış gıdaların fiziksel yöntemlerle tespiti (esr, tl, psl teknikleri)

٠ Değerlendirme19

Endüstride Radyasy.nla Sterilizasy.n (ERS)

Bu kursta, radyasyonla sterilizasyon tesisleri ve ışınlama prosesi, radyasyonun malzeme üzerine

etkileri ve TS EN ISO 11137 sağlık mamullerinin sterilizasyonu konusunda özel sektör ve kamu

kuruluşları bilgilendirilmektedir. ANAEM koordinatörlüğünde Sarayköy Nükleer Araştrma ve Eğitim

Merkezinde (SANAEM) gerçekleştirmektedir.

^RSkursunaaitZgUnlUkprogramda yeralanderskonularıaşağıdaverilmiştir;

٠ Radyasyon tanımı ve birimler

٠ Yüksek doz dozimetrisi ve proses kontrolü

٠ İşınlama tesislerinde radyasyon güvenliği ilkeleri

٠ Radyasyon-madde etkileşimi ve polimerler

٠ Tesis gezisi

٠ Radyasyonun mikroorganizmalar üzerine etkisi

٠ Endüstriyel sterilizasyon yöntemleri

٠ Sterilite ve bioburden testleri

٠ Radyasyonla sterilizasyonun validasyonu

(TS EN ISO 11137-2)

٠ Genel değerlendirme

20

Kişisel D.zîmetrî Hizmeti Temel Eğitimi

Bu kursta, TAEK dozimetri laboratuvarlan ile ayni tip dozimetri sistemleri

kullanarak (Film veya TED) hizmet verecek kuruluşların ilgili sistemler

konusunda bilgilendirilmesi ile kişisel dozimetri laboratuvarlarinin idari ve

teknikOzelliklerianlatilmaktadir.

ANAEM koordinatörlüğünde Sarayköy Nükleer Araştrma ve Eğitim

Merkezinde (SANAEM) gerçekleştirilmededir.

Rad.n ve Rad.n Ölçüm Kursu

Bu kursta, radon ölçüm yönteminin teorik olarak anlatımı ve uygulamalı eğitimi, aktif ve pasif radon

ölçüm sistemleri gösterilmektedir.

Tanisal X Işını Kalite K.ntr.1 KursuBu kursta, konvansiyonel, floroskopi, CT, mamografi sistemlerinin kalite

kontrol prosedürleri anlatılmaktadır.

Rady.teraplde Radyasy.ndan Kurunma KursuBu kurs, radyoterapi bölümlerinde çalışan personelin radyasyondan

koruma konusunda bilgilerinin yenilenmesi amacıyla düzenlenmektedir.

21

Ulusal Nükleer Madde Sa٧ım ve Kuntrul Sistemi

Ülkemizde yürütülen nükleer madde sayım ve kontrol sistemi ile ilgili kurum ve kuruluşlara ulusal sistemimiz tanıtılmakta ve ulusal nükleer madde sayım ve kontrol sistemineyOnelikbilgilendirmeuygulamalaryapilmaktadir.

Ülkemizdeki Nükleer Madde ve Tesislerin Fiziksel Kurunma Sistemi

Nükleer maddelerin ve tesislerin fiziksel korunma sistemi tanıtılmakta ve fiziksel korunma ile ilgili uluslararası anlaşmalar ve ulusal mevzuat çerçevesinde ülke yükümlülüklerimiz kapsamında ilgili tesisve birim personeline bilgilendirmeyapılmaktadır.

Bir Günlük Rad٧as٧٠ndan Kurunma Eğitimleri:

Birgünlük radyasyondan korunma eğitimleri Ankara NükleerAraştırma ve Eğitim Merkezinde (ANAEM/ANKARA) ve ؟ ekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim M e rk e z in d e ( ؟ N A EM /jS T A N B U L) g e len ta le p le r d o ğ ru ltu su n d a

düzenlenmektedir. Eğitim sonunda katılımcılara eğitim aldıklarını belirten bir resmi yazıverilmektedir.Birgünlükegitim lerleRadyasyondanKorunmaSorumlusu(RKS)olun

Bu kurslar:Endüstri Alanında ؟ alışanlar İçin:Hurda ve geri dönüşüm kuruluşlarına yönelik taşınabilir radyasyon ölçüm cihazı kullanımına yönelik bilgilendirmeamacıyladüzenlenmektedir.

Sağlık Alanında ؟ alışanlar İçirt..x-ışım cihazlarını kullanan (Radyoloji, üroloji. Nöroloji, Beyin Cerrahi, Kardiyoloji, Kalp ve Damar Cerrahisi, Ortopedi, Diş hekimliği. Gastroenteroloji- ERCP ve Biyomedikal bölümleri) ile bu cihazların bakim onarımını yapan personeleyOnelikbilgilendirmeamacıyladüzenlenmektedir.

22

^ ^ ^ ^ G I T I M ٤E R I M I Z

Nitelikli insan Gücünün Yetiştirilmesine Yönelik Hizmet Î؟İ Eğitim Faaliyetleri

TAEK'in nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik Hizmet İÇİ Eğitim Faaliyetlerini kapsamaktadır. HeryilAralikayi içerisinde birsonraki yıla ait program. Ulusal Kurs Programı ve Hizmet İÇİ Eğitim Programları kapsamında TAEK Birimlerinin temsilcilerinin katılımları ile program oluşturulmakta ve TAEK Başkanlığı onayından sonra program gerçekleştirilmektedir.

Hizmet İçi Eğitim Programi'nda yeralan bazı eğitimler aşağıda verilmiştir:

٠ 5018 ve Mali Mevzuat Eğitimi٠ NGDTemelEgitimi-l٠ NGD' de göreve yeni başlayanlara NGD Temel

Eğitimi٠ Uluslararası Kaynak Mühendisliği Eğitimi٠ Nükleer güvenlik ve emniyeti üzerine genel

bilgilendirme٠ Akkuyu'nunsismikdegerlendirilmesi٠ VVER1200tasarımına ilişkin detaylar٠ Kamu Harcama Ve Muhasebe Bilişim Sistemi٠ VVER Yakıtlarının Özellikleri٠ Tahribatsiz Muayene Personelinin Vasıflan-

dırılması ve Belgelendirilmesi٠ Sol-Gel Yöntemi ile Niyobyum Katkılı (U,Th)02

Mikro Küreciklerin Eldesi٠ Siklotron Eğitimi٠ RadyoanalitikTeknikler٠ 4734Sayılı Kamu ihale Kanunu٠ ARGE Projeleri Yönetimi Eğitimi٠ MCNP-1 (Monte Carlo N-Particle Transport

Code) Eğitimi

Kontrol Eğitimi!٠ ؟ Standart Dosya Planı ve Arşiv Uygulamaları Eğitimi ٠ Aday MemurTemel Eğitimi Programı ٠Etik Eğitimi ٠ Yöneticiler İçin Koçluk- Mentorluk ٠ Radyasyon Korunması Eğitimi ٠ Elektronik VeriTabam Kullanım ve Kurum ٠ Kütüphanelerinde Basılı Yayınlara Erişim Eğitimi ٠ Sivil Savunma Uzmanlığı Görevleri Faaliyetleri ٠ Kalite Yönetim SistemiTemel Eğitimi ٠

üm Belirsizliği Eğitimi؟OI ٠ Uluslararası Kaynak Muayene PersoneliTemel Eğitimi ٠ilkyardım Eğitimi ٠ Kurum Olarak Abone Olduğumuz Elektronik ٠ Veritabanlarinin Kullanımının Uygulamalı Olarak Gösterilmesi ile Kütüphane Kaynaklarına Erişim Konusunda Yöntemlerin Anlatılması

Sivil Savunma Uzmanlığı , Görevleri ve Faaliyetleri ٠Hakkında Genel Bilgilendirme

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve Kalibrasyon ٠ in genel Şartlar Eğitimi؟Eaboratuvarlarinin Yeterliliği İ

TSEN ISO9001 Kalite Yönetim SistemiTemel Eğitimi ٠23

KURUM/KURULUŞLARDAN GELEN TALEPLERİN KARŞILANMASINA YÖNELİK EĞİTİMLERİMİZ

Ulusal Kurs Programında yeralmayan, ancakzaman zaman kurum, kurulu? ve özel sektörtarafından

Merkezimize yapılan başvurular çerçevesinde radyasyondan korunma ve nükleer emniyet ile

radyoaktif kaynakların emniyeti konularında bilgilendirme veya diğer spesifik eğitim talepleri de

ANAEM koordinatörlüğünde veya bizzat Merkezimizde gerçekleştirilen faaliyetler arasında yer

almaktadır.

Nükleer madde ve radyoaktif kaynak bulunduran tesisler ve buna benzer diğer yerler kapsamındaki

üniversite vb. gibi kurum ve kuruluşlarda çalışanlar ile diğer Gümrük, Polis, Afet ve Acil Durum gibi

ülke güvenlik ve emniyetinden sorumlu kurum ve kuruluşlara spesifik kurs uygulama programları

hazirlanipgerekli eğitim ihtiyaçları taleplerdogrultusunda karşılanmaktadır.

Jandarm a G ene، Komutanhgi

il٤ T.C. YÜKSEKÖĞRETİM KURUMU

: ٠ GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

NUKLEER KONULARDA KAMUOYU BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİMİZ

TAEK'in nükleer güvenlik ve radyasyon güvenliğinin sağlanmasına yönelik sürdürdüğü faaliyetlerle

ilgili bilgilerin tatmin edici ve farkindalik oluşturacak bir şekilde kamuoyuna aktarılmasını sağlamak

Kamuoyu Bilgilendirme Bölümü'nün hedefleri arasındadır.

Bu hedefleri gerçekleştirmeyeyOnelikolarak;

٠ Kamuoyu Bilgilendirme Konularının Belirlenmesi

٠ KamuoyuBilgilendirmeUzmanlarınınOluşturulması

٠ Bilgilendirme Merkezlerinin Kurulması

٠ CDve Broşürlerin Hazırlanması

٠ TAEK Web Sitesinin Güncellenmesi

٠ Kurumve Kuruluşlarla Gerekli ProtokollerinYapilmasi

şeklindefaaliyetleryürütülmektedir.

MTA Enerji Parkında YerAlanTAEK'eAit Kamuoyu Bilgilendirme Standi

25

Kamuoyu Bilgilendirme Çalışma Grupları ve Görev Konuları Aşağıdaki Çizelgede verilmiştir:Kamuoyu Bilgilendirme

Grupları Yapılacak İş Sorumlu Birim Destekleyen BirimlerRadyasyon, Radyasyon Broşür ve Web Sayfası

Güvenliği ve Radyasyondan Hazırlama/Güncelleme- RSGD ؟ NAEM, SANAEM, ADYM, NGDKorunma Sunu Hazırlama

Broşür ve Web SayfasıNükleerGüvenlik Hazırlama/Güncelleme- NGD NAEM؟

Sunu HazırlamaNükleer Teknoloji ve Nükleer

SantrallerBroşür ve Web Sayfası

Hazırlama/Güncelleme- TD NAEM, NGD؟Sunu Hazırlama

Nükleer Kazalar, Radyasyon Kazaları, Acil Durumlar

Broşür ve Web Sayfası Hazırlama/Güncelleme-

Sunu HazırlamaNGD ADYM, ؟ NAEM, RSGD

Broşür ve Web SayfasıNükleer Emniyet ve Güvence Hazırlama/Güncelleme- NGD

Sunu HazırlamaBroşürve Web Sayfası

Atıklar Hazırlama/Güncelleme- TD NAEM, NGD؟Sunu Hazırlama

Broşür ve Web SayfasıYakıtlar Hazırlama/Güncelleme- TD NAEM, NGD؟

Sunu HazırlamaNükleerTekniklerin

UygulanmasıBroşür ve Web Sayfası

Hazırlama/Güncelleme- Sunu Hazırlama

SANAEM NAEM,AGKD؟

Enerji Arz Güvenliği ve Broşür ve Web SayfasıKarşılaştırmalı Enerji Hazırlama/Güncelleme- TD NAEM؟

Seçenekleri Sunu HazırlamaNükleer Enerjinin/Teknolojinin Broşür ve Web Sayfası

Elektrik Uretimi Dışındaki Uygulamaları

Hazirlama/Günœlleme- Sunu Hazırlama

TD NAEM,SANAEM؟

NükleerTeknolojinin ülkeye Broşür ve Web SayfasıKazandırılmasının Tüm Hazırlama/Güncelleme- TD NAEM,SANAEM؟

Alanlarda Sağlayacağı Katkı Sunu Hazırlama

Ülkemizin Nükleer Enerji Politikası

Broşür ve Web Sayfası Hazırlama/Güncelleme-

Sunu HazırlamaTD NGD, SANAEM, ؟NAEM, RSGD,

AGKD

evrenin Korunması؟Broşür ve Web Sayfası

Hazırlama/Güncelleme- NGD TD, RSGD, ADYMSunu Hazırlama

Enerji Parkındaki Nükleer Teşhir Alanı Revizyonu TD, NGD, RSGD, AGKD,Enerji Köşesinin Revizyonu ANAEM SANAEM,؟ NAEM,ADYM

Kamuoyu Bilgilendirme Havuzu Kamuoyu Bilgilendirici Uzman Havuzu TD, NGD, RSGD, AGKD,Belirlemek İçin Komite Oluşturma ANAEM SANAEM,؟ NAEM,ADYM

Gözden Geçirme GrubuBroşür, Web Sayfası ve Sunuları Görsellik ve Tutarlılık Açısından Gözden Geçirme ANAEM ilgili gruplardan elemanlar

26

RSGD : Radyasyon Sağlığı ve Güvenliği Dairesi TD :TeknolojiDairesi

NGD :NükleerGüvenlikDairesiAGKD : Araştırma - Geliştirme - Koordinasyon Dairesi'nin ADYM : Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi

YAYINFAALIYETLERIMIZ

Ulusal Kurs Programlarımız ve Hizmet İÇİ Eğitim kapsamındaki programlarımıza katılan tüm

katılımcılara,ilgiliegitim lerineyönelikolarakkitap, kitapçık, broşUrveCD'lerverilmektedir.

;

27

.Z ET

Ulkenin kalkınma planlarına uygun nükleer alanda sürdürülecek faaliyetlerde, bilim ve teknolojideki

gelişmelerve uygulamalar konusunda ilgili personelin bilgi edinmesi, adaptasyonunun sağlanması ve

verimliliğinin artırılması: nükleer alanda uzmanlık gerektiren konularda uygulamalar yapan

personelin ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak yetiştirilmesi, vasiflandirilmasi ve

belgelendirilmesi: nükleer alanda sürdürülen bilimsel araştırmalar, teknolojik ؟alışmalar ve

uygulamalar konusunda uygun nitelikte eleman yetiştirilmesine yönelik planlı ve sistematik

alışmalar yapılarak personel açığının giderilmesinin sağlanması: TAEK'in görev, yetki ve؟

sorumlulukları kapsamında, dünyada ve ülkemizde nükleer alandaki gelişmeler ile nükleer güvenlik

ve radyasyon güvenliğine ilişkin ve bu kapsamda halkın ve ؟evrenin radyasyondan korunması ile ilgili

hususlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi: Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda görev yapan personelin

yetiştirilmesi, bilgilerinin tazelenmesi, bilimsel alandaki yeni gelişmelerin takibine imkan verilmesi,

alışmalarda birlikteliğin sağlanması yoluyla Kurumdaşlıgın oluşturulması: personelin her birinin؟

idari, mali, teknik ve mesleki deneyimlerinden ve bilgi birikimlerinden yararlanmalarına fırsat

verilerek hizmette verimliliğin artırılması: eğitimlerin standartlaştırılarak sistematik bir hale

getirilmesine yönelik altyapı çalışmalarının sağlanması gibi konularda ANAEM yönetimi ve personeli

tarafından azami ؟aba gösterilmektedir. Bahse konu eğitimleri sürdürülebilir ve yenilenebilir kılmak

İ؟in, gerekli sistemleri kurmak ve ülkemizde, ileri nükleer teknolojinin kullanılmasına yönelik alt

yapısının hazırlanmasına katkıda bulunmakOnemlihedeflerimizarasındayeralmaktadır.

Merkezimizde ve Merkezimiz koordinatörlüğünde TAEK'e bağlı diğer Merkez Müdürlükleri, Daire Başkanlıkları ve İşbirliği protokolü yapılan kurum ve kuruluşlarda Ulusal Kurs Programları kapsamında gerçekleştirilen ve gerçekleştirilecek olan kurslara ait detaylı bilgiler Kurumumuz internet sitesinde yer almaktadır.

(www.taek.gov.tr)

28

u t

TURKIYEATOM en er jisi k u r u m u

Ankara Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi (ANAEM) TAEK Beşevler Yerleşkesi Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Kampüsü Bitişiği Beşevler, ٥ 61٥ 0 ANKARA

Tel: ٥ 312 212 62 30 Faks: ٥ 312 222 64 21 www.taek.gov.tr [email protected]