angazhimi i punËdhËnËsve dhe reformat nË arsimin dhe ... · i punëdhënësve dhe reformat në...

of 70/70
ANGAZHIMI I PUNËDHËNËSVE DHE REFORMAT NË ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PROFESIONAL NË BALLKANIN PERËNDIMOR UDHËZUESI I ANGAZHIMIT TË PUNËDHËNËSVE kosovo.britishcouncil.org

Post on 11-Sep-2019

7 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ANGAZHIMI I PUNËDHËNËSVE DHE REFORMAT NË ARSIMIN DHE AFTËSIMIN PROFESIONAL NË BALLKANIN PERËNDIMOR

  UDHËZUESI I ANGAZHIMIT TË PUNËDHËNËSVE kosovo.britishcouncil.org

 • Të rinjët e Ballkanit Perëndimor janë resurs shumë i fuqishëm i rajonit. Por, me të drejtë ata brengosen dhe janë të padurim për një jetë më të mirë.

  Ky vit shënon vitin e Sigurimit të Cilësise dhe Aftësive të Punësueshmërisë. Qeveria Britanike është krenare që përkrah dhe financon punën e Këshillit Britanik për të përkrahur këtë proces. Projekti ynë ‘Angazhimi i Punëdhënësve dhe Reformat në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Ballkanin Perëndimor’ do të i ndihmojë autoritetet të ndërmarrin një hap të rëndësishëm në reformat e sistemit arsimor dhe zhvillimin ekonomik. Ky udhëzues do të lehtësojë bashkëpunimin në mes të shkollave profesionale dhe punëdhënësve në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Për më tepër, shpresojmë që ky udhëzues të inspirojë dhe motivojë mësimdhënësit që të krijojnë dhe të fuqizojnë bashkëpunimin me punëdhënësit dhe komunitetin e gjërë, në mënyrë që të rinjët të trajnohen me shkathtësitë e duhura të punësueshmërisë. Punëdhënësit dhe shkollat e Arsimit dhe Aftësimit Profesional, në këtë udhëzues, do të mund të gjejnë shembuj të praktikave të mira, raste të ndryshme studimore si dhe rekomandime nga i tërë Ballkani Perëndimor se si të i konsolidojnë marrëdhëniet mes bizneseve dhe sistemit arsimor.

  Punëdhënësit duhet të përfshihen gjatë hartimit të kurrikulumeve mësimore. Zhvillimi i lidhjeve të qëndrueshme në mes të punëdhënësve dhe shkollave profesionale do të lehtësojë krijimin e kurrikulumeve të cilat përputhen me nevojat dhe kërkesat e komunitetit të biznesit. Për më tepër, kjo do të vendos precedentë në planifikimin e shkathtësive të cilat nevojiten në të ardhmen, dhe ajo çka është më e rëndësishmja, të transmetojë tek të rinjët shkathtësitë e duhura për punësim.

  Shpresoj se ky udhëzues do të jetë i dobishëm dhe praktik gjatë punës dhe përpjekjeve tuaja në baza ditore.

  Sinqerisht i juaji,

  Ruairí O’Connell HM Ambassador

 • Mjafton vetëm një vështrim i shkurtër në gazetat lokale apo në internet për të parë se jetojmë në një shoqëri të globalizuar. Arsyet dhe ndikimet e kësaj janë të gjera dhe të ndryshme. Të gjithë jetojmë në një botë të globalizuar ku produktet dhe shërbimet mund të prodhohen në shumë vende të ndryshme dhe të shiten në tregjet kudo në botë. Ky vështrim global bën që kërkesa për produkte dhe shërbime të përshtatet, të përditësohet dhe të rregullohet me hap të shpejtë, për t’iu përgjigjur nevojave të klientëve të tyre.

  Ashtu si bizneset dhe organizatat që prodhojnë produkte dhe shërbime për këto tregje, edhe arsimi profesional ka të njëjtën nevojë që të përshtatet dhe të ndryshojë në mënyrë që aftësitë dhe njohuritë që ai zhvillon te të rinjtë të jenë ato që u mundësojnë të hyjnë në këtë ambient pune gjithnjë e më dinamik e të shpejtë. Shumë shkolla dhe institucione arsimore nëpër Ballkanin Perëndimor janë duke punuar fort tashmë për t’u angazhuar me punëdhënësit në zonën e tyre lokale dhe kanë krijuar lidhje përmes të cilave nxënësit të mund të fitojnë dhe të mësojnë nga përvojat e reja pozitive në punë. Këto mundësi bazohen në punën e përbashkët të shkollave dhe punëdhënësve.

  Por si mund të arrihet kjo? Sfera e arsimit formal është shumë e ndryshme nga ajo e biznesit dhe e punësimit, ku edhe presionet dhe prioritetet janë të ndryshme. Fillimisht, mund të duket sikur mes tyre nuk mund të arrihet një lidhje. Megjithatë, me pak mendim dhe imagjinatë, mund të krijohen partneritete dhe marrëdhënie pozitive dhe produktive.

  Ky udhëzues është ndarë në shtatë pjesë, secila prej të cilave mbulon një zonë kyçe të angazhimit të punëdhënësit.

 • PËRMBAJTJA

  KRIJIMI I SKENËS PSE SHKOLLAT DUHET TË ANGAZHOHEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

  PËRFITIMET E ANGAZHIMIT TË PUNËDHËNËSVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

  ZHVILLIMI I NJË ANGAZHIMI IDE DHE AKTIVITETE TË NDRYSHME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

  ZHVILLIMI I NJË ANGAZHIMI PUNA NË NIVEL STRATEGJIK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

  PLANIFIKIMI I AKTIVITETEVE TË ANGAZHIMIT TË PUNËDHËNËSVE . . . . . . . . . 39

  KONTAKTIMI I PUNËDHËNËSVE GJETJA E NJË AUDIENCE PERCEPTUESE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

  PËRMBLEDHJE PIKAT KYÇE PËR TË MBAJTUR MEND . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

  MJETET QË DO TË JU NDIHMOJNË DOKUMENTET E PLANIFIKIMIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

 • 7

  KRIJIMI I SKENËS PSE SHKOLLAT DUHET TË ANGAZHOHEN

  PËR ÇFARË SHËRBEN KY UDHËZUES?Ky manual i shkurtër është shkruar për të ndihmuar si drejtorët e shkollave ashtu edhe mësuesit e arsimit profesional që punojnë në Ballkanin Perëndimor të gjejnë mënyrën se si mund të angazhohen dhe të inkurajohen punëdhënësit dhe industria lokale që të bashkëpunojnë me shkollat profesionale. Udhëzuesi paraqet një diapazon të gjerë idesh të marra nga shembuj realë si nga Ballkani Perëndimor ashtu edhe nga Mbretëria e Bashkuar, ku angazhimi i punëdhënësve ka funksionuar dhe po sjell një ndikim pozitiv në rezultatet e nxënësve të tyre.

  Është e ditur se jo të gjitha idetë e propozuara dhe të përshkruara në këto faqe do të funksionojnë për ju dhe për shkollën tuaj në veçanti. Madje mund të keni provuar disa prej tyre më parë. Por, është e rëndësishme që të kuptojmë se çdo aktivitet i suksesshëm angazhimi i punëdhënësve duhet të jetë një zgjidhje ku të dyja palët fitojnë. Madje, duhet të jetë një situatë ku në fakt të treja palët fitojnë me përfitime që ndihen në mënyrë të barabartë nga nxënësit, shkollat profesionale dhe punëdhënësit. Prandaj, duke përshtatur atë që bëni aktualisht, ose duke përshtatur disa prej ideve të paraqitura në këtë udhëzues, sugjerohet se mund të formohet një marrëdhënie më produktive dhe më efikase me industrinë.

  KUSH E KA HARTUAR KËTË UDHËZUES?Ky udhëzues është zhvilluar si pjesë e projektit “Angazhimi i Punëdhënësve dhe Reformat në Arsimin dhe Aftësimin Profesional në Ballkanin Perëndimor” i financuar nga Ministria e Jashtme Britanike (Foreign and Commonwealth Office) si dhe implementohet nga British Council me qëllimin e mbështetjes së bashkëpunimit mes shkollave profesionale dhe punëdhënësve në Ballkanin Perëndimor. Qëllimi i përgjithshëm i projektit është të përmirësojë perspektivat e punësimit të të rinjve përmes garantimit që arsimi dhe aftësimi profesional t’i pajisë të rinjtë me aftësitë që plotësojnë nevojat e shprehura të punëdhënësve në rajon. Këto janë sfidat me të cilat është përballur sistemi arsimor i Mbretërisë së Bashkuar për të paktën 20 vitet e fundit dhe prandaj ka zhvilluar shumë përvojë dhe njohuri. Udhëzuesi synon të frymëzojë drejtorët e shkollave, mësuesit dhe punëdhënësit që të krijojnë ose të forcojnë bashkëpunimin me punëdhënësit dhe komunitetin më të gjerë për t’i përgatitur të rinjtë për sferën e punës.

 • 8

  SI TA PËRDORIM KËTË UDHËZUESUdhëzuesi është shkruar që të veprojë si “manual”, me përmbajtje që jo vetëm stimulojnë ide të reja, por që ju ofrojnë juve mjetet dhe proceset që duhet të ndiqni për t’ju ndihmuar të zhvilloni ndërhyrje të suksesshme për angazhimin e punëdhënësve. Mos hezitoni ta kopjoni dhe ta ndani përmbajtjen dhe ta përdorni atë si informacion ndihmës në takimet me kolegët dhe sigurisht me vetë punëdhënësit.

  Për të ju ndihmuar me këtë mënyrë veprimi, udhëzuesi është ndarë në pjesë të shkurtra, duke u fokusuar në propozimin e aktiviteteve të ndryshme si edhe në udhëzimin rreth mënyrës se si mund të realizohen këto plane. Udhëzuesi mund të përmbajë gjithashtu një numër studimi rastesh që ndihmojnë me ilustrimin e ndikimit që mund të ketë angazhimi i punëdhënësve si edhe se si mund të arrihen partneritetet e suksesshme.

  PËR KË ËSHTË KY UDHËZUES?Ky udhëzues është hartuar për të ndihmuar drejtorët e shkollave që të konsiderojnë dhe planifikojnë metoda për zhvillimin e një marrëdhënieje më të ngushtë mes shkollave të tyre dhe punëdhënësve lokalë dhe për mësuesit që japin lëndët profesionale që të kuptojnë se cilat aktivitete specifike mund të planifikohen. Ju mund të jeni mësues i ri, drejtor shkolle apo departamenti apo thjesht një individ me përgjegjësinë për organizimin e praktikës së punës së nxënësve te punëdhënësit. Po ashtu, mund të jeni edhe një mësues që trajton konkretisht çështjen e lëndëve profesionale.

  Udhëzuesi mund t’u vijë në ndihmë gjithashtu punëdhënësve që punojnë brenda industrisë të cilët dëshirojnë të zhvillojnë marrëdhënie pune pozitive dhe produktive me një shkollë apo me një grup shkollash profesionale. Disa prej burimeve nga ky udhëzues, punëdhënësit mund t’i përdorin për të tërhequr të rinjtë që të punojnë në industrinë dhe/ose biznesin e tyre. Udhëzuesi do të ndihmojë gjithashtu në theksimin e disa prej aktiviteteve që punëdhënësit mund të ndërmarrin në mënyrë që të mësohet dhe praktikohet një përmbajtje më e përditësuar në shkollat që përgatisin nxënës për sferën e punës dhe sfidat me të cilat mund të përballen shkollat kur organizojnë aktivitete të angazhimit të punëdhënësve.

  ÇFARË PËRFITIMESH KA INDUSTRIA?Në pamje të parë, sfera e arsimit profesional dhe sfera e biznesit dhe e industrisë mund të duken shumë të ndryshme. Shkollat do të fokusohen në punën me nxënës nga një gamë e gjerë formimesh profesionale dhe, përgjatë disa viteve, do të përpiqen të zhvillojnë kapacitetet e tyre si qytetarë.

 • 9

  Biznesi dhe industria nga ana tjetër do të fokusohen në nevojat e klientëve të tyre dhe duke u siguruar që produktet dhe shërbimet që prodhojnë të plotësojnë pritshmëritë e tyre dhe të shiten me një çmim që e bën biznesin të suksesshëm. Por a ka kohë një biznes i tillë që të punojë me shkollat lokale? Gjithashtu, pse duhet të harxhojë kohën një mësues shkolle për të folur me një biznes lokal?

  Prandaj, në pamjen e jashtme duket sikur është i vështirë për t’u arritur zhvillimi i një partneriteti produktiv me industrinë lokale. Megjithatë, sfera e arsimit me atë të industrisë janë shumë më të afërta sesa mund të paramendoni.

  Bizneset dhe punëdhënësit e sektorit publik përballen me sfidën e rekrutimit të personave të kualifikuar dhe të motivuar për të punuar brenda tyre. Prandaj, është shumë i rëndësishëm roli që mund të luajnë shkollat për të ndihmuar në adresimin e kësaj nevoje.

  Shembulli 1:

  “G1 Group” – Programi “Taste”, Skoci

  “G1 Group” është një biznes hoteleri-turizmi që administron një numër restorantesh, baresh dhe hotelesh nëpër Skoci. Grupi përfshin gjithashtu edhe “Tennent’s Training Academy”, një ofrues i dedikuar i trajnimit në fushën e hotelerisë dhe turizmit i cili mbështet një fushë të gjerë biznesesh të tjera të hotelerisë dhe turizmit. Ata ofrojnë kurse trajnimi për përgatitjen e ushqimeve, shërbimin në bare, trajnim legjislativ, si dhe programe për aftësi menaxhuese.

  G1 Group e kupton rëndësinë e tërheqjes së të rinjve të talentuar në sektorin e hotelerisë dhe turizmit dhe gjatë këtyre viteve të fundit ka zbatuar Programin “TASTE” që u ofron të rinjëve në shkolla mundësinë të mësojnë rreth roleve të punës në industri. Një pikë kyçe e programit është të vë në pah se sa argëtuese mund të jetë puna në këtë sektor. Programi “TASTE” tani po zbatohet në një numër shkollash nëpër Skoci, duke angazhuar punëdhënës të ndryshëm të mëdhenj dhe të vegjël.

  Si shembull, në janar 2016 në një shkollë të mesme në Dundee u zbatua një Program “TASTE”. Ky eveniment dyditor u ofroi nxënësve seminare praktike për krijimin e “moktejeve” (kokteje që nuk përmbajnë alkool), për shërbim në ambiente publike dhe orë mësimore profesioniste për konkurse gatimi me shefat më të mirë të kuzhinës të Skocisë. Mori pjesë një total prej 220 nxënësish të moshës 14–18 vjeçare, me qëllimin e marrjes në konsideratë të industrisë së hoteleri-turizmit si një opsion të mundshëm karriere pas mbarimit të shkollës.

 • 10

  Drejtoresha e “Tennent’s Training Academy”, Stephanie Wade, tha: “Kemi pasur pjesëmarrjen e 110 nxënësve çdo ditë. Do të zhvillojmë disa orë mësimore profesioniste për aftësi praktike, në mënyrë që ata të mësojnë se si të gatuajnë, si të bëhen baristë, si të bëjnë kafe, aftësi reale praktike që atyre u nevojiten për të dalë në sferën e punës”.

  “Shpresojmë që në fund të marrin në konsideratë ndjekjen e një karriere në industrinë e hotelerisë dhe turizmit. Por, edhe nëse jo, nuk ka asnjë problem – ata kanë kaluar një ditë vërtet argëtuese”.

  Programi “TASTE” u zhvillua pas publikimit të raportit të qeverisë skoceze “Zhvillimi i forcës punonjëse të të rinjve”, në të cilin tregohej se punëdhënësit dhe arsimi duhet të punojnë më nga afër në përpjekje për të inkurajuar aftësitë sipërmarrëse.

  Raporti theksonte se duke u dhënë të rinjve aftësi dhe njohuri do t’u jepet edhe vetëbesimi se mund të punësohen pas përfundimit të shkollës duke ndihmuar kështu në reduktimin e papunësisë te të rinjtë.

  Lauren, një nxënëse e vitit të tretë nga Broughty Ferry, tha: “Kemi mësuar aftësi të reja dhe kemi mësuar rreth punëve të ndryshme që ekzistojnë. Unë kam mësuar më shumë sot se sa dija më parë rreth industrisë së hoteleri-turizmit.

 • 13

  PËRFITIMET E ANGAZHIMIT TË PUNËDHËNËSVE

  PSE TË PUNOJMË ME INDUSTRINË? – PËRFITIMET E PUNËS NË PARTNERITETKa një nevojë të qartë për partneritet mes shkollave profesionale dhe punëdhënësve.

  Nëse shkollat dëshirojnë t’i zhvillojnë të rinjtë me njohuritë dhe njohurinë që dëshiron industria, ato duhet të jenë në gjendje të kuptojnë se çfarë kërkohet nga industria që ata synojnë të mbështesin. Gjithashtu, nëse punëdhënësit duan të sigurohen që të kenë fluksin e duhur me të rinj të motivuar dhe të aftë për të ndihmuar në rritjen e bizneseve të tyre, atëherë duhet të jenë në gjendje të artikulojnë atë që u nevojitet brenda sistemit arsimor profesional dhe t’i mbështesin shkollat profesionale në nivel vendor dhe/ose kombëtar që t’i ndihmojnë të arrijnë këtë.

  Pa një dialog të tillë dypalësh asnjë prej partnerëve nuk do të ketë sukses, por me pak imagjinatë, kreativitet dhe përpjekje, mund të arrihet një situatë ku të gjitha palët janë të kënaqura. Prandaj, mund të gjenden përfitime në të dyja anët.

  Përfitimet për punëdhënësinPunëdhënësit do të përfitojnë nga mundësia:

  për t'ia prezantuar kompaninë/sektorin e tyre një force punonjëse potenciale të ardhshme

  për t'u angazhuar me aplikantët e mundshëm për stazh pune/punonjës të rinj

  për të rritur partneritetet me shkollat

  për të përmbushur përgjegjësinë korporative për të kontribuar në komunitetin lokal.

  Përfitimet për shkollatPuna me industrinë siguron që:

  shembujt dhe aktivitetet/detyrat mësimore që përdoren me nxënësit të jenë të përshtatshme dhe reale

  shkolla të mbështetet nga biznesi lokal dhe të rrisë statusin e vet në komunitet.

 • 14

  Por ekzistojnë gjithashtu edhe përfitime për individët që marrin pjesë në aktivitetet e angazhimit të punëdhënësve.

  Përfitimet për punonjësitMësuesit e shkollave profesionale dhe përfaqësues të tjerë të shkollave do të përfitojnë nga:

  një përvojë motivuese duke mësuar rreth bizneseve/punëdhënësve lokalë dhe duke u angazhuar me ta

  rritja e ndjesisë së vlerës duke qenë se puna e tyre shihet si më e përshtatshme

  garantimi se po u mësojnë diçka vërtet me vlerë nxënësve

  krijimi i ideve të reja për shembuj dhe aktivitete për t'i përdorur gjatë orës së mësimit.

  Përfitimet për nxënësitMë të rëndësishme nga të gjitha të tjerat janë përfitimet e mundshme për vetë nxënësit. Angazhimi i punëdhënësit:

  mund të sjellë krijimin e një mundësie për të zhvilluar aftësitë sipërmarrëse

  i ndihmon ata të zhvillojnë aftësitë dhe njohuritë që rrit aftësitë e tyre për të qenë konkurrues në tregun e punës

  e bën mësimin më argëtues dhe më përfshirës

  shton kontekst dhe kuptim më të gjerë të asaj që ata mësojnë

  mbështet dhe motivon nxënësit të mësojnë dhe të fitojnë kapacitete të reja praktike që lidhen me punën

  lidh njohuritë eksperte të koncepteve teorike me profesione të caktuara

  inkurajon dhe informon nxënësit rreth zgjedhjeve të karrierës – duke drejtuar procesin e tyre të vendimmarrjes në lidhje me punësimin dhe/ose zgjedhjet e mëtejshme arsimore

  zhvillon aftësitë kyçe për të qenë konkurrues në tregun e punës.

  Shembujt e bashkëpunimit mes shkollave profesionale dhe punëdhënësve që ekzistojnë aktualisht në vendet e Ballkanit Perëndimor kanë pasur ndikim të fuqishëm te nxënësit. Një prej këtyre shembujve janë shkollat e arsimit dhe aftësimit profesional nga Delchevo. Ky shembull tregon se është e rëndësishme që punëdhënësi t'u ofrojë nxënësve një mjedis real pune të përfshirë në praktikën profesionale. Ky është kushti kryesor

 • 15

  paraprak që u lejon nxënësve të fitojnë aftësi dhe njohuri që lidhen në mënyrë më direkte me punën e tyre të ardhshme.

  Shembulli 2:

  Në "SOU Metodi Mitevski" – Brico, Delchevo

  Fabrika lokale "RUDINE" në Delchevo vizitohet nga nxënës nga të gjitha vitet e shkollës së degëve studimore të Kimisë dhe asaj Ushqimore duke i lidhur me aspekte të ndryshme të studimeve të tyre. Gjatë vizitave, nxënësit vizitojnë ambientet e punës, mund të përjetojnë atmosferën e punës dhe të shohin procesin e prodhimit.

  Nxënësit zhvillojnë shprehitë e punës, ndërgjegjësohen rreth ambientit të punës për profesionin e tyre të mundshëm në të ardhmen dhe mund të shohin se si teoria që kanë mësuar në shkollë aplikohet në praktikë në procesin real të prodhimit. Kjo përvojë ndihmon në motivimin e nxënësve për të zhvilluar aftësi dhe njohuri të mëtejshme. Ndarja e kësaj përvoje në shkollë gjatë orëve praktike e frymëzon brezin e ri për angazhim më të madh në procesin e të mësuarit.

  Partneriteti me pronarët e fabrikës është zhvilluar me kalimin e kohës dhe mbështetet prej tyre sepse ata e shohin partneritetin si një burim punonjësish potencialë në të ardhmen.

 • 17

  ZHVILLIMI I NJË ANGAZHIMI IDE DHE AKTIVITETE TË NDRYSHME

  SI MUND TË ANGAZHOHEN PUNËDHËNËSIT NË ARSIM?Dhe çfarë nënkuptojmë ne në fakt me "angazhimin e punëdhënësve"? Ekzistojnë shumë përparësi për mësuesit dhe shkollat nëse ata bëjnë përpjekje që të bashkëpunojnë me punëdhënësit në dobi të nxënësve të tyre. Pranohet se të gjitha shkollat, pavarësisht se ku ndodhen, luftojnë me ato që duken si trysni në rritje mbi burimet që kanë. Do të ishte naive që të hartohej një udhëzues si ky që nuk do të merrte në konsideratë trysnitë që kanë tashmë mësuesit e shkollave profesionale dhe sistemi arsimor profesional në tërësi. Prandaj, idetë e propozuara në këtë udhëzues paraqesin një sërë mënyrash të ndryshme veprimi disa prej të cilave do të jenë më të përshtatshme se të tjerat. Disa prej këtyre ideve mund t'i keni vënë tashmë në zbatim ose të paktën po i merrni në konsideratë.

  Por, e përgjithshmja e të gjitha atyre është në fakt parimi i afrimit të punëdhënësve me sektorin e arsimit profesional, ndarja e ideve dhe ndërtimi i lidhjeve që do të ndihmojnë që nxënësit të kenë arsimim sa më të mirë që është e mundur i cili do t'i përgatisë për karriera të vlefshme dhe që i plotësojnë ata personalisht.

  Për ta bërë më të qartë, aktivitetet e propozuara të angazhimit të punëdhënësit mund të ndahen në dy grupe kryesore:

  1. ndihma me mësimdhënien dhe me angazhimin e nxënësve – aktivitete që kanë ndikim direkt te nxënësi

  2. planifikimi i programit mësimor – puna në një nivel strategjik për të ndikuar në hartimin e programit mësimor.

  Ne do të fillojmë duke paraqitur një pasqyrë të asaj se si mund të duken disa prej këtyre aktiviteteve dhe formën që mund të marrin ato.

  NDIHMA ME MËSIMDHËNIEN DHE ME ANGAZHIMIN E NXËNËSVESi mësues i arsimit profesional ju mund të mendoni rregullisht se si t’i bëni orët mësimore edhe më të përshtatshme, të reja, të freskëta dhe më përfshirëse për nxënësit tuaj. Nuk ka dyshim që interneti ka qenë një mjet shumë i dobishëm për të ju ndihmuar me informacione rreth punëdhënësve të ndryshëm në fushën profesionale në të cilën jeni të përfshirë. Mund ta përdorni internetin si një mjet për të gjetur fotografi,

 • 18

  shembuj dhe informacion që mund ta përdorni gjatë orëve mësimore. Kjo mund të jetë diçka e thjeshtë si përdorimi i imazheve dhe logove në prezantime në PowerPoint apo në printime për t’ua shpërndarë nxënësve, apo thjesht duke iu referuar produkteve dhe shërbimeve të reja që prodhojnë punëdhënës të njohur.

  Por imagjinoni përfitimet e nxënësve nëse arrini t’i sillni në ambientin e punës, të shohin materialet e punës dhe proceset me të cilat punojnë apo llojet e klientëve që u shërbejnë.

  Angazhimi me një punëdhënës mund t’ju ndihmojë ta realizoni këtë. Le të shohim tani disa shembuj aktivitetesh të thjeshta që mund të ju ndihmojnë t’u mësoni nxënësve përmbajtje aktuale.

  Tri tabelat e mëposhtme paraqesin një sërë aktivitetesh për angazhimin e punëdhënësve të cilat fokusohen në aspekte të ndryshme të mbështetjes së nxënësve. Kjo mund të përfshijë seminare dhe punë laboratorike mbështetëse që formojnë pjesë zyrtare të programit mësimor. Poashtu, paraqiten edhe forma më fleksibile, siç janë vizitat te kompanitë, mundësi për t’u qëndruar pranë gjatë punës punonjësve kompetentë, etj.

 • 19

  Tab

  ela

  1

  Akt

  ivite

  tet

  e an

  gaz

  him

  it të

  pun

  ëdhë

  nësv

  e lid

  hen

  dir

  ekt

  me

  mën

  yrën

  e r

  ealiz

  imit

  të t

  rajn

  imit/

  lënd

  ës:

  Akt

  ivite

  tet

  të t

  hjes

  hta

  janë

  ato

  i nd

  ihm

  ojn

  ë m

  ësue

  sit

  të s

  igur

  ohe

  n se

  ajo

  ata

  mës

  ojn

  ë ës

  htë

  aktu

  ale

  dhe

  ilu

  stro

  het

  me

  shem

  buj

  inte

  resa

  ntë

  dhe

  akt

  ualë

  . Akt

  ivite

  tet

  e re

  nditu

  ra n

  ë kë

  të t

  abel

  ë ja

  në s

  hum

  ë të

  thj

  esht

  a d

  he m

  und

  org

  aniz

  ohe

  n d

  irek

  t m

  es n

  jë m

  ësue

  si d

  he n

  jë p

  unëd

  hënë

  si.

  Akt

  ivite

  tiSi

  për

  fito

  n sh

  kolla

  Si p

  ërfit

  on

  pun

  ëdhë

  nësi

  Si p

  ërfit

  on

  nxën

  ësi

  Pu

  nëd

  hën

  ësi s

  igu

  ron

  mat

  eria

  let/

  bu

  rim

  et

  Pun

  ëdhë

  nësi

  loka

  l sig

  uro

  n d

  isa

  bur

  ime

  fizik

  e o

  se m

  ater

  iale

  mun

  d

  të p

  ërd

  ore

  n p

  ër t

  ’i b

  ërë

  aktiv

  itete

  t m

  ësim

  ore

  të p

  ërsh

  tats

  hme

  dhe

  aktu

  ale.

  Kjo

  mun

  d t

  ë p

  ërfs

  hijë

  vid

  eo, m

  ater

  iale

  p

  rom

  oci

  ona

  le, s

  hem

  buj

  lënd

  ësh

  të p

  ara,

  p

  ajis

  je s

  htes

  ë q

  ë m

  und

  për

  do

  ren,

  etj.

  dis

  a ra

  ste,

  pun

  ëdhë

  nësi

  t e

  mëd

  henj

  m

  und

  jenë

  gje

  ndje

  sig

  uro

  jnë

  mat

  eria

  le c

  ilëso

  re r

  reth

  kar

  rier

  ës q

  ë nd

  ihm

  ojn

  ë në

  ilus

  trim

  in e

  rru

  gës

  e

  karr

  ierë

  s në

  biz

  nesi

  n/o

  rgan

  izat

  ën e

  tyr

  e.

  Zgje

  ron

  sfer

  ën e

  mat

  eria

  leve

  dhe

  p

  ajis

  jeve

  mun

  d t

  ë p

  ërd

  orë

  shk

  olla

  . Si

  gur

  on

  ajo

  mës

  uesi

  t p

  ërd

  ori

  n ës

  htë

  e p

  ërsh

  tats

  hme

  dhe

  akt

  uale

  .

  E th

  ënë

  thje

  shtë

  , ësh

  të n

  jë m

  ënyr

  ë m

  e ko

  sto

  ulët

  ko

  hore

  për

  ndih

  mua

  r nj

  ë sh

  kollë

  pro

  fesi

  ona

  le q

  ë të

  jetë

  efika

  se n

  ë at

  ë q

  ë m

  ëso

  n.

  E b

  ën m

  ësim

  in m

  ë të

  për

  shta

  tshë

  m

  nëse

  arr

  ijnë

  të p

  uno

  jnë

  me

  mat

  eria

  le

  dhe

  paj

  isje

  akt

  uale

  .

  Viz

  itë

  me

  klas

  ën –

  një

  dit

  ë

  Ud

  hëtim

  i o

  rgan

  izua

  r ng

  a m

  ësue

  sit

  e ar

  sim

  it p

  rofe

  sio

  nal p

  ër t

  ë vi

  zitu

  ar

  amb

  ient

  in e

  pun

  ës n

  ë nj

  ë d

  itë t

  ë ve

  tme.

  U

  dhë

  timi m

  und

  zgja

  së n

  jë d

  eri n

  ë d

  y o

  rë, o

  se d

  eri n

  ë nj

  ë d

  itë t

  ë të

  rë n

  ë va

  rësi

  kohë

  s në

  dis

  poz

  icio

  n.

  E b

  ën lë

  ndën

  pro

  fesi

  ona

  le m

  ë p

  ërfs

  hirë

  se. M

  und

  ndih

  mo

  jë p

  ër t

  ë th

  eksu

  ar p

  ërsh

  tats

  hmër

  inë

  e p

  rog

  ram

  it m

  ësim

  or.

  Mës

  uesi

  mun

  d t

  'i re

  fero

  het

  asaj

  ësht

  ë p

  arë

  gja

  të u

  dhë

  timit

  ndo

  një

  ditë

  tje

  tër

  kur

  ilust

  rohe

  n p

  ika

  cakt

  uara

  .

  Pun

  ëdhë

  nësi

  mun

  d t

  ë an

  gaz

  hohe

  t m

  e nj

  ë nu

  mër

  mad

  h in

  div

  idës

  h nj

  ëko

  hësi

  sht.

  Rel

  ativ

  isht

  e t

  hjes

  htë

  për

  t'u

  org

  aniz

  uar

  nga

  pun

  ëdhë

  nësi

  . Mun

  d

  t'i fr

  ymëz

  ojë

  nxë

  nësi

  t.

  U o

  fro

  n nx

  ënës

  ve n

  jë s

  kena

  r q

  ë e

  bën

  m

  ësim

  in m

  ë të

  për

  shta

  tshë

  m.

  Nxë

  nësi

  t m

  und

  frym

  ëzo

  hen

  duk

  e p

  arë

  njer

  ëzit

  në a

  mb

  ient

  in e

  pun

  ës.

  Nd

  ihm

  on

  të il

  ustr

  ojë

  nat

  yrën

  e k

  arri

  erës

  q

  ë m

  und

  dua

  n të

  nis

  in.

 • 20

  Akt

  ivite

  tiSi

  për

  fito

  n sh

  kolla

  Si p

  ërfit

  on

  pun

  ëdhë

  nësi

  Si p

  ërfit

  on

  nxën

  ësi

  Pre

  zant

  imi i

  pun

  ëdhë

  nësi

  t

  Përf

  aqës

  ues

  nga

  një

  pun

  ëdhë

  nës

  loka

  l ia

  pre

  zant

  on

  klas

  ës s

  ë nx

  ënës

  ve n

  ë sh

  kollë

  .

  Pre

  zant

  imi m

  und

  foku

  sohe

  t në

  një

  te

  spec

  ifike

  dhe

  tek

  nike

  , ose

  mun

  d

  të fo

  kuso

  het

  në s

  hpje

  gim

  in e

  asa

  j që

  pre

  sin

  pun

  ëdhë

  nësi

  t të

  sho

  hin

  në n

  CV,

  rru

  gët

  tip

  ike

  të k

  arri

  erës

  , si d

  he

  stud

  ime

  rast

  esh

  të r

  rug

  ëve

  ind

  ivid

  uale

  kar

  rier

  ës

  Nd

  ihm

  on

  ta b

  ëjë

  lënd

  ën p

  rofe

  sio

  nale

  m

  ë in

  tere

  sant

  e d

  uke

  pas

  ur n

  jë z

  ë d

  he

  kënd

  vësh

  trim

  tje

  tër

  gja

  të p

  reza

  ntim

  it.

  Sjel

  l në

  shko

  llë p

  rakt

  ikat

  akt

  uale

  dhe

  at

  o m

  ë të

  mir

  a në

  lid

  hje

  me

  lënd

  ën

  pro

  fesi

  ona

  le.

  Pre

  zant

  imi m

  und

  film

  ohe

  t d

  he

  të p

  ërd

  ore

  t së

  rish

  ose

  mad

  je e

  dhe

  t’u

  shp

  ërnd

  ahet

  shk

  olla

  ve t

  ë tje

  ra

  ofr

  ojn

  ë p

  ërm

  baj

  tje t

  ë nj

  ëjtë

  p

  rofe

  sio

  nale

  .

  Dër

  gim

  i i n

  jë p

  jesë

  tari

  stafi

  t në

  sh

  kollë

  ng

  a p

  unëd

  hënë

  si p

  ër t

  ë p

  ërfa

  qës

  uar

  shko

  llën

  ësht

  ë nj

  ë m

  jet

  i do

  bis

  hëm

  për

  zhv

  illim

  in e

  kar

  rier

  ës.

  Pun

  ëdhë

  nësi

  mun

  d t

  ë nd

  ihm

  ojë

  nxën

  ësit

  të k

  upto

  jnë

  vërt

  etë

  atë

  pri

  tet

  nga

  pun

  onj

  ësit

  e ri

  nj/p

  uno

  njës

  it në

  n tr

  ajni

  m, n

  ivel

  et e

  rro

  gav

  e, e

  tj.

  Një

  mën

  yrë

  e th

  jesh

  të d

  he m

  e ko

  sto

  efi

  kase

  për

  ndih

  mua

  r nj

  ë sh

  kollë

  lo

  kale

  .

  Nxë

  nësi

  fito

  n nj

  ohu

  ri n

  ga

  per

  sona

  t q

  ë e

  bëj

  në k

  ëtë

  pun

  ë në

  bo

  tën

  real

  e.

  Mun

  d t

  ë nd

  ihm

  ojë

  nxë

  nësi

  t q

  ë të

  ku

  pto

  jnë

  se ç

  farë

  pri

  tet

  pre

  j tyr

  e ku

  r p

  ërp

  iqen

  hyjn

  ë në

  am

  bie

  ntin

  e

  pun

  ës. K

  jo m

  und

  jetë

  lidhj

  e m

  e ku

  alifi

  kim

  et q

  ë ka

  në n

  evo

  jë, m

  ënyr

  ës s

  e si

  par

  aqite

  n d

  he m

  und

  ësiv

  e q

  ë ha

  pen

  p

  ër t

  a.

  Për

  voja

  ind

  ivid

  ual

  e e

  pu

  nës

  Përv

  eç k

  om

  po

  nent

  ëve

  të d

  etyr

  uesh

  me

  të p

  ërvo

  jës

  së p

  unës

  , mës

  uesi

  t m

  und

  për

  fito

  jnë

  nga

  mun

  dës

  itë p

  ër p

  ërvo

  pun

  e nj

  ë d

  itë n

  ë ja

  vë.

  Përv

  oja

  pun

  ë d

  o t

  ë o

  fro

  hej n

  ga

  një

  pun

  ëdhë

  nës

  loka

  l.

  Kjo

  mun

  d t

  ë nd

  ihm

  ont

  e nx

  ënës

  it q

  ë ka

  në v

  ësht

  irës

  i me

  foku

  sim

  in n

  ë ni

  vele

  t e

  lart

  a të

  akt

  ivite

  teve

  klas

  ë d

  he m

  und

  për

  fito

  jnë

  nga

  pra

  nia

  në n

  jë a

  mb

  ient

  pun

  e nj

  ë he

  rë n

  ë ja

  ose

  një

  her

  ë në

  dy

  javë

  . Kjo

  mun

  d t

  ë o

  rgan

  izo

  hej m

  e af

  ate

  të c

  aktu

  ara.

  Përv

  oja

  pun

  ë m

  und

  org

  aniz

  ohe

  t në

  një

  pla

  n af

  atsh

  kurt

  ër o

  se a

  fatg

  jatë

  , d

  uke

  i ofr

  uar

  ind

  ivid

  it m

  und

  ësin

  ë p

  ër t

  ’u

  qën

  dru

  ar p

  ranë

  gja

  të p

  unës

  pun

  onj

  ësve

  ko

  mp

  eten

  të a

  po

  gru

  pev

  e të

  pun

  onj

  ësve

  q

  ë m

  und

  dem

  ons

  tro

  jnë

  aftë

  si t

  ë ca

  ktua

  ra.

  Kjo

  mun

  d t

  a nd

  ihm

  ojë

  një

  shk

  ollë

  t’u

  ad

  reso

  het

  nevo

  jave

  veça

  nta

  mës

  imo

  re t

  ë nx

  ënës

  ve t

  ë ca

  ktua

  r q

  ë m

  und

  t’u

  duk

  et e

  vës

  htir

  ë të

  për

  fshi

  hen

  në v

  olu

  me

  të m

  ëdha

  det

  yras

  h kl

  ase

  dhe

  m

  und

  kenë

  per

  form

  ancë

  të m

  irë

  kur

  pun

  ojn

  ë në

  një

  mje

  dis

  pun

  e.

  Pun

  ëdhë

  nësi

  t m

  und

  luaj

  në n

  jë r

  ol

  të d

  rejtp

  ërd

  rejtë

  mb

  ësht

  etje

  n e

  ind

  ivid

  ëve

  mun

  d t

  ë m

  otiv

  ohe

  n m

  ë sh

  umë

  për

  mës

  uar

  në s

  ituat

  a të

  jetë

  s re

  ale.

  Gjit

  hash

  tu i

  jep

  pun

  ëdhë

  nësi

  t ko

  hë t

  ë nj

  ihet

  me

  një

  nxën

  ës t

  ë ca

  ktua

  r g

  jatë

  një

  per

  iud

  he m

  ë të

  gja

  të k

  oho

  re.

  Mun

  d t

  ë nd

  ihm

  ojë

  mën

  yrë

  kons

  ider

  uesh

  me

  me

  nxën

  ësit

  kanë

  shtir

  ësi m

  e ak

  tivite

  tet

  në k

  lasë

  dhe

  at

  a q

  ë ja

  në m

  ë të

  foku

  suar

  të h

  yjnë

  pun

  ë.

  Përv

  oja

  e p

  unës

  ësh

  të g

  jitha

  shtu

  një

  m

  ënyr

  ë e

  shkë

  lqye

  r q

  ë të

  rin

  jtë t

  ë ku

  pto

  jnë

  se ç

  farë

  kër

  kohe

  t p

  rej t

  yre

  në a

  mb

  ient

  in e

  pun

  ës d

  he k

  ësht

  u i

  ndih

  mo

  n të

  zhv

  illo

  jnë

  aftë

  si t

  ë re

  ja q

  ë rr

  isin

  aft

  ësin

  ë e

  tyre

  ko

  nkur

  rues

  e në

  tr

  egun

  e p

  unës

  .

 • 21

  Tab

  ela

  2

  Akt

  ivite

  tet

  kërk

  ojn

  ë kr

  ijim

  in e

  mar

  rëd

  hëni

  eve

  kom

  ple

  kse

  të p

  unës

  :

  Akt

  ivite

  tet

  e re

  nditu

  ra n

  ë Ta

  bel

  ën 2

  kër

  kojn

  ë p

  lani

  fikim

  dhe

  org

  aniz

  im m

  ë të

  kuj

  des

  shëm

  . Ato

  kër

  kojn

  ë m

  ësue

  s o

  se

  ndo

  shta

  shum

  ë g

  rup

  e m

  ësue

  sish

  , që

  të p

  uno

  jnë

  së b

  ashk

  u p

  ër t

  ë kr

  ijuar

  një

  akt

  ivite

  t m

  ë af

  atg

  jatë

  . Kët

  o a

  ktiv

  itete

  m

  und

  kërk

  ojn

  ë d

  isku

  time

  të v

  azhd

  uesh

  me

  me

  pun

  ëdhë

  nës

  ose

  gru

  pe

  pun

  ëdhë

  nësi

  sh.

  Akt

  ivite

  tiSi

  për

  fito

  n sh

  kolla

  Si p

  ërfit

  on

  pun

  ëdhë

  nësi

  Si p

  ërfit

  on

  nxën

  ësi

  Even

  imen

  tet

  e ka

  rrie

  rës

  Çd

  o v

  it, p

  unëd

  hënë

  sit

  kërk

  ojn

  ë të

  p

  rom

  ovo

  jnë

  biz

  nesi

  n e

  tyre

  te

  të r

  injtë

  mën

  yrë

  të m

  und

  tërh

  eqin

  ta

  lent

  et m

  ë të

  mir

  a të

  ard

  hshm

  e.

  Duk

  e o

  rgan

  izua

  r d

  itën

  e ka

  rrie

  rës,

  ku

  pun

  ëdhë

  nësi

  t lo

  kalë

  dhe

  ko

  mb

  ëtar

  ë ft

  ohe

  n të

  pro

  mov

  ojn

  ë ve

  ten

  e ty

  re t

  e g

  rup

  et e

  nxë

  nësv

  e, p

  unëd

  hënë

  sit

  fito

  jnë

  nga

  pro

  mov

  imi i

  vet

  es t

  e nx

  ënës

  it,

  po

  r ed

  he n

  ga

  rritj

  a e

  pun

  ësim

  eve

  nga

  ana

  e sh

  kollë

  s/sh

  kolla

  ve. N

  ë d

  isa

  rate

  , eve

  nim

  ente

  t e

  karr

  ierë

  s m

  und

  org

  aniz

  ohe

  n ng

  a nj

  ë b

  ashk

  im s

  hko

  llash

  p

  ër t

  a b

  ërë

  even

  imen

  tin m

  jaft

  mad

  h d

  he t

  ë vl

  efsh

  ëm p

  ër t

  ë g

  jitha

  pal

  ët.

  Even

  imen

  tet

  e ka

  rrie

  rës

  për

  bëj

  në n

  mën

  yrë

  shum

  ë të

  mir

  ë p

  ër t

  ’i ek

  spoz

  uar

  nxën

  ësit

  ndaj

  një

  sfe

  re t

  ë g

  jerë

  p

  unëd

  hënë

  sish

  dhe

  janë

  një

  mje

  t d

  irek

  t p

  ër t

  ’i nd

  ihm

  uar

  ata

  të k

  upto

  jnë

  gam

  ën

  e m

  und

  ësiv

  e të

  kar

  rier

  ës q

  ë m

  und

  jenë

  hap

  ura

  për

  ta.

  Even

  imen

  tet

  e ka

  rrie

  rës

  i nd

  ihm

  ojn

  ë g

  jitha

  shtu

  shk

  olla

  t të

  shi

  hen

  si n

  kom

  po

  nent

  pro

  aktiv

  i ek

  ono

  mis

  ë lo

  kale

  .

  Duk

  e m

  arrë

  pje

  së n

  ë nj

  ë ev

  enim

  ent

  ose

  një

  seri

  eve

  nim

  ente

  sh k

  arri

  ere,

  p

  unëd

  hënë

  sit

  mun

  d t

  ë p

  rom

  ovo

  jnë

  biz

  nese

  t e

  tyre

  si n

  jë “

  pun

  ëdhë

  nës

  i zg

  jed

  hur”

  për

  nxë

  nësi

  t q

  ë p

  ërfu

  ndo

  jnë

  stud

  imet

  dhe

  kër

  kojn

  ë të

  pun

  ëso

  hen.

  Nxë

  nësv

  e u

  jep

  et n

  jë m

  und

  ësi t

  ë ta

  kojn

  ë d

  he t

  ë fr

  ymëz

  ohe

  n ng

  a nj

  ë nu

  mër

  i m

  adh

  pun

  ëdhë

  nësi

  sh

  po

  tenc

  ialë

  .

 • 22

  Akt

  ivite

  tiSi

  për

  fito

  n sh

  kolla

  Si p

  ërfit

  on

  pun

  ëdhë

  nësi

  Si p

  ërfit

  on

  nxën

  ësi

  Akt

  ivit

  ete

  klas

  ë, g

  jatë

  dis

  a d

  itëv

  e

  Duk

  e p

  unua

  r m

  e nj

  ë m

  ësue

  s të

  ars

  imit

  pro

  fesi

  ona

  l, p

  unëd

  hënë

  si m

  und

  hart

  ojë

  një

  akt

  ivite

  t q

  ë m

  und

  zhvi

  llohe

  t g

  jatë

  një

  per

  iud

  he k

  ohe

  mje

  dis

  in e

  pun

  ës. K

  jo m

  und

  për

  fshi

  mar

  rjen

  e n

  jë g

  rup

  i nxë

  nësi

  sh p

  ër t

  ë p

  unua

  r në

  një

  mje

  dis

  pun

  e, p

  unën

  me

  pun

  onj

  ësit

  në a

  mb

  ient

  e zy

  re, n

  dih

  ma

  e nx

  ënës

  ve p

  ër t

  ë p

  reza

  ntua

  r p

  ër

  pun

  ëdhë

  nësi

  n nj

  ë p

  rod

  ukt

  të r

  i te

  klie

  ntët

  .

  U o

  fro

  n m

  ësue

  sve

  të a

  rsim

  it p

  rofe

  sio

  nal

  një

  mën

  yrë

  të m

  irë

  për

  t’u

  dhë

  nxën

  ësve

  një

  për

  vojë

  mës

  imo

  re c

  ilëso

  re

  ësht

  ë e

  për

  shta

  tshm

  e d

  he r

  eale

  .

  Pun

  ëdhë

  nësi

  arr

  in t

  ë ku

  pto

  jë m

  ë sh

  umë

  rret

  h sh

  kollë

  s d

  he n

  xënë

  sve.

  Mun

  d t

  ’i nd

  ihm

  ojë

  kup

  tojn

  ë në

  mën

  yrë

  real

  e fu

  shën

  e t

  yre

  të p

  unës

  . Mun

  d t

  ë nd

  ihm

  ojë

  me

  mo

  tivim

  in e

  pun

  onj

  ësve

  q

  ë u

  pël

  qen

  pun

  ojn

  ë m

  e të

  rin

  jtë.

  Nd

  ihm

  on

  pun

  ëdhë

  nësi

  shih

  et

  në n

  jë a

  spek

  t p

  oziti

  v ng

  a p

  uno

  njës

  it e

  ard

  hshë

  m p

  ote

  ncia

  lë.

  Nxë

  nësi

  mun

  d t

  ë an

  gaz

  hohe

  t në

  një

  ak

  tivite

  t në

  një

  mje

  dis

  rea

  l pun

  e d

  he

  mun

  d t

  ë fit

  ojë

  jo v

  etëm

  njo

  huri

  lidhj

  e m

  e p

  unën

  , po

  r ed

  he a

  ftës

  i pra

  ktik

  e.

  Nd

  ihm

  on

  nxën

  ësin

  të fi

  tojë

  ve

  tëb

  esim

  dhe

  aft

  ësi n

  dër

  per

  sona

  le

  duk

  e p

  unua

  r m

  e p

  erso

  na t

  ë nd

  rysh

  ëm

  jash

  të k

  lasë

  s.

  Pro

  jekt

  i në

  klas

  ë

  Pun

  ëdhë

  nësi

  bas

  hkëp

  uno

  n m

  e m

  ësue

  sin

  e ar

  sim

  it p

  rofe

  sio

  nal p

  ër t

  ë ca

  ktua

  r nj

  ë d

  etyr

  ë o

  se n

  jë s

  eri d

  etyr

  ash

  refle

  kto

  jnë

  sfid

  at d

  he a

  ktiv

  itete

  t e

  zako

  nshm

  e në

  një

  am

  bie

  nt p

  une.

  K

  jo m

  und

  për

  fshi

  jë z

  hvill

  imin

  e n

  pla

  n-p

  roje

  kti,

  zhvi

  llim

  in e

  një

  fush

  ate

  mar

  ketin

  gu,

  etj.

  Për

  funk

  sio

  nuar

  sa

  mir

  ë, p

  roje

  kti k

  a ne

  vojë

  refle

  kto

  sfid

  at r

  eale

  me

  të c

  ilat

  për

  bal

  let

  pun

  ëdhë

  nësi

  . Pun

  ëdhë

  nësi

  duh

  et t

  ë an

  gaz

  hohe

  t m

  e vl

  erës

  imin

  e p

  unës

  nxën

  ësve

  . Nxë

  nësi

  t ft

  ohe

  n g

  jitha

  shtu

  par

  aqes

  in r

  ezul

  tate

  t e

  pro

  jekt

  it të

  tyr

  e p

  ara

  një

  pan

  eli p

  unëd

  hënë

  sish

  .

  Mës

  uesi

  i ar

  sim

  it p

  rofe

  sio

  nal,

  bas

  hkëp

  unim

  me

  pun

  ëdhë

  nësi

  n, m

  und

  zhv

  illo

  jë a

  ktiv

  itete

  mës

  imo

  re d

  he

  vler

  ësue

  se q

  ë lid

  hin

  dhe

  refl

  ekto

  jnë

  një

  num

  ër k

  om

  po

  nent

  ësh

  të n

  dry

  shëm

  pro

  gra

  mit

  mës

  imo

  r p

  rofe

  sio

  nal.

  Kjo

  mun

  d t

  ë nd

  ihm

  ojë

  me

  mo

  tivim

  in

  e nx

  ënës

  ve d

  he m

  e rr

  itjen

  e n

  ivel

  it të

  ar

  ritje

  ve t

  ë ty

  re.

  Pun

  ëdhë

  nësi

  t m

  und

  ndih

  mo

  jnë

  të z

  hvill

  ojn

  ë d

  etyr

  a q

  ë m

  und

  sjel

  lin

  ide

  të r

  eja.

  Kjo

  e n

  dih

  mo

  n g

  jitha

  shtu

  p

  unëd

  hënë

  sin

  të n

  dër

  tojë

  një

  m

  arrë

  dhë

  nie

  afat

  gja

  të m

  e sh

  kollë

  n.

  Përf

  shir

  ja n

  ë ak

  tivite

  t, p

  jesë

  tarë

  ve t

  ë st

  afit

  mun

  d t

  ’u d

  uket

  mo

  tivue

  se d

  he e

  d

  ob

  ishm

  e p

  ër z

  hvill

  imin

  e t

  yre

  per

  sona

  l.

  Nxë

  nësi

  t m

  und

  pun

  ojn

  ë në

  nj

  ë ak

  tivite

  t m

  ësim

  or

  ësht

  ë i

  për

  shta

  tshë

  m d

  he m

  ë in

  tere

  sant

  se

  sa

  pun

  a në

  ske

  nare

  teo

  rike

  .

 • 23

  Tab

  ela

  3

  Akt

  ivite

  tet

  sho

  qër

  ojn

  ë p

  lani

  fikim

  in d

  he p

  ërg

  atitj

  en e

  mës

  imd

  hëni

  es

  Kët

  o a

  ktiv

  itete

  foku

  sohe

  n në

  zhv

  illim

  in e

  mës

  uesi

  t. A

  to z

  hvill

  ohe

  n në

  am

  bie

  ntet

  e p

  unës

  mën

  yrë

  edhe

  mës

  uesi

  t të

  p

  ërfit

  ojn

  ë sh

  umë

  nga

  fres

  kim

  i i n

  johu

  rive

  tyre

  lidhj

  e m

  e p

  ërm

  baj

  tjen

  pro

  fesi

  ona

  le d

  he lë

  ndën

  . Tab

  ela

  për

  shkr

  uan

  edhe

  akt

  ivite

  te, f

  oku

  si i

  të c

  ilave

  mun

  d t

  ë je

  të a

  plik

  imi n

  ë sh

  umë

  sekt

  orë

  , pra

  foku

  sohe

  n në

  aft

  ësitë

  e p

  ërg

  jiths

  hme

  konk

  urru

  ese

  në t

  reg

  un e

  pun

  ës t

  ë ci

  lat

  mun

  d t

  ë ap

  liko

  hen

  në t

  ë g

  jitha

  ind

  ustr

  itë, d

  he jo

  foku

  sohe

  n ve

  tëm

  lënd

  ë të

  ca

  ktua

  ra p

  rofe

  sio

  nale

  .

  Akt

  ivite

  tiSi

  për

  fito

  n sh

  kolla

  Si p

  ërfit

  on

  pun

  ëdhë

  nësi

  Si p

  ërfit

  on

  nxën

  ësi

  Taki

  mi i

  dre

  jtp

  ërd

  rejt

  ë m

  e n

  pu

  nëd

  hën

  ës lo

  kal

  Mës

  uesi

  pro

  fesi

  ona

  l cak

  ton

  një

  taki

  m m

  e nj

  ë p

  unëd

  hënë

  s lo

  kal/

  për

  shta

  tshë

  m p

  ër in

  dus

  trin

  ë m

  e të

  cilë

  n lid

  het

  pro

  gra

  mi i

  tyr

  e p

  rofe

  sio

  nal.

  Nd

  ihm

  on

  mës

  uesi

  n të

  zb

  ulo

  jë p

  rakt

  ikat

  ak

  tual

  e/në

  zhv

  illim

  pun

  ës. N

  dih

  mo

  n të

  the

  kso

  jë a

  ftës

  itë d

  he n

  johu

  ritë

  sp

  ecifi

  ke q

  ë kë

  rko

  n d

  he v

  lerë

  son

  sekt

  ori

  i ty

  re i

  ind

  ustr

  isë.

  Pun

  ëdhë

  nësi

  t i j

  epet

  një

  mun

  dës

  i që

  ndih

  mo

  jë n

  jë s

  hko

  llë lo

  kale

  . Nd

  ihm

  on

  pun

  onj

  ësit

  e ar

  dhs

  hëm

  po

  tenc

  ialë

  ken

  ë nj

  ë p

  asq

  yrë

  të s

  aktë

  biz

  nesi

  t d

  he a

  ktiv

  itete

  ve t

  ë ty

  re.

  Nxë

  nësi

  t p

  ërfit

  ojn

  ë ng

  a sh

  timi i

  nj

  ohu

  rive

  mës

  uesi

  t. Pë

  rfitim

  e ng

  a in

  form

  acio

  ni i

  për

  ditë

  suar

  .

  Zhvi

  llim

  i i s

  tafi

  t p

  edag

  og

  jik

  Bas

  hkëp

  unim

  i me

  pun

  ëdhë

  nësi

  t sj

  ell

  për

  fitim

  e jo

  vet

  ëm n

  ë at

  o q

  ë m

  ëso

  jnë

  nxën

  ësit,

  po

  r m

  und

  ndih

  mo

  gjit

  hash

  tu m

  e zh

  villi

  min

  e s

  tafit

  p

  edag

  og

  jik. P

  ër m

  ësue

  sit

  e ar

  sim

  it p

  rofe

  sio

  nal n

  jë p

  eriu

  dhë

  për

  voje

  pun

  e së

  rish

  amb

  ient

  in e

  pun

  ës, m

  und

  ndih

  mo

  jë q

  ë at

  a të

  për

  ditë

  sohe

  n m

  e p

  rakt

  ikat

  akt

  uale

  pun

  ës.

  Përv

  oja

  e p

  unës

  për

  sta

  fin p

  edag

  og

  jik

  mun

  d t

  ë nd

  ihm

  ojë

  forc

  imin

  e

  rep

  utac

  ioni

  t të

  shk

  olla

  ve m

  e p

  unëd

  hënë

  sit

  loka

  lë.

  Pra

  ktik

  at e

  për

  vojë

  s së

  pun

  ës p

  ër

  mës

  uesi

  t e

  arsi

  mit

  pro

  fesi

  ona

  l mun

  d

  të v

  epro

  jnë

  si n

  jë m

  jet

  shum

  ë i m

  irë

  mo

  tivue

  s se

  pse

  mës

  uesi

  t p

  ërd

  itëso

  hen

  dhe

  kan

  ë m

  und

  ësin

  ë të

  zhv

  illo

  jnë

  lidhj

  e p

  oziti

  ve p

  une

  me

  pun

  ëdhë

  nësi

  t lo

  kalë

  . Pra

  ktik

  at e

  për

  vojë

  s së

  pun

  ës

  mun

  d t

  a st

  imul

  ojn

  ë g

  jitha

  shtu

  mës

  uesi

  n q

  ë të

  ko

  nsid

  ero

  jë s

  kena

  rë t

  ë ri

  nj p

  ër

  të m

  ësua

  r si

  mje

  te d

  he a

  ktiv

  itete

  m

  ësim

  ore

  .

  për

  gjit

  hësi

  , pra

  ktik

  at e

  për

  vojë

  s së

  pun

  ës s

  hërb

  ejnë

  si a

  ktiv

  itete

  shkë

  lqye

  ra p

  ër z

  hvill

  imin

  pro

  fesi

  ona

  l.

  Duk

  e o

  frua

  r d

  he d

  uke

  mb

  ësht

  etur

  p

  rakt

  ikat

  e p

  ërvo

  jës

  së p

  unës

  p

  ër m

  ësue

  sit

  loka

  lë p

  rofe

  sio

  nalë

  , p

  unëd

  hënë

  sit

  mun

  d t

  ë ke

  në n

  jë n

  dik

  im

  të d

  rejtp

  ërd

  rejtë

  cilë

  sinë

  e m

  ësim

  it p

  rofe

  sio

  nal q

  ë o

  fro

  het

  bre

  nda

  shko

  llave

  .

  Meg

  jithë

  se n

  xënë

  sit

  nuk

  i për

  jeto

  jnë

  dir

  ekt

  pra

  ktik

  at e

  për

  vojë

  s së

  pun

  ës,

  ata

  për

  fito

  jnë

  nga

  shtim

  i i n

  johu

  rive

  d

  he a

  ftës

  ive

  fito

  jnë

  mës

  uesi

  t e

  tyre

  . K

  jo b

  ëhet

  duk

  e si

  gur

  uar

  aktiv

  itete

  t e

  pun

  ës t

  ë re

  flekt

  ojn

  ë p

  rakt

  ikat

  mir

  a ak

  tual

  e d

  he p

  ërm

  es m

  ësue

  sve

  u re

  fero

  hen

  për

  voja

  ve t

  ë ty

  re t

  ë re

  ja p

  ër

  të il

  ustr

  uar

  pik

  at k

  yçe.

 • 24

  Akt

  ivite

  tiSi

  për

  fito

  n sh

  kolla

  Si p

  ërfit

  on

  pun

  ëdhë

  nësi

  Si p

  ërfit

  on

  nxën

  ësi

  Mb

  ësh

  tetj

  a m

  e au

  die

  nca

  /fu

  shat

  a sp

  ecifi

  ke

  dis

  a ra

  ste,

  akt

  ivite

  tet

  e an

  gaz

  him

  it të

  pun

  ëdhë

  nësv

  e m

  und

  foku

  sohe

  n në

  çës

  htje

  sp

  ecifi

  ke q

  ë ja

  në n

  ë in

  tere

  s të

  pun

  ëdhë

  nësv

  e, s

  hko

  llës

  dhe

  sho

  qër

  isë

  në t

  ërës

  i. K

  jo m

  und

  për

  fshi

  jë ç

  ësht

  je t

  ë til

  la s

  i pun

  ësim

  i i

  shum

  ë p

  uno

  njës

  eve

  fem

  ra, t

  rajti

  mi

  i pro

  ble

  mev

  e të

  shk

  rim

  it e

  lexi

  mit

  dhe

  mat

  emat

  ikës

  , ink

  uraj

  imi i

  zhv

  illim

  it të

  lënd

  ëve

  të s

  hken

  cës

  dhe

  /ose

  te

  kno

  log

  jisë.

  këto

  ras

  te, a

  ktiv

  itete

  t m

  und

  org

  aniz

  ohe

  n p

  ër n

  jë n

  umër

  ndës

  h të

  nd

  rysh

  me

  pro

  fesi

  ona

  le

  dhe

  jop

  rofe

  sio

  nale

  dhe

  sek

  torë

  sh t

  ë nd

  rysh

  ëm t

  ë p

  unës

  , duk

  e p

  ërfs

  hirë

  si

  sekt

  ori

  n p

  riva

  t as

  htu

  edhe

  atë

  pub

  lik.

  Akt

  ivite

  tet

  e an

  gaz

  him

  it të

  p

  unëd

  hënë

  sve

  targ

  eto

  jnë

  çësh

  tje

  spec

  ifike

  mës

  imd

  hëni

  es d

  he

  pun

  ësim

  it m

  und

  ndih

  mo

  jnë

  ang

  azhi

  min

  të m

  adh

  të n

  xënë

  sve

  mun

  d t

  ë je

  në lë

  në a

  nash

  par

  ë o

  se

  nuk

  janë

  mir

  ë në

  mës

  ime.

  Pun

  ëdhë

  nës

  ind

  ivid

  ë o

  se s

  ekto

  të in

  dus

  tris

  ë m

  und

  t’i

  shfr

  ytëz

  ojn

  ë p

  artn

  erite

  tet

  me

  shko

  llat

  pro

  fesi

  ona

  le

  për

  t’i

  adre

  suar

  pro

  ble

  met

  kyç

  e q

  ë m

  und

  ndik

  ojn

  ë në

  aft

  ësitë

  e t

  yre

  prë

  traj

  tuar

  mun

  ges

  a të

  cak

  tuar

  a af

  tësi

  sh.

  Ang

  azhi

  mi i

  pun

  ëdhë

  nësv

  e p

  ër

  të n

  dih

  mua

  r m

  e p

  rog

  ram

  et q

  ë u

  adre

  sohe

  n çë

  shtje

  ve t

  ë til

  la s

  i man

  gës

  i në

  aft

  ësitë

  shkr

  im e

  lexi

  m d

  he n

  ë at

  o m

  atem

  atik

  ore

  mun

  d t

  ’i nd

  ihm

  ojë

  ata

  zhv

  illo

  jnë

  një

  për

  shty

  pje

  poz

  itive

  biz

  nesi

  t m

  e p

  unëd

  hënë

  sit

  e ar

  dhs

  hëm

  p

  ote

  ncia

  l.

  Pro

  gra

  met

  kri

  jues

  e të

  ang

  azhi

  mit

  pun

  ëdhë

  nësv

  e q

  ë ta

  rget

  ojn

  ë çë

  shtje

  d

  he g

  rup

  e sp

  ecifi

  ke n

  xënë

  sish

  mun

  d t

  ë nd

  ihm

  ojn

  ë në

  zg

  jeri

  min

  e m

  end

  ësis

  ë së

  nx

  ënës

  ve d

  he i

  ndih

  mo

  n at

  a të

  kup

  tojn

  ë m

  und

  ësi p

  unës

  imi q

  ë at

  a nd

  osh

  ta n

  uk i

  kish

  in k

  ons

  ider

  uar

  par

  ë.

  Të g

  jitha

  akt

  ivite

  tet

  e an

  gaz

  him

  it të

  the

  ksua

  ra d

  eri t

  ani f

  oku

  sohe

  n te

  dhë

  nia

  e re

  zulta

  teve

  sp

  ecifi

  ke n

  ë m

  ësim

  dhë

  nie

  dhe

  m

  und

  org

  aniz

  ohe

  n ng

  a nj

  ë sh

  kollë

  pro

  fesi

  ona

  le, d

  uke

  u fo

  kusu

  ar n

  ë ne

  voja

  t e

  ind

  ivid

  ëve

  dhe

  gru

  pev

  e të

  nxë

  nësv

  e.

  Kjo

  mun

  d t

  ë b

  ëhet

  si n

  jë e

  vet

  me

  ose

  pje

  së e

  një

  pro

  gra

  mi m

  ë të

  gje

  rë. T

  ekst

  i ka

  thek

  suar

  pik

  at s

  e ku

  ang

  azhi

  mi i

  p

  unëd

  hënë

  sve

  mun

  d t

  ë ke

  të n

  jë n

  dik

  im d

  irek

  t d

  he p

  oziti

  v në

  mën

  yrën

  se

  si n

  jë p

  unëd

  hënë

  s in

  div

  id m

  und

  për

  fito

  duk

  e nd

  ihm

  uar

  me

  tërh

  eqje

  n e

  kand

  idat

  ëve

  cilë

  sorë

  të a

  rdhm

  en. M

  egjit

  hatë

  , nës

  e kj

  o p

  ërp

  jekj

  e sh

  umëz

  ohe

  t në

  gjit

  hë in

  dus

  trin

  ë, e

  dhe

  nd

  ikim

  i ësh

  të i

  shum

  ëfish

  të.

  Shem

  bul

  li ng

  a Sh

  kolla

  Tek

  nike

  Uzi

  ce t

  reg

  on

  se s

  i pun

  ëdhë

  nësi

  t d

  he s

  hko

  llat

  mun

  d t

  ë b

  ashk

  ëpun

  ojn

  ë p

  ër t

  ë kr

  ijuar

  nj

  ë p

  rog

  ram

  mës

  imo

  r d

  he p

  ër t

  a im

  ple

  men

  tuar

  atë

  bas

  hku.

 • 25

  Shembulli 3:

  Shkolla Teknike, Uzice

  Projekti nisi kur shtatë kompani lokale që prodhojnë mobilje cilësore, identifikuan sfida të ardhshme të mëdha për shkak të mungesës së punëtorëve të kualifikuar që mund të prodhonin artikuj sipas standardeve të kërkuara.

  Duke bashkëpunuar me shkollën, u zhvillua një program i ri mësimor trevjeçar. Kjo përfshinte zhvillimin e një profili të ri arsimor të quajtur “punonjësi i mobiljerisë” që do të krijonte aftësi për prodhim mobiljesh të lidhura me zdrukthëtarinë, prodhimin e tapicerive dhe aplikimin e finiturave dhe llakut në mobilje.

  Për të ndihmuar me implementimin e programit të ri, përfaqësuesit nga kompanitë takohen me nxënësit që do të regjistrohen në fillim të vitit të parë të arsimit profesional. Nxënësit e ardhshëm të interesuar në këtë kurs kanë gjithashtu mundësinë të kalojnë dy ditë në javë në ambientin e punës për të kuptuar më shumë se si është të punosh në këtë ambient.

  Gjatë vitit të dytë dhe të tretë të programit profesional, kompanitë ndihmojnë duke u dhënë trajnim profesional trajnuesve ekzistues. Kjo mund të bëhet deri në tre ditë në javë.

  Një ekip ekspertësh nga kompanitë së bashku me mësuesit e arsimit profesional dhe ekspertë të tjerë të njohur në këtë fushë të specializuar, hartuan programin mësimor drejtuan rezultatet e mësimdhënies së integruar që përcaktonin qartësisht njohuritë specialiste, aftësitë e rëndësishme, qëndrimet, (kompetencat në punë) që kërkohen nga tregu i punës dhe institucionet e arsimit të lartë.

  Pas përfundimit, nxënësit e suksesshëm mund t’i vazhdojnë studimet dhe zhvillimin e tyre profesional përmes bursave brenda kompanive pjesëmarrëse.

  Falë suksesit të programit të prodhimit të mobiljeve, shkolla tani planifikon të zhvillojë një lloj të ngjashëm skeme për punëdhënësit në sektorin e metalurgjisë dhe inxhinierisë mekanike.

 • 27

  ZHVILLIMI I NJË ANGAZHIMI PUNA NË NIVEL STRATEGJIK

  Tashmë kemi parë se praktikat e punës, metodat e prodhimit, etj. po lëvizin me një hap të shpejtë. Ndikimi i kësaj është se programi mësimor profesional dhe shkollat profesionale të ngarkuara me këtë mësimdhënie duhet të jenë gjithashtu në gjendje të ndryshojnë për të plotësuar kërkesat e punëdhënësve për të rinjtë që i bashkohen forcës punonjëse. Kjo paraqet sfidën që kanë planifikuesit dhe zhvilluesit e programit mësimor në mënyrën se si mund të përditësohet programi mësimor dhe të qëndrojnë në një hap me kërkesat e ambientit të punës.

  Në këto raste, një rol të rëndësishëm luajnë strategjitë e angazhimit të punëdhënësve. Pranohet se mësuesit e arsimit profesional që punojnë në nivel lokal nuk mund të kenë nevojë të angazhohen me punëdhënësit lokalë për të ndihmuar në hartimin e një programi të ri mësimor në nivel kombëtar, por është e dobishme që të theksohen metodat që mund të përdoren sepse punëdhënësit me të cilët ata bashkëpunojnë mund të mendojnë që të kenë një rol aktiv në influencimin e programit të ri mësimor dhe kualifikimet që zhvillohen.

  PLANIFIKIMI I PROGRAMIT MËSIMOR – PUNA NË NJË NIVEL STRATEGJIKNë çdo vend, për planifikimin dhe hartimin e programit mësimor që përdoret do të jenë përgjegjës një grup individësh. Kjo mund të jetë një organizatë e centralizuar, ndoshta pjesë e një ministrie apo organi tjetër shtetëror me përgjegjësinë për të menaxhuar programin mësimor profesional. Për individët dhe organizatat e përfshira në këto aktivitete, një nga pikat kyçe që duhen marrë në konsideratë është se cilët punëdhënës do të përfshihen, si do të angazhohen ata dhe si mund të ruhet përkushtimi i tyre për projektet e zhvillimit.

  Si rezultat i ndryshimit të pasqyrës industriale, agjencitë ekonomike dhe të zhvillimit të aftësive, shkollat dhe mësuesit duhet të jenë në gjendje të gjejnë se cilat nevoja aktuale dhe të ardhshme për aftësi do të ekzistojnë në të ardhmen e afërt. Duke përcaktuar këtë njohuri, mund të zhvillohen programe trajnimi dhe kualifikime të cilat e përgatisin vërtet një individ për forcën punonjëse. Ç’është më e rëndësishme, kjo siguron që individët të jenë efikasë në ambientin e punës, ku ndikimi kryesor është se biznesi apo organizata performon në një standard më të lartë.

 • 28

  Shembulli 4:

  Barnet and Southgate College, Londra Veriore, Angli

  Barnet and Southgate College vepron si një shkollë lokale profesionale, që mbështet një gamë të gjerë lëndësh profesionale dhe sektorësh të industrisë nëpër Londrën Veriore. Një program bazë është puna e kolegjit për t’u ofruar trajnime të rinjve të moshave 16–18 vjeç, të cilët janë në kërkim të një mësimi të strukturuar brenda një mjedisi të punës.

  Një punëdhënës lokal, Nationwide Computer Services, kishte punuar më parë me kolegjin për të ofruar praktika të përvojës së punës në një numër rastesh. Menaxheri lokal kishte dëshirë në veçanti që të eksploronte modelin e trajnimit, me kërkesat e shtuara të vlerësimit bazuar në punë, që do të sillnin përfitime si për biznesin e tij, ashtu dhe për personin në trajnim.

  Menaxheri flet me entuziazëm për personin në trajnim dhe është i kënaqur me kontributin që ka dhënë ai: “Ai bëri përshtypje pozitive. Ne morëm një të ri të shkëlqyer dhe të fokusuar të interesuar rreth fushës së subjektit i cili fitoi një shumëllojshmëri aftësish”. Në fakt, personi në trajnim bëri aq shumë përparime brenda një kohe të shkurtër saqë u rekomandua menjëherë për një stazh pune të shkallës më të lartë.

  Përveç përvojës prej 161 orësh pune që i ofroi personit në trajnim si “Teknik i ri”, kolegji e ndihmoi atë gjithashtu që të arrinte një sërë kualifikimesh duke përfshirë një kualifikim të shkurtër që njihte progresin e nxënësve në zhvillimin e konkurrencës në tregun e punës dhe të aftësive për zhvillim personal, dhe një tjetër që reflektonte progresin në punën me teknologjinë e informacionit.

  Për menaxherin, procesi i emërimit ishte pa asnjë problem. “Kur zgjedh dikë që do të hyjë në mjedisin tënd të punës, është e rëndësishme që të merrni sa më shumë informata rreth atij personi që të jetë e mundur. Barnet and Southgate College i monitoroi dhe vlerësoi nga afër kandidatët e mundshëm për rolin. M’u dhanë udhëzime dhe mbështetje e mirë, mundësi për të intervistuar kandidatin si dhe për të marrë informata të dobishme rreth kualifikimeve të tij”.

 • 29

  KONSULTIMI/METODAT E ANGAZHIMIT TË PUNËDHËNËSVEPër t’u angazhuar me punëdhënësit, hartuesit e programit mësimor apo ata që janë përgjegjës për planifikimin e programeve mësimore mund të zgjedhin të përdorin një varg metodash të ndryshme angazhimi dhe konsultimi. Ata mund të zgjedhin të përdorin metoda individuale, megjithëse më efikas mund të jetë një kombinim metodash.

  Grupet e punësGrupet e punës së punëdhënësve janë një mekanizëm për grumbullimin e informatave në lidhje me aftësitë, në mënyrë efikase. Mbledhja e një grupi punëdhënësish rreth një tryeze për të diskutuar çështje të aftësive specifike mund të krijojë një sasi të madhe informacioni që mund ta përdorni për të influencuar zhvillimin e kualifikimeve apo programeve mësimore. Punëdhënësit që marrin pjesë mund të jenë nga një industri specifike nëse diskutohen çështje aftësish që lidhen me sektorin ose nga një gamë sektorësh nëse është brengosëse ndonjë temë ndërsektoriale, pra që lidhet me aftësitë menaxhuese të eprorëve ose njohuri rreth financave.

  Në disa vende të Ballkanit Perëndimor këto grupe pune mund të organizohen në mënyrë të centralizuar në formën e “Këshilleve Sektorial të Aftësive” ose “Komitetet e sektorëve”.

  Grupet e punës (p.sh. “Këshillët Sektorial të Aftësive”) mund të formohen në bazë rajonale ose kombëtare, por në këto raste, duhet marrë në konsideratë distancat dhe koha e udhëtimit.

  Anëtarësia e grupeve të punës duhet të përbëhet nga punëdhënës të ndryshëm brenda një sektori të caktuar të industrisë. Kjo përfshin përfaqësimin nga bizneset mikro deri te ato më të mëdha. Bizneset mikro dhe ato të vogla janë ato që mund të kenë sfidat më të mëdha në pjesëmarrjen në një grup pune për shkak të presioneve kohore dhe mungesës së mbulimit. Prandaj, çdo punë konsultimi duhet të përfshijë edhe metoda që u mundësojnë bizneseve mikro dhe të vogla të angazhohen plotësisht. Kjo mund të bëhet përmes pyetësorëve në internet, intervistave me telefon, etj.

  Kritike për suksesin e konsultimeve bazuar në grupet e punës është që anëtarët që marrin pjesë të arrijnë ta përfaqësojnë vërtet organizatën e tyre dhe të kuptojnë çështjen që po diskutohet.

  Natyrisht se mund të jetë e vështirë që punëdhënës individë të inkurajohen që të përkushtohen dhe të marrin pjesë në grupet e punës. Prandaj, për t’u dhënë atyre konfidencën se koha e shpenzuar prej tyre nuk do të jetë e kotë dhe se grupi i punës do të jetë i dobishëm për biznesin e tyre, është

 • 30

  e rëndësishme që t’u jepet një informacion i saktë në lidhje me atë që duan të arrijnë. Kjo mund të jetë në formën e një dokumenti informues ose axhende. Punëdhënësit mund të inkurajohen gjithashtu që të marrin pjesë nëse shohin përfitimet në krijimin e lidhjeve nëpër sektorë, duke pasur mundësinë që të takojnë kolegë nga biznese të tjera që bëjnë punë të ngjashme si ata dhe që përballen me të njëjtat sfida.

  Në fushën e hotelerisë dhe turizmit, shumica e vendeve të Ballkanit Perëndimor kanë zhvilluar një shumëllojshmëri metodash bashkëpunimi mes shkollave profesionale, stafit pedagogjik për këtë fushë ekonomike dhe sektorit të biznesit dhe punëdhënësve individë. Një shembull janë shkollat profesionale nga Niksic dhe nga Tirana me aktivitete specifike të punëdhënësve në të cilat marrin pjesë nxënësit.

  Shembulli 5:

  Shkolla e Mesme e Ekonomisë dhe Hotelerisë, Niksic

  Shkolla e Mesme e Ekonomisë dhe Hotelerisë në Niksic ka themeluar një organizatë të quajtur “Shoqata e Partneritetit Social”. Ky është një komitet i ngritur nga shkolla për të krijuar marrëdhënie më të ngushta pune me punëdhënësit dhe organizatat e tjera të komunitetit duke përfshirë qeverinë lokale, entet ekonomike brenda qytetit, Organizatën Turistike të Tivarit, Qendrën Rajonale të Shërbimit të Punësimit, Këshillin e Prindërve dhe institucione të tjera të interesuara me orientim profesional.

  Misioni kryesor i shoqatës është të inkurajojë zhvillimin e një arsimi të orientuar nga tregu. Shkolla pret nga organizata partnere gatishmërinë për të artikuluar qartë nevojat e tyre dhe, përkatësisht, të angazhohen në krijimin e një politike regjistrimi dhe të ndryshimeve në pjesë të hapura të programit mësimor. Shoqata do të veprojë gjithashtu si një forum për të ndihmuar me promovimin e mundësive të karrierës për nxënësit.

 • 31

  Shembulli 6:

  Shkolla e Hotelerisë dhe Turizmit, Tiranë

  Shkolla e Hotelerisë dhe Turizmit në Tiranë aktualisht ka marrëdhënie me hotele dhe restorante kur bëhet fjalë për pajisjen me personel dhe për trajnime. Aktualisht ata trajnojnë stafin e sportelit, barit dhe restorantit të një hoteli dhe të një zinxhiri restorantesh. Nxënësit kanë implementuar dhe fituar njohuri gjatë kursit dhe kjo është raportuar nga punëdhënësi që e zgjeron trajnimin për aftësi dhe njohuri më të thella.

  Grupe të përkohshme apo të përhershme?Nëse zhvillohet një program mësimor apo një kualifikim profesional i ri, ky mund të jetë një aktivitet projekti afatshkurtër me afat të caktuar. Në këtë situatë, grupit të punës mund t’i duhet të takohet vetëm periodikisht gjatë kohëzgjatjes së projektit. Megjithatë, mund të konsideroni përfitimet e krijimit të një grupi pune që mblidhet në mënyrë të përhershme, ndoshta që takohet çdo katër apo gjashtë muaj, një grup i përhershëm.

  Grupet e përhershme mund të jenë të dobishme duke mbështetur zhvillimin e programit të ri mësimor/kualifikimeve ose duke vepruar si këshille konsultative për shkollat lokale. Në këto raste, grupet e përhershme mund të përdoren për të parë këndvështrimet punëdhënësve në një gamë të gjerë çështjesh. Kështu ndodh tashmë aty ku është prezantuar struktura e “Këshillëve të sektorit”.

 • 32

  Për hartimin e programit mësimor/kualifikimeve, grupet e përhershme mund të përdoren për të parë përshtatshmërinë e vazhdueshme të përmbajtjes së programit të ri mësimor, duke përdorur përfaqësuesit e punëdhënësve për të theksuar vendet se ku ndryshimet në industri kërkojnë që të bëhen ndryshime. Normalisht, roli i organizatave të llojit të “Këshillëve të Sektorëve” është:

  të rishikojë listën e profesioneve që lidhen me sektorin e tyre

  të rishikojë përshkrimet e punës për profesionet që janë ende të përshtatshme dhe për profesionet e reja

  të identifikojë njohuritë dhe aftësitë e kërkuara për të kryer punën e theksuar brenda profileve profesionale

  të zhvillojë profilet e kualifikimit dhe të zbulojë nëse ka programe përkatëse profesionale që i mbështesin ato.

  Një shembull i mirë i punës së bashku me shkollat profesionale dhe punëdhënësit është shkolla e profesionale e dizajnit të tekstileve dhe lëkurës në Novi Pazar që tregon se ky bashkëpunim ka kapërcyer kornizat e realizimit të punës normale praktike dhe mund të sjellë përfitime reciproke.

  Shembulli 7:

  Shkolla e dizajnit të tekstileve dhe lëkurës, Novi Pazar

  Për të arritur partneritet më të mirë me punëdhënësit, nxënësit nga Shkolla e dizajnit të tekstileve dhe lëkurës në Novi Pazar zhvillojnë trajnim praktik në kompanitë që kanë nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Shkollën. Këto kompani ofrojnë ndihmë këshilluese për nxënësit (mësues-këshillues dhe punëdhënës-këshillues). Shkolla ka bërë ndryshime të caktuara në modelin e bashkëpunimit që ka me punëdhënësit, dhe e ka quajtur atë "Këshillimi në realizimin e trajnimit praktik". Qëllimi i këtij modeli është të zhvillojë kapacitetet dhe aftësitë profesionale të nxënësve që janë pjesë e profileve të tyre arsimore, si edhe t'i përgatisë ata për zhvillimin e tyre të ardhshëm profesional. Pas një periudhe dyvjeçare implementimi të këtij modeli, mund të arrihet në përfundimin se realizimi i trajnimit praktik është më se efikas. Esenca e këtij modeli është procesi në të cilin si mësuesi nga shkolla ashtu edhe punëdhënësi nga kompania monitorojnë zhvillimin e secilit nxënës, dhe përcaktojnë sipas kësaj fluksin e punës së nxënësit. Ky është një model i integruar që kombinon modelin tradicional "ballë për ballë" (individual) me "grupin".

  "Rruga drejt një partneriteti të suksesshëm ishte shumë e vështirë në fillim, punëdhënësit na kritikonin për nivelin minimal të njohurive dhe aftësive që kishin nxënësit tanë krahasuar me nevojat e punëdhënësve. Nxënësit

 • 33

  dhe gjithashtu mësuesit, nuk i ishin përshtatur procesit të prodhimit të kompanive, prandaj gjatë trajnimit të tyre praktik pranë kompanive, nxënësit bënin vetëm punë vartëse dhe të pamjaftueshme. Me kalimin e kohës, ndërsa modernizoheshim si shkollë duke sjellë pajisje të reja dhe përmes trajnimit të ndryshëm profesional që merrnin mësuesit tanë (IT, këshillim, përdorim i makinerive moderne, etj.), qëndrimi i punëdhënësve ndryshoi, ngadalë por në mënyrë të qëndrueshme. Ata panë se ishim të interesuar që t'i bënim nxënësit tanë punëtorë të mirë dhe të zellshëm dhe pjesëtarë të dobishëm të komunitetit tonë".

  Për të mbështetur dhënien e programit mësimor/kualifikimeve në shkollat profesionale, grupet e përhershme të përbëra nga punëdhënës që përfaqësojnë industrinë lokale mund të veprojnë si një urë e dobishme dhe pikë hyrjeje për të ndihmuar me organizimin e aktiviteteve të tjera të angazhimit të punëdhënësve.

  Shembulli 8:

  Në Angli, shumë shkolla të mesme kërkojnë përfaqësues të punëdhënësve që të marrin pjesë në bordin e tyre drejtues. Ky rol është pa pagesë dhe inkurajohet në mënyrë që shkollat të kenë një lidhje të vazhdueshme me industrinë lokale. Kjo lidhje ndihmon që shkolla të informohet rreth çështjeve dhe mundësive lokale dhe/ose kombëtare në të cilat mund të dëshirojë të angazhohet.

  Rolet e drejtuesit/drejtorit joekzekutiv organizohen normalisht në periudha tri ose katërvjeçare ku përfaqësuesit të industrisë i kërkohet të marrë pjesë deri në katër mbledhje në shkollë gjatë vitit.

 • 34

  Metodat e konsultimit me punëdhënësin online/me letërSiç është përshkruar më lart, ndonjëherë të mbledhësh rreth një tryeze një grup përfaqësuesish nga industria që janë të zënë me punë mund të jetë sfiduese për shkak të angazhimeve që duhet të bëjnë për udhëtimin dhe kohën e shpenzuar. Në këto raste, duhet të konsiderohen metoda të tjera komunikimi nëse dëshironi të merrni kontributin e tyre në punën tuaj. Ndër këto, ajo që është me kosto më efikase është përdorimi i konsultimit me email, ku individëve që mund t'ju japin një pikëpamje të informuar mund t'u jepet një pyetësor i thjeshtë. Sigurisht suksesi i kësaj metode për angazhimin e punëdhënësve varet nëse keni një seri kontaktesh emaili të përditësuara dhe të besueshme. Në këto raste, sugjerohet që puna me rrjetin e drejtpërdrejtë të kontakteve mund të sjellë rezultate pozitive.

  Kjo mund të përfshijë kërkimin e kontakteve përmes kolegëve, shqyrtimin e artikujve në revista të biznesit ose, në rastin e shkollave individuale që duan të konsultohen në këtë mënyrë, duke u shkruar prindërve të lidhur me shkollën.

  Forma të tjera të mjeteveIndividët që dëshirojnë të kontaktojnë me punëdhënësit, qoftë për aktivitete konsultimi apo për mbështetje me forma më direkte të angazhimit të punëdhënësve, duhet të marrin në konsideratë edhe përdorimin e formave dixhitale të mjeteve. Mjetet e lidhjeve online që janë me përdorim falas, u japin mundësinë individëve të krijojnë një profil që përshkruan se kush janë, rolin dhe interesat e tyre profesionale. Këto mjete po bëhen gjithnjë e më popullore, duke u dhënë mundësinë individëve të krijojnë me shpejtësi dhe lehtësi rrjete të bazuara në punë.

  Mund të jenë gjithashtu të dobishme edhe forumet e diskutimeve online. Mësuesit mund të bashkohen në forume diskutimi online që lidhen me fushën e tyre profesionale. Kjo mund t'i ndihmojë të krijojnë lidhje me industrinë dhe gjithashtu të identifikojnë se cilat janë aktualisht problemet e aftësive të cilat ndikojnë në sektorin e industrisë.

  Për të krijuar një dialog të drejtpërdrejtë, mund të përdoren edhe mjetet falas të komunikimit/videokonferencave në internet. Këto janë veçanërisht të dobishme nëse ju nevojitet të diskutoni ide dhe këndvështrime me individë apo grupe që mund të mos jenë në gjendje të udhëtojnë për këtë deri te një vend i caktuar. Kjo jo vetëm që kursen kohën për punëdhënësit, por edhe për ju vet.

  Puna me punëdhënësin/organet përfaqësuese të industrisëDeri tani kemi eksploruar se si mund të krijohen lidhje të reja me punëdhënësit dhe metodat që mund të përdoren për ti angazhuar me punën e shkollave individuale ose si pjesë e projekteve të konsiderueshme

 • 35

  të konsultimit. Por, industria nuk funksionon e izoluar. Punëdhënësit dhe përfaqësuesit e industrisë takohen për një shumëllojshmëri arsyesh për të punuar në zhvillimin e zgjidhjeve për probleme të caktuara ose për të përfaqësuar një zë të industrisë para qeverisë ose agjencive të tjera.

  Kur planifikohen aktivitete të angazhimit të punëdhënësve, këto lloje rrjetesh mund të rezultojnë shumë të dobishme. Në këto raste, janë zhvilluar rrjete mes punëdhënësve dhe infrastruktura është e gatshme gjë që mund të përdoret më pas për të krijuar kontakt dhe për t'u angazhuar me një numër individësh.

  Në disa raste, mund të jenë rrjetet ekzistuese të biznesit që tashmë kanë një interes direkt te çështjet e zhvillimit të njerëzve. Kjo mund të përfshijë rrjetet e burimeve njerëzore dhe menaxherë të trajnimeve, organizata sindikaliste ose ato të lidhura me promovimin e karrierës në industrinë e tyre. Rrjete të tjera mund të jenë specifike për industrinë, duke vepruar si shoqata tregtare që kërkojnë të promovojnë industrinë e tyre brenda dhe jashtë vendit. Përfundimisht, disa rrjete mund të bazohen në nivel rajonal. Kjo mund të përfshijë Odën Ekonomike të vendit, ose një grup tjetër që përfaqëson punëdhënësit brenda një qyteti apo rajoni të caktuar.

  Për shkak të historisë politike dhe ekonomike të vendeve të Ballkanit Perëndimor, është e kuptueshme se disa prej këtyre rrjeteve ekzistuese apo potenciale mund të jenë në fazat e tyre të hershme. Prandaj, ekziston mundësia që mësuesit e arsimit profesional, shkollat profesionale dhe agjencitë e tjera të arsimit profesional të marrin pjesë në formimin dhe krijimin e axhendës së këtyre organeve/rrjeteve në fazën e hershme.

  Nëse dispononi një rrjet në nivelin lokal ose nacional të punëdhënësve, duhet të shqyrtoni mënyrën se si mund t'ju nd