anatomi dan fisiologi telinga fix(1)

Download Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

Post on 07-Jul-2018

232 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  1/57

  ANATOMI DAN

  FISIOLOGI TELINGA Nordiansyah Putra (1118011086)

   Tania S! P! Lar"#a (11180111$0) Pembimbing :

  dr. Fatah Satya Wibawa, Sp.THT-KL

  dr. Mukli, Sp.THT-KL

  K!P"#$T!%""# KL$#$K SMF THT

  %S &M&M '%. H(. ")'&L M*!L*!K

  F"K&LT"S K!'*KT!%"# $L"

  )"#'"% L"MP+ /

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  2/57

  I! PENDA%&L&AN

   T"'in#a ada'ah sist" ind"ra yan# "r*un#si s"a#ai r"s"+tor atau +"n"ria ran#san# dari 'in#un#an

  s"itar!

  Da'a or#an t"'in#a ada , sist"-

  1! P"nd"n#aran (auditi.us / auditus)

  ,! "s"ian#an (status / ."stiu'"r)

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  3/57

  A&IS

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  4/57

  A&IS E2TENA

  Auriu'a 3 +ina 3 daun t"'in#a  4"rntu +i+ih dan "r'"u5'"u  "ran#a tu'an# raan (arti'a#o

  atau ondriu)7 "ua'i 'ou'us  Di'i+uti u'it yan# "'"at +ada

  +"riondriu

   Auricula "r*un#si untu "n#hi+un unyi dan "atus austius "9t"rnus yan# "n#antar #"'oan# unyi "

  "rana ty+ania!

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  5/57

  A&I:&LA

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  6/57

  MEAT&S A:&STI:&S E2TEN&S

  M"'uas dari onha auriu'aris   "ran" ty+ania!

  "urikul a

  M"!

  Membrana Timpani

  Penampang 0 ,1 2m, pan3ang 0 ,1 4 5 2m

  1/$ 'at"ra' ran#a tu'an# raan (pars kartilago) 4"r"ntu huru*

  S7 di'a+isi o'"h u'it u'it "raut "'"n;ar s"as"a "'"n;ar s"ruinosa

  ,/$ "dia' ran#a tu'an# (pars osseus)

   u'it tida "raut 

   Isthus

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  7/57

  Fungi:

  melan3utkan gel6mbang uara

  +land. 7erumin6ae 8

  +land. Seba2eae-  erumen

  %ambut halu 8

  erumen 

   men2egah erangga ke2il

  mauk 

  )u9er terhadap perubahan

  kelembaban 8temperatur yang dapat mengganggu

  elatiita membran timpani

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  8/57

  MEM4ANA T

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  9/57

   T"rdiri dari-

  Pars >a9id (, 'a+is)Pars t"nsa ($ 'a+is)

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  10/57

  4"r#"ra- r"asi t"rhada+ #"taran udara

  G"ra dit"rusan ossicula auditoria  (a''"us7 inus7 dan sta+"s) "'a'ui auris "dia " auris int"rna

  P"ruaan 'uar di+"rsara?- n. auriculotemporalis7 aan# dari n! andiu'aris (n! rania'is @$)7 raus auriu'aris #an#'ion in*"rius "rasa'

  dari n! .a#us (n! rania'is 2) P"ruaan da'a di+"rsara?- n!

  rania'is I2!

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  11/57

  Nora'- "rarna +utih s"+"rti utiara7 "r"ntu- "ruut d"n#an +unanya atau

  uo "n#arah " a.u ti+ani L"ta- ""ntu sudut BC d"n#an

  +"ruaan horionta' dan sa#ita'! Lian# t"'in#a dasarnya a#a "nurun d"at

  "rana ti+ani s"hin##a t"rda+at suaturuan#an yan# dinaaan sinus "atus Dia#i  adran  atas d"+an7 atas "'aan#7

  aah d"+an dan aah "'aan# 

  M"ru+aan tu'an# t"r"i' +ada tuuh anusia 4"r*un#si "nurunan a+'itudo #"taran yan#

  dit"ria dari "ran ti+ani dan "n"rusannya " ;"nd"'a o.a'

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  12/57

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  13/57

  A&IS MEDIA Auris "dia t"r'"ta di da'a +ars

  +"trosa ossis t"+ora'is!

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  14/57

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  15/57

  :A@ITAS T

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  16/57

  • "isahan a.itas ty+ania dari

  auris int"rna

  M"dia' (dindin#

  'airinita' )

  • "isahan a.itas ty+ania dari

  ana'is arotis• a#ian su+"rior- ostiu +haryn#"u tua" auditoria"  t"rusan untu usu'us t"nsor ty+ani

  Ant"rior(dindin# arotid)

  • dihuun#an d"n#an antru

  astoid"u a'a'ui aditus dan s"'an;utnya d"n#an "''u'a" astoid"a" di da'a +ro"ssus astoid"us " arah ant"roin*"rior antru astoid"u "rhuun#an d"n#an ana'is *aia'is

  Post"rio r

  (dindin# astoid

  )

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  17/57

   T&4A A&DITI@A

  "n#huun#an a.itas ty+ania d"n#an naso+haryn9

  1/$ +ost"rior- tu'an# dan ,/$- tu'an# raan

  di'a+isi "ran uosa yan# " +ost"rior sinaun# d"n#an "ran uosa a.itas ty+ania dan " ant"rior sinaun# d"n#an "ran uosa naso+haryn9!

  *un#si- +""rata t"anan da'a auris "dia dan t"anan udara 'in#un#an   "rana ty+ania "r#"ra "as

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  18/57

  Art"ri 7 asa'-

  • art"ria+haryn#"a as"nd"ns7 aan# art"ri"s arotis

  "st"rna

  • art"ri"s "nin#"a "dia dan art"ria ana'is +t"ry#oid"i7 aan# art"ria a9i''ari"s!

  @"na

  • "nya'urandarah " +'"9us .anosus +t"ry#oid"us!

  Sara*7 asa'-

  •  plexustympanicus  di"ntu o'"h s"raut n"r.us rania'is @II

  dan n"r.us#'osso+haryn# "us (n"r.us rania'is I2)

  • "n"ria s"raut dari ganglion  pterygopalatin um!

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  19/57

  OSSI:&LA A&DITOIA

  Ossiu'a auditoria (a''"us7 inus7 dan sta+"s) ""ntu s"uah ran#aian tu'an# yan# t"ratur

  "'intan# di da'a a.itas ty+ania7 dari "ran" ty+ania " fenestra vestibule!

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  20/57

   ty+ania • Su+"rior- a+ut mallei (agak

  membulat) t"r'"ta da'a

  r""ssus "+yti+anius • :o''u a''"i +ada

  "ran" ty+ania yan# "ndur

  • Manuriu a''"i- da'a"rana ty+ania  "r#"ra "rsaanya!

  • :a+ut a''"i "rs"ndi d"n#an

  inus7 dan t"ndo usu'ust"nsor ty+ani "rins"rsi +ada anuriu a''"i

  • Chorda tympani "nyi'an#

  +"ruaan "dia' o''u

  Ma''"us

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  21/57

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  22/57

  IN:&DIS

  :rus r"." inudis

  "rhuun#

  an d"n#andindin# +ost"rior a.itas

  ty+ania

  "'a'ui s"uah

  'i#a"ntu !

  :rus 'on#u inudis "rs"n

  di d"n#an sta+"s

  Corpus incudis 

  ("sar) di

  da'ar""ssus "+yti+a

  nius

  "rs"ndi d"n#an a+ut a''"i

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  23/57

  IN:&DIS

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  24/57

  STAPES

  M"n"+ati *"n"stra ."stiu'"! 4asis stapedis7 tu'an# +"nd"n#ar t"r"i'7 "n"+ati *"n"stra

  ."stiu'" +ada dindin# "dia' a.itas ty+ania! :a+ut sta+"dis yan# "n#arah " 'at"ra'7 "rs"ndi

  d"n#an inus!

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  25/57

  M&S:&L&S TENSO  T

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  26/57

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  27/57

  M&S:&L&S STAPEDI&S

  Otot "i'- da'a "in"ntia +yraida'is Asa'- "in"ntia +yraida'is +ada dindin#

  +ost"rior a.itas ty+ania

  Sara* "rasa' dari n! *aia'is (n! rania'is @II)

  Fun#si- "nari sta+"s  +ost"rior  "n;un#itan asis sta+"dis +ada *"n"stra ."stiu'"  "nari "tat 'i#a"ntu anu'ar" sta+"dia'" 

  "+"r"i' a+'itud" #"taran! Otot ini  ;u#a "n"#ah t"r;adinya #"ra sta+"s yan# "r'"ih!

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  28/57

 • 8/18/2019 Anatomi Dan Fisiologi Telinga Fix(1)

  29/57

  4"rhuun#an d"n#an +"n"riaan unyi dan +""'iharaan "s"ian#an